Verordening PZ Reglement hoorprocedure bezwaarschriften

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 14-07-2000 t/m 31-12-2014

Verordening PZ Reglement hoorprocedure bezwaarschriften

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 1958, Terminologie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening is van toepassing op bezwaarschriften ingediend tegen besluiten of andere handelingen van het productschap, genomen respectievelijk verricht ter uitvoering van zowel de aan het productschap opgedragen taken in medebewind, als de autonome taken genoemd in artikel 5 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het horen van betrokkenen als bedoeld in artikel 7:5 Algemene wet bestuursrecht, vindt plaats door een hoorcommissie bestaande uit tenminste drie personen, waarvan de meerderheid, onder wie degene die het horen leidt, niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest.

  • 2 De voorzitter benoemt de personen die in een hoorcommissie zitting kunnen nemen, alsmede degene die het horen leidt. Zowel medewerkers van het productschap als niet bij het productschap werkzame personen kunnen worden benoemd.

  • 3 Degene die het horen leidt bepaalt de gang van zaken tijdens de hoorzitting. Hij bepaalt per zitting de samenstelling van de hoorcommissie en de plaats van zitting.

  • 4 De zittingen van de hoorcommissie zijn niet openbaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De hoorcommissie kan zich in een hoorzitting doen bijstaan door deskundigen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt, dat door degene die het horen leidt wordt ondertekend. Het verslag wordt op verzoek van de indiener van het bezwaarschrift aan hem ter beschikking gesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening PZ Reglement hoorprocedure bezwaarschriften.

Amersfoort, 21 juni 2000

G. van den Berg

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina