Verordening aktepapier

Geldend van 01-10-2000 t/m heden

Verordening aktepapier

De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB;

Overwegende dat het gewenst is regelen te stellen omtrent het papier waarop de akte wordt gesteld en de wijze waarop de tekst van de akte op dit papier wordt gesteld;

Gelet op artikel 41 lid 2 van de Wet op het notarisambt;

Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;

Gelet op de adviezen van de kamers van toezicht;

Gelet op de adviezen van de ringen;

stelt de navolgende verordening vast:

Materiaal

Artikel 1

Het papier waarop akten, afschriften, grossen en notariële verklaringen worden gesteld en al hetgeen daarop gedrukt en geschreven staat, moeten voldoen aan de in of krachtens deze verordening gestelde vereisten; dit papier wordt hierna genoemd: aktepapier. Deze vereisten gelden niet indien en voor zover de notaris verplicht is van ander, van overheidswege verstrekt papier gebruik te maken.

Eisen en reglement

Artikel 2

 • 1 Het aktepapier dient zodanige eigenschappen te bezitten en al hetgeen daarop gedrukt en geschreven staat dient op zodanige wijze op dit aktepapier te worden gesteld dat

  • a. het aktepapier en al hetgeen daarop gedrukt en geschreven staat bij normaal gebruik een duurzaamheid van ten minste 100 jaar hebben;

  • b. wordt voldaan aan de overige in lid 2 bedoelde bruikbaarheidsvereisten.

 • 2 In verband met het in lid 1 bepaalde, stelt het bestuur bij reglement vereisten vast

  • a. ten aanzien van het aktepapier aangaande een aantal technische kenmerken, de houdbaarheid, de bedrukbaarheid en beschrijfbaarheid en de verwerkbaarheid en het gebruiksgemak;

  • b. ten aanzien van al hetgeen op het aktepapier gedrukt en geschreven staat aangaande de houdbaarheid en leesbaarheid;

  • c. ten aanzien van het aktepapier, en al hetgeen daarop gedrukt en geschreven staat aangaande hel uiterlijk en de beveiliging.

 • 3 Naast de onder lid 2 genoemde vereisten stelt het bestuur bij reglement tevens vereisten vast aangaande het logistieke proces van het aktepapier.

 • 4 Over het in lid 3 van dit artikel bedoelde reglement wordt de ledenraad geraadpleegd. Het reglement wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennis van het ministerie van Justitie gebracht.

Utrecht, 21 juni 2000

Goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie bij brief d.d. 13 september 2000, nr. 5047950/00/06.

Terug naar begin van de pagina