Vaststelling formulieren vrijstellingsregelingen 1999

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 25-06-2000 t/m 23-01-2004

Vaststelling formulieren vrijstellingsregelingen 1999

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling herbevolking varkenshouderijen Meststoffenwet en 3, derde lid, van de Vrijstellingsregeling kippen Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als formulier, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling herbevolking varkenshouderijen Meststoffenwet, wordt voor het jaar 1999 vastgesteld het formulier dat is opgenomen als bijlage I bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Als formulier, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Vrijstellingsregeling kippen Meststoffenwet, wordt voor het jaar 1999 vastgesteld het formulier dat is opgenomen als bijlage II bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

‘s-Gravenhage, 21 juni 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina