Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, [...] voortgezet onderwijs over de periode 1968-1998

Geldend van 02-08-2000 t/m heden

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein voortgezet onderwijs over de periode 1968-1998

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 december 1999, nr. arc-99.1299/2),

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein voortgezet onderwijs over de periode 1968-1998' en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen' (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen nr. O/MA 152.259 en nr. AIZ/RA 47.469 d.d. 4 mei 1970, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nr. 99.110.RD d.d. 9 maart 1999 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 66 d.d. 7 april 1999)) wordt ingetrokken voor wat betreft de periode vanaf 1968 en voor zover de lijst betrekking heeft op het voortgezet onderwijs.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 20 juni 2000

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basis Selectie Document

BSD betreffende het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein Voortgezet Onderwijs periode 1968-1998

BSD nr. 63, vastgestelde versie juni 2000

Vaststelling BSD

Op 29 juni 1999 is het concept-BSD door het Hoofd van de afdeling Informatiediensten van het Ministerie van OCenW aan de Staatssecretaris van OCenW aangeboden, waarna deze het, voor zover het betreft het handelen van de hoofdactor de minister van Onderwijs, ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waardering van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het ontwerp-BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 14 juli 1999 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief evenals in de bibliotheken van het Ministerie van OCenW en de rijksarchieven in de provincie, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant 131 van 13 juli 1999.

Aan het driehoeksoverleg nam, op verzoek van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands Historische Genootschap, ook een deskundige op het beleidsterrein deel. Van andere (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

In de vergadering van de Bijzondere Commissie Archieven van de RvC van 28 september 1999 is het ontwerp-BSD behandeld, waarbij ook het verslag van het driehoeksoverleg bij de voorbereiding van het advies is meegenomen.

Op 17 december 1999 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-99.1299/2), hetwelk aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp selectielijst:

Aan handeling 15 is een NB toegevoegd: Eén gedrukt eindexemplaar van het voorlichtingsmateriaal blijft bewaard.

Handeling 435 is vervallen.

Daarop werd het BSD, voor zover het betreft het handelen van de hoofdactor de minister van Onderwijs, door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van OcenW, vastgesteld.

Het hier voorliggende exemplaar bevat tevens de selectielijsten van de andere actoren. Deze selectielijsten zijn nog niet vastgesteld.

Hoofdstuk 1. , inleiding

Het PIVOT-rapport ' Mammoetsporen, deel I', een institutioneel onderzoek op het gebied van het beleidsterrein Voortgezet onderwijs, periode 1968-1998 vormt de basis voor dit basisselectiedocument (BSD).

Het rapport en het BSD zijn het resultaat van institutionele onderzoeken welke zijn uitgevoerd binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de afspraken die bij convenant van 9 februari 1995 tussen de Loco Secretaris-Generaal van het ministerie van OCenW en de Algemene Rijksarchivaris zijn gemaakt.

Het rapport beschrijft de taken en handelingen van de verschillende actoren op het beleidsterrein voortgezet onderwijs.

In dit BSD wordt de neerslag van de handelingen gewaardeerd, op basis waarvan de daadwerkelijke selectie van archiefbescheiden uitgevoerd kan worden. Onder archiefbescheiden worden zowel de papieren bescheiden als gedigitaliseerde bescheiden verstaan; deze gedigitaliseerde bestanden vallen namelijk ook onder de Archiefwet 1995.

Tevens kan dit BSD dienen als leidraad bij de inrichting of herinrichting van de documentaire informatievoorziening.

Het BSD is als volgt samengesteld:

 • -

  een korte beschrijving van het beleidsterrein;

 • -

  een beschrijving van de actoren;

 • -

  een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde criteria;

 • -

  de lijst van gewaardeerde handelingen.

Hoofdstuk 2. , Beschrijving beleidsterrein en actoren

2.1. Het beleidsterrein voortgezet onderwijs, doel en structuur

Het beleidsterrein voortgezet onderwijs omvat de scholen voor voorbereidend bereidend beroepsonderwijs (vbo), voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en algemeen voortgezet onderwijs (mavo, havo) en de landelijke verzorgingsinstellingen. Vanaf 1 augustus 1998 behoort ook een gedeelte van het voortgezet speciaal onderwijs tot het beleidsterrein (zie verder Hoofdstuk I, verantwoording van het RIO `Mammoetsporen, deel I').

Het voortgezet onderwijs bedoeld in dit Basis Selectie Document omvat het onderwijs dat wordt gegeven na de basisscholen en na het speciaal onderwijs. Het omvat noch het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in deel II van de WVO, Stb. 1998, 512, en in de Wet op de expertisecentra, noch educatie en beroepsonderwijs zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs noch het hoger onderwijs.

Dit BSD beperkt zich tot het vbo, mavo, havo en vwo. Deze schoolsoorten hebben met elkaar gemeen dat ze bedoeld zijn voor leerlingen vanaf ongeveer 12 jaar, verder verschillen ze sterk van elkaar, bijvoorbeeld qua opleidingsduur en examenprogramma's.

De wettelijke regelingen voor de scholen voor vbo, mavo, havo en vwo zijn neergelegd in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de daaruit voortkomende uitvoeringsbesluiten.

Naast de hoofdbepalingen in de WVO met betrekking tot de specifieke onderwerpen op het beleidsterrein voortgezet onderwijs wordt in verschillende artikelen ook de uitvaardiging van AmvB's en ministeriële regelingen voorgeschreven. Hierin worden nadere regels gesteld over de wijze waarop het gestelde in de hoofdbepaling dient te worden geëffectueerd.

De Grondwet, art. 23, heeft aan de Minister van Onderwijs de zorg voor het onderwijs opgedragen. Dit houdt in dat de minister verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wet, en derhalve de voorwaarden schept voor de totstandkoming van alle voorzieningen op het gebied van het voortgezet onderwijs die nodig zijn. Hij bepaalt ook nieuw beleid dat moet uitmonden in wetsvoorstellen aan de Staten Generaal. De aansturing is zowel onderwijsinhoudelijk als financieel-inhoudelijk van aard.

2.2. Actoren op het deelbeleidsterrein voortgezet onderwijs

 • -

  Minister van Onderwijs (Cultuur en Wetenschappen): bestuurt het onderwijs door middel van wet- en regelgeving met inachtneming van de bepalingen in de Grondwet.

  De voornaamste taken van het Rijk op het gebied van het onderwijs zijn:

  • -

   zorg dragen voor openbaar onderwijs

  • -

   waarborgen van de vrijheden van stichting, richting en inrichting van het bijzonder onderwijs

  • -

   zorg dragen voor de structurering

  • -

   zorg dragen voor de bekostiging naar gelijke maatstaf

  • -

   zorg dragen voor het toezicht op het onderwijs (zie ook Inspectie van het Onderwijs)

  • -

   zorg dragen voor examineren en studiefinanciering

  • -

   het bevorderen van innovatie van het onderwijs

  Onderwijsbeleid is mogelijk door kwalitatieve en kwantitatieve eisen te stellen aan het onderwijsproces in de scholen en instellingen of aan de resultaten ervan, door regelingen te treffen voor het toedelen van financiële en andere middelen en door het stellen van voorwaarden waaraan scholen moeten voldoen.

  Het Rijk beslist onder meer over:

  • -

   welke schooltypen er kunnen bestaan

  • -

   de cursusduur van elk der schooltypen

  • -

   voor sommige schooltypen:

  • -

   de vakken die moeten worden onderwezen

  • -

   het minimum en maximum aantal lesuren per schooltype

  • -

   het minimum en maximum aantal lesuren per week

  • -

   de duur van de lessen

  • -

   de wijze waarop het examineren van de leerlingen geschiedt

  • -

   de eisen van bekwaamheid van het onderwijzend personeel

  • -

   het salaris en de hoofdzaken van de rechtspositie van de onderwijsgevenden

  • -

   de stichtings- en de opheffingsnormen

  • -

   de bedragen die aan schoolgebouwen en onderwijsvoorzieningen kunnen worden besteed 1.

  Onder de verantwoordelijkheid van de minister heeft de velddirectie Voortgezet Onderwijs (VO) de zorg voor het onderwijsgebied voortgezet onderwijs en ndash onderhoudt contacten met de instellingen binnen dat gebied.

  De aspectdirectie heeft een beleidsontwikkelende functie voor een deel van het beleidsterrein (bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden).

 • -

  Inspectie van het onderwijs: onder de verantwoordelijkheid van de minister toezicht houden op het onderwijs.

  Taken:

  • -

   toezicht houden op de naleving van de wettelijke voorschriften

  • -

   het bekend blijven met de toestand van het voortgezet onderwijs, onder meer door het bezoeken van scholen

  • -

   het bevorderen van de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs door overleg met het bevoegd gezag, het personeel van de scholen en de besturen van gemeente en provincie

  • -

   het doen van voorstellen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die zij in het belang van het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs nodig acht

  (zie ook paragraaf 4.7)

 • -

  Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten: houden voornamelijk toezicht op de aanwezigheid van voldoende openbaar basis- en voortgezet onderwijs.

  Taken, in het bijzonder voor het voortgezet onderwijs:

  • -

   beoordelen of de provincie beschikt over voldoende openbaar onderwijs per schoolsoort

 • -

  De gemeente: is het plaatselijk bestuur voor het gehele onderwijs, openbaar en bijzonder, tevens bevoegd gezag voor het openbaar onderwijs.

  Taken:

  • -

   bekostiging

  • -

   coördinatie van de huisvesting

 • -

  Het bevoegd gezag: de instantie die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de school, ofwel het schoolbestuur.

  Dit is voor een openbare school het college van Burgemeester en Wethouders, voor zover de gemeenteraad niet anders bepaalt. Wanneer de school van meer gemeenten uitgaat, wordt in een gemeenschappelijke regeling het bevoegd orgaan aangewezen.

  Een bijzondere school wordt in stand gehouden door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijk persoon met volledige rechtsbevoegdheid, die volgens de statuten of reglementen het doel heeft onderwijs te geven zonder winstoogmerk.

  Voor rijksscholen was de minister van Onderwijs het bevoegd gezag.

 • -

  de vakministers: de minister van Onderwijs werkt nauw samen met

  • -

   de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor het landbouwonderwijs 2

  • -

   de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het scholings- en arbeidsmarktbeleid en het emancipatiebeleid

  • -

   de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het welzijnsbeleid van specifieke groepen

  • -

   de minister van Economische Zaken voor het technologiebeleid

  • -

   de minister van Buitenlandse Zaken voor de internationale samenwerking

  • -

   de minister Justitie voor het toetsen van de wettelijke regelingen 3 en het bewaken van het jurische gehalte van de regelingen

 • -

  Informatie Beheer Groep (IBG), een zelfstandig bestuursorgaan ingesteld bij de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, Wet van 15-12-1993, Stb. 714. Op 01-01-1994 is de wet in werking getreden. Voorganger: de Informatiseringsbank, een dienstonderdeel van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De taak van het IBG bestaat in het algemeen uit het uitvoeren van wet- en regelgeving op het gebied van studiefinanciering en op andere beleidsterreinen waarop het ministerie van OCenW zich begeeft, zoals bijvoorbeeld de examens. Deze taak wordt verricht door de Produktgroep Examendiensten.

  Taken van de IBG:

  De Informatie Beheer Groep is belast met de uitvoering van:

  • -

   o.a. de Wet op de studiefinanciering, het Besluit studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming studiekosten, het Besluittegemoetkoming studiekosten, de Les- en cursusgeldwet, het Uitvoeringsbesluit les- en cursusgeldwet, het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, hoofdstuk II van de Tijdelijke regeling WWV-vervangende uitkering, het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Examenbesluit m.b.o., het Eindexamenbesluit m.h.n.o., het Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o., het Interimbesluit m.t.o., het Eindexamenbesluit dagscholen m.e.a.o., het Eindexamenbesluit m.m.o., de Wet van 25 december 1878, houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekers-bediende (Stb. 1878, 222), het Besluit van 12 februari 1879, tot regeling der examens als arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende ( Stb. 1879,36), het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978, het Besluit staatsexamens m.e.a.o., het Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie, het Besluit van 18 maart 1972 houdende staatsexamen diploma's handvaardigheid (Stb. 1972,155), het Besluit van 16 september 1949 houdende instelling van examens ter verkrijging van een getuigschrift van tolk-vertaler (Stb. 1949, J428), het Besluit van 5 mei 1958 tot instelling van een Staatsdiploma voor leraar in het machineschrijven en tot regeling van het examen ter verkrijging van dat diploma (Stb. 1958, 229), het Besluit van 4 augustus 1955 tot instelling van een Staatsdiploma voor leraar in de stenografie en tot regeling van het examen ter verkrijging van dat diploma (Stb. 1955, 366), het Besluit examenprogramma's middelbare akten wiskunde (Stb. 1958, 9), het Besluit examenprogramma middelbare akte plant- en dierkunde (Stb. 1958, 271), het Besluit examenprogramma middelbare akte lichamelijke oefening (Stb. 1958, 472), het Besluit examenprogramma's middelbare akten tekenen (Stb.1958, 8), het Besluit van 10 mei 1938, houdende vaststelling van een reglement en een programma voor het examen, bedoeld in artikel 77bis der middelbaar-onderwijswet ( Stb. 1938, 391), het Besluit Nederlands als tweede taal, en het Rijkswachtgeldbesluit 1959 voor zover het personeel werkzaam in het onderwijs, met uitzondering van het personeel in het wetenschappelijk onderwijs en het personeel werkzaam bij een academisch ziekenhuis, betreft;

  • -

   de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, het Centraal register opleidingen hoger onderwijs en de beperking van inschrijving op grond van de beschikbare onderwijscapaciteit of de behoefte van de arbeidsmarkt;

  • -

   andere bij de wet opgedragen taken.

  De Informatie Beheer Groep kan met toestemming van de minister van Onderwijs andere taken uitvoeren, dan die welke rechtstreeks voortvloeien uit de in het eerste lid van de wet genoemde, mits deze taken:

  • a. liggen op het terrein van de uitvoering van bestuurlijke taken en nauw verband houden met de in het eerste lid van de wet genoemde taken van de Informatie Beheer Groep;

  • b. toepassingen met zich brengen van produktiemiddelen, die de Informatie Beheer Groep voor de vervulling van haar in het eerste lid genoemde taken, voorhanden heeft;

  • c. niet leiden tot concurrentievervalsing ten opzichte van private aanbieders van vergelijkbare diensten, en

  • d. tegen kostendekkende tarieven worden verricht.

Adviescommissies, overlegorganen en beroepsraden:

 • -

  Onderwijsraad: een permanent adviesorgaan met betrekking tot de uitvoering van het landelijk beleid, ingesteld bij wet van 21-02-1919, Stb 49.

  Taken:

  • -

   het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister

  • -

   finaal advies geven in het geval van regelgeving

  • -

   toezien op de handhaving van de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs, de samenhang in het onderwijsbeleid en regelgeving, en op de handhaving van de vrijheid van onderwijs

  • -

   het fungeren als beroepsinstantie bij geschillen tussen een school en de inspectie

  De adviesverplichting is voor een groot deel vervallen bij de wet van 10-07-1995, Stb. 355.

  Op 15 mei 1997 kwam er een nieuwe wet op de Onderwijsraad (Stb. 1997, 220). Deze wet trad met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 1997.De voormalige Onderwijsraad werd opgeheven, een nieuwe raad werd ingesteld. De raad kreeg bij deze wet een andere samenstelling en de taken veranderden.

  De nieuwe Onderwijsraandashd heeft de volgende taken:

  • -

   de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het terrein van het onderwijs

  • -

   het desgevraagd adviseren van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de toepassing van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op het terrein van het onderwijs

  • -

   het adviseren van de gemeentebesturen, in bij de wet genoemde gevallen, over aangelegenheden die het gemeentelijk onderwijsbeleid betreffen

 • -

  Onderwijsoverleg Primair en Voortgezet Onderwijs: ingesteld door de staatssecretaris van Onderwijs bij beschikking van 16-03-1995, PO/B-95006934. De beschikkingen omtrent de instelling van de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg (CCOO) en het Overlegorgaan Voortgezet Onderwijs (OOVO), van 15-07-1977, WJZ 77454/0641( lid 2 uitgezonderd) en van 16-09-1985, DGVO/13303, komen hierdoor te vervallen.

  De beschikking is op 20-03-1995 in werking getreden en vervalt op 01-03-1999.

  Er is een onderwijsoverleg tussen de minister of staatssecretaris van Onderwijs en vertegenwoordigers van personeels-vakorganisaties, besturenorganisaties, schoolleiders, leerlingen en ouders. De organisaties die deze geledingen vertegenwoordigen vaardigen zelf hun vertegenwoordigers af.

  Taak: - het voeren van overleg over beleidsvoornemens voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de ondersteuning daarvan alsmede de opleidingen daarvoor.

 • -

  Procesmanagement Voortgezet Onderwijs: ingesteld door de staatssecretaris van Onderwijs bij beschikking van 11-12-1996, en, met terugwerkende kracht, werkzaam vanaf 01-08-1996 tot 01-08-2000.

  Taken:

  • -

   het in nauw overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de uitvoering van de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs te managen, gericht op

   • *

    de verdere invoering van de basisvorming

   • *

    de invoering van leerwegen in het mavo, vbo en vso

   • *

    de invoering van profielen tweede fase in het havo en vwo

  • -

   het afstemmen van activiteiten van ondersteunende instellingen en opleidingen op het terrein van het landelijk innovatiebeleid en het versterken van de samenhang van de activiteiten van deze instellingen

  • -

   het (doen) verschaffen van informatie aan scholen, verzorgingsinstellingen, opleidingen, ouders en andere geïnteresseerden

  • -

   het signaleren van relevante ontwikkelingen aan de Staatssecretaris

  • -

   andere taken door de Staatssecretaris te bepalen na overleg met het procesmanagement.

  Op 1 augustus 1996 zijn het Procesmanagementteam Basisvorming en de Stuurgroep Profiel Tweede Fase opgegaan in het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs.

 • -

  CEVO (Centrale examencommissie vaststelling opgaven), ingesteld bij beschikking op 14-04-1981, Stcrt. 1981, 82. Kenmerk beschikking: DI/VG/EO-29108. Bij de instelling van de CEVO werden met ingang van 01-08-1981 opgeheven:

  • -

   de Commissie belast met het vaststellen van de opgaven voor de schriftelijke examens vwo-havo-mavo, ingesteld bij beschikking van 25-06-1970 en

  • -

   de Centrale Examencommissie lbo ter vaststelling van de opgaven en de beoordelingsnormen, ingesteld bij beschikking van 27 juni 1979.

  De meest actuele instellingsbeschikking van een CEVO “nieuwe stijl” dateert van 9 juli 1999, kenmerk VO/BOB/98/28927.

  Taken, onder de verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs:

  • -

   het vaststellen en bekendmaken van de dagen en uren waarop de centrale examens in de verschillende tijdvakken aanvangen en waarop de toetsen van het centraal examen worden afgenomen

  • -

   het vaststellen en bekendmaken van regels over de hulpmiddelen die door de kandidaat gebruikt mogen worden bij het afleggen van de centrale examens

  • -

   het vaststellen van de toetsen, alsmede van de beoordelingsvoorschriften voor de toetsen en regels voor de omzetting van de scores in cijfers voor de centrale examens

  • -

   het gevolg geven aan verzoeken van de inspectie van het voortgezet onderwijs als bedoeld in art. 43, lid 2, van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo

  • -

   het verstrekken aan de inspectie van alle gegevens met betrekking tot de centrale examens, waarover deze ambtshalve moet kunnen beschikken, voor zover zulks verband houdt met de taak van de CEVO

  • -

   het coördineren van de werkzaamheden die nodig zijn voor de produktie van de toetsen en de beoordelingsvoorschriften, alsmede van de werkzaamheden op landelijk niveau voor de afname van de toetsen

  • -

   het verzamelen of doen verzamelen van gegevens over de examens ten behoeve van het systematisch analyseren van de resultaten, voor zover zulkts verband houdt met de taak van de CEVO

  • -

   het adviseren over eindexamenprogramma's om na te gaan of de omschrijving van de examenstof voldoende aanknopingspunten bevat voor het maken van toetsen

  • -

   het op verzoek van de minister van Onderwijs ontwikkelen of doen ontwikkelen van syllabi waarin de CEVO aanvullende informatie over de examenstof van de centrale examens afneemt

  • -

   de minister van Onderwijs bijstaan bij de jaarlijkse opdracht aan de Informatie Beheer Groep en bij het aan het Cito doen van een verzoek, bedoeld in art. 39, lid 3, van de Wet op de Onderwijsverzorging, voor zover het activiteiten voor de centrale examens vwo, havo, mavo en vbo betreft

  • -

   het aan het Cito, binnen het kader van de jaarlijkse opdracht van de minister van Onderwijs, de gespecificeerde opdracht te verstrekken tot het produceren van de toetsen, de beoordelingsvoorschriften voor de toetsen en een advies voor de vaststelling van regels voor de omzetting van de scores in cijfers. Het Cito verzorgt de produktie, de CEVO de vaststelling

  • -

   het verstrekken aan het Cito van opdrachten tot het verlenen van aanvullende diensten in verband met de centrale examens

  • -

   het zorgdragen bi het vaststellen van de examens mavo en vbo voor de afstemming met de toetsen basisvorming, bedoeld in art. 28a, lid 3 van de WVO

 • -

  COB (Commissie Opgaven Basisvorming), ingesteld bij beschikking op 20-04-1994, kenmerk VO/JP-94011566, met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-12-1993 .

  Medio 1997 is er een nieuwe beschikking opgesteld, waarbij de taken verruimd zijn. Kenmerk beschikking: VO/BOB-1997/7200, beschikking van 26-06-1997.

  Taken:

  • -

   de vaststelling van de opgaven basisvorming en het nemen van de beslissing dat deze opgaven aan de scholen ter beschikking worden gesteld

  • -

   het adviseren van de minister inzake de opgaven basisvorming

  • -

   het verstrekken van nadere opdrachten aan het Cito in verband met het ontwikkelen van opgaven basisvorming

 • -

  Cito (Instituut voor toetsontwikkeling). Het Cito is ingesteld bij notariële akte op 04-09-1968, in opdracht van de minister van Onderwijs Veringa.

  Vanaf 01-01-1987 viel het Cito, als specifieke instelling voor de landelijke onderwijsverzorging, onder de bepalingen van de Wet op de Onderwijsverzorging, de WOV, Wet van 18-12-1986, Stb. 635. Vanaf 01-01-1999 zal het Cito vallen onder de bepalingen van de SLOA, de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, Wet van 05-06-1997, Stb. 290. Op grond van een overgangsbepaling in de SLOA blijven voor het Cito de bepalingen in de WOV en de uitvoeringsvoorschriften tot 1999 van kracht.

  Doelstelling Cito: het objectief beoordelen van door leerlingen en studenten verworven kennis, inzicht en vaardigheden, in het bijzonder door het ontwikkelen van studietoetsen. Het Cito verricht zijn werk ten dienste van de onderwijspraktijk, het onderwijsbeleid, de ndashndash leerplanontwikkeling en het onderwijsonderzoek, alsmede ten dienste van bedrijfsopleidingen.

  Taken:

  • -

   het op verzoek van onderwijsorganisaties, andere instellingen en erkende perifere instituten ontwikkelen onderscheidenlijk doen ontwikkelen van toetsen

  • -

   het op verzoek van de minister van Onderwijs adviseren in het kader van het landelijk innovatiebeleid en (mee)opstellen van uitvoeringsplannen, alsmede het uitvoeren, het doen uitvoeren en het mee uitvoeren van deze plannen

  • -

   het op eigen initiatief ontwikkelen van toetsen en bevorderen van de wetenschappelijke kennisontwikkeling en de instrumentenontwikkeling

  • -

   het op verzoek van scholen verlenen van aanvullende diensten in verband met het gebruik door die scholen van door de instelling ontwikkelde toetsen

  • -

   het uit eigen beweging of op verzoek verstrekken van informatie, in het bijzonder aan scholen en andere instellingen, omtrent de toetsontwikkeling, met uitzondering van informatie omtrent de werkzaamheden in verband met nog niet afgenomen examens

  • -

   het verspreiden van resultaten van Nederlandse toetsontwikkeling in en buiten Nederland, alsmede het verspreiden van resultaten van buitenlandse toetsontwikkeling in Nederland

  • -

   het verstrekken van adviezen aan de minister van Onderwijs en aan onderwijsorganisaties, voor zover zulks verband houdt met de taak van de instelling

  • -

   het , in samenwerking met het Instituut voor Leerplanontwikkeling, meewerken aan leerplanevaluatie, voor zover zulks verband houdt met de taak van de instelling

  • -

   het ondersteunen van de deskundigheidsbevordering van de medewerkers van andere instellingen op verzoek van die instellingen

  • -

   het op verzoek van opleidingen voor leraren ondersteunen of mee uitvoeren van nascholing

  • -

   het bevorderen van de coördinatie op het terrein van de toetsontwikkeling

  • -

   het op verzoek van de minister van Onderwijs ontwikkelen van toetsen ten behoeve van examens en het verlenen van aanvullende diensten in verband met examens

 • -

  - Artikel 3 organisaties

  Tot 1995 werden de volgende organisaties geraadpleegd op basis van art. 3 van de WVO; deze organisaties werden dan ook de `artikel 3' organisaties genoemd.

  Het ging hierbij om:

  • -

   de Algemene besturenbond voor Beroepsonderwijs ander voortgezet onderwijs, vorming en opleiding

  • -

   de Algemene Bond voor Onderwijspersoneel

  • -

   Algemene Bonden van Scholen

  • -

   Algemene Vereniging van Schoolleiders bij het voortgezet onderwijs

  • -

   Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs

  • -

   Bond van Besturen van Katholieke Scholen voor VWO en AVO

  • -

   Bond van besturen van Katholieke Scholen voor Beroepsonderwijs

  • -

   Centraal Orgaan voor het Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs

  • -

   Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs

  • -

   Contactcommissie V.W.O., A.V.O. en V.N.G.

  • -

   Gereformeerde Onderwijzers en Leraren Vereniging

  • -

   Gereformeerde Vereniging van Onderwijsgevenden (GVOLK)

  • -

   Katholieke Onderwijs Vakorganisatie

  • -

   Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen

  • -

   Nederlandse Algemene Bijzondere Schoolraad

  • -

   NGL, Onafhankelijke Onderwijs Vakorganisatie

  • -

   Nederlandse Katholieke Schoolraad

  • -

   Nederlands Protestants Christelijke Schoolraad

  • -

   Organisatie van Onafhankelijke Onderwijsvakverenigingen

  • -

   Protestants Christelijke Onderwijsvakorganisatie

  • -

   Protestants Christelijke Schoolleiders Organisatie

  • -

   Stichting Georganiseerd Schoolwezen Beroepsonderwijs

  • -

   Unie Beroepsonderwijs

  • -

   Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis

  • -

   Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs in Nederland

  • -

   Vereniging Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag

  • -

   Vereniging tot bevordering van schoolonderwijs op Gereformeerde grondslag ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum en Kontaktvereniging van leerkrachten en studerende op Gereformeerde grondslag

  • -

   Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS)

  • -

   Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs en Gereformeerd Onderwijzers- en Lerarenvereniging

  • -

   Vereniging voor Openbaar Onderwijs

  • -

   Vereniging voor Rooms Katholiek AVO

  • -

   Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  Bij de Wet van 10 juli 1995, Stb. 355, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen) is het verplichte karakter van het vragen van advies vervallen; advies kan echter nog wel gevraagd worden, maar dat gebeurt op vrijwillige basis, aan een of meer organisaties.

Hoofdstuk 3. , Selectie

3.1. Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet 1995 4. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.

De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen te bewaren (dat wil zeggen naar de Rijksarchiefdienst over te brengen) en de (op termijn) te vernietigen gegevens van de bedoelde organen.

De te bewaren gegevens moeten een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk maken.

In dit BSD worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het beleidsterrein voortgezet onderwijs op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven.

De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren als uit digitale documenten bestaan.

Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het BSD een V met een termijn. De termijn gaat in na expiratiedatum van de bescheiden of na afdoening van de neerslag, tenzij anders vermeld.

3.2. Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het Rapport Institutioneel Onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde selectiecriteria.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg ndash van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. De nieuwe selectiecriteria onderscheiden zich van de oude criteria door een streven naar een duidelijker en eenduidige redactie van de formulering van de nieuwe criteria, teneinde de werkbaarheid te vergroten.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria.

De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden.

De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden.

Selectiecriteria

Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren)

Algemeen selectiecriterium

Toelichting

 • 1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

  Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

 • 2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

  Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

 • 3. Handelingen die betrekking hebben verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

  Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

 • 4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

  Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

 • 5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

  Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

 • 6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

  Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterrein-specifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. Binnen het beleidsterrein voortgezet onderwijs is de noodzaak hiertoe niet aanwezig geacht.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Hoofdstuk 4. , de selectielijsten

De selectielijst is geordend per actor, te beginnen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, hierna aangeduid als de minister van Onderwijs, die de voornaamste actor op het beleidsterrein voortgezet onderwijs is.

De handelingen van deze lijst zijn doorlopend genummerd. Aangegeven worden:

RIO nr.: dit is het corresponderende nummer van de handeling binnen het RIO

Handeling

Periode

Grondslag

Produkt

Waardering: door middel van plaatsing van de letters B en V wordt een Waardering: gegeven voor het `Bewaren' dan wel `Vernietigen' van de neerslag van de handeling. Bij de handelingen die met een B gewaardeerd zijn wordt het selectiecriterium vermeld dat tot dat voorstel geleid heeft. De te bewaren neerslag dient na afloop van de overbrengingstermijn overgebracht te worden naar de Rijksarchiefdienst in goede, geordende en toegankelijke staat.

Bij de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt zo mogelijk de termijn aangegeven, waarna de vernietiging kan plaatsvinden. De vernietigingstermijnen zijn ingevuld op grond van informatie uit bestaande vernietigingslijsten en gesprekken met vertegenwoordigers van het juridische en administratieve belang bij de verschillende zorgdragers.

A. Selectielijst betreffende het handelenvan de actor de Minister van Onderwijs

4.1. Beleid

 • 4.1.1

  Beleidsontwikkeling, evaluatie en verantwoording van beleid

RIO nr: 1

Handeling: het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van het beleid inzake het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Produkt: beleidsnota's , beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties

Waardering: B(1)

RIO nr: 3

Handeling: het aanwijzen van onderwerpen waarover organisaties van ouders, leraren of van gemeente- of schoolbesturen de minister advies kunnen verlenen

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 3, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 3, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 3, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 4

Handeling: het opstellen van periodieke verslagen

Periode: 1968-

Grondslag:

Produkt: series jaarverslagen

Waardering: B(3)

RIO nr: 5

Handeling: het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van de Kamers der Staten Generaal op het gebied van het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Produkt: brieven, notities

Waardering: B(3)

RIO nr: 6

Handeling: het verstrekken van informatie aan de Commissies voor de Verzoekschriften van de Staten Generaal, aan de overige kamercommissies en aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten van burgers inzake ontwikkelingen op het gebied van het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Produkt: brieven, notities

Waardering: B(3)

RIO nr: 7

Handeling: het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake het voortgezet onderwijs en het voeren van verweer in beroepschriftenprocedures voor de Raad van State en / of de kantonrechter

Periode: 1968-

Grondslag:

Produkt: beschikkingen, verweerschriften

Waardering: V 15 jaar

 • 4.1.2

  Totstandkoming van wet- en regelgeving

-Nationaal-

RIO nr: 8

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetgeving inzake het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: Grondwet, art. 23

Produkt: wetten, zoals WVO, OWVO

Waardering: B(1)

RIO nr: 9

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van Koninklijke Besluiten

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40

OWVO, Stb. 1967, 386

WVO, Stb. 1986, 552

WVO, Stb. 1993, 666

WVO, Stb. 1998, 512

Produkt: Koninklijke Besluiten

Waardering: B(1)

RIO nr: 10

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van ministeriële besluiten

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40

OWVO, Stb. 1967, 386

WVO, Stb. 1986, 552

WVO, Stb. 1993, 666

WVO, Stb. 1998, 512

Produkt: ministeriële besluiten

Waardering: B(1)

RIO nr: 11

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van overige voorschriften, circulaires

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40

OWVO, Stb. 1967, 386

WVO, Stb. 1986, 552

WVO, Stb. 1993, 666

WVO, Stb. 1998, 512

Produkt: voorschriften, circulaires

Waardering: B(1)

-Internationaal-

RIO nr: 12

Handeling: het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen inzake het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Produkt: internationale regelingen, nota's, notities, rapporten

Waardering: B(1)

RIO nr: 13

Handeling: het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvermentele organisaties

Periode: 1968-

Grondslag:

Produkt: internationale regelingen, nota's, notities, rapporten

Waardering: B(1)

 • 4.1.3

  Informatieverstrekking

RIO nr: 14

Handeling: het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Produkt: brieven, notities

Waardering: V 3 jaar

RIO nr: 15

Handeling: het voorbereiden en geven van voorlichting op het terrein van het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Produkt: voorlichtingsplannen, voorlichtingsmateriaal

Waardering: V 10 jaar

NB Eén gedrukt eindexemplaar van het voorlichtingsmateriaal blijft bewaard

4.2 . De inrichting van het onderwijs

 • 4.2.1

  Inrichting van het onderwijs, algemeen

RIO nr: 17

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent de aanvang van een splitsing van een gymnasium of een atheneum in een afdeling A en een afdeling B

Periode: 1968-1993

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 7, lid 2 en 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 7 lid 2 en 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 18

Handeling: het stellen van voorwaarden waaronder het hoger algemeen onderwijs mag worden gegeven aan afdelingen voor scholen voor middelbaar beroepsonderwijs

Periode: 1983-1991

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, zoals gewijzigd bij de Wet van 07-11-1985, Stb. 612, regelende de mogelijkheid om afdelingen voor havo te verbinden aan scholen voor mbo

WVO, Stb. 1986, 552, art.8, lid 1 c

Produkt: besluit

Waardering: B(1)

RIO nr: 19

Handeling: het geven van nadere regels met betrekking tot het individueel voorbereidend beroepsonderwijs

Periode: 1992-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552 zoals gewijzigd bij Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met de invoering van o.a. de basisvorming in het voortgezet onderwijs en de invoering van het vbo, art. 10a, lid 5

Produkt: AMvB, Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo

Waardering: B(5)

RIO nr: 21

Handeling: het aanwijzen van andere vakken, voor het vwo of avo, dan bepaald in de WVO

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 12, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 12, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 23

Handeling: het geven van regels om te kunnen bepalen aan welke groepen leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond onderwijs zal worden gegeven in de taal van het land van oorsprong van de leerlingen

Periode: 1986-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 26-11-1986, Stb. 616, art. 12a, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 12a, lid 2

WVO, Stb. 1998, 512, art. 16, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 24

Handeling: het geven van nadere voorschriften ten behoeve van scholengemeenschappen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 19, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 19, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 19, lid 3

WVO. Stb. 1998, 512, art. 19. lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 25

Handeling: het vaststellen dat ten behoeve van het vbo, verzorgd in agrarische opleidingscentra zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, het bepaalde bij de WVO niet of slechts gedeeltelijk van toepassing is

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 19. lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 27

Handeling: het bepalen van de soort, in geval van onduidelijkheid, waartoe een bepaalde school behoort

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 21, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art.21, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 21, lid 1

WVO, Stb. 1998, 512, art. 21, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing

RIO nr: 29

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent de inrichting van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 22, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 22, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs, art.22, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 22, lid 1

WVO, Stb. 1998, 512, art. 22, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 30

Handeling: het geven van nadere voorschriften betreffende de op het beroep gerichte vakken in het vbo

Periode: 1993-

Grondslag: Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo, besluit van 06-04-1993, Stb. 207, art. 24, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 31

Handeling: het vaststellen van het begin en einde van de zomervakantie

Periode: 1968-

Grondslag: Besluit lto, Stb. 1967, 527, art. 20

Besluit lhno, Stb. 1967, 528, art. 19

Besluit leao, Stb. 1967, 529, art. 17

Besluit lmo, Stb. 1967, 530, art. 17

Besluit lavo, Stb. 1967, 531, art. 15

Besluit lbo/lavo, Stb. 1973, 167, art. 31

Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, besluit van 26-10-1967, Stb. 526,art.44

Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo, besluit van 06-04-1993, Stb. 207, art. 17

Inrichtingsbesluit WVO, Stb.

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 32

Handeling: het stellen van regels omtrent de afwijkingsmogelijkheid van het bepaalde ten aanzien van het aantal leraarlessen

Periode: 1973-1993

Grondslag: Besluit lbo/lavo, Stb. 1973, 167, art. 17, lid 6 en 7

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 33

Handeling: het verhogen van het aantal leraarlessen 5 voor scholen van vwo, havo of mavo

Periode: 1968-1993

Grondslag: Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, besluit van 26-10-1967, Stb. 526, onder G, art. 48a, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23-07-1969, Stb. 317

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 34

Handeling: het verhogen van het aantal leraarlessen aan een school voor mavo gedurende het schooljaar 1976-1977

Periode: 1976-1977

Grondslag: Besluit vwo-havo-mavo, art. II zoals gewijzigd bij Besluit van 02-11-1976, Stb. 606

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 35

Handeling: het goedkeuren dat een leerling wordt vrijgesteld van het volgen van het onderwijs in de vakken Franse taal (en letterkunde) en/of Duitse taal (en letterkunde)

Periode: 1975-1993

Grondslag: Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, art. 34a, lid 1, zoals gewijzigd bij het Besluit van 05-03-1977, Stb. 143

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 36

Handeling: het stellen van regels omtrent het meetellen van leerlingen die nog aan de herkansing van het eindexamen van het voorafgaande schooljaar deelnemen

Periode: 1981-1992

Grondslag: Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, Stb. 1967, 526, art. 40, zoals gewijzigd bij het Besluit van 28-07-1981, Stb. 495

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 37

Handeling: het goedkeuren dat het aantal lessen in het vak lichamelijke oefening met 1 les wordt verlaagd

Periode: 1984-1993

Grondslag: Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, Stb. 1967, 526, artikelen 20 lid 2, 21 lid 2, 24 lid 2, 25 lid 2, 27 lid 2 en 29 lid 2, zoals gewijzigd bij het Besluit van 27-08-1984

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 40

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de inrichting van het beroepsonderwijs

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb.40, art. 23, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 23, lid 1

Produkt: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering: B(5)

RIO nr: 42

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de inrichting van het onderwijs voor de cursussen van beroepsonderwijs

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 23, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 23, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 43

Handeling: het toestaan dat er voor een bepaald tijdvak wordt afgeweken van het minimum en maximum leerlingenaantal

Periode: 1968-1973

Grondslag: Besluit lto, Stb. 1967, 527, art. 18, lid 4

Besluit lhno, Stb. 1967, 528, art. 17, lid 3

Besluit leao, Stb. 1967, 529, art.15, lid 3

Besluit lmo, Stb. 1967, 530, art. 15, lid 3

Besluit lavo, Stb. 1967, 531, art. 13, lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 44

Handeling: het geven van nadere voorschriften ten aanzien van de op het beroep gerichte vakken bij het llo en lto

Periode: 1973-1993

Grondslag: Besluit lbo/lavo, Stb. 1973, 167, art. 20, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 45

Handeling: het vaststellen van afwijkende bepalingen ten behoeve van scholen en afdelingen die voor de inwerkingtreding van het besluit lbo/lavo een cursusduur van 3 jaren hadden

Periode: 1973-1993

Grondslag: Besluit lbo/lavo, Stb. 1973, 167, art. 33, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 46

Handeling: het geven van voorschriften ten behoeve van de omzetting van de voor 1 augustus 1973 aan scholen verbonden afdelingen in afdelingen bedoeld in het besluit lbo/lavo

Periode: 1973-1993

Grondslag: Besluit lbo/lavo, Stb. 1973, 167, art. 34

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 47

Handeling: het geven van regels ter vaststelling van een adviesurentabel voor scholen voor vwo, avo en vbo

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art. 23

WVO, Stb. 1993, 666, art. 23

WVO, Stb. 1998, 512, art. 23

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 50

Handeling: het aanwijzen van scholen of afdelingen voor (voorbereidend) beroepsonderwijs waarvan de leer- of schoolwerkplannen de goedkeuring behoeven van de minister

Periode: 1968-1998

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 24, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 24, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming, art. 24, lid 6

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 51

Handeling: het goedkeuren van de leer- of schoolwerkplannen van de cursussen voor beroepsonderwijs

Periode: 1968-1998

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 24, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, art. 24, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming, art. 24, lid 7

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 52

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de modellen van leerplannen en lesroosters en omtrent de inzending daarvan

Periode: 1967-1992

Grondslag: OWVO, Wet van 30-06-1967, Stb. 386, art. 24, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 24, lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 53

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de wijze waarop het jaarverslag wordt ingericht

Periode: 1994-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 24a, lid 3, zoals gewijzigd bij de wet van 09-06-1994, Stb. 454

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 55

Handeling: het goedkeuren dat er wordt afgeweken van de voorschriften ten behoeve van de bijzondere inrichting van het onderwijs voor zover het een rijksschool of rijksscholengemeenschap betreft

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 25

WVO, Stb. 1986, 552, art. 25 en 26

WVO, Stb. 1993, 666, art. 25

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing

RIO nr: 57

Handeling: het goedkeuren dat wordt afgeweken van de voorschriften omtrent de bijzondere inrichting van het onderwijs aan een school of scholengemeenschap

Periode: 1968-1997

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 25

WVO, Stb. 1986, 552, art. 25 en 26

WVO, Stb. 1993, 666, art. 25

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing

RIO nr: 59

Handeling: het stellen van voorwaarden voor toelating en voorschriften omtrent verwijdering en voorwaardelijke bevordering van elke soort van scholen of afdelingen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 27

WVO, Stb. 1986, 552, 1986,art. 27

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming, art. 27, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 27, lid 1

WVO, Stb. 1998, 512, art. 27, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 64

Handeling: het benoemen van de voorzitter en de leden van de Commissie van Advies

Periode: 1968-1972

Grondslag: Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, besluit van 26-10-1967, Stb. 526,art. 5, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 66

Handeling: het aanwijzen van soorten van diploma's die toegang kunnen geven tot het vierde leerjaar van een afdeling of school voor havo

Periode: 1969-1993

Grondslag: Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, besluit van 26-10-1967, Stb. 526, onder E van art. 46e, zoals gewijzigd bij het besluit van 23-07-1969, Stb. 317

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 68

Handeling: het vaststellen van voorschriften waaraan de voor het onderwijs bestemde gebouwen en terreinen alsmede hun inrichting ten minste moeten voldoen

Periode: 1968-1997

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 28

WVO, Stb. 1986, 552, art. 28

WVO, Stb. 1993, 666, art. 28

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

 • 4.2.2

  Basisvorming

RIO nr: 69

Handeling: het vaststellen van de kerndoelen en de adviesurentabel in het voortgezet onderwijs

Periode: 1993- (elke vijf jaar)

Grondslag: WVO, Stb. 1986, art. 11a, lid 4, zoals gewijzigd bij de wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, art. 11a. lid 4

WVO, Stb. 1998, 512, art. 11a, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 70

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de vakken en de groepen van vakken die gedurende de periode van basisvorming in combinatie met elkaar gegeven kunnen worden

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, art. 22, lid 3, zoals gewijzigd bij de wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, art. 22, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 22, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 72

Handeling: het geven van regels om te kunnen vaststellen welke leerlingen vrijstelling kunnen krijgen van de kerndoelen en voorschriften

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552 , art. 11e, lid 2, zoals gewijzigd bij de wet van 27-05-1992, Stb. 270 in verband met o.a. de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, art. 11e, lid 2

WVO, Stb. 1998, 512, art. 11e, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

 • 4.2.3

  Leerwegen mavo en vbo, leerweg ondersteunend- en praktijkonderwijs

RIO nr: 73

Handeling: het geven van voorschriften omtrent vrijstellingen in de theoretische leerweg mavo ten behoeve van leerlingen met bijzondere kenmerken

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998,512, art. 10, lid 9

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 74

Handeling: het verlenen van toestemming aan het bevoegd gezag van vbo tot het verzorgen van een of meer intrasectorale programma's met betrekking tot het onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10b, lid 9

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 75

Handeling: het geven van regels voor de beroepsgerichte leerweg ter vaststelling van de algemene vakken, de afdelingsvakken en intrasectoraal te kiezen programma-onderdelen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512 , art. 10b, lid 10 a

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 76

Handeling: het geven van voorschriften voor de beroepsgerichte leerweg ten aanzien van de intrasectoraal te kiezen programma-onderdelen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10b, lid 10b

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 77

Handeling: het geven van voorschriften omtrent vrijstellingen in de beroepsgerichte leerweg ten behoeve van leerlingen met bijzondere kenmerken

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10b, lid 9c

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 78

Handeling: het geven van voorwaarden voor de verzorging van vakken en programma-onderdelen voor leerlngen door een andere school dan waar ze ingeschreven staan

Periode: 1998

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10b, lid 9d

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 79

Handeling: het stellen van voorwaarden waaronder een school voor mavo of een school voor vbo onderwijs in de gemengde leerweg mag geven

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998,512, art. 10d, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 80

Handeling: het verlenen van toestemming aan het bevoegd gezag van een scholengemeenschap mavo-vbo om een of meer intrasectorale programma's te verzorgen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10d, lid 9

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 81

Handeling: het vaststellen van afdelingsvakken en intrasectoraal te kiezen programma-onderdelen binnen de gemengde leerweg in een scholengemeenschap mavo-vbo

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb.1998, 512, art. 10d, lid 10a

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 82

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot intrasectoraal te kiezen programma-onderdelen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10d, lid 10b

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 83

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de mogelijkheden om vrijstellingen van bepaalde sectorvakken te verlenen ten behoeve van leerlingen met bijzondere kenmerken binnen de gemengde leerweg van een scholengemeenschap mavo-vbo

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10d, lid 10c

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 84

Handeling: het geven van voorwaarden waaronder vakken en programma-onderdelen binnen de gemengde leerweg kunnen worden verzorgd ten behoeve van leerlingen door een andere school voor vbo dan die waar de leerlingen zijn ingeschreven

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512 , art. 10d, lid 10d

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 85

Handeling: het vaststellen van het minimum aantal vakken dat door de leerlingen in het derde jaar moet worden gevolgd en waarin eindexamen afgelegd kan worden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10d, lid 10d

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 86

Handeling: het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de vakken die het praktijkonderwijs omvat, alsmede het aantal uren dat het onderricht in de praktijk van de uitoefening van een vak of beroep gedurende een schoolweek ten hoogste omvat

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10f, lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 87

Handeling: het instellen of erkennen van de regionale verwijzingscommissies

Periode: 1999-

Grondslag: ingesteld in relatie tot Wet Weer Samen Naar School, Stb. 1994, 940

Produkt: instellingsbeschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 89

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot de taak, samenstelling, werkwijze en subsidie van de regionale verwijzingscommissies

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10f, lid 7

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 90

Handeling: het stellen van voorwaarden waaronder ontheffing verleend kan worden van het voorschrift dat een school bij één samenwerkingsverband is aangesloten

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10h, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 91

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de samenwerkingsverbanden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 11, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 92

Handeling: het geven van voorschriften waaronder de inspectie ten aanzien van een leerling de verblijfsduur in het praktijkonderwijs met een jaar kan verlengen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 27, lid 10

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

 • 4.2.4

  Tweede fase havo-vwo

RIO nr: 93

Handeling: het geven van regels omtrent de nadere inrichting van de profielen vwo en havo

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 15, lid 1 en 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 02-07-1997, Profielen voortgezet onderwijs,Stb. 322

WVO, Stb. 1998, 512, art. 15, lid 1 en 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

4.3. Toetsen en eindexamens

 • 4.3.1

  Toetsen basisvorming

RIO nr: 96

Handeling: het geven van nadere voorschriften met betrekking tot de toetsen die afgenomen worden ter afsluiting van de basisvorming

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 28a, lid 3, zoals gewijzigd bij de wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming,

WVO, Stb. 1993, 666, art. 28a, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 28a, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 97

Handeling: het vaststellen van de opgaven van de toetsen ter afsluiting van de basisvorming

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 28a, lid 3, zoals gewijzigd bij de wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming,

WVO, Stb. 1993, 666, art. 28a, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 28a, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 98

Handeling: het aan het bevoegd gezag mededelen welke opgaven beschikbaar worden gesteld voor de toetsing van de basisvorming

Periode: 1993-

Grondslag: Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo, besluit van 06-04-1993, Stb. 207, art. 20, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 99

Handeling: het geven van nadere voorschriften met betrekking tot het advies dat leerlingen krijgen ten behoeve van het verder te volgen onderwijs

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 28a, lid 5, zoals gewijzigd bij wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming

WVO, Stb. 1993, 666, art. 28a, lid 5

WVO, Stb. 1998, 512, art. 28a, lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 100

Handeling: het vaststellen van een model van het getuigschrift welke een leerling ontvangt bij het verlaten van de school

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 31, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art.31, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming, art. 31, lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 31, lid 4

WVO, Stb. 1998, 512, art. 31, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

 • 4.3.2

  Eindexamens

RIO nr: 105

Handeling: het aanwijzen van scholen voor (voorbereidend) beroepsonderwijs, waarvan het bevoegd gezag de regeling van het eindexamen vaststelt

Periode: 1973-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 29, lid 2 ,zoals gewijzigd bij Wet van 18-04-1973, Stb. 228

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 106

Handeling: het goedkeuren van de eindexamenregeling van scholen voor (voorbereidend) beroepsonderwijs waarvan het bevoegd gezag de examenregeling vaststelt

Periode: 1973-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

-toezicht-

RIO nr: 108

Handeling: het aanwijzen van gevallen waarin het eindexamen afgenomen wordt zonder toezicht van gecommitteerden

Periode: 1968-1994

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: V 2 jaar

RIO nr: 109

Handeling: het aanwijzen van gecommitteerden bij het eindexamen

Periode: 1968-1994

Grondslag: in de wetgeving: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 29, lid 2

in de uitvoeringsbesluiten worden bovengenoemde artikelen nader uitgewerkt:

Interimbesluit eindexamens havo-mavo, Stb. 1969, 438, art. 11, lid 1

Eindexamenbesluit lbo, Stb. 1976, 31, art. 21a, lid 1

Besluit eindexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1970, 151, art. 12 en 21

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 36, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 2 jaar

RIO nr: 110

Handeling: het vergoeden van de onkosten van de gecommitteerden en het geven van een beloning voor het nakijken en beoordelen van het schriftelijk werk

Periode: 1975-1994

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 21, lid 2

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo, Stb. 1970,151, art. 21, lid 2

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 36, lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 5 jaar

-modellen-

RIO nr: 111

Handeling: het vaststellen van de modellen van de diploma's

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 4

WVO, Stb. 1998, 512, art. 29, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 112

Handeling: het vaststellen van de modellen van de akten, cijferlijsten en getuigschriften

Periode: 1968-

Grondslag: - Eindexamenbesluit lhno, Stb. 1970, 114, art. 26, lid 3

- Eindexamenbesluit leao, Stb. 1970, 115, art. 25, lid 3

- Eindexamenbesluit lmo, Stb. 1970, 116, art. 25, lid 3

- Eindexamenbesluit lto, Stb. 1970, 167, art. 26, lid 3

- Eindexamenbesluit lbo, Stb. 1976, 31, art. 20 (cijferlijst schoolonderzoek)

- Interimbesluit eindexamens havo-mavo, Stb. 1969, 438, art. 31, lid 5

- Besluit eindexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1970, 151, art. 20 (betreffende cijferlijsten schoolonderzoek), art. 28, lid 3 (cijferlijsten schriftelijk examen), 39, lid 3, 58, lid 4 (cijferlijst mondeling examen)

- Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo) vbo, Stb. 1989, 327, art. 52, lid 6

- (cijferlijsten) en 53, lid 5 (certificaat)

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

-voorschriften en vakken-

RIO nr: 114

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent de eindexamens

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-05-1963, Stb. 40, art. 29, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art. 29, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 5

WVO, Stb. 1998, 512, art. 29, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 115

Handeling: het aanwijzen van examenvakken binnen het lager beroepsonderwijs

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 117

Handeling: het aanwijzen van vakken waarvoor in het mavo uitsluitend examen kan worden afgelegd volgens het D-programma

Periode: 1987-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit dagscholen vwo-havo-mavo, Stb. 1979, 190, art. 2, lid 2, zoals gewijzigd bij het besluit van 07-07-1987, Stb. 371

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 118

Handeling: het bepalen voor welke eindexamenvakken en op welke gronden in het kader van een eindexamen vrijstelling wordt verleend voor kandidaten vbo

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 9, lid 1

Produkt: besluit, vrijstellingsregeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 120

Handeling: het bepalen of toestaan dat aan een (rijks)atheneum het vak Latijnse taal-en letterkunde mag worden toegevoegd aan de eindexamenvakken voor het atheneum

Periode: 1970-1998

Grondslag: Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,besluit van 08-04-1970, Stb. 151, houdende regeling van de eindexamens vwo-havo-mavo, art. 51, lid 1

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 58, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 122

Handeling: het toestaan of bepalen dat er wordt afgeweken van de voorschriften betreffende de inrichting van de eindexamens ten behoeve van experimenten

Periode: 1969-

Grondslag: Interimbesluit eindexamens havo-mavo, Stb. 1969, 438, art. 36

Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,Stb. 1970, 151, art. 51, lid 2

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, art. 58, lid 2, na 01-08-1998 art. 58

Produkt: besluit

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 123

Handeling: het vaststellen van de dagen waarop het mondeling examen zal worden afgenomen alsmede de dagen waarop het centraal examen zal worden gehouden

Periode: 1969-

Grondslag: Eindexamenbesluit lhno, Stb. 1970, 114, art. 5 en 28, lid 2

Eindexamenbesluit leao, Stb. 1970, 115, art. 5 en 27, lid 2

Eindexamenbesluit lmo, Stb. 1970, 116, art. 5 en 27, lid 2

Eindexamenbesluit lto, Stb. 1970, 167, art. 28, lid 2

Eindexamenbesluit lbo, Stb. 1976, 31, art. 22

Interimbesluit eindexamens havo-mavo, besluit van 08-10-1969, Stb. 438, art. 9, lid 1 en 2, art. 25, lid 1

Besluit eindexamens vwo-havo-mavo, Stb.1970, 151, art. 23 en 56, lid 1

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo,(lbo)vbo, Stb. 1989, art. 39

Produkt: besluit

Waardering: V 2 jaar

-eindexamenprogramma's-

Opmerking: de eindexamenprogramma's zelf blijven bewaard

RIO nr: 125

Handeling: het vaststellen van de eindexamenprogramma's

Periode: 1970-

Grondslag: - Eindexamenbesluit lhno, Stb. 1970, 114, art. 2

- Eindexamenbesluit leao, Stb. 1970, 115, art.2

- Eindexamenbesluit lmo, Stb. 1970, 116, art. 2

- Interimbesluit eindexamens havo-mavo, Stb.1969, 438, art. 33

- Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,besluit van 08-04-1970, Stb. 151, houdende regeling van de eindexamens vwo-havo-mavo, art. 11

- Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 7, lid 1

- Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, Stb. 1997, 588, art. 7, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vaststelling van het volgende eindexamenprogramma

RIO nr: 127

Handeling: het vaststellen van de C- en D- examenprogramma's binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vaststelling van het volgende eindexamenprogramma

RIO nr: 129

Handeling: het geven van richtlijnen voor een C-programma binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 130

Handeling: het vaststellen van het C-programma binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vaststelling van het volgende eindexamenprogramma

RIO nr: 132

Handeling: het geven van richtlijnen voor B-, en eventueel voor A-programma's binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 133

Handeling: het goedkeuren dat een andere wijze dan waarderen wordt toegepast ten aanzien van examens volgens een A-programma binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art.26, lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 134

Handeling: het vaststellen van de normen voor slagen en afwijzen in geval van examens volgens het A-programma binnen het lbo welke niet door cijfers zijn gewaardeerd

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 28, lid 10

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 135

Handeling: het vaststellen van een C-examenprogramma, naast het D-programma, voor het mavo en van de algemene eindexamenvakken in het vbo

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo,Stb. 1989, 327, art. 7, lid 3

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, Stb. 1997, 588, art. 7, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vaststelling van het volgende eindexamenprogramma

RIO nr: 136

Handeling: het vaststellen van een C-eindexamenprogramma voor de op het beroep gerichte vakkken in het vbo

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo,Stb. 1989, 327, art. 7, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vaststelling van het volgende eindexamenprogramma

RIO nr: 137

Handeling: het vaststellen van een examenprogramma dat niet met een letter wordt aangeduid voor de praktijktechnische vakken en de vakken van de afdelingen landbouw en natuurlijke omgeving van het vbo

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo,Stb. 1989, 327, art. 7, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vaststelling van het volgende eindexamenprogramma

-centrale commissie vaststelling eindexamenopgaven-

RIO nr: 138

Handeling: het instellen van een centrale commissie voor de vaststelling van de eindexa-menopgaven en de beoordelingsnormen

Periode: 1970-

Grondslag: - Eindexamenbesluit lhno, Stb. 1970, 114, art. 8, lid 1

- Eindexamenbesluit leao, Stb. 1970, 115, art. 8, lid 1

- Eindexamenbesluit lmo, Stb. 1970, 116, art. 8, lid 1

- Eindexamenbesluit lto, Stb. 1970, 167, art. 8, lid 1

- Eindexamenbesluit lbo, Stb. 1976, 31, art. 21, lid 1

- Besluit eindexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1971,151, art. 24, lid 1

- Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 39, lid 1

Produkt: instellingsbeschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 139

Handeling: het aanwijzen van een inspecteur van het voortgezet onderwijs, die werkzaam zal zijn als voorzitter en lid van de commissie vaststelling eindexamenopgaven ten behoeve van het lbo

Periode: 1970-1975

Grondslag: Eindexamenbesluit lhno, Stb. 1970, 114, art. 8, lid 1

Eindexamenbesluit leao, Stb. 1970, 115, art. 8, lid 1

Eindexamenbesluit lmo, Stb. 1970, 116, art. 8, lid 1

Eindexamenbesluit lto, Stb. 1970, 167, art. 8, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 140

Handeling: het instellen van adviescommissies per vak, groep van vakken, schoolsoort of groep van schoolsoorten ten behoeve van de eindexamens binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 21, lid 3

Produkt: instellingsbeschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 141

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de samenstelling van de centrale examencommissie en de adviescommissies ten behoeve van het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art.21, lid 6

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 152

Handeling: het geven van regels voor de vergoeding van de kosten en voor de beloning van de leden van de centrale commissie vaststelling opgaven

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 39, lid 3

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

-afwijkingen met betrekking tot het examen-

RIO nr: 157

Handeling: het geven van richtlijnen voor het afwijken van de voorschriften in het eindexamenbesluit lbo met betrekking tot het gebruik van de Nederlandse taal vanwege de achtergrond van de kandidaat

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 8, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 158

Handeling: het bepalen dat er bij een of meer van de eindexamens in een of meer vakken geen schriftelijk eindexamen zal worden afgenomen

Periode: 1970-1990

Grondslag: Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,besluit van 08-04-1970, Stb. 151, art. 52

Produkt: besluit

Waardering: B(1)

RIO nr: 159

Handeling: het aanwijzen van vakken waarvoor geen schoolonderzoek maar een mondeling examen zal worden afgenomen

Periode: 1970-1990

Grondslag: Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,besluit van 08-04-1970, Stb. 151, art. 53

Produkt: besluit

Waardering: B(1)

-verantwoording-

RIO nr: 160

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de inrichting van de verslagen van het eindexamen lbo

Periode: 1968-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lhno, Stb. 1970, 114, art. 31, lid 3

Eindexamenbesluit leao, Stb. 1970, 115, art. 30, lid 3

Eindexamenbesluit lmo, Stb. 1970, 116, art. 30, lid 3

Eindexamenbesluit lto, Stb. 1970, 167, art. 31, lid 3

Eindexamenbesluit lbo, Stb. 1976, 31, art. 30, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 161

Handeling: het zorgdragen voor het tijdig laten drukken en verzenden van de opgaven, de beoordelingsnormen en de door de centrale commissie vaststelling eindexamenopgaven gegeven regels

Periode: 1990-1994

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 40, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 162

Handeling: het bepalen dat de kandidaten de opgaven, aantekeningen en andere door hen gemaakte stukken inleveren bij iemand die toezicht houdt.

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 40, lid 8

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 163

Handeling: het geven van nadere voorschriften met betrekking tot de uitvoering van de correctie van het centraal examen

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 41, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 164

Handeling: het bepalen dat er kan worden afgeweken van de regels omtrent de correctie van het centraal examen en van de vaststelling van het cijfer

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 41, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 165

Handeling: het bepalen van de vorm waarop de statistische gegevens betreffende de eindexamenuitslagen moeten worden verstrekt

Periode: 1970-1990

Grondslag: Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,besluit van 08-04-1970, Stb. 151, art. 41

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 166

Handeling: het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat het diploma is uitgereikt aan geslaagden

Periode: 1970-1994

Grondslag: Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,besluit van 08-04-1970, Stb. 151,art. 49, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 2 jaar

-onregelmatigheden-

RIO nr: 167

Handeling: het beslissen over de handelwijze in gevallen dat het centraal examen door onvoorziene omstandigheden in een of meer vakken aan een of meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 44

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 169

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot de uitvoering van het afleggen van deelexamens aan meerdere scholen

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, Stb. 1989, 327, art. 50, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 170

Handeling: het geven van nadere voorschriften met betrekking tot de regeling van de eindexamens ten behoeve van het lbo

Periode: 1968-1975

Grondslag: Eindexamenbesluit lhno, Stb. 1970, 114, art. 33

Eindexamenbesluit leao, Stb. 1970, 115, art. 32

Eindexamenbesluit lmo, Stb. 1970, 116, art. 32

Eindexamenbesluit lto, Stb. 1970, 167, art. 33

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 173

Handeling: het toestaan dat wordt afgeweken van het Eindexamenbesluit vanwege de bijzondere inrichting van rijksscholen, gemeentelijke of bijzondere scholen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 7

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29,lid 7

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 7

WVO, Stb. 1998, 512, art. 29, lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

-extraneï-

RIO nr: 175

Handeling: het stellen van voorschriften voor toelating tot het eindexamen van diegenen die niet als leerling zijn ingeschreven (extraneï)

Periode: 1986-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 30, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 30, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 176

Handeling: het goedkeuren van een bijzondere regeling van het eindexamen voor extraneï binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art.32, lid 3

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 177

Handeling: het vaststellen van een model van de verklaring welke een leerling ontvangt bij het verlaten van de school

Periode: 1968-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 31, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art.31, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 31, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270

WVO, Stb. 1993, 666, art. 31, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

 • 4.3.3

  Staatsexamens

RIO nr: 178

Handeling: het geven van voorschriften voor eindexamens die niet vanwege de school worden afgenomen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 6

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 6

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 6

WVO, Stb. 1998, 512, art. 29, lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 179

Handeling: het instellen van een commissie waarbij staatsexamens kunnen worden afgelegd

Periode: 1968-1994

Grondslag: WVO,Stb. 1963, 40, art. 60, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 60, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 60, lid 1

WVO, Stb. 1998, 512, art. 60, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

-staatsexamencommissie-

RIO nr: 180

Handeling: het benoemen van de voorzitters, de ondervoorzitters, secretarissen en de overige leden van de staatsexamencommissies

Periode: 1972-1994

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo Stb. 1971, 741, art. 12

Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 12

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar, indien jaarlijkse benoeming

-voorschriften en vakken-

RIO nr: 182

Handeling: het vaststellen van voorschriften voor de staatsexamens

Periode: 1968-

Grondslag: WVO,Stb. 1963, 40, art. 60, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 60, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 60, lid 5

WVO, Stb. 1998, 512, art. 60, lid 5

Produkt: AMvB,Staatsexamenbesluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 184

Handeling: het aanwijzen van vakken die uitsluitend worden afgenomen volgens het D-programma

Periode: 1978-2000

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 2, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

-vrijstellingen-

RIO nr: 185

Handeling: het bepalen voor welke vakken en op welke gronden in het kader van een staatsexamen vrijstelling kan worden verleend aan hen die op andere wijze zijn geëxamineerd

Periode: 1969-

Grondslag: Interimbesluit staatsexamens havo-mavo, Stb. 1969, 407, art. 7

Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1971, 741, art. 10, lid 1

Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 10, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 186

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de vrijstellingsregeling

Periode: 1978-

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 10, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 187

Handeling: het verlenen van vrijstellingen

Periode: 1978-1994

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 10, lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 188

Handeling: het vaststellen van het model van het bewijs van de vrijstelling

Periode: 1978-

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 10, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

-examenprogramma's-

Opmerking: de eindexamenprogramma's zelf blijven bewaard

RIO nr: 190

Handeling: het vaststellen van het examenprogramma

Periode: 1969-1999

Grondslag: voor havo-mavo: Interimbesluit staatsexamens havo-mavo, Stb. 1969, 407, art. 8

voor vwo-havo-mavo: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1971, 741, art. 11

Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 11

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vaststelling van het volgende programma

-aanmelding en examendagen-

RIO nr: 191

Handeling: het jaarlijks vaststellen en bekendmaken van het tijdstip en de wijze waarop de kandidaten voor het staatsexamen zich moeten aanmelden

Periode: 1969-1994

Grondslag: Interimbesluit staatsexamens havo-mavo, besluit van 18-09-1969, Stb. 407, art. 10

Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1971, 741, art. 13

Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 13

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 2 jaar

RIO nr: 192

Handeling: het aanwijzen van de dagen waarop het schriftelijk examen zal worden afgenomen

Periode: 1978-1994

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 14

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 2 jaar

-toezicht-

RIO nr: 193

Handeling: het benoemen van toezichthouders

Periode: 1978-1994

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 18, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 2 jaar

RIO nr: 194

Handeling: het bepalen dat, ten aanzien van een of meer zittingen, de kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hen gemaakte stukken, inleveren bij een van de toezichthouders

Periode: 1978-

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 19, lid 7a

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

-onregelmatigheden-

RIO nr: 195

Handeling: het beslissen over de handelswijze in gevallen dat het schriftelijk examen in één of meer vakken niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen

Periode: 1978-

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 21a

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

-commissie van beroep-

RIO nr: 196

Handeling: het instellen van een commissie van beroep

Periode: 1978-1994

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 22, lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

-uitslag-

RIO nr: 197

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen over de uitslag van staatsexamens en deelstaatsexamens

Periode: 1978-

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art.30a, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

-modellen-

RIO nr: 198

Handeling: het vaststellen van de modellen van cijferlijsten, diploma's en certificaten

Periode: 1978-

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 42, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

-bijzondere groepen-

RIO nr: 199

Handeling: het geven van voorschriften ten aanzien van bijzondere groepen staatsexamen-kandidaten

Periode: 1978-1999

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 45, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

-overige voorschriften-

RIO nr: 200

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de wijze van bewaren van het schriftelijk werk van de kandidaat na het verstrijken van de bewaartermijn

Periode: 1978-

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 52, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 201

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot de staatsexamens waarbij in één of meer vakken geen schriftelijk examen wordt afgenomen

Periode: 1978-

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 54

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

4.4 . Personeel

-Formatie-

 • 4.4.1

  Directie

RIO nr: 202

Handeling: het stellen van regels omtrent het aantal conrectoren of adjunct-directeuren dat door het bevoegd gezag benoemd mag worden

Periode: 1985-1993

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 32, lid 3, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408

WVO, Stb. 1986, 552, art. 32, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 203

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent het minimum aantal lessen dat de rector, directeur, conrector of adjunct-directeur moet geven

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 32, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 32, lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 32, lid 4

WVO, Stb. 1998, 512, art. 32, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 204

Handeling: het vaststellen van voorschriften ten behoeve van een scholengemeenschap omtrent het aantal conrectoren en adjunct-directeuren en het minimum aantal lessen dat rector, directeur, conrector of adjunct-directeur moet geven

Periode: 1968-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 32, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, art. 32, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 32, lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

 • 4.4.2

  Leraren en niet-onderwijzend personeel

-bewijzen van bekwaamheid-

RIO nr: 206

Handeling: het aanwijzen van bewijzen van pedagogische en didactische vaardigheden, het vaststellen van voorschriften en het doen van voorstellen daartoe

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 33, lid 1c, art. 34, lid 2, art. 35 en 36

WVO, Stb. 1986, 552, art. 33, lid 1c, art. 34, lid 2, art. 35 en 36

WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid 1c, art. 34, lid 2, art. 35 en 36

WVO, Stb. 1998, 512, art. 33, lid 1c, art. 34, lid 2, art. 35 en 36

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 207

Handeling: het verlenen van een ontheffing van de wettelijk gestelde benoemingsvereistenen, bedoeld in art. 33, lid 1 b en c van de WVO

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 33, lid2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 33, lid2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid2

WVO, Stb. 1998, 512, art. 33, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 209

Handeling: het geven van regels omtrent de gronden waarop kan worden afgeweken van de vereiste bewijzen van bekwaamheid voor leraren en de procedure ervan

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 33, lid 8, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270

WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid 8

WVO, Stb. 1998, 512, art. 33, lid 8

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 210

Handeling: het geven van (afwijkende) regels ten aanzien van benoemingsvereisten voor leraren op scholen voor vwo en havo ten aanzien van het verzorgen van de vakken of programma-onderdelen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid 9, zoals gewijzigd bij de Wet van 02-07-1997, Profielen voortgezet onderwijs, Stb 322

WVO, Stb. 1998, 512, art. 33, lid 9

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 212

Handeling: het aanwijzen van bewijzen van bekwaamheid

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 34, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 34, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 34, lid 2

WVO, Stb. 1998, 512, art. 34, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 213

Handeling: het goedkeuren dat er tijdelijk wordt afgeweken van de eisen van benoembaarheid

Periode: 1993-

Grondslag: Besluit Onderwijsbevoegdheden WVO, Stb. 1985, 506, art. 3a en 3b, zoals gewijzigd bij het Besluit van 16-12-1993, Stb. 13

Produkt: besluit

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 214

Handeling: het stellen van voorwaarden waaronder voor onbepaalde tijd wordt afgeweken van de eisen van benoembaarheid

Periode: 1967-

Grondslag: OWVO, zoals gewijzigd bij wet van 01-07-1981, Stb. 456, art. 114a,

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 215

Handeling: het goedkeuren dat er voor onbepaalde tijd wordt afgeweken van de eisen van benoembaarheid

Periode: 1985-

Grondslag: Besluit Onderwijsbevoegdheden WVO/OWVO, Stb. 1985, 506, art.3c

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 216

Handeling: het vaststellen van de lijst van bewijzen van bekwaamheid OWVO

Periode: 1985-

Grondslag: Regeling bewijzen van bekwaamheid OWVO, regeling van 11-02-1985, Stcrt. 63, art. 1

Produkt: lijst van bewijzen van bekwaamheid

Waardering: B(5)

RIO nr: 218

Handeling: het verbinden van onderwijsbevoegdheid aan andere vakken dan genoemd in de lijst van bewijzen van bekwaamheid, en het aanbrengen van beperkingen

Periode: 1967-

Grondslag: OWVO, art. 108

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 220

Handeling: het verbinden van bevoegdheid tot het geven van voortgezet onderwijs aan bewijzen van bekwaamheid die niet opgenomen zijn in de bijlage van de OWVO

Periode: 1967-

Grondslag: OWVO, art. 110, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

RIO nr: 221

Handeling: het verlenen van onderwijsbevoegdheid tot het geven van voortgezet onderwijsaan personen die in het bezit zijn van een in het buitenland behaald bewijs van bekwaamheid

Periode: 1973-

Grondslag: OWVO, zoals gewijzigd bij wet van 18-04-1973, Stb. 229, art. 110, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 75 jaar na geboortedatum

RIO nr: 223

Handeling: het regelen in welke gevallen leraren die een bevoegdheid bezitten of achten te bezitten voor bepaalde soorten van onderwijs, tevens onderwijs kunnen geven in een vak of combinatie van vakken in een soort van onderwijs waarvoor zij niet de vereiste bevoegdheid bezitten

Periode: 1985-

Grondslag: OWVO, zoals gewijzigd bij wet van 04-07-1985, Stb. 408, art. 110a

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(1)

RIO nr: 225

Handeling: het bepalen voor welke scholen van voortgezet onderwijs de bezitter van een bewijs van bekwaamheid bedoeld onder de nummers 1 t/m 38 van de OWVO, tevens in het bezit dient te zijn van een bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

Periode: 1973-

Grondslag: OWVO, zoals gewijzigd bij de wet van 18-04-1973, Stb. 229, art. 111, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 226

Handeling: het, met betrekking tot vakken waarvoor geen bewijs van bekwaamheid is aan-gewezen, verklaren dat een leraar wordt geacht in het bezit te zijn van een bewijs van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs in vakken en scholen door de minister aangewezen, alsmede van een bewijs van pedagogische en didactische vaardigheden

Periode: 1967-

Grondslag: OWVO, art. 114

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(1)

RIO nr: 228

Handeling: het instellen van akten van bekwaamheid van de eerste, tweede en derde graad ten behoeve van andere vakken dan genoemd in de wet

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 35, lid 1 t/m 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 230

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de vereisten voor het geven van onderwijs aan de daarbij aan te geven schoolsoorten en in daarbij aan te geven vakken of combinaties daarvan waarbij wordt afgeweken van het wettelijk bepaalde

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 35, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 35, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 35, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 35, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 232

Handeling: het aanwijzen van aanvullende vakken of combinaties van vakken waarvoor een eerste graads bevoegdheid ook geldig is

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb.1967, 387, art. 35, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408, herziene regeling met betrekking tot het gradenstelsel

WVO, Stb. 1986, 552, art. 35, lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 35, lid 4

WVO, Stb. 1998, 512, art. 35, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 234

Handeling: het stellen van regels omtrent bijzondere gevallen waarin een leraar met een tweede-graads bevoegdheid tijdelijk les kan geven op eerste-graads niveau

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 35a, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408

WVO, Stb. 1986, 552, art. 35a

WVO, Stb. 1993, 666, art. 35a

WVO, Stb. 1998, 512, art. 35a

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 236

Handeling: het aanwijzen van andere vakken dan genoemd in de wet en de bijbehorende bewijzen van bekwaamheid

Periode: 1968-1985

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 36, lid 3, 5, 6, 7 en 8

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 238

Handeling: het stellen van regels omtrent het afgeven van een verklaring dat een leraar wordt geacht in het bezit te zijn van een eerste- dan wel tweede graads bevoegdheid plus een bewijs van pedagogische en didactische bekwaamheid in gevallen van vakken waarin geen bewijzen van bekwaamheid zijn aangewezen

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 36, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408

WVO, Stb. 1986, 552, art. 36, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 36 lid 1

WVO, Stb. 1998, 512, art. 36, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 240

Handeling: het vaststellen van voorschriften voor het verkrijgen van de bewijzen van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 37

WVO, Stb. 1986, 552, art. 37

WVO, Stb. 1993, 666, art. 37

WVO, Stb. 1998, 512, art. 37

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 241

Handeling: het besluiten dat een leraar zijn onderwijsbevoegdheid heeft verloren bij een veroordeling wegens een misdrijf

Periode: 1968-1987

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 41, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 41, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 75 jaar na geboortedatum

RIO nr: 242

Handeling: het teruggeven van de onderwijsbevoegdheid aan een leraar

Periode: 1987- ?

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. V, lid 5, zoals gewijzigd bij Wet van 25 maart 1987, Stb. 157

Produkt: beschikking

Waardering: V 75 jaar na geboortedatum

-grondslag rechtspositie-

RIO nr: 243

Handeling: het vaststellen van de salarisschalen, rechten en plichten en algemene arbeidsduur van directie, leraren en ander nader aan te wijzen niet-onderwijzend personeel voor vwo, avo en vbo

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 38

WVO, Stb. 1986, 552, art. 38

WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb.318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtpositieregeling vwo, avo en vbo, art. 38a, lid 2 en 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 38a, lid 2 en 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 244

Handeling: het geven van voorschriften omtrent geneeskundig onderzoek bij benoeming van personeel, omtrent vakantie, verlof, aanspraken op salaris in geval van militaire dienst, ziekte of ongeval, wachtgeld, alsmede andere rechten van het personeel

Periode: 1968-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 39, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 39, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 39, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 245

Handeling: het geven van regels omtrent de wijze waarop met de daarvoor in aanmerking komende overheids- of personeelsorganisaties en, voor zover zij er belang bij hebben, organisaties van gemeente- en schoolbesturen,overleg moet worden gepleegd over de rechtspositie van het personeel

Periode: 1968-1996

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 40

WVO, Stb. 1986, 552, art. 40

WVO, Stb. 1993, 666, art. 40, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

 • 4.4.3

  Stages

RIO nr: 246

Handeling: het verlenen van een (gedeeltelijke) ontheffing aan het schoolbestuur van een school van van de verplichting om aan studenten in opleiding een stageplaats te bieden

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 39a, lid 6, zoals gewijzigd bij de Wet van 19-04-1985, Stb. 256

WVO, Stb. 1986, 552, art. 39a, lid 6

WVO, Stb. 1993, 666, art. 39c, lid 6

WVO, Stb. 1998, 512, art. 39c, lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 248

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de stages van studenten binnen het voortgezet onderwijs

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 39c, lid 8 en 9, zoals gewijzigd bij de Wet van 19-04-1985, Stb. 256

WVO, Stb. 1986, 552, art. 39c, lid 8 en 9

WVO, Stb. 1993, 666, art. 39c, lid 8 en 9

WVO, Stb. 1998, 512, art. 39c, lid 8 en 9

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

 • 4.4.4

  Overige handelingen betreffende het personeel van een openbare school

RIO nr: 251

Handeling: het geven van voorschriften omtrent verplichtingen, benoeming, schorsing, disciplinaire straffen van de rector, de directeur, de conrector, de adjunctdirecteur, de leraren of het overige personeel van een openbare school voor voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO,Stb. 1963, 40, art. 43, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 43, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 43, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij Wet van 31-05-1995, Stb. 318, art. 38a, lid 4

WVO, Stb. 1998, Stb. 512, art. 38a, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 252

Handeling: het schorsen van een leraar in zijn bevoegdheid tot het geven van onderwijs aan een openbare school wegens het niet eerbiedigen van ieders geloofs- of levensovertuiging

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 44, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 44, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 44, lid 2

WVO, Stb. 1998, 512, art. 44, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 75 jaar na geboortedatum

4.5 . Handelingen voortkomend uit de overige regels voor het openbaar onderwijs en de voorwaarden voor bekostiging uit openbare kas van het bijzonder onderwijs

 • 4.5.1

  Openbaar onderwijs

 • 4.5.1.1

  Bestuursoverdracht openbare school

RIO nr: 253

Handeling: het verlenen van een ontheffing aan de rechtspersoon die een openbare school in stand houdt, van het overdragen van de rechten ten aanzien van gebouwen, terreinen en roerende zaken bij bestuursoverdracht

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 42a, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na nieuwe overdracht

Het betreft hier dus stukken over de voorlaatste overdracht

 • 4.5.1.2

  Godsdienstonderwijs aan openbare scholen

RIO nr: 254

Handeling: het beslissen in een geschil tussen het schoolbestuur (gemeente) en de plaatselijke kerken, kerkgemeenten of genootschappen op geestelijke grondslag over het vaststellen van lessen of het beschikbaar stellen van lokalen voor godsdienstonderwijs of vormingsonderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb.1963, 40, art. 46, lid 3 en art. 47, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 46, lid 3 en art. 47, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 46,lid 3 en art. 47, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 46, lid 3 en art. 47, lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 15 jaar

RIO nr: 255

Handeling: het geven van regels omtrent het toekennen van een vergoeding aan de kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken of genootschappen op geestelijke grondslag voor het godsdienstonderwijs of vormingsonderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO,Stb. 1963, 40, art. 46, lid 4 en art. 47, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, art. 46, lid 4 en art. 47, lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 46, lid 4 en art. 47, lid 4

WVO, Stb. 1998, 512, art. 46, lid 4 en art. 47, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

 • 4.5.2

  Rijksscholen

 • 4.5.2.1

  Bestuursoverdracht van het bestuur van rijksscholen voor vwo, avo en lbo

RIO nr: 257

Handeling: het beslissen op een verzoek van de gemeenteraad voor bestuursoverdracht van een rijksschool

Periode: 1991-1995

Grondslag: Wet van 18-04-1991, Stb. 226, art. III E

Produkt: beschikking

Waardering: B(1)

RIO nr: 258

Handeling: het opdragen aan een gemeente waarin een rijksschool is gevestigd om een verzoek tot bestuursoverdracht van de rijksschool bij hem in te dienen

Periode: 1991-1995

Grondslag: Wet van 18-04-1991, Stb. 226, art. III F, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: B(1)

RIO nr: 259

Handeling: het overdragen van rijksscholen aan de gemeente of openbaar lichaam

Periode: 1991-1995

Grondslag: Wet van 18-04-1991, Stb. 226, art. III G, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: B(1)

 • 4.5.3

  Bijzonder onderwijs

 • 4.5.3.1

  Bestuursoverdracht bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs

RIO nr: 261

Handeling: het verlenen van een ontheffing aan de rechtspersoon die een bijzondere school in stand houdt van de verplichting tot het overdragen van de rechten ten aanzien van gebouwen, terreinen en roerende zaken in geval van bestuursoverdracht

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 50, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na nieuwe overdracht

4.5.3.2 Overige voorwaarden voor rijksbekostiging van het bijzonder voortgezet onderwijs

RIO nr: 262

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de samenstelling en werkwijze van de commissies van beroep ten behoeve van het bijzonder voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 53, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, art. 53, lid 4

WVO, Stb. 1993, art. 53, lid 4

WVO, Stb. 1998, art. 53, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 264

Handeling: het aanwijzen van niet uit openbare kas bekostigde bijzondere scholen die een bevoegdheid krijgen om aan eindexamenkandidaten die met een goed gevolg hun eindexamen hebben behaald een diploma uit te reiken

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 56, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 56, lid 1

WVO, Stb. 1993, art. 56, lid 1

WVO, Stb. 1998, art. 56, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

 • 4.5.4

  Andere vormen van voortgezet onderwijs

RIO nr: 265

Handeling: het aanwijzen van andere vormen van voortgezet onderwijs waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk voor rijksbijdrage in aanmerking komen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 61

WVO, Stb. 1986, 552, art. 61

WVO, Stb. 1993, 666, art. 61

WVO, Stb. 1998, 512, art. 61

Produkt: besluit

Waardering: B(1)

RIO nr: 266

Handeling: het geven van regels voor het geheel of gedeeltelijk bekostigen van andere vormen van voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 61

WVO, Stb. 1986, 552, art. 61

WVO, Stb. 1993, 666, art. 61

WVO, Stb. 1998, 512, art. 61

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 267

Handeling: het geven van richtlijnen betreffende het programma en de eisen van bekwaamheid van de leraren binnen andere vormen van onderwijs, alsmede voorschriften ten aanzien van de lokalen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 62

WVO, Stb. 1986, 552, art. 62

WVO, Stb. 1993, 666, art. 62

WVO, Stb. 1998, 512, art. 62

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

 • 4.5.5

  Ouders en leerlingen; inspraak en medezeggenschap

RIO nr: 269

Handeling: het geven van regels waarop meerdere oudercommissies binnen een gemeente zich kunnen verenigen tot een ouder- of schoolraad

Periode: 1968-1981

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 45, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 270

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de totstandkoming, de inrichting en de verdere bevoegdheden van de oudercommissies, de ouderraden en de schoolraden

Periode: 1968-1981

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 45, lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

4.6 . Bekostiging

Aanvang, wijze en beëindiging van de bekostiging

 • 4.6.1

  Aanvang van bekostiging

 • 4.6.1.1

  Plan van Scholen

RIO nr: 272

Handeling: het jaarlijks vaststellen van het plan van scholen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 65, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 65, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 65, lid 1

Produkt: beschikkingen en een toetsingskader voor de volgende planperiode (art. 65a, lid 1, onder b)

Waardering: B(5)

RIO nr: 273

Handeling: het geven van voorschriften omtrent het bepalen van het tijdstip waarop verzoeken tot opnemen in het plan van scholen, ingediend door een gemeente waarin een of meer rijksscholen gevestigd zijn, behandeld zullen worden

Periode: 1991-1995

Grondslag: Wet van 18-04-1991, Stb. 226, art. V

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 276

Handeling: het opnemen van een school in het eerstvolgende Plan van Scholen na een beslissing op een beroep

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 72

WVO, Stb. 1986,552, art. 72

WVO, Stb. 1993, 666, art. 72

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

RIO nr: 277

Handeling: het voor bekostiging in aanmerking brengen van cursussen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-05-1963, Stb. 40, art. 75, lid 1

WVO, Stb. 1986,552, art. 75, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75b, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na beëindiging cursus

RIO nr: 278

Handeling: het onder voorwaarden voor bekostiging in aanmerking brengen van een school welke is opgericht door een omzetting van een bekostigde bijzondere school in een gelijksoortige openbare school of omgekeerd

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 75,lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 15-03-1969, Stb. 142

Wet van 28-05-1975, Stb. 386, art. 75, lid 2

WVO,Stb. 1986, 552, art.75, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

RIO nr: 279

Handeling: het goedkeuren dat een bekostigde school wordt gesplitst of een andere plaats van vestiging krijgt

Periode: 1975-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 75, lid 3, zoals gewijzigd bij de Wet van 28-05-1975, Stb. 386

WVO, Stb. 1986, 552, art. 75, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

RIO nr: 281

Handeling: het bekostigen van een nevenvestiging

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 75, lid 6, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75, lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

RIO nr: 283

Handeling: het vaststellen van overzichten van verzoeken tot omzetting, splitsing, verplaatsing of nevenvestiging

Periode: 1993-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 75a, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270

WVO, Stb. 1993, 666, art.75a, lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

RIO nr: 284

Handeling: het stellen van regels voor het ter beschikking stellen van middelen ten behoeve van studiekeuzevoorlichting aan (potentiële) leerlingen van scholen

Periode: 1992-

Grondslag: WVO,Stb. 1986, 552, art. 75c, zoals gewijzigd bij de Wet van 19-12-1991, Stb. 709, Kaderwet volwasseneneducatie 1991

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75c

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 285

Handeling: het ter beschikking stellen van aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van het onderwijs of voor verhoging van de mogelijkheid tot deelname aan het onderwijs

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 75d , zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, Stb. 337

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75d

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 286

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de uitvoering van de aanvang van de bekostiging

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 76

WVO, Stb. 1986, 552, art. 76

WVO, Stb. 1993, 666, art. 76

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 287

Handeling: het geven van aanwijzingen over de manier waarop prognoses omtrent de te verwachten omvang van scholen tot stand moeten komen

Periode: 1969-

Grondslag: Besluit aanvang bekostiging WVO, besluit van 13-01-1969, Stb. 22, art. 4 t/m 6

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 288

Handeling: het opdelen van Nederland in gebieden, die als rekeneenheid zullen dienen bij het opstellen van prognoses omtrent de te verwachten omvang van scholen

Periode: 1969-

Grondslag: Besluit aanvang bekostiging WVO, besluit van 13-01-1969, Stb. 22, art.5, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 289

Handeling: het geven van nadere aanwijzingen omtrent de wijze waarop Burgemeester en Wethouders van een gemeente gegevens omtrent het openbaar voortgezet onderwijs moeten verstrekken

Periode: 1969-

Grondslag: Besluit aanvang bekostiging WVO, besluit van 13-01-1969, Stb. 22, art.8, lid 4

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 290

Handeling: het beslissen welke gegevens het bevoegd gezag van een school moet overleggen voordat de feitelijke bekostiging kan aanvangen

Periode: 1969-

Grondslag: Besluit aanvang bekostiging WVO, besluit van 13-01-1969, Stb. 22, art. 10

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 291

Handeling: het vaststellen van het tijdstip voor welke het verzoek om in aanmerking te komen voor bekostiging van cursussen moet worden ingediend

Periode: 1969-

Grondslag: Besluit aanvang bekostiging WVO, besluit van 13-01-1969, Stb. 22, art. 13

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 292

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de wijze van bekostiging van een scholengemeenschap

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 77, lid 3

WVO, Stb. 1986,552, art. 77, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112,Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, art. 77, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 77, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

4.6.1.2 Voorzieningen in de huisvesting en inventaris

RIO nr: 293

Handeling: het vergoeden van voorzieningen in de huisvesting en inventaris

Periode: 1993-1997?

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 76a, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 294

Handeling: het geven van nadere voorschriften voor de uitvoering van de bekostiging van voorzieningen in de huisvesting en inventaris

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 76a, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 295

Handeling: het vaststellen waaruit de voorzieningen in de huisvesting en inventaris uitsluitend kunnen bestaan

Periode: 1993-1996

Grondslag: Huisvestingsbesluit WVO/WCBO, besluit van 25-06-1993, Stb. 356, art. 3, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 296

Handeling: het vaststellen van het model voor aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting en inventaris

Periode: 1993-1996

Grondslag: Huisvestingsbesluit WVO/WCBO, besluit van 25-06-1993, Stb. 356, art. 4, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 297

Handeling: het jaarlijks vaststellen van een investeringsschema en een intentioneel investeringsschema(IIS)

Periode: 1993-

Grondslag: Huisvestingsbesluit WVO/WCBO, besluit van 25-06-1993, Stb. 356, art. 5, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 298

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent een prognosetechniek ten aanzien van het leerlingenaantal, een methodiek voor ruimtenormering almede een beoordelingestechniek en criteria ten behoeve van prioriteitenstelling

Periode: 1993-1996

Grondslag: Huisvestingsbesluit WVO/WCBO, besluit van 25-06-1993, Stb. 356, art. 11

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 299

Handeling: het jaarlijks vaststellen van de tarieven voor ingebruikgeving en verhuur

Periode: 1993-1996

Grondslag: Huisvestingsbesluit WVO/WCBO, besluit van 25-06-1993, Stb. 356, art.13, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 300

Handeling: het toekennen van vergoeding voor voorzieningen in het jaar 1993

Periode: 1993-1996

Grondslag: Huisvestingsbesluit WVO/WCBO, besluit van 25-06-1993, Stb. 356, art. 16

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 301

Handeling: het geven van voorschriften omtrent het vaststellen van de minimum vloeroppervlakten van voorzieningen in de huisvesting voor scholen voor vwo, avo, vbo

Periode: 1997-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1996, Stb. 402, in verband met de decentralisatie huisvestingsvoorzieningen, ten aanzien van een nieuw artikel 76c, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

 • 4.6.2

  Wijze van bekostiging

 • 4.6.2.1

  Grondslagen voor bekostiging

 • 4.6.2.2.1

  Salarissen

RIO nr: 302

Handeling: het geven van regels voor het vergoeden van de salarissen van het personeel van scholen voor voortgezet onderwijs

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 80 en 81

WVO, Stb. 1986, 552, art. 77

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 303

Handeling: het geven van voorschriften voor elke soort van scholen betreffende de formatie van het niet-onderwijzend personeel

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 79, lid 9

WVO, Stb. 1986, 552, art. 79, lid 9

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

 • 4.6.2.2.2

  Stichtingskosten

RIO nr: 304

Handeling: het vaststellen van het bedrag dat zou zijn besteed ten behoeve van een overeenkomstige rijksschool ,in verband met de berekening van de vergoeding voor de stichtingskosten van een gemeentelijke school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 82, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 80, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 305

Handeling: het jaarlijks vergoeden van de stichtingskosten van een gemeentelijke school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 82

WVO, Stb. 1986, 552, art. 80, lid 2 t/m 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 306

Handeling: het geven van regels voor het toekennen van een vergoeding voor de kosten van tijdelijke voorziening in gebouwen of terreinen

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 82, lid 8

WVO, Stb. 1986, 552, art. 80, lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

Actor: 307

Handeling: het geven van regels voor het bekostigen van een tijdelijke voorziening in de huisvesting

Periode: 1976-1992

Grondslag: Besluit kostenvergoeding tijdelijke voorziening in gebouwen of terreinen WVO, Stb. 1980, 61, art. 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 308

Handeling: het goedkeuren van een tijdelijke voorziening ten behoeve van de huisvesting

Periode: 1976-1992

Grondslag: Besluit kostenvergoeding tijdelijke voorziening in gebouwen of terreinen WVO, Stb. 1980, 61, art. 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

RIO nr: 309

Handeling: het jaarlijks vergoeden van de stichtingskosten van een bijzondere school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 83

WVO, Stb. 1986, 552, art. 81

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 310

Handeling: het benoemen van een deskundige ten behoeve van het schatten van de waarde van gebouwen en terreinen van een bijzondere school voor vwo, havo of mavo die om niet zijn verkregen of uit eigen middelen zijn bekostigd

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 83, lid 6

WVO, Stb. 1986, 552, art. 81, lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 311

Handeling: het geven van regels voor het toekennen van een vergoeding voor de kosten van tijdelijke voorziening in gebouwen en terreinen van een bijzondere school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 83, lid 11

WVO, Stb. 1986, 552, art. 81, lid 11

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

 • 4.6.2.2.3

  Inrichtingskosten

RIO nr: 312

Handeling: het vaststellen van het bedrag dat nodig zou zijn voor de inrichting of onderdelen van die inrichting van een overeenkomstige rijksschool, ten behoeve van de berekening van de vergoeding van de inrichtingskosten van een gemeentelijke school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1967-1992

Grondslag: OWVO, Wet van 30-06-1967, Stb. 386, art. 84, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 82, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 313

Handeling: het vaststellen van het bedrag dat nodig zou zijn voor de inrichting of onderdelen van die inrichting van een overeenkomstige rijksschool, ten behoeve van de berekening van de vergoeding van de inrichtingskosten van een bijzondere school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1967-1992

Grondslag: OWVO, Wet van 30-06-1967, Stb. 386, art. 85, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 83, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 314

Handeling: het vaststellen van het bedrag dat nodig zou zijn voor de stichting en inrichting of onderdelen van die inrichting van een overeenkomstige rijksschool, ten behoeve van de berekening van de vergoeding van de stichtings- ofinrichtingskosten van een gemeentelijke of bijzondere school voor lavo of beroepsonderwijs

Periode: 1967-1992

Grondslag: OWVO, Wet van 30-06-1967, Stb. 386, art. 83, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 81 en 84

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

 • 4.6.2.2.4

  Exploitatiekosten

RIO nr: 315

Handeling: het geven van voorschriften waarbij het model voor de begroting alsmede de richtlijnen voor de raming van de exploitatiekosten wordt vastgesteld

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art.79, lid 8

WVO, Stb. 1986, 552, art. 79, lid 8

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 316

Handeling: het geven van regels voor het jaarlijks vaststellen van het vergoedingsbedrag voor de exploitatiekosten van een school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 87, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 85, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 317

Handeling: het geven van een maatstaf om het aantal ruimte-eenheden te kunnen bepalen waarover de rijksscholen beschikken

Periode: 1979-1992

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 85, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 318

Handeling: het jaarlijks vaststellen van het totaal van de in het voorafgaande kalenderjaar uitgegeven bedragen aan exploitatiekosten van de rijksscholen

Periode: 1977-1992

Grondslag: Besluit wijze van berekening rijksvergoeding exploitatiekosten vwo-havo-mavo, Stb. 1980, 161, art. 2, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 320

Handeling: het verhogen van het vergoedingsbedrag voor de exploitatiekosten van een gemeentelijke of bijzondere school welke in bijzondere omstandigheden verkeert

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 92, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 90, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

 • 4.6.2.2.5

  Vaststelling en uitkering van de vergoedingen

RIO nr: 321

Handeling: het vaststellen van het gedeelte van de kosten van personeel dat belast is met werkzaamheden in verband met contractactiviteiten, dat dient ter compensatie van de ten laste van het Rijk komende kosten van de voor dit personeel geldende rechtspositionele voorzieningen

Periode: 1989-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 14-06-1989, Stb. 297, art. 93a

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 322

Handeling: het vaststellen van het bedrag van de vergoedingen waarop de gemeente of het schoolbestuur van een bijzondere school aanspraak heeft

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 94 en 95

WVO, Stb. 1986, 552, art. 92 en 93

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 323

Handeling: het geven van regels voor het op de vergoeding in mindering brengen van de salarissen, de toelagen en uitkeringen voor personeel

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 96

WVO, Stb.1986, 552, art. 94

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

 • 4.6.2.3

  De periode 1992-1996

 • 4.6.2.3.1

  Programma's van eisen voor huisvestings- en inventariskosten

RIO nr: 324

Handeling: het instellen van een adviesgroep programma's van eisen

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 80, lid 5, zoals gewijzigd bij Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel WVO

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 325

Handeling: het benoemen en ontslaan van de voorzitter en vier adviserende leden van de Adviesgroep Programma's van Eisen

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art.69, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 326

Handeling: het benoemen van de secretaris en overig personeel van het bureau van de Adviesgroep Programma's van eisen

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 71, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 327

Handeling: het evalueren van het herziene bekostigingsstelsel

Periode: 1993-1997

Grondslag: Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, Stb. 112, art. XIX

Produkt: verslag

Waardering: B(2)

RIO nr: 328

Handeling: het vaststellen van de programma's van eisen voor de huisvestings- en inventariskosten van scholen

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 80, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 329

Handeling: het verlenen van een aanvullende vergoeding aan een school voor huisvestings- en inventariskosten in verband met bijzondere ontwikkelingen in het onderwijs

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 83, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

 • 4.6.2.3.2

  Exploitatiekosten

RIO nr: 330

Handeling: het jaarlijks vaststellen van programma's van eisen voor de exploitatiekosten van scholen voor vwo,avo en vbo

Periode:

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs,ten aanzien van een nieuw artikel 86, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 331

Handeling: het geven van regels voor het vergoeden van de exploitatiekosten

Periode: 1993-

Grondslag: Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, art. XV

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 332

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de voorschotten op de vergoeding van de exploitatiekosten worden aangevraagd, vastgesteld en verstrekt

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 44

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 333

Handeling: het toekennen van een aanvullende vergoeding voor exploitatiekosten aan een school voor vwo, avo of vbo

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 89, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo, art. 89, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 334

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent toekenning van een aanvullende vergoeding voor exploitatiekosten

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 89, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

 • 4.6.2.3.3

  Formatie

-Grondslag formatie-

-Grondslag formatie-

RIO nr: 336

Handeling: het geven van voorschriften omtrent het vaststellen van de grondslag voor de formatie van directie, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel van een school voor vwo, avo en vbo

Periode: 1992-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 84, lid 1 t/m 3, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 338

Handeling: het geven van voorschriften omtrent het toekennen van meer formatie aan een school voor vwo, avo of vbo dan toegestaan op grond van de wet

Periode: 1992-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 84, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

-Formatierekeneenheden-

RIO nr: 340

Handeling: het geven van voorschriften omtrent het verbruik van de formatierekeneenheden

Periode: 1992-1996

Grondslag: WVO, Stb.1986, 552, art. 84a, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 113

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 341

Handeling: het toekennen van een jaarlijkse vergoeding voor de kosten van vervanging van personeel en de kosten van werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden voor scholen van vwo, avo en vbo

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 84b, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 113

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 342

Handeling: het toekennen van meer formatierekeneenheden in verband met de directie dan bepaald in het Formatiebesluit in verband met het hoge leerlingenaantal

Periode: 1992-1993

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 3, lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 343

Handeling: het toestaan dat er wordt afgeweken van de voorwaarden voor het verkrijgen van een opslag vanwege ADV-herbezettting

Periode: 1994- 1 augustus 1998

Grondslag: Formatiebesluit WVO, besluit van 18-07-1995, Stb. 370, art. 5, lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr:

Handeling: het instellen van een commissie die moet adviseren over de verzoeken om afwijking van de voorwaarden voor het verkrijgen van een opslag vanwege ADV-herbezetting

Periode: 1994-1 augustus 1998

Grondslag: Formatiebesluit WVO, besluit van 18-07-1995, Stb. 370, art. 5, lid 6

Produkt: instellingsbesluit

Waardering: B(4)

RIO nr: 345

Handeling: het afwijken van het bepaalde omtrent de leerlingentelling in verband met de aanvang of beëindiging van de bekostiging van een school, een scholengemeenschap of een afdeling van vbo of ivbo

Periode: 1996-

Grondslag: Formatiebesluit WVO, besluit van 18-07-1995, Stb. 370, art. 6, lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 346

Handeling: het toekennen van meer formatierekeneenheden ten behoeve van conciërgewerkzaamheden dan bepaald in het Formatiebesluit in verband met het hoge leerlingenaantal

Periode: 1992-1993

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art.8, lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 347

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent de berekening van de vloeroppervlakte van het schoolgebouw

Periode: 1992-1996

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 8, lid 5

Besluit van 06-04-1993, Stb. 209, houdende wijziging van het Formatiebesluit dagscholen vwo-av-vbo,onder G, art. 8, lid 3b

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 348

Handeling: het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de toekenning van formatierekeneenheden ten behoeve van cursussen verbonden aan een school of een scholengemeenschap

Periode: 1992-

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 11

Formatiebesluit WVO, besluit van 18-07-1995, Stb. 370, art. 10

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 349

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent de toekenning van aanvullende formatierekeneenheden

Periode: 1992-1996

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 12, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 350

Handeling: het goedkeuren dat er wordt afgeweken van het bepaalde ten aanzien van de berekening en toekenning van formatierekeneenheden als gevolg van de bijzondere inrichting van het onderwijs

Periode: 1992-

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 14

Formatiebesluit WVO, besluit van 18-07-1995, Stb. 370, art. 11

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 351

Handeling: het geven van aanvullende voorschriften ten aanzien van onderdelen van de formules, genoemd in de bijlagen bij het besluit, ter berekening van het aantal formatierekeneenheden

Periode: 1992-1993

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art.21, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 352

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de toekenning van formatierekeneenheden in verband met formatieve fricties voor de schooljaren 1992-1993 tot en met 1997-1998

Periode: 1992-

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 22

Besluit van 06-04-1993, Stb. 209, houdende wijziging van het Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo,onder Q

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 353

Handeling: het toekennen van extra formatierekeneenheden aan een scholengemeenschap vwo-avo-vbo ten behoeve van het vbo

Periode: 1992-

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 24

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 354

Handeling: het uitkeren van een vergoeding voor de gespaarde leraarlessen in de jaren 1992-1993 tot en met 1997-1998

Periode: 1992-1993

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 25

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 355

Handeling: het toekennen van extra formatierekeneenheden in verband met overgangsrechtelijke voorzieningen en omvang van de eerste graadsformatie

Periode: 1992-

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 26

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

-Nascholing personeel-

RIO nr: 356

Handeling: het vaststellen van een vergoedingsbedrag per formatieplaats in verband met de nascholing van het personeel van een school voor vwo, avo of vbo

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 85a, zoals gewijzigd bij de Wet van 07-07-1993, Stb. 405

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

 • 4.6.2.3.4

  Vaststelling en uitkering van de vergoedingen

RIO nr: 357

Handeling: het vaststellen van het vergoedingsbedrag waarop het bevoegd gezag over het voorafgaande kalenderjaar aanspraak heeft

Periode: 1986-

Grondslag: WVO, Stb. 1986,552, art. 92 en 93

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, ten aanzien van een nieuw artikel 96m

WVO, Stb. 1993, 666, art. 96m

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 358

Handeling: het vaststellen van het percentage van uitgaven ten behoeve van het personeel waarvan de kosten niet door het Rijk worden vergoed

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96n, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 359

Handeling: het bepalen in welke gevallen geen vermindering van de vergoeding voor personeel plaats zal vinden

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96o, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 360

Handeling: het vaststellen van regels voor het bij voorschot uitkeren van de vergoeding

Periode: 1986-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, ten aanzien van een nieuw artikel 96r

WVO, Stb. 1993, 666, art. 96r

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

 • 4.6.2.3.5

  Wijze van bekostiging

-Huisvestings- en inventariskosten-

RIO nr: 361

Handeling: het beschikbaar stellen van het bedrag aan de scholen ten behoeve van de voorzieningen met betrekking tot de huisvesting en inventaris

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96b, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 362

Handeling: het bepalen van het gedeelte van de huisvestings- en inventariskosten dat voor vergoeding in aanmerking komt

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 7, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 363

Handeling: het vaststellen van een betalingsschema voor een voorziening in de huisvesting of inventaris

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 13

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 364

Handeling: het vaststellen van het vergoedingsbedrag voor huisvestings- en inventariskosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 14

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 365

Handeling: het vaststellen van het bedrag voor de aanvullende vergoeding voor de huisvestingskosten op aanvraag en de inventariskosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 15

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 366

Handeling: het vaststellen van het bedrag voor de vergoeding van de jaarlijkse huisvestingskosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 17

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 367

Handeling: het vaststellen het bedrag voor de aanvullende vergoeding voor de jaarlijkse huisvestingskosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb.580, art. 18

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 368

Handeling: het geven van regels voor het aan gemeenten vergoeden van de kosten voor voorzieningen in de huisvesting en inventaris ten behoeve van bijzondere scholen

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96c, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 369

Handeling: het geven van regels voor de vergoeding aan een school van de kosten voor gebruik van een gebouw van een andere school

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96c, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 370

Handeling: het goedkeuren dat bekostigde scholen worden overgedragen of ter beschikking worden gesteld

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 20

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na overdracht

RIO nr: 371

Handeling: het jaarlijks vaststellen van het bedrag voor de vergoeding van de kosten in verband met herbestemming

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 21

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 372

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de wijze waarop de bedragen voor kostenvergoeding in verband met herbestemming worden aangevraagd, vastgesteld en verstrekt

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 23

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 373

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot de bepaling van de omvang en inzake de wijze van vaststelling en uitkering van een vergoeding voor exploitatiekosten, personeelskosten, huisvestingskosten en inventariskosten ten behoeve van inrichtingen voor voortgezet onderwijs

Periode: 1998

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 23

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 374

Handeling: het goedkeuren dat het bevoegd gezag gebruik maakt van een gemeentelijke gymnastiekvoorziening

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 24

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 375

Handeling: het jaarlijks vaststellen van het vergoedingsbedrag voor de kosten voor het gebruik van gemeentelijke gymnastiekvoorzieningen

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 25

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 376

Handeling: het vaststellen van het vergoedingsbedrag voor de kosten in verband met in-gebruikgeving

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 27

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 377

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de wijze van aanvragen,het vaststellen en verstrekken van vergoedingen voor huisvestings- en inventariskosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 29

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

-Personeelskosten-

RIO nr: 378

Handeling: het vergoeden aan het bevoegd gezag van een school voor vwo, avo of vbo van de personeelskosten

Periode: 1992-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96d, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 379

Handeling: het jaarlijks vergoeden van de kosten voor nascholing voor personeel van een school voor vwo, avo en vbo

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96d.2, zoals gewijzigd bij de Wet van 07-07-1993, Stb. 405

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 380

Handeling: het geven van nadere voorschriften in verband met de vaststelling van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de personeelskosten voor scholen van vwo, avo of vbo

Periode: 1992-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96d.1, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 113

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 381

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent het verstrekken van voorschotten op de vergoeding van personeels en exploitatiekosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 37

Besluit van 18-07-1995, Stb. 370, houdende wijziging van o.a. het Bekostigingsbesluit WVO, art. 34

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 382

Handeling: het vaststellen van het bedrag voor de vergoeding van personeels- en exploitatiekosten

Periode: 1998-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 8, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 383

Handeling: het vaststellen van het bedrag van de aanvullende vergoeding voor personeels- en inventariskosten

Periode: 1998-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 9, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 384

Handeling: het bepalen van het kasritme voor de uitbetaling van het bedrag voor de aanvullende vergoeding van personeels- en inventariskosten

Periode: 1998-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 9, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 385

Handeling: het vaststellen van het bedrag voor de exploitatiekosten

Periode: 1993-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 39, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 386

Handeling: het vaststellen van het vergoedingsbedrag voor de nascholing

Periode: 1993-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 41, lid 1

Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 13

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

-Exploitatiekosten-

RIO nr: 387

Handeling: het beschikbaar stellen van een bedrag aan dagscholen voor vwo, avo en lbo voor de exploitatiekosten

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96e, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

 • 4.6.2.4

  De periode na 1996

 • 4.6.2.4.1

  Personeels- en exploitatiekosten

RIO nr: 389

Handeling: het geven van regels ter vaststelling van de grondslagen voor de omvang van de formatie van directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel van een school voor vwo, avo of vbo

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 84, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 390

Handeling: het vaststellen van de gemiddelde personeelslast

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 85, lid 5, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 391

Handeling: het vaststellen van nadere regels omtrent de overgangsperiode GPL

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo, art. X, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 392

Handeling: het geven van nadere regels omtrent de vergoeding van de personeelskosten voor het schooljaar 1997-1998 in verband met de invoering van de lump-sumbekostiging voor personeels- en exploitatiekosten

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, art. XI

Wet van 18-06-1998, Stb. 398, tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, art. IVA, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 393

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent toekenning van een aanvullende vergoeding voor personeelskosten

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 85a, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 394

Handeling: het toekennen van een aanvullende vergoeding voor personeelskosten aan een school voor vwo, avo of vbo welke in bijzondere omstandigheden verkeert

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 85a, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 395

Handeling: het jaarlijks beschikbaar stellen van een bedrag voor personeels- en exploitatiekosten aan een school voor vwo, avo of vbo

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 96d. lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 396

Handeling: het geven van regels ter bepaling van gevallen waarin de vergoeding voor personeelskosten kan worden aangewend voor voorzieningen in de exploitatie

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 99, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, art. 99, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

 • 4.6.2.5

  Bestuursoverdracht van een school door de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid-

RIO nr: 397

Handeling: het geven van regels omtrent onderhoudsprogramma's van gebouwen, terreinen en roerende zaken

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 98, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 398

Handeling: het verlenen van ontheffing aan de verplichte overdracht van schoolgebouwen, inventaris en terreinen bij bestuursoverdracht, in verband met bijzondere omstandigheden

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 98, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 15-03-1969, Stb. 142

WVO, Stb. 1986, 552, art. 98, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na overdracht

RIO nr: 399

Handeling: het geven van toestemming aan de rechtspersoon tot het vervreemden of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen, terreinen en roerende zaken

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 100, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 98, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 98, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na vervreemding/onderwerpen aan enig recht

 • 4.6.2.6

  Vervangingsfonds

RIO nr: 400

Handeling: het verlenen van een ontheffing aan het bevoegd gezag van een school van de verplichting om zich aan te sluiten bij een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid in verband met kosten voor vervanging

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 98a, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992,Stb. 112, regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

 • 4.6.2.7

  Budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds-

RIO nr: 401

Handeling: het verlenen van een ontheffing aan het bevoegd gezag van een school van de verplichting om zich aan te sluiten bij een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid in verband met de kosten voor werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden

Periode: 1995-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 98b, zoals gewijzigd bij de Wet van 09-03-1995, Stb. 112, budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

 • 4.6.2.8

  Medegebruik lokalen, gebouwen, terreinen of roerende zaken

RIO nr: 403

Handeling: het geven van regels met betrekking tot de ingebruikgeving van gebouwen, terreinen of roerende zaken

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art 100a, lid 7, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 394, Regeling medegebruik

WVO, Stb. 1986, 552, art. 100a, lid 7

WVO, Stb. 1993, 666, art. 100a, lid 7

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 405

Handeling: het geven van toestemming aan het schoolbestuur voor het voor langere tijd verhuren van gebouwen, terreinen of roerende zaken

Periode: 1985-1997

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 100c, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 394, Regeling medegebruik

WVO, Stb. 1986, 552, art. 100c,lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 100c,lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

RIO nr: 406

Handeling: het geven van regels betreffende de vergoedingen voor tijdelijke voorzieningen in gebouwen en terreinen

Periode: 1968-1997

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 98, lid 5, zoals gewijzigd bij de Wet van 15-03-1969, Stb. 142

WVO, Stb. 1986, 552, art. 101, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 101, lid 5

Produkt: AMvB, Besluit kostenvergoeding tijdelijke voorziening in gebouwen of terreinen WVO, Stb. 1980, 61

Waardering: B(1)

 • 4.6.2.9

  Onderwijsachterstanden

RIO nr: 407

Handeling: het bekostigen van activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden in het voortgezet onderwijs

Periode: 1993-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 102b, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 21-04-1993, Stb. 253

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 409

Handeling: het geven van nadere voorschriften met betrekking tot de vaststelling van onderwijsachterstanden

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb.1986, 552, art. 102b, lid 8, zoals gewijzigd bij de Wet van 21-04-1993, Stb. 253

Produkt: AMvB, Besluit onderwijs voorrangsgebieden, Stb. 1993, 327

Waardering: B(5)

RIO nr: 410

Handeling: het geven van regels ter vaststelling van het landelijk beleidskader met betrekking tot de onderwijsachterstanden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 118a, zoals gewijzigd bij de Wet van 15-05-1997, Stb. 237, Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA)

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 411

Handeling: het vaststellen van een landelijk beleidskader (LBK) met betrekking tot de onderwijs voorrangsgebieden

Periode: 1993-

Grondslag: Besluit onderwijs voorrangsgebieden, besluit van 16-06-1993, Stb. 327, art. 2, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 412

Handeling: het geven van criteria op grond waarvan de gemeente in aanmerking komt voor een specifieke uitkering als tegemoetkoming in de kosten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 118d, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 15-05-1997, Stb. 237,Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA)

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 413

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de toepassing van de overgangsbepaling toedeling gemeentelijke middelen in verband met de onderwijsachterstanden

Periode: 1998-

Grondslag: Wet van 15-05-1997, Stb. 237, art. VII

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

 • 4.6.2.10

  Regeling informatievoorziening

RIO nr: 414

Handeling: het geven van boekhoudvoorschriften voor bijzondere scholen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 99

WVO, Stb. 1986, 552, art. 97

WVO, Stb. 1993, 666, art. 97

Produkt: besluit, Beschikking boekhoudvoorschriften bijzonder voortgezet onderwijs,

Waardering: B(5)

RIO nr: 415

Handeling: het bepalen wanneer en op welke wijze het bevoegd gezag de voorstellen tot stichting en inrichting van een bijzondere school voor voortgezet onderwijs moet indienen voor het verkrijgen van een vergoeding

Periode: 1968-1992

Grondslag: Besluit wijze van bekostiging, besluit van 20-11-1968, Stb. 639, art.3, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 416

Handeling: het vaststellen van modellen van de rekening die het bevoegd gezag aan de minister moet zenden na voltooiing van de stichting

Periode: 1968-1992

Grondslag: Besluit wijze van bekostiging, besluit van 20-11-1968, Stb. 639, art.3, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 417

Handeling: het vaststellen van de wijze en het tijdstip waarop het bevoegd gezag de rekeningen, verantwoordingen en bijlagen van het afgelopen kalenderjaar moet indienen

Periode: 1968-1992

Grondslag: Besluit wijze van bekostiging, besluit van 20-11-1968, Stb. 639, art. 7, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 418

Handeling: het goedkeuren van de begrotingen van het bevoegd gezag van avondscholen en dag-avondscholen of cursus

Periode: 1968-1992

Grondslag: Besluit wijze van bekostiging, besluit van 20-11-1968, Stb. 639, art. 11, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 419

Handeling: het geven van nadere richtlijnen over de wijze waarop scholen voor voortgezet onderwijs hun financiële informatie moeten verstrekken

Periode: 1993-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 58, lid 4 en 59

Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 16

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 420

Handeling: het vaststellen van een model voor een financieel verslag

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 62, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 421

Handeling: het vaststellen van het model voor de inrichting van de jaarrekening

Periode: 1998

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 18, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 422

Handeling: het vaststellen van de leidraad ten behoeve van de accountantscontrole, alsmede de formulieren voor de verstrekking van de gegevens en voor de verklaringen in verband met het terugstorten van niet bestede nascholingsgelden

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, Besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 62a, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 423

Handeling: het geven van voorschriften ten behoeve van de afrekening en van de jaarrekening van de vergoedingen voor scholen van vwo, avo en vbo

Periode: 1993-

Grondslag: tot 1998: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 63, lid 4

na 1998: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 20?

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 424

Handeling: het geven van voorschriften betreffende de wijze van beschikbaarstelling van de financiële gegevens die van belang zijn voor de bekostiging

Periode: 1997-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 103, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 02-07-1997, Stb. 316, Regeling informatievoorziening

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 425

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de melding en terugmelding van gegevens ten behoeve van de vaststelling van de vergoeding voor personeels- en exploitatiekosten

Periode: 1998-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 14, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 426

Handeling: het vaststellen van een model voor de verklaring van juistheid van de gegevens en van de accountantsverklaring

Periode: 1998

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 14, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 427

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de wijze van beschikbaarstelling van gegevens over het onderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 103a, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 02-07-1997, Stb. 316, Regeling informatievoorziening

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 428

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de ordening van de informatie betreffende het onderwijs over de kengetallen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 103a, lid 3, zoals gewijzigd bij de Wet van 02-07-1997, Stb. 316, Regeling informatievoorziening

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 429

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de uitvoering van de wijze van bekostiging

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 109

WVO, Stb. 1986, 552, art. 106, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostiginsstelsel voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, art. 106, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 430

Handeling: het bepalen wanneer en op welke wijze het bevoegd gezag de voorstellen tot stichting en inrichting van een gemeentelijke school voor voortgezet onderwijs moet indienen voor het verkrijgen van een vergoeding

Periode: 1968-1992

Grondslag: Besluit wijze van bekostiging, besluit van 20-11-1968, Stb. 639, art. 2, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 431

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de wijze waarop de leerlingenadministratie dient te worden ingericht

Periode: 1992-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 3, lid 1

Besluit van 05-03-1996, Stb. 221, art. 3, lid 2

Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 3, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 432

Handeling: het vaststellen van een formulier voor de opgave van het aantal leerlingen

Periode: 1992-1996

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 6, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 433

Handeling: het geven van een regeling ter vaststelling van de wijze waarop het schoolbestuur de opgave van het leerlingenaantal moet verstrekken

Periode: 1996-1998

Grondslag: Besluit van 05-03-1995, Stb. 221, art. 6, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(1)

 • 4.6.3

  Beëindiging van de bekostiging

RIO nr: 437

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de wijze waarop een exploitatie-overschot moet worden berekend

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 110a, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 438

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de de wijze waarop de beëindiging van de bekostiging zal geschieden

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 115

WVO, Stb. 1986, 552, art. 112

WVO, Stb. 1993, 666, art. 112

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 439

Handeling: het geven van regels omtrent het aanwijzen van vormen van beroepsonderwijs, anders dan genoemd in de wet, waarop de WVO niet van toepassing is

Periode: 1968-1996

Grondslag: WVO,Stb. 40, art. 122, lid 1d

WVO, Stb. 1986, 552, art. 119, 1d

WVO, Stb. 1993, 666, art. 119, 1c

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

4.7 Toezicht

4.8. Les- en cursusgeld, tegemoetkoming in de kosten

 • 4.8.1

  Les- en cursusgeld

RIO nr: 464

Handeling: het geven van nadere regels omtrent de inschrijving van leerlingen om in een bepaald cursusjaar onderwijs te kunnen volgen

Periode: 1987-

Grondslag: Les- en cursusgeldwet, wet van 07-07-1987, Stb. 343, art. 4, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 465

Handeling: het vaststellen of herzien van het bedrag van het lesgeld

Periode: 1987-

Grondslag: Les- en cursusgeldwet, wet van 07-07-1987, Stb. 343, art. 5, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 466

Handeling: het geven van regels omtrent de voldoening, de vrijstelling, de vermindering en terugbetaling van het lesgeld

Periode: 1987-

Grondslag: Les- en cursusgeldwet, wet van 07-07-1987, Stb. 343, art. 5, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 467

Handeling: het geven van regels omtrent de voldoening, de vrijstelling, de vermindering en terugbetaling van cursusgeld

Periode: 1987-

Grondslag: Les- en cursusgeldwet, wet van 07-07-1987, Stb. 343, art. 6, lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 468

Handeling: het (gedeeltelijk) intrekken van de vergoeding voor een gemeentelijke of bijzondere school of cursus wegens het niet naleven van de voorschriften gegeven krachtens de Les- en cursusgeldwet

Periode: 1987-

Grondslag: Les- en cursusgeldwet, wet van 07-07-1987, Stb. 343, art.8, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 20 jaar

 • 4.8.2

  Tegemoetkoming in de kosten

RIO nr: 469

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 124

WVO, Stb. 1986, 552, art. 121

WVO, Stb. 1993, 666, art. 121

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 470

Handeling: het toekennen van toelagen aan leerlingen van cursussen en leerlingen aan andere scholen of afdelingen dan genoemd in de WVO

Periode: 1974-1996

Grondslag: Besluit studietoelagen WVO, besluit van 29-04-1974, Stb. 272, art. 2, lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 471

Handeling: het stellen van regels omtrent de uitbetaling van de toelagen

Periode: 1974-1996

Grondslag: Besluit studietoelagen WVO, besluit van 29-04-1974, Stb. 272, art. 9

Produkt: besluit

Waardering: B(1)

RIO nr: 472

Handeling: het jaarlijks vaststellen van normen ter berekening van de reiskosten en het de maximum hoogte van de vergoeding voor de overige kosten van leerlingen van dagscholen voor voortgezet onderwijs

Periode: 1974-1996

Grondslag: Besluit studietoelagen WVO, besluit van 29-04-1974, Stb. 272, art. 20

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 473

Handeling: het benoemen en ontslaan van de commissie, die tot taak heeft na te gaan of de bij of krachtens het Besluit studietoelagen WVO vastgestelde regels juist zijn toegepast bij verstrekking van de toelagen

Periode: 1974-1993

Grondslag: Besluit studietoelagen WVO, besluit van 29-04-1974, Stb. 272, art. 25, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 474

Handeling: het geven van nadere regels omtrent de wijze van behandeling van verzoeken om nadere herziening van de studietoelagen

Periode: 1974-1993

Grondslag: Besluit studietoelagen WVO, besluit van 29-04-1974, Stb. 272, art. 28

Produkt: besluit

Waardering: B(1)

4.9. Handelingen met betrekking tot overgangswetgeving

RIO nr: 475

Handeling: het geven van een wet welke het tijdstip van inwerkingtreding van de WVO en het overgangsrecht zal regelen

Periode: (1986-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 124,

Produkt: OWVO, wet van 30-06-1967, Stb. 386

Waardering: B(1)

RIO nr: 476

Handeling: het vaststellen van overgangsbepalingen met betrekking tot de vergoeding van de inrichtingskosten voor dagscholen voor vwo, avo en vbo en dag- en avondscholen

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, art. XIV

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 477

Handeling: het vaststellen van een overgangsregeling voor de vergoeding van de exploitatiekosten voor dagscholen voor vwo, avo en vbo

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, art. XV

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 478

Handeling: het vaststellen van een overgangsregeling voor scholen voor beroepsonderwijs met betrekking tot de kosten voor voorzieningen in inventaris en onderhoud

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, art. XVII

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 479

Handeling: het geven van voorschriften betreffende de inrichting en eindexamens aan een school die op grond van de Experimentenwet experimenteert en die omgezet zal worden tot een school voor voortgezet onderwijs

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art. IV A, lid 3

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 480

Handeling: het zorgdragen voor de evaluatie van de invoering van de basisvorming en de invoering van kerndoelen in het basisonderwijs en voorgezet onderwijs

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art. IV C

Produkt: evaluatierapport

Waardering: B(2)

RIO nr: 481

Handeling: het geven van regels om af te kunnen wijken van de bevoegdheidseisen van leraren in vaste diens aan een dagschool voor vbo

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art. IV C

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 482

Handeling: het geven van overgangsbepalingen ten aanzien van de omzetting van scholen en afdelingen voor ivbo in scholen en afdelingen leerwegondersteunend onderwijs of afdelingen praktijkonderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb.1998, 337, art. II

Produkt: besluit

Waardering: B(1)

RIO nr: 483

Handeling: het geven van bepalingen om af te kunnen wijken van de voorschriften geldend op 31 juli 1998 ten behoeve van het leerwegondersteunend onderwijs in verband met nieuwe ontwikkelingen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb.1998, 337, art. II, lid 4

Produkt: AMvB / ministeriële regeling

Waardering: B(1)

RIO nr: 484

Handeling: het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de bekostiging en rechtspositie ten behoeve van afdelingen of scholen voor praktijkonderwijs

Periode: 1998-2002

Grondslag: WVO, Stb.1998, 337 , art. II, lid 6

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 485

Handeling: het aanmerken van vso-lom scholen en vso-lom gedeelten van de sovso-scholen als scholen of afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. III, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 486

Handeling: het het geven van bepalingen om af te kunnen wijken van de voorschriften geldend op 31 juli 1998 ten behoeve van scholen of afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs in verband met nieuwe ontwikkelingen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. III, lid 3

Produkt: AMvB/ ministeriële regeling

Waardering: B(1)

RIO nr: 487

Handeling: het in aanmerking brengen voor bekostiging van (so)vso scholen als afdelingen voor leerwegondersteunend onderwijs

Periode: 1998-2002

Grondslag: WVO, Stb. 1998,337 , art. IV, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 488

Handeling: het vaststellen van voorschriften ten behoeve van afdelingen voor leerwegondersteunend onderwijs met betrekking tot de bekostiging en rechtspositie

Periode: 1998-2002

Grondslag: WVO, Stb. 1998,337 , art. IV, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 489

Handeling: het vaststellen van nadere voorschriften ten behoeve van (so)vso-lom-scholen als afdelingen voor leerwegondersteunend onderwijs, die met betrekking tot de bekostiging aangemerkt willen worden als nevenvestiging

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. IV, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 490

Handeling: het voor bekostiging in aanmerking brengen van (so)vso- scholen als afdeling voor praktijkonderwijs onder de WVO

Periode: 1998-2002

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. V, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 491

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de bekostiging en rechtspositie van (so)vso- lom-scholen die niet aangemerkt worden als scholen of afdelingen voor leerweg

ondersteunend of praktijkonderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. VI, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 492

Handeling: het aanmerken van (so)vso-mlk-scholen als scholen en afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. VII, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 493

Handeling: het geven van bepalingen om af te kunnen wijken van de voorschriften geldend op 31 juli 1998 ten behoeve van (so)vso-mlk-scholen of afdelingen, aangeduid als scholen voor speciaal voortgezet onderwijs, in verband met nieuwe ontwikkelingen

Periode: 1998-2002

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. VII

Produkt: AMvB/ ministeriële regeling

Waardering: B(1)

RIO nr: 494

Handeling: het voor bekostiging in aanmerking brengen van (so)vso-mlk-scholen of afdelingen als scholen of afdelingen voor praktijkonderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. VIII, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 495

Handeling: het geven van regels voor het vaststellen van het aantal leerlingen dat onderwijs volgt in een school of afdeling voor (so)vso-mlk

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. VIII, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 496

Handeling: het instellen van een landelijke geschillencommissie voor samenwerkingsverbanden

Periode: 1998

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337, art. IX, lid 1

Produkt: instellingsbeschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 497

Handeling: het benoemen van de voorzitter en de vier leden van de geschillencommissie voor samenwerkingsverbanden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337, art IX, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 498

Handeling: het geven van een tijdelijke regeling met betrekking tot de nieuwe bevoegdheidseisen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. XV, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 499

Handeling: het geven van overgangsvoorschriften voor het personeel van (so)vso-scholen en de vakken van het voortgezet onderwijs waartoe zij bevoegd worden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. XV, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 500

Handeling: het vaststellen van nadere voorschriften omtrent de bekostiging en regels ter uitvoering van de salarisgarantie van het zittend personeel

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art XVI, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 501

Handeling: het geven van regels voor het vervangen van `oude vakken' in de leerwegen

Periode: 1998

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. XVIII, lid 1

Produkt: Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo en Examenbesluit WVO

Waardering: B(1)

RIO nr: 502

Handeling: het wijzigen van de naar de stand van 31 juli 1998 `bevroren' examenvoorschriften

Periode: 1998

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. XIX, onderdeel B

Produkt: Examenbesluit WVO

Waardering: B(5)

RIO nr: 503

Handeling: het geven van regels die de mogelijkheid bieden om tijdelijk van de bepalingen van de WVO of de WEB af te wijken in verband met de goede invoering van de gewijzigde WVO of WEB

Periode: 1999

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. XXII, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(1)

RIO nr: 504

Handeling: het zenden van een tussentijdse rapportage over het invoeringsproces

Periode: 2000

Grondslag: WVO, Stb. 1998,337 , art. XXIII, lid 1

Produkt: evaluatierapport

Waardering: B(2)

4.10. Overige handelingen

 • 4.10.1

  Leerwegen, leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs mavo, vbo, vso

RIO nr: 505

Handeling: het geven van voorschriften omtrent opneming in het plan van afdelingen uit de sectoren binnen het vbo waaraan reeds afdelingen zoals genoemd in art.10c zijn verbonden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 69, lid 9

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 506

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de vaststelling en uitkering van een aanvul

lend bedrag ten behoeve van de leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs of

praktijkonderwijs volgen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512 , art. 77, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 507

Handeling: het geven van criteria voor aanspraak op bekostiging van scholen voor praktijkon-

derwijs en nevenvestigingen voor praktijkonderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 109, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

 • 4.10.3

  Later toegevoegde handelingen

RIO nr.: 515

Handeling: het beslissen op bezwaarschriften met betrekking tot het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Bron: driehoeksoverleg

Produkt: beschikkingen

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 516

Handeling: het vaststellen van het bedrag dat scholen voor voortgezet onderwjs aan het Rijk dienen te voldoen wegens het ontrekken van gebouwen, terreinen of roerende zaken van hun onderwijsbestemming

Periode: 1968-1997

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 101, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 101, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 101, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

NB: V 10 jaar

B. Selectielijst met betrekking tot het handelen van de actor de inspectie van het onderwijs

Beleid

 • 4.1.1

  Beleidsontwikkeling, evaluatie en verantwoording van beleid

4.2. De inrichting van het onderwijs

RIO nr.: 38

Handeling: het goedkeuren dat het minimum aantal lessen voor lichamelijke opvoeding in alle leerjaren van het gymnasium, atheneum en havo wordt verlaagd

Periode: 1993-1998

Grondslag: Inrichtingsbesluit vwo-havo-mav-vbo, Besluit van 06-04-1993, Stb. 207, art. 23, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 60

Handeling: het toestaan dat er in bijzondere gevallen wordt afgeweken van de toelatingseisen tot het eerste leerjaar van een school voor (i)lto, (i)lhno, leao, lmo, lavo

Periode: 1968-1973

Grondslag: Besluit lto, Stb. 1967, 527, art. 3, lid 4 en 4, lid 5

Besluit lhno, Stb. 1967, 528, art. 3, lid 4 en 4, lid 5

Besluit leao, Stb. 1967, 529, art. 3, lid 4

Besluit lmo, Stb. 1967, 530, art. 3, lid 4

Besluit lavo, Stb. 1967, 531, art. 3, lid 4

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 61

Handeling: het toestaan dat er op een school voor lbo of lavo in bijzondere gevallen wordt afgeweken van de toelatingseisen tot het eerste leerjaar

Periode: 1973-1993

Grondslag: Besluit lbo/lavo, Stb. 1973, 167

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 62

Handeling: het geven van toestemming aan het schoolbestuur om af te wijken van de toelatingseisen

Periode: 1968-

Grondslag: Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, besluit van 26-10-1967, Stb. 526,art. 3, lid 4

Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo, besluit van 06-04-1993, Stb. 207, art. 3, lid 4

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 63

Handeling: het geven van toestemming aan het schoolbestuur van een school voor ivbo om af te wijken van de toelatingseisen tot het eerste jaar

Periode: 1993-

Grondslag: Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo, besluit van 06-04-1993, Stb. 207, art. 7, lid 8

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 67

Handeling: het toestaan dat in bijzondere gevallen wordt afgeweken van de toelatingsvoorwaarden tot hogere leerjaren

Periode: 1993-

Grondslag: Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo, art. 10, lid 3

Produkt: beschikking

Waardering:

 • 4.2.2

  Basisvorming

 • 4.2.4

  Tweede fase havo-vwo

RIO nr.: 94

Handeling: het goedkeuren van verzoeken tot vrijstelling betreffende het volgen van onderwijs voor de talenonderdelen in het gemeenschappelijk deel van de profielen in de periode van voorbereidend hoger onderwijs havo en vwo

Periode: 1998-

Grondslag: Inrichtingsbesluit WVO, besluit van 15-11-1997, Stb. 588, art. 26e, lid 5

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 95

Handeling: het geven van goedkeuring aan het vervangend vak van het onderwijs waarvoor vrijstelling is verleend in de periode van voorbereidend hoger onderwijs havo en vwo

Periode: 1998-

Grondslag: Inrichtingsbesluit WVO, besluit van 15-11-1997, Stb. 588, art. 26e, lid 6

Produkt: beschikking

Waardering:

4.3. Toetsen en eindexamens

-afwijkingen met betrekking tot het examen-

RIO nr.: 153

Handeling: het doen van een verzoek aan de centrale commissie vaststelling opgaven om nieuwe opgaven vast te stellen in geval van een niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 43, lid 2

Produkt: verzoekschrift

Waardering:

RIO nr.: 154

Handeling: het bepalen door wie de opgaven voor het schriftelijk examen worden vastgesteld en wanneer het examen zal worden afgenomen in geval een schriftelijk examen opnieuw moet worden afgenomen

Periode: 1970-1990

Grondslag: Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,besluit van 08-04-1970, Stb. 151,art. 29, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 155

Handeling: het verlenen van toestemming aan een gehandicapte kandidaat om het eindexamen op een andere wijze af te leggen

Periode: 1969-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lhno, Stb.1970, 114, art. 17

Eindexamenbesluit leao, Stb. 1970, 115, art. 16

Eindexamenbesluit lmo, Stb. 1970, 116, art. 16

Eindexamenbesluit lto, Stb. 1970, 167, art. 17

Interimbesluit eindexamens havo-mavo, besluit van 08-10-1969, Stb. 438, art. 14, lid 7

Besluit eindexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1970, 151, art. 26, lid 8

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 156

Handeling: het adviseren van het bevoegd gezag omtrent de spreiding van het eindexamen ten behoeve van kandidaten die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn geweest het onderwijs in alle eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 59, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

4.4. Personeel

 • 4.4.2

  Leraren en niet-onderwijzend personeel

-bewijzen van bekwaamheid-

RIO nr.: 208

Handeling: het verlenen van goedkeuring aan een afwijking van de benoemingsvereisten voor zover het een gemeentelijke of bijzondere school betreft

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 33, lid5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 33, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid 5

WVO, Stb. 1998, 512, art. 33, lid 5

Produkt: beschikking

Waardering;

 • 4.4.4

  Overige handelingen betreffende het personeel van een openbare school

RIO nr.: 249

Handeling: het geven van advies betreffende de benoeming van de rector, directeur, conrectoren, adjunctdirecteuren en de leraren van een openbare school voor voortgezet onderwijs

Periode: 1968-1993

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 43, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 43, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

4.6 Bekostiging

 • 4.6.2.8

  Medegebruik lokalen, gebouwen, terreinen of roerende zaken

RIO nr.: 404

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het voor langere tijd verhuren van gebouwen, terreinen of roerende zaken

Periode: 1985-1997

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 100c, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 394, Regeling medegebruik

WVO, Stb. 1986, 552, art. 100c,lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 100c,lid 3

Produkt: advies

Waardering:

4.7 Toezicht

RIO nr.: 440

Handeling: het toezien op het naleven van de wettelijke bepalingen en voorschriften bij scholen voor voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 118, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 115, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 115, lid 1

Produkt: rapportages, verslagen zoals schoolbezoekverslag, jaarverslag, onderwijsverslag, examenverslag

Waardering:

RIO nr.: 441

Handeling: het evalueren van de stand van het voortgezet onderwijs met betrekking tot de kwaliteit ervan

Periode: 1968-

Grondslag:

Produkt: rapportages

Waardering:

RIO nr.: 442

Handeling: het samenstellen van het gedeelte betreffende het voortgezet onderwijs in het Onderwijsverslag

Periode: 1993-

Grondslag:

Produkt: (gedeelte) Onderwijsverslag

Waardering:

RIO nr.: 443

Handeling: het doen van voorstellen aan de minister indien deze in het belang van het voortgezet onderwijs worden geacht

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 119, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 116, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 116, lid 3

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 444

Handeling: het uitvoeren van extra taken, opgedragen door de minister, ten aanzien van rijksscholen

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 120

WVO, Stb. 1986, 552, art. 117

WVO, Stb. 1993, 666, art. 117

Produkt: besluit

Waardering: deze handeling pas waarderen als de taken expliciet vermeld zijn

RIO nr.: 445

Handeling: het verlenen van een ontheffing voor het geven van onderwijs in de Friese taal

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 11a, lid 2b

Produkt: ontheffing

Waardering:

RIO nr.: 446

Handeling: het instemmen met en zo nodig overleg voeren over de eigen kerndoelen van scholen

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 11a, lid 6

Produkt:

Waardering:

RIO nr.: 447

Handeling: het voeren van overleg over verwijdering en toelating van leerlingen

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 27

Produkt:

Waardering:

RIO nr.: 448

Handeling: het adviseren over bevoegdheidsverklaringen ten behoeve van het personeel

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 35 a, zoals gewijzigd bij de wet van 04-07-1985, Stb. 408

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 449

Handeling: het controleren van het schoolwerkplan / schoolplan

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 24

WVO, Stb. 1986, 552, art. 24

WVO, Stb. 1993, 666, art. 24

Produkt: gedeelte Onderwijsverslag

Waardering:

RIO nr.: 450

Handeling: het controleren van het jaarverslag / de schoolgids

Periode: 1989-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 24a , zoals gewijzigd bij de Wet van 14-06-1989, Stb. 297

WVO, Stb. 1993, 666, art. 24a

Produkt: onderdeel Onderwijsverslag

Waardering:

RIO nr.: 451

Handeling: het controleren van de te geven lessen, met name de lesuitval

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 22, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 22, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 22, lid 3

Produkt: onderdeel Onderwijsverslag

Waardering:

RIO nr.: 452

Handeling: het controleren van het directiestatuut

Periode: 1995-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 32c, zoals gewijzigd bij de Wet van 30-11-1995, Stb. 612

Produkt: rapportage

Waardering:

RIO nr.: 453

Handeling: het controleren van de basisvorming

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 11a t/m 11f

Produkt: interne rapporten, bijdrage Onderwijsverslag

Waardering:

RIO nr.: 454

Handeling: het controleren van de toelating van leerlingen tot het eerste en hogere leerjaren

Periode:

Grondslag: Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo, art. 3, 7 en 10

Produkt:

Waardering:

RIO nr.: 455

Handeling: het controleren van de toetsing basisvorming

Periode: 1993-

Grondslag: Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo, art. 20

Produkt:

Waardering:

RIO nr.: 456

Handeling: het controleren van het Examenreglement

Periode:

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, art. 31

Produkt:

Waardering:

RIO nr.: 457

Handeling: het controleren van het Programma van toetsing en afsluiting

Periode:

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, art. 31

Produkt:

Waardering:

RIO nr.: 458

Handeling: het controleren van het verloop van de examens

Periode:

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, art. 43

Produkt:

Waardering:

RIO nr.: 459

Handeling: het controleren van de examenuitslag

Periode:

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, art. 56

Produkt:

Waardering:

RIO nr.: 460

Handeling: het controleren van het verloop van de staatsexamens

Periode:

Grondslag: Besluit Staatsexamens vwo-havo-mavo, art. 22

Produkt:

Waardering:

RIO nr.: 461

Handeling: het controleren van de Wet Studiefinanciering en de Wet tegemoetkoming studiekosten

Periode:

Grondslag: WSF en WTS

Produkt:

Waardering:

RIO nr.: 462

Handeling: het controleren van de leerlingenaantallen

Periode:

Grondslag:

Produkt:

Waardering:

RIO nr.: 463

Handeling: het evalueren van het verloop van de centrale schriftelijke examens en de staatsexamens

Periode:

Grondslag:

Produkt: Eindexamenverslag en bijdrage in het Onderwijsverslag

Waardering:

C. Selectielijst met betrekking tot het handelen van de actor de Onderwijsraad

4.1 Beleid

 • 4.1.1

  Beleidsontwikkeling, evaluatie en verantwoording van beleid

RIO nr.: 2

Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs omtrent de onderwerpen waarover organisaties van ouders, leraren of van gemeente- of schoolbesturen aan de minister hun advies kunnen uitbrengen

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 3, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 3, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 3, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

 • 4.1.2

  Totstandkoming van wet- en regelgeving

 • 4.1.3

  Informatieverstrekking

4.2 De inrichting van het onderwijs

 • 4.2.1

  Inrichting van het onderwijs, algemeen

RIO nr.: 16

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs over de voorschriften omtrent de aanvang van een splitsing van een gymnasium of een atheneum in een afdeling A en een afdeling B

Periode: 1968-1993

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 7, lid 2 en 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 7, lid 2 en 3

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 20

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/Landbouw omtrent het aanwijzen van andere vakken, voor het vwo of avo, dan bepaald in de WVO

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 12, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 12, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 22

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / minister van Landbouw omtrent het bepalen aan welke groepen leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond onderwijs zal worden gegeven in de taal van het land van oorsprong van de leerlingen

Periode: 1986-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 26-11-1986, Stb. 616, art. 12a, lid 2

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 26

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs in geval van onduidelijkheid omtrent de soort waartoe een bepaalde school behoort

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 21, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art.21, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 21, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 28

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent de inrichting van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 22, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 22, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs, art.22, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 22, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 39

Handeling: het adviseren van de ministers van Onderwijs en Landbouw omtrent de inrichting van het beroepsonderwijs

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb.40, art. 23, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 23, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 41

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ minister van Landbouw omtrent de inrichting van het onderwijs voor de cursussen van beroepsonderwijs

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 23, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 23, lid 3

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 48

Handeling: het doen van een uitspraak over de deugdelijkheid van een leerplan, schoolwerkplan of lesrooster

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 24, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 24, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming, art. 24, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 24, lid 5

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 49

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ minister van Landbouw omtrent het aanwijzen van scholen of afdelingen voor (voorbereidend) beroepsonderwijs waarvan de leer- of schoolwerkplannen goedkeuring behoeven van de minister

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 24, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 24, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming, art. 24, lid 6

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 54

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ minister van Landbouw omtrent het afwijken van de voorschriften ten behoeve van de bijzondere inrichting van het onderwijs voor zover het een rijksschool of rijksscholengemeenschap betreft

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 25

WVO, Stb. 1986, 552, art. 25 en 26

WVO, Stb. 1993, 666, art. 25

Produkt: advies

RIO nr.: 56

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent het afwijken van de voorschriften omtrent de bijzondere inrichting van het onderwijs aan een school of scholengemeenschap

Periode: 1968-1997

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 25 en 26

WVO, Stb. 1986, 552, art. 25 en 26

WVO, Stb. 1993, 666, art. 25

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 58

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent de voorwaarden voor toelating en de voorschriften omtrent verwijdering en voorwaardelijke bevordering voor elke soort van scholen of afdelingen

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 27

WVO, Stb. 1986, 552, art. 27

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming, art. 27, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 27, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 65

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het aanwijzen van soorten van diploma's die toegang kunnen geven tot het vierde leerjaar van een afdeling of school voor havo

Periode: 1969-1993

Grondslag: Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, besluit van 26-10-1967, Stb. 526, onder E van art. 46e, zoals gewijzigd bij het besluit van 23-07-1969, Stb. 317

Produkt: advies

Waardering:

 • 4.2.2

  Basisvorming

RIO nr.: 71

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het vaststellen op welke wijze leerlingen vrijstelling kunnen krijgen van de kerndoelen en voorschriften

Periode: 1993-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552 , art. 11e, lid 2, zoals gewijzigd bij de wet van 27-05-1992, Stb. 270 in verband met o.a. de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs

Produkt: advies

Waardering:

 • 4.2.3

  Leerwegen mavo en vbo, leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

 • 4.2.4

  Tweede fase havo-vwo

4.3 Toetsen en eindexamens

 • 4.3.1

  Toetsen basisvorming

 • 4.3.2

  Eindexamens

RIO nr.: 104

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ minister van Landbouw omtrent het aanwijzen van scholen voor (voorbereidend) beroepsonderwijs, waarvan het bevoegd gezag de regeling van het eindexamen vaststelt

Periode: 1973-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 29, lid 2 ,zoals gewijzigd bij Wet van 18-04-1973, Stb. 228

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 2

Produkt: advies

Waardering:

-toezicht-

RIO nr.: 107

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / minister van Landbouw omtrent gevallen waarbij het eindexamen afgenomen wordt zonder toezicht van gecommitteerden

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 3

Produkt: advies

Waardering:

-voorschriften en vakken-

RIO nr.: 113

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs over de voorschriften betreffende eindexamens

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-05-1963, Stb. 40, art. 29, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art. 29, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 5

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 116

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het aanwijzen van vakken waarvoor in het mavo uitsluitend examen kan worden afgelegd volgens het D-programma

Periode: 1987-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit dagscholen vwo-havo-mavo, Stb. 1979, 190, art. 2, lid 2, zoals gewijzigd bij het besluit van 07-07-1987, Stb. 371

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 119

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het toevoegen van het vak Latijnse taal-en letterkunde aan de eindexamenvakken op een (rijks)atheneum

Periode: 1970-1998

Grondslag: Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,besluit van 08-04-1970, Stb. 151, houdende regeling van de eindexamens vwo-havo-mavo, art. 51, lid 1

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 58, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 121

Handeling: het adviseren van de minister over het afwijken van de voorschriften betreffende de inrichting van de eindexamens ten behoeve van experimenten

Periode: 1969-

Grondslag: Interimbesluit eindexamens havo-mavo, Stb. 1969, 438, art. 36

Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,Stb. 1970, 151, art. 51, lid 2

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, art. 58, lid 2, na 01-08-1998 art. 58

Produkt: advies

Waardering:

-eindexamenprogramma's-

RIO nr.: 124

Handeling: het adviseren van de minister omtrent de vast te stellen eindexamenprogramma's

Periode: 1969-1995

Grondslag: - Eindexamenbesluit lhno, Stb. 1970, 114, art. 2

- Eindexamenbesluit leao, Stb. 1970, 115, art.2

- Eindexamenbesluit lmo, Stb. 1970, 116, art. 2

- Interimbesluit eindexamens havo-mavo, Stb.1969, 438, art. 33

- Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,besluit van 08-04-1970, Stb. 151, houdende regeling van de eindexamens vwo-havo-mavo, art. 11

- Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 7, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 126

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen van de C- en D-eindexamenprogramma's voor elk van de examenvakken binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 2

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 128

Handeling: het adviseren van de minister omtrent de te geven richtlijnen voor een C-programma binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 3

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 131

Handeling: het adviseren van de minister omtrent de richtlijnen voor B- en A-programma's binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 4

Produkt: advies

Waardering:

-onregelmatigheden-

RIO nr.: 168

Handeling: het bepalen dat aan een bijzondere school in het vak geschiedenis en staatsinrichting of maatschappijleer geen centraal examen hoeft te worden afgenomen vanwege bezwaren van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 46, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 171

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent de voorschriften voor examens die niet vanwege de school worden afgenomen

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 6

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 6

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 6

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 172

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het afwijken van de voorschriften betreffende de eindexamens op rijksscholen, gemeentelijke scholen of bijzondere scholen

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 7

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29,lid 7

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 7

Produkt: advies

Waardering:

-extraneï-

RIO nr.: 174

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het stellen van voorschriften voor toelating tot het eindexamen van diegenen die niet als leerling zijn ingeschreven (extraneï)

Periode: 1986-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 30, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 30, lid 2

Produkt: advies

Waardering:

 • 4.3.3

  Staatsexamens

-staatsexamencommissie-

RIO nr.: 181

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het vaststellen van voorschriften voor de staatsexamens

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Stb.1963, 40, art. 60, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 60, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 60, lid 5

Produkt: advies

Waardering:

-voorschriften en vakken-

RIO nr.: 183

Handeling: het adviseren van de minister inzake het aanwijzen van vakken die uitsluitend worden afgenomen volgens het D-programma

Periode: 1978-1995

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 2, lid 2

Produkt: advies

Waardering:

-examenprogramma's-

RIO nr.: 189

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vast te stellen examenprogramma

Periode: 1969-1995

Grondslag: Interimbesluit staatsexamens havo-mavo, Stb. 1969, 407, art. 8,

Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1971, 741, art. 11

Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 11

Produkt: advies

Waardering:

4.4. Personeel

-Formatie-

 • 4.4.1

  Directie

 • 4.4.2

  Leraren en niet-onderwijzend personeel

-bewijzen van bekwaamheid-

RIO nr.: 205

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het aanwijzen van bewijzen van pedagogische en didactische vaardigheden, het vaststellen van voorschriften en het doen van voorstellen daartoe

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 33, lid 1c

WVO, Stb. 1986, 552, art. 33, lid 1c

WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid 1c

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 211

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw over het aanwijzen van bewijzen van bekwaamheid

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Stb.1963,40, art. 34, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 34, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 34, lid 2

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 217

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het verbinden van onderwijsbevoegdheid aan andere vakken dan genoemd in de lijst van bewijzen van bekwaamheid , en het aanbrengen van beperkingen

Periode: 1967-1995

Grondslag: OWVO, art. 108

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 219

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent het verbinden van bevoegdheid tot het geven van voortgezet onderwijs aan bewijzen van bekwaamheid die niet opgenomen zijn in de bijlage van de OWVO

Periode: 1967-1995

Grondslag: OWVO, art. 110, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 222

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent het regelen in welke gevallen leraren die een bevoegdheid bezitten of achten te bezitten voor bepaalde soorten van onderwijs, tevens onderwijs kunnen geven in een vak of combinatie van vakken in een soort van onderwijs waarvoor zij niet de vereiste bevoegdheid bezitten

Periode: 1985-1995

Grondslag: OWVO, zoals gewijzigd bij wet van 04-07-1985, Stb. 408, art. 110a

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 224

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent het bepalen voor welke scholen van voortgezet onderwijs de bezitter van een bewijs van bekwaamheid bedoeld onder de nummers 1 t/m 38 van de OWVO, tevens in het bezit dient te zijn van een bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

Periode: 1973-1995

Grondslag: OWVO, zoals gewijzigd bij de wet van 18-04-1973, Stb. 229, art. 111, lid 2

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 227

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent het instellen van akten van bekwaamheid van de eerste, tweede en derde graad ten behoeve van andere vakken dan genoemd in de wet

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Stb.1963, 40, art. 35, lid 1 t/m 3

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 229

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / minister van Landbouw omtrent de vereisten voor het geven van onderwijs aan de daarbij aan te geven schoolsoorten en in daarbij aan te geven vakken of combinaties daarvan waarbij wordt afgeweken van het wettelijk bepaalde

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO,Stb. 1963, 40, art. 35, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 35, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 35, lid 3

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 231

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het aanwijzen van aanvullende vakken of combinaties van vakken waarvoor een eerste graads bevoegdheid ook geldig is

Periode: 1985-1995

Grondslag: OWVO, Stb. 1967, 386, art. 35, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408, herziene regeling met betrekking tot het gradenstelsel

WVO, Stb. 1986, 552, art. 35, lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 35, lid 4

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 233

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / minister van Landbouw omtrent bijzondere gevallen waarin een leraar met een tweede-graads bevoegdheid tij-

delijk les kan geven op eerste-graads niveau

Periode: 1985-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 35a, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408

WVO, Stb. 1986, 552, art. 35a

WVO, Stb. 1993, 666, art. 35a

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 235

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent het aanwijzen van andere vakken dan genoemd in de wet en de bijbehorende bewijzen van bekwaamheid

Periode: 1968-1985

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 36, lid 3, 5, 6, 7 en 8

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 237

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / minister van Landbouw omtrent het afgeven van een verklaring dat een leraar in het bezit is van een eerste- dan wel tweede graads bevoegdheid plus een bewijs van pedagogische en didactische bekwaamheid in gevallen van vakken waarin geen bewijzen van bekwaamheid zijn aangewezen

Periode: 1985-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 36, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408

WVO, Stb. 1986, 552, art. 36, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 36 lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 239

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / minister van Landbouw omtrent het verkrijgen van de bewijzen van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 37

WVO, Stb. 1986, 552, art. 37

WVO, Stb. 1993, 666, art. 37

Produkt: advies

Waardering:

 • 4.4.3

  Stages

RIO nr.: 247

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het geven van nadere voorschriften betreffende de stages van studenten binnen het voortgezet onderwijs

Periode: 1985-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 39c, lid 8 en 9, zoals gewijzigd bij de Wet van 19-04-1985, Stb. 256

WVO, Stb. 1986, 552, art. 39c,lid 8 en 9

WVO, Stb. 1993, 666, art. 39c, lid 8 en 9

Produkt: advies

Waardering:

4.5. Handelingen voortkomend uit de overige regels voor het openbaar onderwijs en de voorwaarden voor bekostiging uit openbare kas van het bijzonder onderwijs

 • 4.5.3

  Bijzonder onderwijs

RIO nr.: 263

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het aanwijzen van niet uit openbare kas bekostigde bijzondere scholen die een bevoegdheid krijgen om aan eindexamenkandidaten die met een goed gevolg hun eindexamen hebben behaald een diploma uit te reiken

Periode: 1968-1997

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 56, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 56, lid 1

WVO, Stb. 1993, art. 56, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

 • 4.5.5

  Ouders en leerlingen; inspraak en medezeggenschap

RIO nr.: 268

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het stellen van regels waarop meerdere oudercommissies binnen een gemeente zich kunnen verenigen tot een ouder- of schoolraad

Periode: 1968-1981

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 45, lid 2

Produkt: advies

Waardering:

4.6. Bekostiging

Aanvang, wijze en beëindiging van de bekostiging

 • 4.6.1

  Aanvang van bekostiging

 • 4.6.1.1

  Plan van Scholen

RIO nr.: 271

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het jaarlijks vaststellen van het plan van scholen

Periode: 1968-1997

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 65, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 65, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 65, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

 • 4.6.1.2

  Voorzieningen in de huisvesting en inventaris

 • 4.6.2

  Wijze van bekostiging

 • 4.6.2.2.4

  Exploitatiekosten

RIO nr.: 319

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent een verhoging van het vergoedingsbedrag voor de exploitatiekosten van een gemeentelijke of bijzondere school welke in bijzondere omstandigheden verkeert

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 92, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 90, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

 • 4.6.2.3.3

  Formatie

-Grondslag formatie-

RIO nr.: 335

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent het vaststellen van de grondslag voor de formatie van directie, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel van een school voor vwo, avo en vbo

Periode: 1992-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 84, lid 1 t/m 3, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 337

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het toekennen van meer formatie aan een school voor vwo, avo of vbo dan toegestaan op grond van de wet

Periode: 1992-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 84, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: advies

Waardering:

-Formatierekeneenheden-

RIO nr.: 339

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw met betrekking tot voorschriften omtrent het verbruik van de formatierekeneenheden

Periode: 1992-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 84a, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 113

Produkt: advies

Waardering:

4.6.2.3.5 Wijze van bekostiging

 • 6.2.4

  De periode na 1996

 • 4.6.2.4.1

  Personeels- en exploitatiekosten

RIO nr.: 388

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent het vaststellen van de grondslagen voor de omvang van de formatie van directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel van een school voor vwo, avo of vbo

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 84, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: advies

Waardering:

 • 4.6.2.8

  Medegebruik lokalen, gebouwen, terreinen of roerende zaken

RIO nr.: 402

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het geven van regels met betrekking tot de ingebruikgeving van gebouwen, terreinen of roerende zaken

Periode: 1985-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 100a, lid 7, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 394, Regeling medegebruik

WVO, Stb. 1986, 552, art. 100a, lid 7

WVO, Stb. 1993, 666, art. 100a, lid 7

Produkt: advies

Waardering:

 • 4.6.2.9

  Onderwijsachterstanden

RIO nr.: 408

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent nadere voorschriften met betrekking tot de vaststelling van onderwijsachterstanden

Periode: 1993-1995

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 102b, lid 8, zoals gewijzigd bij de Wet van 21-04-1993, Stb. 253

Produkt: advies

Waardering:

 • 4.6.3

  Beëindiging van de bekostiging

RIO nr.: 434

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het in stand houden dan wel bekostigen van scholen die te weinig leerlingen hebben

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 111, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, art. 108, lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 108, lid 4

Produkt: advies

Waardering:

D. Selectielijst van de actor CEVO

De taken worden jaarlijks uitgevoerd.

RIO nr.: 123

Handeling: het vaststellen van de dagen waarop het mondeling examen zal worden afgenomen alsmede de dagen waarop het centraal examen zal worden gehouden

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit lhno, Stb. 1970, 114, art. 5 en 28, lid 2

Eindexamenbesluit leao, Stb. 1970, 115, art. 5 en 27, lid 2

Eindexamenbesluit lmo, Stb. 1970, 116, art. 5 en 27, lid 2

Eindexamenbesluit lto, Stb. 1970, 167, art. 28, lid 2

Eindexamenbesluit lbo, Stb. 1976, 31, art. 22

Interimbesluit eindexamens havo-mavo, besluit van 08-10-1969, Stb. 438, art. 9, lid 1 en 2, art. 25, lid 1

Besluit eindexamens vwo-havo-mavo, Stb.1970, 151, art. 23 en 56, lid 1

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo,(lbo)vbo, Stb. 1989, art. 39

Produkt: besluit

Waardering: V 2 jaar

RIO nr.: 142

Handeling: het tot stand brengen van de opgaven van de centrale examens

Periode: 1981-

Grondslag: Instellingsbeschikking van 14-04-1981, Stcrt. 1981, 82, ook

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, Stb. 1989, 327, art. 39, 1a

Produkt: examenopgaven

Waardering: V 5 jaar na vervanging

RIO nr.: 143

Handeling: het vaststellen van de opgaven van de centrale examens

Periode: 1981-

Grondslag: Instellingsbeschikking van 14-04-1981, Stcrt. 1981, 82, ook

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, Stb. 1989, 327, art. 39, 1b

Produkt: examenopgaven

Waardering: V 5 jaar na vervanging

RIO nr.: 144

Handeling: het tot stand brengen en vaststellen van de beoordelingsnormen van het gemaakte examenwerk

Periode: 1981-

Grondslag: Instellingsbeschikking van 14-04-1981, Stcrt. 1981, 82, ook

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, Stb. 1989, 327, art. 39, lid 1d en e

Produkt: normen

Waardering: B(1)

RIO nr.: 146

Handeling: het adviseren aan de minister van Onderwijs en de minister van Landbouw omtrent de produktie, vaststelling en normering van examenopgaven en de organisatie van de centraal geregelde examens

Periode: 1981-

Grondslag: Instellingsbeschikking van 14-04-1981, Stcrt. 1981, 82

Produkt: advies

Waardering: B(1)

RIO nr.: 147

Handeling: het stimuleren van de evaluatie van de examens en van studie en onderzoek op het gebied van de examens

Periode: 1981-

Grondslag: Instellingsbeschikking van 14-04-1981, Stcrt. 1981, 82

Produkt: rapportages

Waardering: B(2)

RIO nr.: 148

Handeling: het geven van regels voor het bepalen van een score, voortvloeiend uit de beoordeling en voor de omzetting van de scores in cijfers voor de centrale examens

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, Stb. 1989, 327, art. 39, lid 1f en 1g

Produkt: regels

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 150

Handeling: het vaststellen en bekendmaken van regels over de hulpmiddelen die door de kandidaat gebruikt mogen worden bij het afleggen van de centrale examens

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, Stb. 1989, 327, art. 39, lid 1h

Produkt: regels

Waardering: B(5)

RIO nr.: 508

Handeling: het gevolg geven aan verzoeken van de inspectie van het voortgezet onderwijs als bedoeld in art. 43, lid 2, van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo

Periode:

Grondslag:

Produkt: advies, rapport

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 509

Handeling: het verstrekken aan de inspectie van alle gegevens met betrekking tot de centrale examens, waarover deze ambtshalve moet kunnen beschikken, voor zover zulks verband houdt met de taak van de CEVO

Periode:

Grondslag:

Produkt: informatie

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 510

Handeling: het coördineren van de werkzaamheden die nodig zijn voor de produktie van de toetsen en de beoordelingsvoorschriften, alsmede van de werkzaamheden op landelijk niveau voor de afname van de toetsen

Periode:

Grondslag:

Produkt: verslagen

Waardering: V 5 jaar, alleen de jaarverslagen worden bewaard

RIO nr.: 511

Handeling: het op verzoek van de minister van Onderwijs ontwikkelen of doen ontwikkelen van syllabi waarin de CEVO aanvullende informatie over de examenstof van de centrale examens opneemt

Periode: 1998-

Grondslag: Instellingsbeschikking van 09-07-1999

Produkt:

Waardering: V 10 jaar

RIO nr.: 512

Handeling: de minister van Onderwijs bijstaan bij de jaarlijkse opdracht aan de Informatie Beheer Groep en bij het beoordelen van verzoeken van het Cito, bedoeld in art. 2, lid 1b van de Wet Subidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten, voor zover het activiteiten voor de centrale examens vwo, havo, mavo en vbo betreft

Periode: 1998-

Grondslag: Instellingsbeschikking 09-07-1999

Produkt: afspraken

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 513

Handeling: het zorgdragen bij het vaststellen van de examens mavo en vbo voor de afstemming met de toetsen basisvorming, bedoeld in art. 28a, lid 3 van de WVO

Periode: 1998-

Grondslag: Instellingsbeschikking 09-07-1999

Produkt:

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 514

Handeling: het produceren en vaststellen van de opgaven voor schoolonderzoeken vbo in de op het beroep gerichte vakken, voor zover in de desbetreffende vakken geen centraal examen is ingericht en in algemene vakken volgens het B-programma

Periode:

Grondslag:

Produkt: opgaven

Waardering: V 5 jaar

E. Selectielijst met betrekking tot het handelen van de actor COB

RIO nr.: 101

Handeling: het vaststellen van de opgaven basisvorming en het nemen van de beslissing dat de opgaven aan de scholen ter beschikking worden gesteld

Periode: 1993-

Grondslag: Instellingsbeschikking COB van 20-04-1994, VO/JP-94011566 en beschikking van 26-06-1997, VO/BOB-1997/7200

Produkt: opgaven basisvorming

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 102

Handeling: het adviseren van de minister inzake de opgaven basisvorming

Periode: 1993-

Grondslag: Instellingsbeschikking COB van 20-04-1994, VO/JP-94011566 en beschikking van 26-06-1997, VO/BOB-1997/7200

Produkt: advies

Waardering: B(1)

RIO nr.: 103

Handeling: het verstrekken van nadere opdrachten aan het Cito in verband met het ontwikkelen van opgaven basisvorming

Periode: 1993-

Grondslag: Instellingsbeschikking COB van 20-04-1994, VO/JP-94011566 en beschikking van 26-06-1997, VO/BOB-1997/7200

Produkt:

Waardering: V 5 jaar

F. Selectielijst met betrekking tot het handelen van de actor IBG

4.1 . Beleid

 • 4.1.1

  Beleidsontwikkeling, evaluatie en verantwoording van beleid

RIO nr.: 108

Handeling: het aanwijzen van gevallen waarin het eindexamen afgenomen wordt zonder toezicht van gecommitteerden

Periode: 1994-1998

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 109

Handeling: het aanwijzen van gecommitteerden bij het eindexamen

Periode: 1994-

Grondslag: in de wetgeving: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 29, lid 2

in de uitvoeringsbesluiten worden bovengenoemde artikelen nader uitgewerkt:

Interimbesluit eindexamens havo-mavo, Stb. 1969, 438, art. 11, lid 1

Eindexamenbesluit lbo, Stb. 1976, 31, art. 21a, lid 1

Besluit eindexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1970, 151, art. 12 en 21

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 36, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 110

Handeling: het vergoeden van de onkosten van de gecommitteerden en het geven van een beloning voor het nakijken en beoordelen van het schriftelijk werk

Periode: 1994-

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 21, lid 2

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo, Stb. 1970,151, art. 21, lid 2

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 36, lid 2

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 161

Handeling: het zorgdragen voor het tijdig laten drukken en verzenden van de opgaven, de beoordelingsnormen en de door de centrale commissie vaststelling eindexamenopgaven gegeven regels

Periode: 1994-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 40, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 166

Handeling: het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat het diploma is uitgereikt aan geslaagden

Periode: 1994-1998

Grondslag: Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,besluit van 08-04-1970, Stb. 151, art. 49, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

-onregelmatigheden-

 • 4.3.3

  Staatsexamens

RIO nr.: 179

Handeling: het instellen van een commissie waarbij staatsexamens kunnen worden afgelegd

Periode: 1994-

Grondslag: WVO,Stb. 1963, 40, art. 60, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 60, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 60, lid 1

WVO, Stb. 1998, 512, art. 60, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

-staatsexamencommissie-

RIO nr.: 180

Handeling: het benoemen van de voorzitters, de ondervoorzitters, secretarissen en de overige leden van de staatsexamencommissies

Periode: 1994-1999

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo Stb. 1971, 741, art. 12

Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 12

Produkt: beschikking

Waardering:

-voorschriften en vakken-

-vrijstellingen-

RIO nr.: 187

Handeling: het verlenen van vrijstellingen

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 10, lid 3

Produkt: beschikking

Waardering:

-examenprogramma's-

-aanmelding en examendagen-

RIO nr.: 191

Handeling: het jaarlijks vaststellen en bekendmaken van het tijdstip en de wijze waarop de kandidaten voor het staatsexamen zich moeten aanmelden

Periode: 1994-

Grondslag: Interimbesluit staatsexamens havo-mavo, besluit van 18-09-1969, Stb. 407, art. 10

Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1971, 741, art. 13

Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 13

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 192

Handeling: het aanwijzen van de dagen waarop het schriftelijk examen zal worden afgenomen

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 14

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

-toezicht-

RIO nr.: 193

Handeling: het benoemen van toezichthouders

Periode: 1994-1999

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 18, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

-commissie van beroep-

RIO nr.: 196

Handeling: het instellen van een commissie van beroep

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 22, lid 4

Produkt: beschikking

Waardering:

G. Selectielijst met betrekking tot het handelen van de actor de Minister van Landbouw

4.1. Beleid

 • 4.1.1

  Beleidsontwikkeling, evaluatie en verantwoording van beleid

Rio nr.: 1

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid inzake het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Product: Beleidsnota's, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties

Waardering:

RIO nr.: 4

Handeling: het opstellen van periodieke verslagen

Periode: 1968-

Grondslag:

Product: series jaarverslagen

Waardering:

RIO nr.: 5

Handeling: het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van de Kamers der Staten Generaal op het gebied van het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Product: brieven, notities

Waardering:

RIO nr.: 6

Handeling: het verstrekken van informatie aan de Commissies voor de Verzoekschriften van de Staten Generaal, aan de overige kamercommissies en aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten van burgers inzake ontwikkelingen op het gebied van het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Product: brieven, notities

Waardering:

RIO nr.: 7

Handeling: het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake het voortgezet onderwijs en het voeren van verweer in beroepschriftenprocedures voor de Raad van State en / of de kantonrechter

Periode: 1968-

Grondslag:

Product: beschikkingen, verweerschriften

Waardering:

 • 4.1.2

  Totstandkoming van wet- en regelgeving

-Nationaal-

RIO nr.: 8

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetgeving inzake het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: Grondwet, art. 23

Product: wetten, zoals WVO, OWVO

Waardering:

RIO nr.: 9

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van Koninklijke Besluiten

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40

OWVO, Stb. 1967, 386

WVO, Stb. 1986, 552

WVO, Stb. 1993, 666

WVO, Stb. 1998, 512

Product: Koninklijke Besluiten

Waardering:

RIO nr.: 10

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van ministeriële besluiten

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40

OWVO, Stb. 1967, 386

WVO, Stb. 1986, 552

WVO, Stb. 1993, 666

WVO, Stb. 1998, 512

Product: ministeriële besluiten

Waardering:

RIO nr.: 11

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van overige voorschriften, circulaires

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40

OWVO, Stb. 1967, 386

WVO, Stb. 1986, 552

WVO, Stb. 1993, 666

WVO, Stb. 1998, 512

Product: voorschriften, circulaires

Waardering:

-Internationaal-

RIO nr.: 12

Handeling: het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen inzake het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Product: internationale regelingen, nota's, notities, rapporten

Waardering:

RIO nr.: 13

Handeling: het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvermentele organisaties

Periode: 1968-

Grondslag:

Product: internationale regelingen, nota's, notities, rapporten

Waardering:

 • 4.1.3

  Informatieverstrekking

RIO nr.: 14

Handeling: het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Product: brieven, notities

Waardering:

RIO nr.: 15

Handeling: het voorbereiden en geven van voorlichting op het terrein van het voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Product: voorlichtingsplannen, voorlichtingsmateriaal

Waardering:

4.2. De inrichting van het onderwijs

 • 4.2.1

  Inrichting van het onderwijs, algemeen

RIO nr.: 19

Handeling: het geven van nadere regels met betrekking tot het individueel voorbereidend beroepsonderwijs

Periode: 1992-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552 zoals gewijzigd bij Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met de invoering van o.a. de basisvorming in het voortgezet onderwijs en de invoering van het vbo, art. 10a, lid 5

Product: AMvB, Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo

Waardering:

RIO nr.: 21

Handeling: het aanwijzen van andere vakken, voor het vwo of avo, dan bepaald in de WVO

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 12, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 12, lid 1

Product: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 23

Handeling: het geven van regels om te kunnen bepalen aan welke groepen leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond onderwijs zal worden gegeven in de taal van het land van oorsprong van de leerlingen

Periode: 1986-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 26-11-1986, Stb. 616, art. 12a, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 12a, lid 2

WVO, Stb. 1998, 512, art. 16, lid 2

Product: AMvB, o.a.Besluit leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond WVO, Stb. 1987, 418

Waardering:

RIO nr.: 24

Handeling: het geven van nadere voorschriften ten behoeve van scholengemeenschappen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 19, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 19, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 19, lid 3

WVO. Stb. 1998, 512, art. 19. lid 3

Product: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 25

Handeling: het vaststellen dat ten behoeve van het vbo, verzorgd in agrarische opleidingscentra zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, het bepaalde bij de WVO niet of slechts gedeeltelijk van toepassing is

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 19. lid 5

Product: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 30

Handeling: het geven van nadere voorschriften betreffende de op het beroep gerichte vakken in het vbo

Periode: 1993-

Grondslag: Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo, besluit van 06-04-1993, Stb. 207, art. 24, lid 3

Product: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 32

Handeling: het stellen van regels omtrent de afwijkingsmogelijkheid van het bepaalde ten aanzien van het aantal leraarlessen

Periode: 1973-1993

Grondslag: Besluit lbo/lavo, Stb. 1973, 167, art. 17, lid 6 en 7

Product: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 36

Handeling: het stellen van regels omtrent het meetellen van leerlingen die nog aan de herkansing van het eindexamen van het voorafgaande schooljaar deelnemen

Periode: 1981-1992

Grondslag: Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, Stb. 1967, 526, art. 40, zoals gewijzigd bij het Besluit van 28-07-1981, Stb. 495

Product: besluit

Waardering:

RIO nr.: 37

Handeling: het goedkeuren dat het aantal lessen in het vak lichamelijke oefening met 1 les wordt verlaagd

Periode: 1984-1993

Grondslag: Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, Stb. 1967, 526, artikelen 20 lid 2, 21 lid 2, 24 lid 2, 25 lid 2, 27 lid 2 en 29 lid 2, zoals gewijzigd bij het Besluit van 27-08-1984

Product: besluit

Waardering:

RIO nr.: 40

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de inrichting van het beroepsonderwijs

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb.40, art. 23, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 23, lid 1

Product: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 42

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de inrichting van het onderwijs voor de cursussen van beroepsonderwijs

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 23, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 23, lid 3

Product: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 44

Handeling: het geven van nadere voorschriften ten aanzien van de op het beroep gerichte vakken bij het llo en lto

Periode: 1973-1993

Grondslag: Besluit lbo/lavo, Stb. 1973, 167, art. 20, lid 3

Product: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 45

Handeling: het vaststellen van afwijkende bepalingen ten behoeve van scholen en afdelingen die voor de inwerkingtreding van het besluit lbo/lavo een cursusduur van 3 jaren hadden

Periode: 1973-1993

Grondslag: Besluit lbo/lavo, Stb. 1973, 167, art. 33, lid 2

Product: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 46

Handeling: het geven van voorschriften ten behoeve van de omzetting van de voor 1 augustus 1973 aan scholen verbonden afdelingen in afdelingen bedoeld in het besluit lbo/lavo

Periode: 1973-1993

Grondslag: Besluit lbo/lavo, Stb. 1973, 167, art. 34

Product: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 47

Handeling: het geven van regels ter vaststelling van een adviesurentabel voor scholen voor vwo, avo en vbo

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art. 23

WVO, Stb. 1993, 666, art. 23

WVO, Stb. 1998, 512, art. 23

Product: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 50

Handeling: het aanwijzen van scholen of afdelingen voor (voorbereidend) beroepsonderwijs waarvan de leer- of schoolwerkplannen de goedkeuring behoeven van de minister

Periode: 1968-1998

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 24, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 24, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming, art. 24, lid 6

Product: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 51

Handeling: het goedkeuren van de leer- of schoolwerkplannen van de cursussen voor beroepsonderwijs

Periode: 1968-1998

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 24, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, art. 24, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming, art. 24, lid 7

Product: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 52

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de modellen van leerplannen en lesroosters en omtrent de inzending daarvan

Periode: 1967-1992

Grondslag: OWVO, Wet van 30-06-1967, Stb. 386, art. 24, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 24, lid 5

Product: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 53

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de wijze waarop het jaarverslag wordt ingericht

Periode: 1994-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 24a, lid 3, zoals gewijzigd bij de wet van 09-06-1994, Stb. 454

Product: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 55

Handeling: het goedkeuren dat er wordt afgeweken van de voorschriften ten behoeve van de bijzondere inrichting van het onderwijs voor zover het een rijksschool of rijksscholengemeenschap betreft

Periode: 1968-1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 25

WVO, Stb. 1986, 552, art. 25 en 26

WVO, Stb. 1993, 666, art. 25

Product: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 57

Handeling: het goedkeuren dat wordt afgeweken van de voorschriften omtrent de bijzondere inrichting van het onderwijs aan een school of scholengemeenschap

Periode: 1968-1997

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 25

WVO, Stb. 1986, 552, art. 25 en 26

WVO, Stb. 1993, 666, art. 25

Product: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 59

Handeling: het stellen van voorwaarden voor toelating en voorschriften omtrent verwijdering en voorwaardelijke bevordering van elke soort van scholen of afdelingen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 27

WVO, Stb. 1986, 552, 1986,art. 27

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming, art. 27, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 27, lid 1

WVO, Stb. 1998, 512, art. 27, lid 1

Product: AMvB, Besluit lto, Stb. 1967, 527

Besluit lhno, Stb. 1967, 528

Besluit leao, Stb. 1967, 529

Besluit lmo, Stb. 1967, 530

Besluit lavo, Stb. 1967, 531

Besluit lbo/lavo, Stb. 1973, 167

Besluit dagscholen vwo-havo-mavo, Stb. 1967, 526

Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo, Stb. 1993, 207

Inrichtingsbesluit WVO, Stb. 1998,

Waardering:

RIO nr.: 68

Handeling: het vaststellen van voorschriften waaraan de voor het onderwijs bestemde gebouwen en terreinen alsmede hun inrichting ten minste moeten voldoen

Periode: 1968-1997

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 28

WVO, Stb. 1986, 552, art. 28

WVO, Stb. 1993, 666, art. 28

Product: AMvB

Waardering:

 • 4.2.2

  Basisvorming

RIO nr.: 69

Handeling: het vaststellen van de kerndoelen en de adviesurentabel in het voortgezet onderwijs

Periode: 1993- (elke vijf jaar)

Grondslag: WVO, Stb. 1986, art. 11a, lid 4, zoals gewijzigd bij de wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, art. 11a. lid 4

WVO, Stb. 1998, 512, art. 11a, lid 4

Product: AMvB, Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1993-1998, Stb. 1993, 208

Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1998-2003, Stb. 1997, 484

Waardering:

RIO nr.: 70

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de vakken en de groepen van vakken die gedurende de periode van basisvorming in combinatie met elkaar gegeven kunnen worden

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, art. 22, lid 3, zoals gewijzigd bij de wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, art. 22, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 22, lid 3

Product: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., art. 18

Waardering:

RIO nr.: 72

Handeling: het geven van regels om te kunnen vaststellen welke leerlingen vrijstelling kunnen krijgen van de kerndoelen en voorschriften

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552 , art. 11e, lid 2, zoals gewijzigd bij de wet van 27-05-1992, Stb. 270 in verband met o.a. de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, art. 11e, lid 2

WVO, Stb. 1998, 512, art. 11e, lid 3

Product: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., art.19

Waardering:

 • 4.2.3

  Leerwegen mavo en vbo, leerweg- ondersteunend en praktijkonderwijs

RIO nr.: 74

Handeling: het verlenen van toestemming aan het bevoegd gezag van vbo tot het verzorgen van een of meer intrasectorale programma's met betrekking tot het onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10b, lid 9

Product: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 75

Handeling: het geven van regels voor de beroepsgerichte leerweg ter vaststelling van de algemene vakken, de afdelingsvakken en intrasectoraal te kiezen programma-onderdelen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512 , art. 10b, lid 10 a

Product: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 76

Handeling: het geven van voorschriften voor de beroepsgerichte leerweg ten aanzien van de intrasectoraal te kiezen programma-onderdelen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10b, lid 10b

Product: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 77

Handeling: het geven van voorschriften omtrent vrijstellingen in de beroepsgerichte leerweg ten behoeve van leerlingen met bijzondere kenmerken

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10b, lid 9c

Product: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 78

Handeling: het geven van voorwaarden voor de verzorging van vakken en programma-onderdelen voor leerlingen door een andere school dan waar ze ingeschreven staan

Periode: 1998

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10b, lid 9d

Product: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 79

Handeling: het stellen van voorwaarden waaronder een school voor mavo of een school voor vbo onderwijs in de gemengde leerweg mag geven

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998,512, art. 10d, lid 1

Product: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 80

Handeling: het verlenen van toestemming aan het bevoegd gezag van een scholengemeenschap mavo-vbo om een of meer intrasectorale programma's te verzorgen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10d, lid 9

Product: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 81

Handeling: het vaststellen van afdelingsvakken en intrasectoraal te kiezen programma-onderdelen binnen de gemengde leerweg in een scholengemeenschap mavo-vbo

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb.1998, 512, art. 10d, lid 10a

Product: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 82

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot intrasectoraal te kiezen programma-onderdelen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10d, lid 10b

Produkt: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 83

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de mogelijkheden om vrijstellingen van bepaalde sectorvakken te verlenen ten behoeve van leerlingen met bijzondere kenmerken binnen de gemengde leerweg van een scholengemeenschap mavo-vbo

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10d, lid 10c

Produkt: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 84

Handeling: het geven van voorwaarden waaronder vakken en programma-onderdelen binnen de gemengde leerweg kunnen worden verzorgd ten behoeve van leerlingen door een andere school voor vbo dan die waar de leerlingen zijn ingeschreven

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512 , art. 10d, lid 10d

Produkt: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 85

Handeling: het vaststellen van het minimum aantal vakken dat door de leerlingen in het derde jaar moet worden gevolgd en waarin eindexamen afgelegd kan worden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10d, lid 10d

Produkt: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 86

Handeling: het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de vakken die het praktijkonderwijs omvat, alsmede het aantal uren dat het onderricht in de praktijk van de uitoefening van een vak of beroep gedurende een schoolweek ten hoogste omvat

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10f, lid 5

Produkt: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 89

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot de taak, samenstelling, werkwijze en subsidie van de regionale verwijzingscommissies

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10f, lid 7

Produkt: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 90

Handeling: het stellen van voorwaarden waaronder ontheffing verleend kan worden van het voorschrift dat een school bij één samenwerkingsverband is aangesloten

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 10h, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 91

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de samenwerkingsverbanden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 11, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 92

Handeling: het geven van voorschriften waaronder de inspectie ten aanzien van een leerling de verblijfsduur in het praktijkonderwijs met een jaar kan verlengen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 27, lid 10

Produkt: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

 • 4.2.4

  Tweede fase havo-vwo

4.3. Toetsen en eindexamens

 • 4.3.1

  Toetsen basisvorming

RIO nr.: 96

Handeling: het geven van nadere voorschriften met betrekking tot de toetsen die afgenomen worden ter afsluiting van de basisvorming

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 28a, lid 3, zoals gewijzigd bij de wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming,

WVO, Stb. 1993, 666, art. 28a, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 28a, lid 3

Produkt: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

RIO nr.: 97

Handeling: het vaststellen van de opgaven van de toetsen ter afsluiting van de basisvorming

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 28a, lid 3, zoals gewijzigd bij de wet van 27-05-1992, Stb. 270, in verband met o.a. de invoering van de basisvorming,

WVO, Stb. 1993, 666, art. 28a, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 28a, lid 3

Produkt: AMvB, Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Waardering:

 • 4.3.2

  Eindexamens

RIO nr.: 105

Handeling: het aanwijzen van scholen voor (voorbereidend) beroepsonderwijs, waarvan het bevoegd gezag de regeling van het eindexamen vaststelt

Periode: 1973-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 29, lid 2 ,zoals gewijzigd bij Wet van 18-04-1973, Stb. 228

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 106

Handeling: het goedkeuren van de eindexamenregeling van scholen voor (voorbereidend) beroepsonderwijs waarvan het bevoegd gezag de examenregeling vaststelt

Periode: 1973-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

-toezicht-

RIO nr.: 108

Handeling: het aanwijzen van gevallen waarin het eindexamen afgenomen wordt zonder toezicht van gecommitteerden

Periode: 1968-1998

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 109

Handeling: het aanwijzen van gecommitteerden bij het eindexamen

Periode: 1968-

Grondslag: in de wetgeving: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 29, lid 2

in de uitvoeringsbesluiten worden bovengenoemde artikelen nader uitgewerkt:

Interimbesluit eindexamens havo-mavo, Stb. 1969, 438, art. 11, lid 1

Eindexamenbesluit lbo, Stb. 1976, 31, art. 21a, lid 1

Besluit eindexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1970, 151, art. 12 en 21

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 36, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 110

Handeling: het vergoeden van de onkosten van de gecommitteerden en het geven van een beloning voor het nakijken en beoordelen van het schriftelijk werk

Periode: 1975-

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 21, lid 2

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo, Stb. 1970,151, art. 21, lid 2

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 36, lid 2

Produkt: besluit

Waardering:

-modellen-

-voorschriften en vakken-

RIO nr.: 114

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent de eindexamens

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-05-1963, Stb. 40, art. 29, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art. 29, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 5

WVO, Stb. 1998, 512, art. 29, lid 4

Produkt: AMvB,o.a. Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo

Waardering:

RIO nr.: 115

Handeling: het aanwijzen van examenvakken binnen het lager beroepsonderwijs

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 117

Handeling: het aanwijzen van vakken waarvoor in het mavo uitsluitend examen kan worden afgelegd volgens het D-programma

Periode: 1987-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit dagscholen vwo-havo-mavo, Stb. 1979, 190, art. 2, lid 2, zoals gewijzigd bij het besluit van 07-07-1987, Stb. 371

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 118

Handeling: het bepalen voor welke eindexamenvakken en op welke gronden in het kader van een eindexamen vrijstelling wordt verleend voor kandidaten vbo

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 9, lid 1

Produkt: besluit, vrijstellingsregeling

Waardering:

-eindexamenprogramma's-

RIO nr.: 127

Handeling: het vaststellen van de C- en D- examenprogramma's binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 129

Handeling: het geven van richtlijnen voor een C-programma binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 130

Handeling: het vaststellen van het C-programma binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 132

Handeling: het geven van richtlijnen voor B-, en eventueel voor A-programma's binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 3, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 133

Handeling: het goedkeuren dat een andere wijze dan waarderen wordt toegepast ten aanzien van examens volgens een A-programma binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art.26, lid 6

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 134

Handeling: het vaststellen van de normen voor slagen en afwijzen in geval van examens volgens het A-programma binnen het lbo welke niet door cijfers zijn gewaardeerd

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 28, lid 10

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 135

Handeling: het vaststellen van een C-examenprogramma, naast het D-programma, voor het mavo en van de algemene eindexamenvakken in het vbo

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo,Stb. 1989, 327, art. 7, lid 3

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, Stb. 1997, 588, art. 7, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 136

Handeling: het vaststellen van een C-eindexamenprogramma voor de op het beroep gerichte vakkken in het vbo

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo,Stb. 1989, 327, art. 7, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 137

Handeling: het vaststellen van een examenprogramma dat niet met een letter wordt

aangeduid voor de praktijktechnische vakken en de vakken van de afdelingen landbouw en natuurlijke omgeving van het vbo

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo,Stb. 1989, 327, art. 7, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

-centrale commissie vaststelling eindexamenopgaven-

RIO nr.: 140

Handeling: het instellen van adviescommissies per vak, groep van vakken, schoolsoort of groep van schoolsoorten ten behoeve van de eindexamens binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 21, lid 3

Produkt: instellingsbeschikking

Waardering:

RIO nr.: 141

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de samenstelling van de centrale examencommissie en de adviescommissies ten behoeve van het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art.21, lid 6

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 152

Handeling: het geven van regels voor de vergoeding van de kosten en voor de beloning van de leden van de centrale commissie vaststelling opgaven

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 39, lid 3

Produkt: besluit

Waardering:

-afwijkingen met betrekking tot het examen-

RIO nr.: 157

Handeling: het geven van richtlijnen voor het afwijken van de voorschriften in het eindexamenbesluit lbo met betrekking tot het gebruik van de Nederlandse taal vanwege de achtergrond van de kandidaat

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art. 8, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

-verantwoording-

RIO nr.: 163

Handeling: het geven van nadere voorschriften met betrekking tot de uitvoering van de correctie van het centraal examen

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 41, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 164

Handeling: het bepalen dat er kan worden afgeweken van de regels omtrent de correctie van het centraal examen en van de vaststelling van het cijfer

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 41, lid 5

Produkt:

Waardering:

-onregelmatigheden-

RIO nr.: 167

Handeling: het beslissen over de handelwijze in gevallen dat het centraal examen door onvoorziene omstandigheden in een of meer vakken aan een of meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 44

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 169

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot de uitvoering van het afleggen van deelexamens aan meerdere scholen

Periode: 1990-

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, Stb. 1989, 327, art. 50, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 173

Handeling: het toestaan dat wordt afgeweken van het Eindexamenbesluit vanwege de bijzondere inrichting van rijksscholen, gemeentelijke of bijzondere scholen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 7

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29,lid 7

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 7

WVO, Stb. 1998, 512, art. 29, lid 6

Produkt: beschikking

Waardering:

-extraneï-

RIO nr.: 175

Handeling: het stellen van voorschriften voor toelating tot het eindexamen van diegenen die niet als leerling zijn ingeschreven (extraneï)

Periode: 1986-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 30, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 30, lid 2

Produkt: AMvB, Eindexamenbesluit

Waardering:

RIO nr.: 176

Handeling: het goedkeuren van een bijzondere regeling van het eindexamen voor extraneï binnen het lbo

Periode: 1975-1990

Grondslag: Eindexamenbesluit lbo, besluit van 23-01-1976,Stb. 31, art.32, lid 3

Produkt: besluit

Waardering:

 • 4.3.3

  Staatsexamens

RIO nr.: 178

Handeling: het geven van voorschriften voor eindexamens die niet vanwege de school worden afgenomen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 6

WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 6

WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 6

WVO, Stb. 1998, 512, art. 29, lid 5

Produkt: AMvB, Staatsexamenbesluit

Waardering:

-staatsexamencommissie-

-voorschriften en vakken-

RIO nr.: 182

Handeling: het vaststellen van voorschriften voor de staatsexamens

Periode: 1968-

Grondslag: WVO,Stb. 1963, 40, art. 60, lid 5

WVO, Stb. 1986, 552, art. 60, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 60, lid 5

WVO, Stb. 1998, 512, art. 60, lid 5

Produkt: AMvB,Staatsexamenbesluit

Waardering:

4.4. Personeel

-Formatie-

 • 4.4.1

  Directie

RIO nr.: 202

Handeling: het stellen van regels omtrent het aantal conrectoren of adjunct-directeuren dat door het bevoegd gezag benoemd mag worden

Periode: 1985-1993

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 32, lid 3, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408

WVO, Stb. 1986, 552, art. 32, lid 3

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 203

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent het minimum aantal lessen dat de rector, directeur, conrector of adjunct-directeur moet geven

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 32, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 32, lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 32, lid 4

WVO, Stb. 1998, 512, art. 32, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 204

Handeling: het vaststellen van voorschriften ten behoeve van een scholengemeenschap omtrent het aantal conrectoren en adjunct-directeuren en het minimum aantal lessen dat rector, directeur, conrector of adjunct-directeur moet geven

Periode: 1968-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 32, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, art. 32, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 32, lid 5

Produkt: AMvB

Waardering:

 • 4.4.2

  Leraren en niet-onderwijzend personeel

-bewijzen van bekwaamheid-

RIO nr.: 206

Handeling: het aanwijzen van bewijzen van pedagogische en didactische vaardigheden, het vaststellen van voorschriften en het doen van voorstellen daartoe

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 33, lid 1c, art. 34, lid 2, art. 35 en 36

WVO, Stb. 1986, 552, art. 33, lid 1c, art. 34, lid 2, art. 35 en 36

WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid 1c, art. 34, lid 2, art. 35 en 36

WVO, Stb. 1998, 512, art. 33, lid 1c, art. 34, lid 2, art. 35 en 36

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 207

Handeling: het verlenen van een ontheffing van de wettelijk gestelde benoemingsvereistenen, bedoeld in art. 33, lid 1 b en c van de WVO

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 33, lid2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 33, lid2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid2

WVO, Stb. 1998, 512, art. 33, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 209

Handeling: het geven van regels omtrent de gronden waarop kan worden afgeweken van de vereiste bewijzen van bekwaamheid voor leraren en de procedure ervan

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 33, lid 8, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270

WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid 8

WVO, Stb. 1998, 512, art. 33, lid 8

Produkt: AMvB, Besluit onderwijsbevoegdheden WVO/OWVO, art. 3b

Waardering:

RIO nr.: 210

Handeling: het geven van (afwijkende) regels ten aanzien van benoemingsvereisten voor leraren op scholen voor vwo en havo ten aanzien van het verzorgen van de vakken of programma-onderdelen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid 9, zoals gewijzigd bij de Wet van 02-07-1997, Profielen voortgezet onderwijs, Stb 322

WVO, Stb. 1998, 512, art. 33, lid 9

Produkt: AMvB,Besluit onderwijsbevoegdheden WVO/OWVO, art. 3d

Waardering:

RIO nr.: 212

Handeling: het aanwijzen van bewijzen van bekwaamheid

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 34, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 34, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 34, lid 2

WVO, Stb. 1998, 512, art. 34, lid 2

Produkt: AMvB, Besluit onderwijsbevoegdheden WVO, besluit van 30-08-1985, Stb. 506

Waardering:

RIO nr.: 213

Handeling: het goedkeuren dat er tijdelijk wordt afgeweken van de eisen van benoembaarheid

Periode: 1993-

Grondslag: Besluit Onderwijsbevoegdheden WVO, Stb. 1985, 506, art. 3a en 3b, zoals gewijzigd bij het Besluit van 16-12-1993, Stb. 13

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 214

Handeling: het stellen van voorwaarden waaronder voor onbepaalde tijd wordt afgeweken van de eisen van benoembaarheid

Periode: 1967-

Grondslag: OWVO, zoals gewijzigd bij wet van 01-07-1981, Stb. 456, art. 114a,

Produkt: AMvB,

tot 1996: Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel , Stb. 1985, 110, Hoofstuk I-N (overgangsregeling 10-jarig onbevoegden VO,

na 1996: Besluit onderwijsbevoegdheden WVO/OWVO, art. 3c

Waardering:

RIO nr.: 215

Handeling: het goedkeuren dat er voor onbepaalde tijd wordt afgeweken van de eisen van benoembaarheid

Periode: 1985-

Grondslag: Besluit Onderwijsbevoegdheden WVO/OWVO, Stb. 1985, 506, art.3c

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 216

Handeling: het vaststellen van de lijst van bewijzen van bekwaamheid OWVO

Periode: 1985-

Grondslag: Regeling bewijzen van bekwaamheid OWVO, regeling van 11-02-1985, Stcrt. 63, art. 1

Produkt: lijst van bewijzen van bekwaamheid

Waardering:

RIO nr.: 218

Handeling: het verbinden van onderwijsbevoegdheid aan andere vakken dan genoemd in de lijst van bewijzen van bekwaamheid, en het aanbrengen van beperkingen

Periode: 1967-

Grondslag: OWVO, art. 108

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 220

Handeling: het verbinden van bevoegdheid tot het geven van voortgezet onderwijs aan bewijzen van bekwaamheid die niet opgenomen zijn in de bijlage van de OWVO

Periode: 1967-

Grondslag: OWVO, art. 110, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 221

Handeling: het verlenen van onderwijsbevoegdheid tot het geven van voortgezet onderwijsaan personen die in het bezit zijn van een in het buitenland behaald bewijs van bekwaamheid

Periode: 1973-

Grondslag: OWVO, zoals gewijzigd bij wet van 18-04-1973, Stb. 229, art. 110, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 223

Handeling: het regelen in welke gevallen leraren die een bevoegdheid bezitten of achten te bezitten voor bepaalde soorten van onderwijs, tevens onderwijs kunnen geven in een vak of combinatie van vakken in een soort van onderwijs waarvoor zij niet de vereiste bevoegdheid bezitten

Periode: 1985-

Grondslag: OWVO, zoals gewijzigd bij wet van 04-07-1985, Stb. 408, art. 110a

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 225

Handeling: het bepalen voor welke scholen van voortgezet onderwijs de bezitter van een bewijs van bekwaamheid bedoeld onder de nummers 1 t/m 38 van de OWVO, tevens in het bezit dient te zijn van een bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

Periode: 1973-

Grondslag: OWVO, zoals gewijzigd bij de wet van 18-04-1973, Stb. 229, art. 111, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

RIO nr.: 226

Handeling: het, met betrekking tot vakken waarvoor geen bewijs van bekwaamheid is aan-gewezen, verklaren dat een leraar wordt geacht in het bezit te zijn van een bewijs van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs in vakken en scholen door de minister aangewezen, alsmede van een bewijs van pedagogische en didactische vaardigheden

Periode: 1967-

Grondslag: OWVO, art. 114

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 228

Handeling: het instellen van akten van bekwaamheid van de eerste, tweede en derde graad ten behoeve van andere vakken dan genoemd in de wet

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 35, lid 1 t/m 3

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 230

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de vereisten voor het geven van onderwijs aan de daarbij aan te geven schoolsoorten en in daarbij aan te geven vakken of combinaties daarvan waarbij wordt afgeweken van het wettelijk bepaalde

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 35, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 35, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 35, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 35, lid 3

Produkt: AMvB, Besluit onderwijsbevoegdheden WVO/OWVO

Waardering:

RIO nr.: 232

Handeling: het aanwijzen van aanvullende vakken of combinaties van vakken waarvoor een eerste graads bevoegdheid ook geldig is

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb.1967, 387, art. 35, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408, herziene regeling met betrekking tot het gradenstelsel

WVO, Stb. 1986, 552, art. 35, lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 35, lid 4

WVO, Stb. 1998, 512, art. 35, lid 4

Produkt: AMvB, Besluit onderwijsbevoegdheden WVO/OWVO

Waardering:

RIO nr.: 234

Handeling: het stellen van regels omtrent bijzondere gevallen waarin een leraar met een tweede-graads bevoegdheid tijdelijk les kan geven op eerste-graads niveau

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 35a, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408

WVO, Stb. 1986, 552, art. 35a

WVO, Stb. 1993, 666, art. 35a

WVO, Stb. 1998, 512, art. 35a

Produkt: AmvB

Waardering:

RIO nr.: 236

Handeling: het aanwijzen van andere vakken dan genoemd in de wet en de bijbehorende bewijzen van bekwaamheid

Periode: 1968-1985

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 36, lid 3, 5, 6, 7 en 8

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 238

Handeling: het stellen van regels omtrent het afgeven van een verklaring dat een leraar wordt geacht in het bezit te zijn van een eerste- dan wel tweede graads bevoegdheid plus een bewijs van pedagogische en didactische bekwaamheid in gevallen van vakken waarin geen bewijzen van bekwaamheid zijn aangewezen

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 36, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408

WVO, Stb. 1986, 552, art. 36, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 36 lid 1

WVO, Stb. 1998, 512, art. 36, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 240

Handeling: het vaststellen van voorschriften voor het verkrijgen van de bewijzen van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 37

WVO, Stb. 1986, 552, art. 37

WVO, Stb. 1993, 666, art. 37

WVO, Stb. 1998, 512, art. 37

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 241

Handeling: het besluiten dat een leraar zijn onderwijsbevoegdheid heeft verloren bij een veroordeling wegens een misdrijf

Periode: 1968-1987

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 41, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 41, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 242

Handeling: het teruggeven van de onderwijsbevoegdheid aan een leraar

Periode: 1987-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. V, lid 5, zoals gewijzigd bij Wet van 25 maart 1987, Stb. 157

Produkt: beschikking

Waardering:

-grondslag rechtspositie-

RIO nr.: 243

Handeling: het vaststellen van de salarisschalen, rechten en plichten en algemene arbeidsduur van directie, leraren en ander nader aan te wijzen niet-onderwijzend personeel voor vwo, avo en vbo

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 38

WVO, Stb. 1986, 552, art. 38

WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb.318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtpositieregeling vwo, avo en vbo, art. 38a, lid 2 en 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 38a, lid 2 en 3

Produkt: AMvB, tot 1996: Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel,Stb. 1985, 110

na 1996: Kaderbesluit rechtspositie VO, Stb. 1995, 371

Waardering:

RIO nr.: 244

Handeling: het geven van voorschriften omtrent geneeskundig onderzoek bij benoeming van personeel, omtrent vakantie, verlof, aanspraken op salaris in geval van militaire dienst, ziekte of ongeval, wachtgeld, alsmede andere rechten van het personeel

Periode: 1968-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 39, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 39, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 39, lid 2

Produkt: AMvB, o.a. Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel,Stb. 1985, 110

Waardering:

RIO nr.: 245

Handeling: het geven van regels omtrent de wijze waarop met de daarvoor in aanmerking komende overheids- of personeelsorganisaties en, voor zover zij er belang bij hebben, organisaties van gemeente- en schoolbesturen,overleg moet worden gepleegd over de rechtspositie van het personeel

Periode: 1968-1996

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 40

WVO, Stb. 1986, 552, art. 40

WVO, Stb. 1993, 666, art. 40, lid 2

Produkt: AMvB, o.a. Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, Stb. 1985, 110

Waardering:

 • 4.4.3

  Stages

RIO nr.: 246

Handeling: het verlenen van een (gedeeltelijke) ontheffing aan het schoolbestuur van een school van van de verplichting om aan studenten in opleiding een stageplaats te bieden

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 39a, lid 6, zoals gewijzigd bij de Wet van 19-04-1985, Stb. 256

WVO, Stb. 1986, 552, art. 39a, lid 6

WVO, Stb. 1993, 666, art. 39c, lid 6

WVO, Stb. 1998, 512, art. 39c, lid 6

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 248

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de stages van studenten binnen het voortgezet onderwijs

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 39c, lid 8 en 9, zoals gewijzigd bij de Wet van 19-04-1985, Stb. 256

WVO, Stb. 1986, 552, art. 39c, lid 8 en 9

WVO, Stb. 1993, 666, art. 39c, lid 8 en 9

WVO, Stb. 1998, 512, art. 39c, lid 8 en 9

Produkt: AMvB, o.a. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs, 1985, Stb. 563

Waardering:

 • 4.4.4

  Overige handelingen betreffende het personeel van een openbare school

RIO nr.: 251

Handeling: het geven van voorschriften omtrent verplichtingen, benoeming, schorsing, disciplinaire straffen van de rector, de directeur, de conrector, de adjunctdirecteur, de leraren of het overige personeel van een openbare school voor voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO,Stb. 1963, 40, art. 43, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 43, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 43, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij Wet van 31-05-1995, Stb. 318, art. 38a, lid 4

WVO, Stb. 1998, Stb. 512, art. 38a, lid 4

Produkt: AMvB, o.a. Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel,Stb. 1985, 110

Waardering:

RIO nr.: 252

Handeling: het schorsen van een leraar in zijn bevoegdheid tot het geven van onderwijs aan een openbare school wegens het niet eerbiedigen van ieders geloofs- of levensovertuiging

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 44, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 44, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 44, lid 2

WVO, Stb. 1998, 512, art. 44, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

4.5 . Handelingen voortkomend uit de overige regels voor het openbaar onderwijs en de voorwaarden voor bekostiging uit openbare kas van het bijzonder onderwijs

 • 4.5.1

  Openbaar onderwijs

 • 4.5.1.1

  Bestuursoverdracht openbare school

RIO nr.: 253

Handeling: het verlenen van een ontheffing aan de rechtspersoon die een openbare school in stand houdt, van het overdragen van de rechten ten aanzien van gebouwen, terreinen en roerende zaken bij bestuursoverdracht

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 42a, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering:

4.5.1.2 Godsdienstonderwijs aan openbare scholen

RIO nr.: 254

Handeling: het beslissen in een geschil tussen het schoolbestuur (gemeente) en de plaatselijke kerken, kerkgemeenten of genootschappen op geestelijke grondslag over het vaststellen van lessen of het beschikbaar stellen van lokalen voor godsdienstonderwijs of vormingsonderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb.1963, 40, art. 46, lid 3 en art. 47, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 46, lid 3 en art. 47, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 46,lid 3 en art. 47, lid 3

WVO, Stb. 1998, 512, art. 46, lid 3 en art. 47, lid 3

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 255

Handeling: het geven van regels omtrent het toekennen van een vergoeding aan de kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken of genootschappen op geestelijke grondslag voor het godsdienstonderwijs of vormingsonderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO,Stb. 1963, 40, art. 46, lid 4 en art. 47, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, art. 46, lid 4 en art. 47, lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 46, lid 4 en art. 47, lid 4

WVO, Stb. 1998, 512, art. 46, lid 4 en art. 47, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering:

 • 4.5.2

  Rijksscholen

 • 4.5.2.1

  Bestuursoverdracht van het bestuur van rijksscholen voor vwo, avo en lbo

RIO nr.: 257

Handeling: het beslissen op een verzoek van de gemeenteraad voor bestuursoverdracht van een rijksschool

Periode: 1991-1995

Grondslag: Wet van 18-04-1991, Stb. 226, art. III E

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 258

Handeling: het opdragen aan een gemeente waarin een rijksschool is gevestigd om een verzoek tot bestuursoverdracht van de rijksschool bij hem in te dienen

Periode: 1991-1995

Grondslag: Wet van 18-04-1991, Stb. 226, art. III F, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 259

Handeling: het overdragen van rijksscholen aan de gemeente of openbaar lichaam

Periode: 1991-1995

Grondslag: Wet van 18-04-1991, Stb. 226, art. III G, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 260

Handeling: het opdragen aan een gemeente waarin een rijksschool voor middelbaar landbouwonderwijs is gevestigd om een verzoek tot bestuursoverdracht van de rijksschool bij hem in te dienen

Periode: 1991-1995

Grondslag: Wet van 18-04-1991, Stb. 226, art. VI, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

 • 4.5.3

  Bijzonder onderwijs

 • 4.5.3.1

  Bestuursoverdracht bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs

RIO nr.: 261

Handeling: het verlenen van een ontheffing aan de rechtspersoon die een bijzondere school in stand houdt van de verplichting tot het overdragen van de rechten ten aanzien van gebouwen, terreinen en roerende zaken in geval van bestuursoverdracht

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 50, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering:

4.5.3.2 Overige voorwaarden voor rijksbekostiging van het bijzonder voortgezet onderwijs

RIO nr.: 262

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de samenstelling en werkwijze van de commissies van beroep ten behoeve van het bijzonder voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 53, lid 4

WVO, Stb. 1986, 552, art. 53, lid 4

WVO, Stb. 1993, art. 53, lid 4

WVO, Stb. 1998, art. 53, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 264

Handeling: het aanwijzen van niet uit openbare kas bekostigde bijzondere scholen die een bevoegdheid krijgen om aan eindexamenkandidaten die met een goed gevolg hun eindexamen hebben behaald een diploma uit te reiken

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 56, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 56, lid 1

WVO, Stb. 1993, art. 56, lid 1

WVO, Stb. 1998, art. 56, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

 • 4.5.4

  Andere vormen van voortgezet onderwijs

RIO nr.: 265

Handeling: het aanwijzen van andere vormen van voortgezet onderwijs waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk voor rijksbijdrage in aanmerking komen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 61

WVO, Stb. 1986, 552, art. 61

WVO, Stb. 1993, 666, art. 61

WVO, Stb. 1998, 512, art. 61

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 266

Handeling: het geven van regels voor het geheel of gedeeltelijk bekostigen van andere vormen van voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 61

WVO, Stb. 1986, 552, art. 61

WVO, Stb. 1993, 666, art. 61

WVO, Stb. 1998, 512, art. 61

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 267

Handeling: het geven van richtlijnen betreffende het programma en de eisen van bekwaamheid van de leraren binnen andere vormen van onderwijs, alsmede voorschriften ten aanzien van de lokalen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 62

WVO, Stb. 1986, 552, art. 62

WVO, Stb. 1993, 666, art. 62

WVO, Stb. 1998, 512, art. 62

Produkt: AMvB

Waardering:

 • 4.5.5

  Ouders en leerlingen; inspraak en medezeggenschap

RIO nr.: 269

Handeling: het geven van regels waarop meerdere oudercommissies binnen een gemeente zich kunnen verenigen tot een ouder- of schoolraad

Periode: 1968-1981

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 45, lid 2

Waardering:

RIO nr.: 270

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de totstandkoming, de inrichting en de verdere bevoegdheden van de oudercommissies, de ouderraden en de schoolraden

Periode: 1968-1981

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 45, lid 5

Produkt: AMvB

Waardering:

4.6 Bekostiging

Aanvang, wijze en beëindiging van de bekostiging

 • 4.6.1

  Aanvang van bekostiging

 • 4.6.1.1

  Plan van Scholen

RIO nr.: 272

Handeling: het jaarlijks vaststellen van het plan van scholen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 65, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 65, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 65, lid 1

Produkt: beschikkingen en een toetsingskader voor de volgende planperiode (art. 65a, lid 1, onder b)

Waardering:

RIO nr.: 276

Handeling: het opnemen van een school in het eerstvolgende Plan van Scholen na een beslissing op een beroep

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 72

WVO, Stb. 1986,552, art. 72

WVO, Stb. 1993, 666, art. 72

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 277

Handeling: het voor bekostiging in aanmerking brengen van cursussen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-05-1963, Stb. 40, art. 75, lid 1

WVO, Stb. 1986,552, art. 75, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75b, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 278

Handeling: het onder voorwaarden voor bekostiging in aanmerking brengen van een school welke is opgericht door een omzetting van een bekostigde bijzondere school in een gelijksoortige openbare school of omgekeerd

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 75,lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 15-03-1969, Stb. 142

Wet van 28-05-1975, Stb. 386, art. 75, lid 2

WVO,Stb. 1986, 552, art.75, lid 2

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 279

Handeling: het goedkeuren dat een bekostigde school wordt gesplitst of een andere plaats van vestiging krijgt

Periode: 1975-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 75, lid 3, zoals gewijzigd bij de Wet van 28-05-1975, Stb. 386

WVO, Stb. 1986, 552, art. 75, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 281

Handeling: het bekostigen van een nevenvestiging

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 75, lid 6, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75, lid 5

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 283

Handeling: het vaststellen van overzichten van verzoeken tot omzetting, splitsing, verplaatsing of nevenvestiging

Periode: 1993-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 75a, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270

WVO, Stb. 1993, 666, art.75a, lid 4

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 284

Handeling: het ter beschikking stellen van middelen ten behoeve van studiekeuzevoorlichting aan (potentiële) leerlingen van scholen

Periode: 1992-

Grondslag: WVO,Stb. 1986, 552, art. 75c, zoals gewijzigd bij de Wet van 19-12-1991, Stb. 709, Kaderwet volwasseneneducatie 1991

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75c

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 285

Handeling: het ter beschikking stellen van aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van het onderwijs of voor verhoging van de mogelijkheid tot deelname aan het onderwijs

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 75d , zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, Stb. 337

WVO, Stb. 1993, 666, art. 75d

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 286

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de uitvoering van de aanvang van de bekostiging

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 76

WVO, Stb. 1986, 552, art. 76

WVO, Stb. 1993, 666, art. 76

Produkt: AMvB, Besluit aanvang bekostiging WVO, besluit van 13-01-1969, Stb 22, gewijzigd bij o.a. Besluit van 10-11-1993, Stb. 594

Waardering:

RIO nr.: 287

Handeling: het geven van aanwijzingen over de manier waarop prognoses omtrent de te verwachten omvang van scholen tot stand moeten komen

Periode: 1969-

Grondslag: Besluit aanvang bekostiging WVO, besluit van 13-01-1969, Stb. 22, art. 4 t/m 6

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 288

Handeling: het opdelen van Nederland in gebieden, die als rekeneenheid zullen dienen bij het opstellen van prognoses omtrent de te verwachten omvang van scholen

Periode: 1969-

Grondslag: Besluit aanvang bekostiging WVO, besluit van 13-01-1969, Stb. 22, art.5, lid 1

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 289

Handeling: het geven van nadere aanwijzingen omtrent de wijze waarop Burgemeester en Wethouders van een gemeente gegevens omtrent het openbaar voortgezet onderwijs moeten verstrekken

Periode: 1969-

Grondslag: Besluit aanvang bekostiging WVO, besluit van 13-01-1969, Stb. 22, art.8, lid 4

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 290

Handeling: het beslissen welke gegevens het bevoegd gezag van een school moet overleggen voordat de feitelijke bekostiging kan aanvangen

Periode: 1969-

Grondslag: Besluit aanvang bekostiging WVO, besluit van 13-01-1969, Stb. 22, art. 10

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 291

Handeling: het vaststellen van het tijdstip voor welke het verzoek om in aanmerking te komen voor bekostiging van cursussen moet worden ingediend

Periode: 1969-

Grondslag: Besluit aanvang bekostiging WVO, besluit van 13-01-1969, Stb. 22, art. 13

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 292

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de wijze van bekostiging van een scholengemeenschap

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 77, lid 3

WVO, Stb. 1986,552, art. 77, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112,Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, art. 77, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 77, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering:

 • 4.6.1.2

  Voorzieningen in de huisvesting en inventaris

RIO nr.: 293

Handeling: het vergoeden van voorzieningen in de huisvesting en inventaris

Periode: 1993-1997

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 76a, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 294

Handeling: het geven van nadere voorschriften voor de uitvoering van de bekostiging van voorzieningen in de huisvesting en inventaris

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 76a, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AmvB

Waardering:

RIO nr.: 301

Handeling: het geven van voorschriften omtrent het vaststellen van de minimum vloeroppervlakten van voorzieningen in de huisvesting voor scholen voor vwo, avo, vbo

Periode: 1997-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1996, Stb. 402, in verband met de decentralisatie huisvestingsvoorzieningen, ten aanzien van een nieuw artikel 76c, lid 2

Produkt: AMvB, Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, Stb. 1997, 125

Waardering:

 • 4.6.2

  Wijze van bekostiging

 • 4.6.2.1

  Grondslagen voor bekostiging

 • 4.6.2.2

  De periode vóór 1992

 • 4.6.2.2.1

  Salarissen

RIO nr.: 302

Handeling: het vergoeden van de salarissen van het personeel van scholen voor voortgezet onderwijs

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 80 en 81

WVO, Stb. 1986, 552, art. 77

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 303

Handeling: het geven van voorschriften voor elke soort van scholen betreffende de formatie van het niet-onderwijzend personeel

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 79, lid 9

WVO, Stb. 1986, 552, art. 79, lid 9

Produkt: AMvB, Besluit houdende regels inzake de rechtspositionele gevolgen i.v.m. de invoering van het m.d.g.o. , Stb. 1985, 500)

Waardering:

 • 4.6.2.2.2

  Stichtingskosten

RIO nr.: 304

Handeling: het vaststellen van het bedrag dat zou zijn besteed ten behoeve van een overeenkomstige rijksschool ,in verband met de berekening van de vergoeding voor de stichtingskosten van een gemeentelijke school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 82, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 80, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 305

Handeling: het jaarlijks vergoeden van de stichtingskosten van een gemeentelijke school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 82

WVO, Stb. 1986, 552, art. 80, lid 2 t/m 4

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 306

Actor: de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw

Handeling: het geven van regels voor het toekennen van een vergoeding voor de kosten van tijdelijke voorziening in gebouwen of terreinen

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 82, lid 8

WVO, Stb. 1986, 552, art. 80, lid 5

Produkt: AMvB, Besluit kostenvergoeding tijdelijke voorziening in gebouwen of terreinen WVO, Stb. 1980, 61

Waardering:

RIO nr.: 307

Handeling: het bekostigen van een tijdelijke voorziening in de huisvesting

Periode: 1976-1992

Grondslag: Besluit kostenvergoeding tijdelijke voorziening in gebouwen of terreinen WVO, Stb. 1980, 61, art. 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 308

Handeling: het goedkeuren van een tijdelijke voorziening ten behoeve van de huisvesting

Periode: 1976-1992

Grondslag: Besluit kostenvergoeding tijdelijke voorziening in gebouwen of terreinen WVO, Stb. 1980, 61, art. 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 309

Handeling: het jaarlijks vergoeden van de stichtingskosten van een bijzondere school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 83

WVO, Stb. 1986, 552, art. 81

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 310

Handeling: het benoemen van een deskundige ten behoeve van het schatten van de waarde van gebouwen en terreinen van een bijzondere school voor vwo, havo of mavo die om niet zijn verkregen of uit eigen middelen zijn bekostigd

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 83, lid 6

WVO, Stb. 1986, 552, art. 81, lid 6

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 311

Handeling: het geven van regels voor het toekennen van een vergoeding voor de kosten van tijdelijke voorziening in gebouwen en terreinen van een bijzondere school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 83, lid 11

WVO, Stb. 1986, 552, art. 81, lid 11

Produkt: AMvB, Besluit kostenvergoeding tijdelijke voorziening in gebouwen of terreinen WVO, Stb. 1980, 61

Waardering:

 • 4.6.2.2.3

  Inrichtingskosten

RIO nr.: 312

Handeling: het vaststellen van het bedrag dat nodig zou zijn voor de inrichting of onderdelen van die inrichting van een overeenkomstige rijksschool, ten behoeve van de berekening van de vergoeding van de inrichtingskosten van een gemeentelijke school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1967-1992

Grondslag: OWVO, Wet van 30-06-1967, Stb. 386, art. 84, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 82, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 313

Handeling: het vaststellen van het bedrag dat nodig zou zijn voor de inrichting of onderdelen van die inrichting van een overeenkomstige rijksschool, ten behoeve van de berekening van de vergoeding van de inrichtingskosten van een bijzondere school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1967-1992

Grondslag: OWVO, Wet van 30-06-1967, Stb. 386, art. 85, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 83, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 314

Handeling: het vaststellen van het bedrag dat nodig zou zijn voor de stichting en inrichting of onderdelen van die inrichting van een overeenkomstige rijksschool, ten behoeve van de berekening van de vergoeding van de stichtings- ofinrichtingskosten van een gemeentelijke of bijzondere school voor lavo of beroepsonderwijs

Periode: 1967-1992

Grondslag: OWVO, Wet van 30-06-1967, Stb. 386, art. 83, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 81 en 84

Produkt: beschikking

Waardering:

 • 4.6.2.2.4

  Exploitatiekosten

RIO nr.: 315

Handeling: het geven van voorschriften waarbij het model voor de begroting alsmede de richtlijnen voor de raming van de exploitatiekosten wordt vastgesteld

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art.79, lid 8

WVO, Stb. 1986, 552, art. 79, lid 8

Produkt: AMvB , Besluit wijze van bekostiging WVO, Stb. 1968, 639

Waardering:

RIO nr.: 316

Handeling: het geven van regels voor het jaarlijks vaststellen van het vergoedingsbedrag voor de exploitatiekosten van een school voor vwo, havo of mavo

Periode: 1968-1992

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 87, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 85, lid 1

Produkt: AMvB, Besluit wijze van berekening rijksvergoeding exploitatiekosten vwo, havo, mavo, Stb. 1980, 161

Waardering:

RIO nr.: 317

Handeling: het geven van een maatstaf om het aantal ruimte-eenheden te kunnen bepalen waarover de rijksscholen beschikken

Periode: 1979-1992

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 85, lid 3

Produkt: AMvB, Besluit wijze van berekening rijksvergoeding exploitatiekosten vwo, havo, mavo, Stb. 1980, 161

Waardering:

RIO nr.: 320

Handeling: het verhogen van het vergoedingsbedrag voor de exploitatiekosten van een gemeentelijke of bijzondere school welke in bijzondere omstandigheden verkeert

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 92, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 90, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

 • 4.6.2.2.5

  Vaststelling en uitkering van de vergoedingen

RIO nr.: 321

Handeling: het vaststellen van het gedeelte van de kosten van personeel dat belast is met werkzaamheden in verband met contractactiviteiten, dat dient ter compensatie van de ten laste van het Rijk komende kosten van de voor dit personeel geldende rechtspositionele voorzieningen

Periode: 1989-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 14-06-1989, Stb. 297, art. 93a

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 322

Handeling: het vaststellen van het bedrag van de vergoedingen waarop de gemeente of het schoolbestuur van een bijzondere school aanspraak heeft

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 94 en 95

WVO, Stb. 1986, 552, art. 92 en 93

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 323

Handeling: het geven van regels voor het op de vergoeding in mindering brengen van de salarissen, de toelagen en uitkeringen voor personeel

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 96

WVO, Stb.1986, 552, art. 94

Produkt: AMvB, Besluit wijze van bekostiging WVO, Stb. 1968, 639, en Besluit proefprojecten nieuw vervolg/beroepsonderwijs, Stb. 1980, 283

Waardering:

 • 4.6.2.3

  De periode 1992-1996

RIO nr.: 324

Handeling: het instellen van een adviesgroep programma's van eisen

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 80, lid 5, zoals gewijzigd bij Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel WVO

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 325

Handeling: het benoemen en ontslaan van de voorzitter en vier adviserende leden van de Adviesgroep Programma's van Eisen

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art.69, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 326

Handeling: het benoemen van de secretaris en overig personeel van het bureau van de Adviesgroep Programma's van eisen

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 71, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 327

Handeling: het evalueren van het herziene bekostigingsstelsel

Periode: 1993-1997

Grondslag: Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, Stb. 112, art. XIX

Produkt: verslag, bestaande uit een rapport ,Evaluatierapport BSM ,en een Beleidsnota BSM

Waardering:

RIO nr.: 328

Handeling: het vaststellen van de programma's van eisen voor de huisvestings- en inventariskosten van scholen

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 80, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 329

Handeling: het verlenen van een aanvullende vergoeding aan een school voor huisvestings- en inventariskosten in verband met bijzondere ontwikkelingen in het onderwijs

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 83, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering:

 • 4.6.2.3.2

  Exploitatiekosten

RIO nr.: 330

Handeling: het jaarlijks vaststellen van programma's van eisen voor de exploitatiekosten van scholen voor vwo,avo en vbo

Periode:

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs,ten aanzien van een nieuw artikel 86, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 331

Handeling: het vergoeden van de exploitatiekosten

Periode: 1993-

Grondslag: Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, art. XV

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 332

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de voorschotten op de vergoeding van de exploitatiekosten worden aangevraagd, vastgesteld en verstrekt

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 44

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 333

Handeling: het toekennen van een aanvullende vergoeding voor exploitatiekosten aan een school voor vwo, avo of vbo

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 89, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo, art. 89, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 334

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent toekenning van een aanvullende vergoeding voor exploitatiekosten

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 89, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

 • 4.6.2.3.3

  Formatie

-Grondslag formatie-

RIO nr.: 336

Handeling: het geven van voorschriften omtrent het vaststellen van de grondslag voor de formatie van directie, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel van een school voor vwo, avo en vbo

Periode: 1992-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 84, lid 1 t/m 3, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 338

Handeling: het geven van voorschriften omtrent het toekennen van meer formatie aan een school voor vwo, avo of vbo dan toegestaan op grond van de wet

Periode: 1992-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 84, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering:

-Formatierekeneenheden-

RIO nr.: 340

Handeling: het geven van voorschriften omtrent het verbruik van de formatierekeneenheden

Periode: 1992-1996

Grondslag: WVO, Stb.1986, 552, art. 84a, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 113

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 341

Handeling: het toekennen van een jaarlijkse vergoeding voor de kosten van vervanging van personeel en de kosten van werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden voor scholen van vwo, avo en vbo

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 84b, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 113

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 342

Handeling: het toekennen van meer formatierekeneenheden in verband met de directie dan bepaald in het Formatiebesluit in verband met het hoge leerlingenaantal

Periode: 1992-1993

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 3, lid 5

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 343

Handeling: het toestaan dat er wordt afgeweken van de voorwaarden voor het verkrijgen van een opslag vanwege ADV-herbezettting

Periode: 1994- 1 augustus 1998

Grondslag: Formatiebesluit WVO, besluit van 18-07-1995, Stb. 370, art. 5, lid 5

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 344

Handeling: het instellen van een commissie die moet adviseren over de verzoeken om afwijking van de voorwaarden voor het verkrijgen van een opslag vanwege ADV-herbezetting

Periode: 1994-1 augustus 1998

Grondslag: Formatiebesluit WVO, besluit van 18-07-1995, Stb. 370, art. 5, lid 6

Produkt: instellingsbesluit

Waardering:

RIO nr.: 345

Handeling: het afwijken van het bepaalde omtrent de leerlingentelling in verband met de aanvang of beëindiging van de bekostiging van een school, een scholengemeenschap of een afdeling van vbo of ivbo

Periode: 1996-

Grondslag: Formatiebesluit WVO, besluit van 18-07-1995, Stb. 370, art. 6, lid 6

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 346

Handeling: het toekennen van meer formatierekeneenheden ten behoeve van conciërgewerkzaamheden dan bepaald in het Formatiebesluit in verband met het hoge leerlingenaantal

Periode: 1992-1993

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art.8, lid 4

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 347

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent de berekening van de vloeroppervlakte van het schoolgebouw

Periode: 1992-1996

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 8, lid 5

Besluit van 06-04-1993, Stb. 209, houdende wijziging van het Formatiebesluit dagscholen vwo-av-vbo,onder G, art. 8, lid 3b

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 348

Handeling: het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de toekenning van formatierekeneenheden ten behoeve van cursussen verbonden aan een school of een scholengemeenschap

Periode: 1992-

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 11

Formatiebesluit WVO, besluit van 18-07-1995, Stb. 370, art. 10

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 349

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent de toekenning van aanvullende formatierekeneenheden

Periode: 1992-1996

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 12, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 350

Handeling: het goedkeuren dat er wordt afgeweken van het bepaalde ten aanzien van de berekening en toekenning van formatierekeneenheden als gevolg van de bijzondere inrichting van het onderwijs

Periode: 1992-

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 14

Formatiebesluit WVO, besluit van 18-07-1995, Stb. 370, art. 11

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 351

Handeling: het geven van aanvullende voorschriften ten aanzien van onderdelen van de formules, genoemd in de bijlagen bij het besluit, ter berekening van het aantal formatierekeneenheden

Periode: 1992-1993

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art.21, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 352

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de toekenning van formatierekeneenheden in verband met formatieve fricties voor de schooljaren 1992-1993 tot en met 1997-1998

Periode: 1992-

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 22

Besluit van 06-04-1993, Stb. 209, houdende wijzinging van het Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo,onder Q

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 353

Handeling: het toekennen van extra formatierekeneenheden aan een scholengemeenschap vwo-avo-vbo ten behoeve van het vbo

Periode: 1992-

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 24

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 354

Handeling: het uitkeren van een vergoeding voor de gespaarde leraarlessen in de jaren 1992-1993 tot en met 1997-1998

Periode: 1992-1993

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 25

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 355

Handeling: het toekennen van extra formatierekeneenheden in verband met overgangsrechtelijke voorzieningen en omvang van de eerste graadsformatie

Periode: 1992-

Grondslag: Formatiebesluit dagscholen vwo-avo-vbo, besluit van 13-03-1992, Stb. 128, art. 26

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

-Nascholing personeel-

RIO nr.: 356

Handeling: het vaststellen van een vergoedingsbedrag per formatieplaats in verband met de nascholing van het personeel van een school voor vwo, avo of vbo

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 85a, zoals gewijzigd bij de Wet van 07-07-1993, Stb. 405

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

 • 4.6.2.3.4

  Vaststelling en uitkering van de vergoedingen

RIO nr.: 357

Handeling: het vaststellen van het vergoedingsbedrag waarop het bevoegd gezag over het voorafgaande kalenderjaar aanspraak heeft

Periode: 1986-

Grondslag: WVO, Stb. 1986,552, art. 92 en 93

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, ten aanzien van een nieuw artikel 96m

WVO, Stb. 1993, 666, art. 96m

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 358

Handeling: het vaststellen van het percentage van uitgaven ten behoeve van het personeel waarvan de kosten niet door het Rijk worden vergoed

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96n, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 359

Handeling: het bepalen in welke gevallen geen vermindering van de vergoeding voor personeel plaats zal vinden

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96o, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 360

Handeling: het vaststellen van regels voor het bij voorschot uitkeren van de vergoeding

Periode: 1986-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, ten aanzien van een nieuw artikel 96r

WVO, Stb. 1993, 666, art. 96r

Produkt: AMvB

Waardering:

 • 4.6.2.3.5

  Wijze van bekostiging

-Huisvestings- en inventariskosten-

RIO nr.: 361

Handeling: het beschikbaar stellen van het bedrag aan de scholen ten behoeve van de voorzieningen met betrekking tot de huisvesting en inventaris

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96b, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 362

Handeling: het bepalen van het gedeelte van de huisvestings- en inventariskosten dat voor vergoeding in aanmerking komt

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 7, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 363

Handeling: het vaststellen van een betalingsschema voor een voorziening in de huisvesting of inventaris

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 13

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 364

Handeling: het vaststellen van het vergoedingsbedrag voor huisvestings- en inventariskosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 14

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 365

Handeling: het vaststellen van het bedrag voor de aanvullende vergoeding voor de huisvestingskosten op aanvraag en de inventariskosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 15

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 366

Handeling: het vaststellen van het bedrag voor de vergoeding van de jaarlijkse huisvestingskosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 17

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 367

Handeling: het vaststellen het bedrag voor de aanvullende vergoeding voor de jaarlijkse huisvestingskosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb.580, art. 18

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 368

Handeling: het geven van regels voor het aan gemeenten vergoeden van de kosten voor voorzieningen in de huisvesting en inventaris ten behoeve van bijzondere scholen

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96c, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB, Bekostigingsbesluit WVO

Waardering:

RIO nr.: 369

Handeling: het geven van regels voor de vergoeding aan een school van de kosten voor gebruik van een gebouw van een andere school

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96c, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 371

Handeling: het jaarlijks vaststellen van het bedrag voor de vergoeding van de kosten in verband met herbestemming

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 21

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 372

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de wijze waarop de bedragen voor kostenvergoeding in verband met herbestemming worden aangevraagd, vastgesteld en verstrekt

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 23

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 373

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot de bepaling van de omvang en inzake de wijze van vaststelling en uitkering van een vergoeding voor exploitatiekosten, personeelskosten, huisvestingskosten en inventariskosten ten behoeve van inrichtingen voor voortgezet onderwijs

Periode: 1998

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 23

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 374

Handeling: het goedkeuren dat het bevoegd gezag gebruik maakt van een gemeentelijke gymnastiekvoorziening

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 24

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 375

Handeling: het jaarlijks vaststellen van het vergoedingsbedrag voor de kosten voor het gebruik van gemeentelijke gymnastiekvoorzieningen

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 25

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 376

Handeling: het vaststellen van het vergoedingsbedrag voor de kosten in verband met in-gebruikgeving

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 27

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 377

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de wijze van aanvragen,het vaststellen en verstrekken van vergoedingen voor huisvestings- en inventariskosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 29

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

-Personeelskosten-

RIO nr.: 378

Handeling: het vergoeden aan het bevoegd gezag van een school voor vwo, avo of vbo van de personeelskosten

Periode: 1992-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96d, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 379

Handeling: het jaarlijks vergoeden van de kosten voor nascholing voor personeel van een school voor vwo, avo en vbo

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96d.2, zoals gewijzigd bij de Wet van 07-07-1993, Stb. 405

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 380

Handeling: het geven van nadere voorschriften in verband met de vaststelling van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de personeelskosten voor scholen van vwo, avo of vbo

Periode: 1992-1996

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96d.1, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 113

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 381

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent het verstrekken van voorschotten op de vergoeding van personeels en exploitatiekosten

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 37

Besluit van 18-07-1995, Stb. 370, houdende wijziging van o.a. het Bekostigingsbesluit WVO, art. 34

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 382

Handeling: het vaststellen van het bedrag voor de vergoeding van personeels- en exploitatiekosten

Periode: 1998-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 8, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 383

Handeling: het vaststellen van het bedrag van de aanvullende vergoeding voor personeels- en inventariskosten

Periode: 1998-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 9, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 384

Handeling: het bepalen van het kasritme voor de uitbetaling van het bedrag voor de aanvullende vergoeding van personeels- en inventariskosten

Periode: 1998-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 9, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 385

Handeling: het vaststellen van het bedrag voor de exploitatiekosten

Periode: 1993-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 39, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 386

Handeling: het vaststellen van het vergoedingsbedrag voor de nascholing

Periode: 1993-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 41, lid 1

Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 13

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

-Exploitatiekosten-

RIO nr.: 387

Handeling: het beschikbaar stellen van een bedrag aan dagscholen voor vwo, avo en lbo voor de exploitatiekosten

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 96e, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering:

 • 4.6.2.4

  De periode na 1996

 • 4.6.2.4.1

  Personeels- en exploitatiekosten

RIO nr.: 389

Handeling: het geven van regels ter vaststelling van de grondslagen voor de omvang van de formatie van directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel van een school voor vwo, avo of vbo

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 84, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 390

Handeling: het vaststellen van de gemiddelde personeelslast

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 85, lid 5, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 391

Handeling: het vaststellen van nadere regels omtrent de overgangsperiode GPL

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo, art. X, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 392

Handeling: het geven van nadere regels omtrent de vergoeding van de personeelskosten voor het schooljaar 1997-1998 in verband met de invoering van de lump-sumbekostiging voor personeels- en exploitatiekosten

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, art. XI

Wet van 18-06-1998, Stb. 398, tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, art. IVA, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 393

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent toekenning van een aanvullende vergoeding voor personeelskosten

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 85a, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 394

Handeling: het toekennen van een aanvullende vergoeding voor personeelskosten aan een school voor vwo, avo of vbo welke in bijzondere omstandigheden verkeert

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 85a, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump-sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 395

Handeling: het jaarlijks beschikbaar stellen van een bedrag voor personeels- en exploitatiekosten aan een school voor vwo, avo of vbo

Periode: 1996-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 96d. lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 396

Handeling: het geven van regels ter bepaling van gevallen waarin de vergoeding voor personeelskosten kan worden aangewend voor voorzieningen in de exploitatie

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 99, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, art. 99, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 31-05-1995, Stb. 318, Regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling vwo, avo, vbo

Produkt: AMvB

Waardering:

 • 4.6.2.5

  Bestuursoverdracht van een school door de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

RIO nr.: 397

Handeling: het geven van regels omtrent onderhoudsprogramma's van gebouwen, terreinen en roerende zaken

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 98, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 398

Handeling: het verlenen van ontheffing aan de verplichte overdracht van schoolgebouwen, inventaris en terreinen bij bestuursoverdracht, in verband met bijzondere omstandigheden

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 98, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 15-03-1969, Stb. 142

WVO, Stb. 1986, 552, art. 98, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 399

Handeling: het geven van toestemming aan de rechtspersoon tot het vervreemden of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen, terreinen en roerende zaken

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 100, lid 2

WVO, Stb. 1986, 552, art. 98, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 98, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

 • 4.6.2.6

  Vervangingsfonds

RIO nr.: 400

Handeling: het verlenen van een ontheffing aan het bevoegd gezag van een school van de verplichting om zich aan te sluiten bij een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid in verband met kosten voor vervanging

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 98a, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992,Stb. 112, regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: beschikking

Waardering:

 • 4.6.2.7

  Budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds

RIO nr.: 401

Handeling: het verlenen van een ontheffing aan het bevoegd gezag van een school van de verplichting om zich aan te sluiten bij een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid in verband met de kosten voor werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden

Periode: 1995-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 98b, zoals gewijzigd bij de Wet van 09-03-1995, Stb. 112, budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds

Produkt: beschikking

Waardering:

 • 4.6.2.8

  Medegebruik lokalen, gebouwen, terreinen of roerende zaken

RIO nr.: 403

Handeling: het geven van regels met betrekking tot de ingebruikgeving van gebouwen, terreinen of roerende zaken

Periode: 1985-

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art 100a, lid 7, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 394, Regeling medegebruik

WVO, Stb. 1986, 552, art. 100a, lid 7

WVO, Stb. 1993, 666, art. 100a, lid 7

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 405

Handeling: het geven van toestemming aan het schoolbestuur voor het voor langere tijd verhuren van gebouwen, terreinen of roerende zaken

Periode: 1985-1997

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 100c, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 394, Regeling medegebruik

WVO, Stb. 1986, 552, art. 100c,lid 4

WVO, Stb. 1993, 666, art. 100c,lid 3

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 406

Handeling: het geven van regels betreffende de vergoedingen voor tijdelijke voorzieningen in gebouwen en terreinen

Periode: 1968-1997

Grondslag: WVO, Stb. 1967, 387, art. 98, lid 5, zoals gewijzigd bij de Wet van 15-03-1969, Stb. 142

WVO, Stb. 1986, 552, art. 101, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 101, lid 5

Produkt: AMvB, Besluit kostenvergoeding tijdelijke voorziening in gebouwen of terreinen WVO, Stb. 1980, 61

Waardering:

 • 4.6.2.9

  Onderwijsachterstanden

RIO nr.: 407

Handeling: het bekostigen van activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden in het voortgezet onderwijs

Periode: 1993-1998

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 102b, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 21-04-1993, Stb. 253

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 409

Handeling: het geven van nadere voorschriften met betrekking tot de vaststelling van onderwijsachterstanden

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb.1986, 552, art. 102b, lid 8, zoals gewijzigd bij de Wet van 21-04-1993, Stb. 253

Produkt: AMvB, Besluit onderwijs voorrangsgebieden, Stb. 1993, 327

Waardering:

RIO nr.: 410

Handeling: het geven van regels ter vaststelling van het landelijk beleidskader met betrekking tot de onderwijsachterstanden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 118a, zoals gewijzigd bij de Wet van 15-05-1997, Stb. 237, Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA)

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 411

Handeling: het vaststellen van een landelijk beleidskader (LBK) met betrekking tot de onderwijs voorrangsgebieden

Periode: 1993-

Grondslag: Besluit onderwijs voorrangsgebieden, besluit van 16-06-1993, Stb. 327, art. 2, lid 1

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 412

Handeling: het geven van criteria op grond waarvan de gemeente in aanmerking komt voor een specifieke uitkering als tegemoetkoming in de kosten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 118d, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 15-05-1997, Stb. 237,Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA)

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 413

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de toepassing van de overgangsbepaling toedeling gemeentelijke middelen in verband met de onderwijsachterstanden

Periode: 1998-

Grondslag: Wet van 15-05-1997, Stb. 237, art. VII

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

 • 4.6.2.10

  Regeling informatievoorziening

RIO nr.: 414

Handeling: het geven van boekhoudvoorschriften voor bijzondere scholen

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 99

WVO, Stb. 1986, 552, art. 97

WVO, Stb. 1993, 666, art. 97

Produkt: besluit, Beschikking boekhoudvoorschriften bijzonder voortgezet onderwijs,

Waardering:

RIO nr.: 417

Handeling: het vaststellen van de wijze en het tijdstip waarop het bevoegd gezag de rekeningen, verantwoordingen en bijlagen van het afgelopen kalenderjaar moet indienen

Periode: 1968-1992

Grondslag: Besluit wijze van bekostiging, besluit van 20-11-1968, Stb. 639, art. 7, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 418

Handeling: het goedkeuren van de begrotingen van het bevoegd gezag van avondscholen en dag-avondscholen of cursus

Periode: 1968-1992

Grondslag: Besluit wijze van bekostiging, besluit van 20-11-1968, Stb. 639, art. 11, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 419

Handeling: het geven van nadere richtlijnen over de wijze waarop scholen voor voortgezet onderwijs hun financiële informatie moeten verstrekken

Periode: 1993-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 58, lid 4 en 59

Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 16

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 420

Handeling: het vaststellen van een model voor een financieel verslag

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 62, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 421

Handeling: het vaststellen van het model voor de inrichting van de jaarrekening

Periode: 1998

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 18, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 422

Handeling: het vaststellen van de leidraad ten behoeve van de accountantscontrole, alsmede de formulieren voor de verstrekking van de gegevens en voor de verklaringen in verband met het terugstorten van niet bestede nascholingsgelden

Periode: 1993-1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, Besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 62a, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 423

Handeling: het geven van voorschriften ten behoeve van de afrekening en van de jaarrekening van de vergoedingen voor scholen van vwo, avo en vbo

Periode: 1993-

Grondslag: tot 1998: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 63, lid 4

na 1998: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 20

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 424

Handeling: het geven van voorschriften betreffende de wijze van beschikbaarstelling van de financiële gegevens die van belang zijn voor de bekostiging

Periode: 1997-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 103, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 02-07-1997, Stb. 316, Regeling informatievoorziening

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 425

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de melding en terugmelding van gegevens ten behoeve van de vaststelling van de vergoeding voor personeels- en exploitatiekosten

Periode: 1998-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 14, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 426

Handeling: het vaststellen van een model voor de verklaring van juistheid van de gegevens en van de accountantsverklaring

Periode: 1998

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 14, lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 427

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de wijze van beschikbaarstelling van gegevens over het onderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 103a, lid 2, zoals gewijzigd bij de Wet van 02-07-1997, Stb. 316, Regeling informatievoorziening

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 428

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de ordening van de informatie betreffende het onderwijs over de kengetallen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 103a, lid 3, zoals gewijzigd bij de Wet van 02-07-1997, Stb. 316, Regeling informatievoorziening

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 429

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de uitvoering van de wijze van bekostiging

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 109

WVO, Stb. 1986, 552, art. 106, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostiginsstelsel voortgezet onderwijs

WVO, Stb. 1993, 666, art. 106, lid 3

Produkt: AMvB, o.a Besluit wijze van bekostiging WVO, Stb. 1968, 639

Waardering:

RIO nr.: 431

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de wijze waarop de leerlingenadministratie dient te worden ingericht

Periode: 1992-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 3, lid 1

Besluit van 05-03-1996, Stb. 221, art. 3, lid 2

Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 21-02-1998, Stb. 117, art. 3, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 432

Handeling: het vaststellen van een formulier voor de opgave van het aantal leerlingen

Periode: 1992-1996

Grondslag: Bekostigingsbesluit WVO, besluit van 30-09-1992, Stb. 580, art. 6, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 433

Handeling: het geven van een regeling ter vaststelling van de wijze waarop het schoolbestuur de opgave van het leerlingenaantal moet verstrekken

Periode: 1996-1998

Grondslag: Besluit van 05-03-1995, Stb. 221, art. 6, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

 • 4.6.3

  Beëindiging van de bekostiging

RIO nr.: 437

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de wijze waarop een exploitatie-overschot moet worden berekend

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 110a, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 438

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de de wijze waarop de beëindiging van de bekostiging zal geschieden

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 115

WVO, Stb. 1986, 552, art. 112

WVO, Stb. 1993, 666, art. 112

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 439

Handeling: het geven van regels omtrent het aanwijzen van vormen van beroepsonderwijs, anders dan genoemd in de wet, waarop de WVO niet van toepassing is

Periode: 1968-1996

Grondslag: WVO,Stb. 40, art. 122, lid 1d

WVO, Stb. 1986, 552, art. 119, 1d

WVO, Stb. 1993, 666, art. 119, 1c

Produkt: AMvB, KB van 14-12-1967, Stb. 668

Waardering:

4.7 Toezicht

4.8. Les- en cursusgeld, tegemoetkoming in de kosten

 • 4.8.1

  Les- en cursusgeld

  RIO nr.: 464

  Handeling: het geven van nadere regels omtrent de inschrijving van leerlingen om in een bepaald cursusjaar onderwijs te kunnen volgen

  Periode: 1987-

  Grondslag: Les- en cursusgeldwet, wet van 07-07-1987, Stb. 343, art. 4, lid 4

  Produkt: AMvB

  Waardering:

  RIO nr.: 465

  Handeling: het vaststellen of herzien van het bedrag van het lesgeld

  Periode: 1987-

  Grondslag: Les- en cursusgeldwet, wet van 07-07-1987, Stb. 343, art. 5, lid 2

  Produkt: ministeriële regeling

  Waardering:

  RIO nr.: 466

  Handeling: het geven van regels omtrent de voldoening, de vrijstelling, de vermindering en terugbetaling van het lesgeld

  Periode: 1987-

  Grondslag: Les- en cursusgeldwet, wet van 07-07-1987, Stb. 343, art. 5, lid 4

  Produkt: AMvB

  Waardering:

  RIO nr.: 467

  Handeling: het geven van regels omtrent de voldoening, de vrijstelling, de vermindering en terugbetaling van cursusgeld

  Periode: 1987-

  Grondslag: Les- en cursusgeldwet, wet van 07-07-1987, Stb. 343, art. 6, lid 5

  Produkt: AMvB

  Waardering:

  RIO nr.: 468

  Handeling: het (gedeeltelijk) intrekken van de vergoeding voor een gemeentelijke of bijzondere school of cursus wegens het niet naleven van de voorschriften gegeven krachtens de Les- en cursusgeldwet

  Periode: 1987-

  Grondslag: Les- en cursusgeldwet, wet van 07-07-1987, Stb. 343, art.8, lid 1

  Produkt: beschikking

  Waardering:

 • 4.8.2

  Tegemoetkoming in de kosten

RIO nr.: 469

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: WVO, Stb. 40, art. 124

WVO, Stb. 1986, 552, art. 121

WVO, Stb. 1993, 666, art. 121

Produkt: AMvB, Besluit studietoelagen WVO, Stb.1974, 272

Besluit proefprojecten nieuw vervolg (beroepsonderwijs), Stb. 1980, 283

Waardering:

RIO nr.: 470

Handeling: het toekennen van toelagen aan leerlingen van cursussen en leerlingen aan andere scholen of afdelingen dan genoemd in de WVO

Periode: 1974-1996

Grondslag: Besluit studietoelagen WVO, besluit van 29-04-1974, Stb. 272, art. 2, lid 2

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 471

Handeling: het stellen van regels omtrent de uitbetaling van de toelagen

Periode: 1974-1996

Grondslag: Besluit studietoelagen WVO, besluit van 29-04-1974, Stb. 272, art. 9

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 472

Handeling: het jaarlijks vaststellen van normen ter berekening van de reiskosten en het de maximum hoogte van de vergoeding voor de overige kosten van leerlingen van dagscholen voor voortgezet onderwijs

Periode: 1974-1996

Grondslag: Besluit studietoelagen WVO, besluit van 29-04-1974, Stb. 272, art. 20

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 473

Handeling: het benoemen en ontslaan van de commissie, die tot taak heeft na te gaan of de bij of krachtens het Besluit studietoelagen WVO vastgestelde regels juist zijn toegepast bij verstrekking van de toelagen

Periode: 1974-1993

Grondslag: Besluit studietoelagen WVO, besluit van 29-04-1974, Stb. 272, art. 25, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 474

Handeling: het geven van nadere regels omtrent de wijze van behandeling van verzoeken om nadere herziening van de studietoelagen

Periode: 1974-1993

Grondslag: Besluit studietoelagen WVO, besluit van 29-04-1974, Stb. 272, art. 28

Produkt: besluit

Waardering:

4.9. Handelingen met betrekking tot overgangswetgeving

RIO nr.: 475

Handeling: het geven van een wet welke het tijdstip van inwerkingtreding van de WVO en het overgangsrecht zal regelen

Periode: (1986-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, art. 124,

Produkt: OWVO, wet van 30-06-1967, Stb. 386

Waardering:

RIO nr.: 476

Handeling: het vaststellen van overgangsbepalingen met betrekking tot de vergoeding van de inrichtingskosten voor dagscholen voor vwo, avo en vbo en dag- en avondscholen

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, art. XIV

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 477

Handeling: het vaststellen van een overgangsregeling voor de vergoeding van de exploitatiekosten voor dagscholen voor vwo, avo en vbo

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, art. XV

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 478

Handeling: het vaststellen van een overgangsregeling voor scholen voor beroepsonderwijs met betrekking tot de kosten voor voorzieningen in inventaris en onderhoud

Periode: 1993-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112, Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs, art. XVII

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 479

Handeling: het geven van voorschriften betreffende de inrichting en eindexamens aan een school die op grond van de Experimentenwet experimenteert en die omgezet zal worden tot een school voor voortgezet onderwijs

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art. IV A, lid 3

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 480

Handeling: het zorgdragen voor de evaluatie van de invoering van de basisvorming en de invoering van kerndoelen in het basisonderwijs en voorgezet onderwijs

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art. IV C

Produkt: evaluatierapport

Waardering:

RIO nr.: 481

Handeling: het geven van regels om af te kunnen wijken van de bevoegdheidseisen van leraren in vaste diens aan een dagschool voor vbo

Periode: 1992-

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art. IV C

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 482

Handeling: het geven van overgangsbepalingen ten aanzien van de omzetting van scholen en afdelingen voor ivbo in scholen en afdelingen leerwegondersteunend onderwijs of afdelingen praktijkonderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb.1998, 337, art. II

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 483

Handeling: het geven van bepalingen om af te kunnen wijken van de voorschriften geldend op 31 juli 1998 ten behoeve van het leerwegondersteunend onderwijs in verband met nieuwe ontwikkelingen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb.1998, 337, art. II, lid 4

Produkt: AMvB/ ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 484

Handeling: het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de bekostiging en rechtspositie ten behoeve van afdelingen of scholen voor praktijkonderwijs

Periode: 1998-2002

Grondslag: WVO, Stb.1998, 337 , art. II, lid 6

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 485

Handeling: het aanmerken van vso-lom scholen en vso-lom gedeelten van de sovso-scholen als scholen of afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. III, lid 1

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 486

Handeling: het het geven van bepalingen om af te kunnen wijken van de voorschriften geldend op 31 juli 1998 ten behoeve van scholen of afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs in verband met nieuwe ontwikkelingen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. III, lid 3

Produkt: AMvB/ ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 487

Handeling: het in aanmerking brengen voor bekostiging van (so)vso scholen als afdelingen voor leerwegondersteunend onderwijs

Periode: 1998-2002

Grondslag: WVO, Stb. 1998,337 , art. IV, lid 1

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 488

Handeling: het vaststellen van voorschriften ten behoeve van afdelingen voor leerwegondersteunend onderwijs met betrekking tot de bekostiging en rechtspositie

Periode: 1998-2002

Grondslag: WVO, Stb. 1998,337 , art. IV, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 489

Handeling: het vaststellen van nadere voorschriften ten behoeve van (so)vso-lom-scholen als afdelingen voor leerwegondersteunend onderwijs, die met betrekking tot de bekostiging aangemerkt willen worden als nevenvestiging

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. IV, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 490

Handeling: het voor bekostiging in aanmerking brengen van (so)vso- scholen als afdeling voor praktijkonderwijs onder de WVO

Periode: 1998-2002

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. V, lid 1

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 491

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de bekostiging en rechtspositie van (so)vso-lom-scholen die niet aangemerkt worden als scholen of afdelingen voor leerwegondersteunend of praktijkonderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. VI, lid 3

Produkt: AmvB

Waardering:

RIO nr.: 492

Handeling: het aanmerken van (so)vso-mlk-scholen als scholen en afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. VII, lid 1

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 493

Handeling: het geven van bepalingen om af te kunnen wijken van de voorschriften geldend op 31 juli 1998 ten behoeve van (so)vso-mlk-scholen of afdelingen, aangeduid als scholen voor speciaal voortgezet onderwijs, in verband met nieuwe ontwikkelingen

Periode: 1998-2002

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. VII

Produkt: AMvB/ ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 494

Handeling: het voor bekostiging in aanmerking brengen van (so)vso-mlk-scholen of afdelingen als scholen of afdelingen voor praktijkonderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. VIII, lid 1

Produkt: besluit

Waardering:

RIO nr.: 495

Handeling: het geven van regels voor het vaststellen van het aantal leerlingen dat onderwijs volgt in een school of afdeling voor (so)vso-mlk

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. VIII, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 498

Handeling: het geven van een tijdelijke regeling met betrekking tot de nieuwe bevoegdheidseisen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. XV, lid 1

Produkt: AmvB

Waardering:

RIO nr.: 499

Handeling: het geven van overgangsvoorschriften voor het personeel van (so)vso-scholen en de vakken van het voortgezet onderwijs waartoe zij bevoegd worden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. XV, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 500

Handeling: het vaststellen van nadere voorschriften omtrent de bekostiging en regels ter uitvoering van de salarisgarantie van het zittend personeel

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art XVI, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 501

Handeling: het geven van regels voor het vervangen van “oude vakken” in de leerwegen

Periode: 1998

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. XVIII, lid 1

Produkt: Inrichtingsbesluit vwo-havo-mavo-vbo en Examenbesluit WVO

Waardering:

RIO nr.: 502

Handeling: het wijzigen van de naar de stand van 31 juli 1998 “bevroren” examenvoorschriften

Periode: 1998

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. XIX, onderdeel B

Produkt: Examenbesluit WVO

Waardering:

RIO nr.: 503

Handeling: het geven van regels die de mogelijkheid bieden om tijdelijk van de bepalingen van de WVO of de WEB af te wijken in verband met de goede invoering van de gewijzigde WVO of WEB

Periode: 1999

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 337 , art. XXII, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering:

RIO nr.: 504

Handeling: het zenden van een tussentijdse rapportage over het invoeringsproces

Periode: 2000

Grondslag: WVO, Stb. 1998,337 , art. XXIII, lid 1

Produkt: evaluatierapport

Waardering:

4.10 . Handelingen met betrekking tot leerwegen, leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs mavo, vbo, vso

RIO nr.: 505

Handeling: het geven van voorschriften omtrent opneming in het plan van afdelingen uit de sectoren binnen het vbo waaraan reeds afdelingen zoals genoemd in art.10c zijn verbonden

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 69, lid 9

Produkt: AMvB

Waardering:

RIO nr.: 506

Handeling: het geven van voorschriften omtrent de vaststelling en uitkering van een aanvullend bedrag ten behoeve van de leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs volgen

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512 , art. 77, lid 4

Produkt: AMvB, Bekostigingsbesluit

Waardering:

RIO nr.: 507

Handeling: het geven van criteria voor aanspraak op bekostiging van scholen voor praktijkonderwijs en nevenvestigingen voor praktijkonderwijs

Periode: 1998-

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 109, lid 1

Produkt: AMvB, Bekostigingsbesluit

Waardering:

 1. Sinds januari 1997 is de huisvesting gedecentraliseerd; de gemeente is verantwoordelijk voor de huisvestingsvoorzieningen. (Wet van 4 juli 1996, Stb. 402)

  ^ [1]
 2. Aan het landbouwonderwijs is PIVOT-rapport nummer 26 gewijd.

  ^ [2]
 3. Ingevolge een instructie van de Secretaris-Generaal, voert ook Cfi een uitvoeringstoets op de wettelijke regelingen uit.

  ^ [3]
 4. Archiefwet 1995, Wet van 28 april 1995 (Stb. 276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten.

  ^ [4]
 5. Onder leraarlessen wordt verstaan: het aantal lesuren dat aan een school kan worden gegeven.

  ^ [5]
Terug naar begin van de pagina