Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, [...] hoger beroepsonderwijs over de periode 1968-1998

Geldend van 26-07-2000 t/m heden

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs over de periode 1968-1998

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 december 1999, nr. arc-99.1300/2),

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde `selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs over de periode 1968-1998' en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De `Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen' (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen nr. O/MA 152.259 en nr. AIZ/RA 47.469 d.d. 4 mei 1970, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nr. 99.110.RD d.d. 9 maart 1999 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 66 d.d. 7 april 1999)) wordt ingetrokken voor wat betreft de periode vanaf 1968 en voorzover de lijst betrekking heeft op het hoger beroepsonderwijs.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 20 juni 2000

De

Staatssecretaris

van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

M.W. van Boven

Basis Selectie Document betreffende het handelen van de minister van Onderwijs op het beleidsterrein Hoger Beroepsonderwijs periode 1968-1998

BSD nr. 62, vastgestelde versie, juni 2000

Vaststelling BSD

Op 29 juni 1999 is het concept-BSD door het Hoofd van de afdeling Informatiediensten van het Ministerie van OCenW aan de Staatssecretaris van OCenW aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waardering van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het ontwerp-BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 14 juli 1999 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief evenals in de bibliotheken van het Ministerie van OCenW en de rijksarchieven in de provincie, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant 131 van 13 juli 1999.

Aan het driehoeksoverleg nam, op verzoek van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands Historische Genootschap, ook een deskundige op het beleidsterrein deel. Van andere (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

In de vergadering van de Bijzondere Commissie Archieven van de RvC van 28 september 1999 is het ontwerp-BSD behandeld, waarbij ook het verslag van het driehoeksoverleg bij de voorbereiding van het advies is meegenomen.

Op 17 december 1999 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-99.1300/2), hetwelk geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp selectielijst:

Daarop werd het BSD door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van OCenW, vastgesteld.

1. Inleiding

Het PIVOT-rapport Hoger Beroepsonderwijs. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van nationale overheidsorganen op het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs, (1945) 1968-1998 vormt de basis voor dit basisselectiedocument (BSD).

Het rapport en het BSD zijn het resultaat van het institutioneel onderzoek dat is uitgevoerd binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de afspraken die bij convenant van 9 februari 1995 tussen de Loco Secretaris-Generaal van het ministerie van OCenW en de Algemene Rijksarchivaris zijn gemaakt.

Het rapport beschrijft de taken en handelingen van de nationale overheidsorganen op het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs. In dit BSD wordt de neerslag van de handelingen gewaardeerd, op basis waarvan de daadwerkelijke selectie van archiefbescheiden uitgevoerd kan worden. Onder archiefbescheiden worden zowel de papieren bescheiden als gedigitaliseerde bescheiden verstaan; deze gedigitaliseerde bestanden vallen namelijk ook onder de Archiefwet 1995.

Tevens kan dit BSD dienen als leidraad bij de inrichting of herinrichting van de documentaire informatievoorziening.

Het BSD is als volgt samengesteld:

 • -

  een korte beschrijving van het beleidsterrein

 • -

  een beschrijving van de actoren

 • -

  een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde criteria

 • -

  de lijst van gewaardeerde handelingen van de minister van onderwijs

2. Beschrijving beleidsterreinen en actoren

2.1. Beleidsterrein hoger beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs als afzonderlijke categorie van het beroepsonderwijs, is wettelijk gezien betrekkelijk jong: de eerste maal dat het hoger beroepsonderwijs voorkomt in een wettelijke regeling is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO, Stb. 1963, 40), inwerking getreden op 1 augustus 1968 (Overgangswet WVO, Stb. 1967, 386).

In de WVO (Stb. 1967, 387) werd het hoger beroepsonderwijs als onderdeel van het voortgezet onderwijs gezien. Het voortgezet Onderwijs omvatte het onderwijs na de basisschool met uitzondering van het wetenschappelijk onderwijs. Met de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (WHBO, Stb. 1985, 80) kreeg het hoger beroepsonderwijs een eigen wettelijk regime, afgescheiden van het voortgezet onderwijs. Hiermee werd een binair stelsel van hoger onderwijs geschapen. Het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs werden twee gelijkwaardige maar niet gelijksoortige onderdelen van het stelsel van hoger onderwijs. In de WHBO is het hoger beroepsonderwijs als volgt omschreven: Hoger beroepsonderwijs is een vorm van hoger onderwijs en is gericht op de theoretische en praktische voorbereiding tot het uitoefenen van beroepen waarvoor een hogere beroepsopleiding vereist is of dienstig kan zijn, en bevordert in samenhang daarmee de persoonlijke ontplooiing en het maatschappelijk functioneren. Het hoger beroepsonderwijs sluit aan bij het eindniveau van de hogere vormen van het voortgezet onderwijs.

Een aantal jaren later vervalt de verwijzing naar het voortgezet onderwijs in de definitie helemaal. In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW, 1992, 593) wordt het HBO omschreven als `onderwijs dat is gericht op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk'. Met de invoering van de WHW in 1993 verviel de WHBO.

2.2. Actor minister van Onderwijs op het beleidsterrein Hoger Beroepsonderwijs

In deze paragraaf wordt ingegaan op de actor waarvan het handelen in dit BSD gewaardeerd wordt. Voor andere actoren wordt verwezen naar de Rapporten Institutioneel Onderzoek Hoger Beroepsonderwijs. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van nationale overheidsorganen op het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs, (1945) 1968-1998

Minister van Onderwijs

Directie hoger beroepsonderwijs en Centrale Financien Instellingen 1

De minister van Onderwijs is de belangrijkste actor op het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs. Het gaat te ver om alle taken van de minister van Onderwijs hier op te sommen. Kortweg kan gezegd worden dat de minister van Onderwijs in de periode 1968-1998 de volgende taken heeft (gehad):

 • -

  vormgeven van het hoger beroepsonderwijsbeleid;

 • -

  regelgeven van hoger beroepsonderwijsbeleid;

 • -

  erkennen, aanwijzen en bekostigen van hogescholen;

 • -

  inrichten van bestuursorganisatie van hogescholen;

 • -

  vormgeven (en uitvoeren) van personeelsbeleid op de hogescholen;

 • -

  beïnvloeden onderwijsaanbod

 • -

  toezicht op de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs en de kwaliteitszorg van hogescholen

 • -

  vormgeven toelatingsprocedures

 • -

  stimuleren doorstromingsmogelijkheden HBO-WO

 • -

  bepalen van titulatuur en getuigschriften

 • -

  tot 1992 bevoegd gezag van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

3. Selectie

3.1. Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van Archiefwet 1995. 2 De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.

De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen te bewaren (dat wil zeggen naar de Rijksarchiefdienst over te brengen) en de (OP termijn) te vernietigen gegevens van de bedoelde organen.

De te bewaren gegevens moeten een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk maken.

In dit BSD worden de handelingen van de minister van Onderwijs geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven.

De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren als uit digitale documenten bestaan.

Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeld het BSD een V met een termijn. De termijn gaat in nadat het administratieve belang van de neerslag verlopen is.

3.2. Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het rapport institutioneel onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde selectiecriteria.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PlVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van Rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. De nieuwe selectiecriteria onderscheiden zich van de oude criteria door een streven naar een duidelijker en eenduidige redactie van de formulering van de nieuwe criteria, teneinde de werkbaarheid te vergroten.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria.

De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden.

De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden.

Selectiecriteria

Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren)

Algemene selectiecriteria

 • 1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten

 • 2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

 • 3. Handelingen die betrekking hebben verantwoording van beleid OP hoofdlijnen aan andere actoren

  Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

 • 4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen organisaties of onderdelen daarvan.

 • 5. Handelingen die bepalend zin voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

  Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken

 • 6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

  Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Op grond van art. 5e van het Archiefbesluit 1995, Stb 1995/671, kan in bepaalde gevallen de neerslag van handelingen welke op grond van de selectiecriteria voor vernietiging in aanmerking komen, door de zorgdrager van vernietiging uitgezonderd worden.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterrein-specifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. Binnen het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs is de noodzaak hiertoe niet aanwezig geacht.

4. De selectielijst

De selectielijst is geordend per actor, te beginnen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, hierna aangeduid als de minister van Onderwijs, die de voornaamste actor op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs is.

De handelingen van deze lijst zijn doorlopend genummerd. Aangegeven worden:

RIO-nr : dit is het corresponderende nummer van de handeling binnen het RIO

Handeling

Periode

Grondslag

Produkt

Waardering: door middel van de plaatsing van de letters B en V wordt een waardering gegeven voor het [Bewaren] dan wel [Vernietigen] van de neerslag van de handeling. Bij de handelingen die met een B gewaardeerd zijn wordt het selectiecriterium vermeld dat tot dat voorstel geleid heeft. De te bewaren neerslag dient na afloop van de overbrengingstermijn overgebracht te worden naar de Rijksarchiefdienst in goede, geordende en toegankelijke staat.

Bij de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt zo mogelijk de termijn aangegeven, waarna de vernietiging kan plaatsvinden. De vernietigingstermijnen zijn ingevuld op grond van informatie uit bestaande vernietigingslijsten en gesprekken met vertegenwoordigers van het juridische en administratieve belang bij de verschillende zorgdragers.

Minister van Onderwijs

Ontwikkeling, evaluatie en verantwoording van beleidOntwikkeling, evaluatie en verantwoording van beleid

Overleg tbv beleidsontwikkeling

RIO nr.: 1

Handeling: het leveren van bijdragen in het overleg met bekostigde hogescholen over algemene beleidsaangelegenheden

Periode: 1968 -

Grondslag: interview

WHW (Stb. 1992, 593), art. 3.1 lid 1 en 2

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 5 lid 2

Produkt:

Waardering: B (1)

RIO nr: 3

Handeling: het opstellen van een voordracht ter aanwijzing van onderwerpen waaromtrent organisaties van belanghebbenden de minister van advies kunnen dienen

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 3 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

RIO nr: 4

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van het overleg met organisaties inzake algemene beleidsaangelegenheden van het HBO

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 5 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

Verrichten van beleidsgericht onderzoek

RIO nr: 5

Handeling: het voorbereiden van intern beleidsgericht onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten inzake het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968-

Grondslag:

Produkt: nota's, notities en onderzoeksrapporten

Waardering: B (1)

RIO nr: 6

Handeling: het voorbereiden en begeleiden van extern beleidsgericht onderzoek betreffende het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 -

Grondslag:

Produkt: nota's, notities en onderzoeksrapporten

Waardering: B (1)

Ontwikkelen van nationaal beleid

RIO nr: 7

Handeling: het instellen van commissies die adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten aanzien van het (nationale) hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 -

Grondslag:

Produkt: beschikking

Waardering: B (4)

RIO nr: 9

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen en coördineren van het beleid inzake het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 3.1 lid 1 en

Produkt: beleidsnota's, beleidsnotities, rapporten en adviezen

- Hoger Onderwijs- en Onderzoek Plan (HOOP) 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000

- Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit (HOAK) 1985

Waardering: B (1)

Ontwikkelen internationaal beleid

RIO nr: 10

Handeling: het instellen van commisies die adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten aanzien van het hoger beroepsonderwijs in internationaal perspectief

Periode: 1968 -

Grondslag:

Produkt: beschikking

Waardering: B (4)

RIO nr: 12

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen en coördineren van het beleid inzake het hoger beroepsonderwijs in nationaal verband

Periode: 1968 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 3.1 lid 1

Produkt: beleidsnota's en beleidsbrieven

Waardering: B (1)

RIO nr: 13

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen en coördineren van het beleid inzake het hoger beroepsonderwijs in internationaal verband

Periode: 1968 -

Grondslag: interview

WHW (Stb. 1992, 593), art. 3.1 lid 1

Produkt: beleidsnota's en beleidsbrieven, o.a.:

- Onbegrensd talent (1997)

- Grenzen Verleggen. Nota internationalisering van het onderwijs. TK, 1991-1992, no 22454

- Onderwijs en Wetenschappen en de Europese interne markt (1989)

Waardering: B (1)

RIO nr: 14

Handeling: het instellen van nationale programma's ten aanzien van het internationale hoger beroepsonderwijs en organiseren van de uitvoering

Periode: 1968 -

Grondslag:

Produkt: besluit, stimuleringsregeling

- Regeling stimulering grensoverschrijdende samenwerking hoger onderwijs 1997-2000 (Uitleg 1996/ 31b)

Waardering: B (5)

RIO nr: 15

Handeling: het formuleren van een standpunt over internationale programma's gericht op internationalisering van het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 -

Grondslag:

Produkt: notities

Waardering: B (5)

Evalueren van beleid

RIO nr: 16

Handeling: het instellen van commissies die adviseren over de evaluatie van het hoger beroepsonderwijsbeleid

Periode: 1968 -

Grondslag:

Produkt: beschikking

Waardering: B (4) en (2)

RIO nr: 18

Handeling: het evalueren van de inhoud en de effecten van het algemene (inter)nationale hoger beroepsonderwijsbeleid

Periode: 1968 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 16.84

Produkt: rapport/ verslag aan de Staten-Generaal

Waardering: B (2)

RIO nr: 19

Handeling: het evalueren van de organisatie van het algemene (inter)nationale hoger beroepsonderwijsbeleid en van de uitvoering

Periode: 1968 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 16.84

Produkt: rapport

Waardering: B (2)

Verstrekken van informatie

RIO nr: 20

Handeling: het beantwoorden van Kamervragen en het anderzins op verzoek incidenteel informeren van de Kamers der Staten-Generaal inzake het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 -

Grondslag:

Produkt: brieven, notities

Waardering: B (3)

RIO nr: 21

Handeling: het verstrekken van informatie aan de Commissies voor de Verzoekschriften van de Staten-Generaal aan overige kamercommissies en aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten van burgers inzake de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 -

Grondslag:

Produkt: brieven, notities

Waardering: B (3)

RIO nr: 22

Handeling: het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 -

Grondslag:

Produkt: brieven, notities

Waardering: V - 3 jaar

Regelgeven van het hoger beroepsonderwijs

Regelgeven van nationaal beleid

RIO nr: 23

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving van het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 -

Grondslag: Grondwet, art. 23

Produkt: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593)

Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (Stb. 1985, 80)

Overgangswet op het Voortgezet Onderwijs (Stb. 1967, 386)

Wet op het Voortgezet Onderwijs (Stb. 1963, 40)

Waardering: B (1)

Regelgeven van internationaal beleid

RIO nr: 24

Handeling: het leveren van bijdragen via EU-organen ter regelgeving van het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 -

Grondslag: EU-Verdrag, art 125 en 126

Produkt:

Waardering: B (1)

Implementatie richtlijnen Europese Unie

RIO nr: 25

Handeling: het vaststellen van wetten ter implementatie van Europese richtlijnen van het Algemeen Stelsel inzake het hoger (beroeps)onderwijs

Periode: 1993-

Grondslag: EU-Verdrag, art 125 en 126

Produkt: Wet van 15 december 1993 houdende regelen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaren worden afgesloten (Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's, Stb. 1993, 29)

Waardering: B (1)

Internationaal hoger beroepsonderwijs

Subsidieverstrekking aan hogescholen en verstrekking van beurzen aan internationale studenten

RIO nr: 26

Handeling: het sluiten van overeenkomsten met uitvoeringsorganisaties vanwege internationalisering van het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 -

Grondslag: interview

Produkt:

Waardering: B (4)

RIO nr: 27

Handeling: het verstrekken van subsidies aan hogescholen en uitvoeringsorganisaties in het kader van de internationalisering van het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 -

Grondslag: stimuleringsregelingen als o.a.:

Regeling stimulering grensoverschrijdende samenwerking hoger onderwijs 1997-2000 (Uitleg 1996/ 31b)

Produkt: verplichtingenbrieven

Waardering: V - 10 jaar

Inschrijven Antilliaanse en Arubaanse studenten

RIO nr: 34

Handeling: het toewijzen van HBO-plaatsen aan aanstaande studenten uit de Nederlandse Antillen en Aruba

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (St. 1992, 593) art. 7.53 lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 40 jaar

Toegang tot gereglementeerde beroepen

RIO nr: 35

Handeling: het geven van toestemming aan een beroepsbeoefenaar uit een EG-Lid-Staat die toelating tot een gereglementeerd beroep in het Nederlandse HBO of VO verlangt

Periode: 1993-

Grondslag: Wet van 15 december 1993 houdende regelen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaren worden afgesloten (Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's, Stb. 1993, 29), art. 6

Produkt: beschikking

Waardering: V - 75 jaar na geboortedatum

RIO nr: 37

Handeling: het aanwijzen van beroepen waarbij een uitzondering gemaakt kan worden op het keuzerecht van de aanvrager van de EG-verklaring een aanpassingsstage te volgen of een proeve van bekwaamheid af te leggen

Periode: 1993 -

Grondslag: Wet van 15 december 1993 houdende regelen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaren worden afgesloten (Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's, Stb. 1993, 29) art. 10 lid 6

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B (5)

RIO nr: 38

Handeling: het geven van regels ten aanzien van de aanvraag tot het verkrijgen van een EG-verklaring, de aanpassingsstage en de proeve van bekwaamheid tot toelating in Nederland voor het beroep HBO-docent

Periode: 1993-

Grondslag: Wet van 15 december 1993 houdende regelen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaren worden afgesloten (Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's, Stb. 1993, 29), art. 11

Produkt: ministeriële regeling, o.a.:

- Regeling van de Staatssecretaris van OenW van 17 mei 1994, Uitleg, OenW-Regelingen, no. 14, AB/IE-94003260, inzake onderwijsbevoegdheid lidstaten

Waardering: B (5)

Bekostiging 1993 -

RIO nr: 39

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake vaststelling van een algemene berekeningswijze ter bepaling van de rijksbijdrage aan bekostigde hogescholen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 2.5 lid 1 en 2.6 lid 1

Produkt: amvb, zoals bijvoorbeeld:

- Bekostigingsbesluit WHW van 20 december 1993 (Stb. 1993, 715)

Waardering: B (5)

RIO nr: 40

Handeling: het vaststellen van de rijksbijdrage voor het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1993-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WHW (Stb. 1993, 715), art. 3.2 lid 1, art. 3.4, art. 3.7, art. 3.9, art. 5.7, art. 5.9 en art. 11

WHW (Stb. 1992, 593), art. 2.5 lid 1 en 3, art. 2.6 lid 1 en art. 2.9 lid 4

Invoeringswet WHBO (Stb. 1986, 290), art. E 9 lid 1 en E 65 lid 6 en 7

Produkt: rijksbijdrage brief (voorlopige, bijgestelde en definitieve)

Waardering: B (5)

RIO nr: 41

Handeling: het vaststellen van een nadere uitwerking van de berekeningswijze ter bepaling van de rijksbijdrage

Periode: 1993-

Grondslag: Bekostigingsbesluit WHW zoals gewijzigd bij KB van 11 november 1997, art. I (Stb. 1997, 543), art. 5.9 lid 4

WHW, zoals gewijzigd bij wet van 2 november 1994 (Stb. 1994, 803), art. 16.26 lid 3

Bekostigingsbesluit WHW (Stb. 1993, 715), art. 5.9 lid 1 en art. 5.12

WHW (Stb. 1992, 593), art. 2.5 lid 1

Produkt: ministeriëel besluit

- Besluit van 13 december 1996 tot vaststelling tijdstip bedoeld in art 5.9 lid 1 van het Bekostigingsbesluit WHW (Stb. 1996, 667)

- Regeling bekostiging hoger onderwijs van 14 maart 1994, Uitleg 1994, 9

- Bonus-malus-regeling HBO van 27 juni 1996, Stcrt 1996, 121

Waardering: B (5)

RIO nr: 42

Handeling: het vaststellen van criteria waarop specifieke stimulering aan bekostigde hogescholen kan worden verleend

Periode: 1996-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 4 juli 1996, art. I B (Stb. 1996, 434), art. 2.7.a lid 1 en 3

Produkt: ministeriële regeling/ beschikking, zoals bijvoorbeeld:

- Regeling studeerbaarheidsfonds hoger onderwijs, 15 februari 1997 (HBO-96023087)

- Regeling ICT in de HBO lerarenopleidingen, 29 november 1997, Uitleg 31a (HBO/AS-97/34232

Waardering: B (5)

RIO nr: 43

Handeling: het opstellen van een voordracht ter bepaling van het extra inschrijvingsgeld die studenten voor een bekostigde HBO-opleiding met aanvullende eisen dienen te voldoen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.46 lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

RIO nr: 44

Handeling: het vaststellen van regels volgens welke de tijdelijke bekostiging van opleidingen en cursussen oude stijl op omgezette hogescholen, geschiedt

Periode: (1986) 1993-

Grondslag: Invoeringswet WHBO (Stb. 1986, 290) E. 9 lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B (5)

RIO nr: 45

Handeling: het vaststellen van regels met betrekking tot de gevolgen van de totstandkoming en beëindiging van de bekostiging van onderwijsgemeenschappen

Periode: (1986) 1993-1998

Grondslag: Invoeringswet WHBO (Stb. 1986, 290) E. 65 lid 8

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B (5)

Verslaglegging van de besteding rijksbijdrage

RIO nr: 46

Handeling: het vaststellen van een richtlijn voor de inrichting van de begroting en het verslag van bekostigde hogescholen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 2.14

Produkt: ministerieel besluit

- Richtlijn inrichting begroting en verslag van 22 juli 1994, Uitleg 1994, 18

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 47

Handeling: het opdragen van de ministeriële accountant om een onderzoek in te stellen naar het beheer van de bekostigde hogescholen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 2.10

Produkt: accountantsrapport

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 48

Handeling: het beoordelen van de jaarverslagen van door een bekostigde hogeschool aangewezen registeraccountant

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 2.9 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 49

Handeling: het (bevorderen van het) instellen van een rechtsvordering tegen het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool vanwege onwettige besteding van de rijksbijdrage

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 2.9 lid 6 en 15.1 lid 1

Produkt: teruggevorderde rijksbijdrage

Waardering: V - 10 jaar

Waarborgfonds

RIO nr: 50

Handeling: het geven van ontheffing aan bijzondere hogescholen inzake de verplichting zich aan te sluiten bij een waarborgfonds hogescholen

Periode: 1993 -

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 11 november 1993, art I (Stb. 1993, 628), art. 2.15 lid 14

Produkt: ministerieel besluit

Waardering: V - 10 jaar

Planning en bekostiging 1968 - 1993

Planning

RIO nr: 52

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de planning van het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 116

Produkt: planningsinstumenten

- HBO-plan

Waardering: B (1)

RIO nr: 53

Handeling: het geven van richtlijnen met betrekking tot de inrichting van het ontwikkelingsplan, de periode waarop het betrekking heeft en het tijdstip van indiening ervan

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 118 lid 2

Produkt: richtlijnen

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 54

Handeling: het opstellen van een ontwikkelingsplan voor rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 118 lid 1

Produkt: richtlijnen

Waardering: B (5)

Aanvang van de bekostiging

RIO nr: 55

Handeling: het vaststellen het plan voor scholen voor wat betreft scholen voor het HBO

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 65 lid, 66, 67, 67, 70 en 72

Produkt:

Waardering: B (1)

RIO nr: 56

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de uitvoering van de aanvang van bekostiging van scholen voor het HBO

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 76

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 58

Handeling: het opstellen van een voordracht ter nadere regeling van het wettelijk bepaalde inzake de aanvang van de bekostiging van voorzieningen in het HBO

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 135

Produkt: amvb

Waardering: B (5)

RIO nr: 60

Handeling: het vaststellen van de Beschikking bekostiging HBO-voorzieningen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 121 lid 1, 128 lid 1

Produkt: beschikking

- Beschikking bekostiging HBO-voorzieningen

Waardering: B (5)

RIO nr: 61

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de vaststelling van het minimale aantal studenten dat een voorziening recht geeft op bekostiging

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 125 lid 1

Produkt: amvb

Waardering: B (5)

RIO nr: 62

Handeling: het goedkeuren dat een bekostigde hogeschool wordt gesplitst of een andere plaats van vestiging krijgt

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 128 lid 2

Produkt: amvb

Waardering: B (5)

Wijze van bekostiging

RIO nr: 63

Handeling: het vaststellen van de rijksbijdrage aan scholen voor HBO

Periode: 1968 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 129 t/m 133, art. 137 lid 1 en 139

Wet van 9 april 1981 houdende wijziging van de WVO, art. IC (Stb. 1981, 241), art. 75 lid 1 a

WVO (Stb. 1967, 387), art. 75, 77, 78, 79, 81, 84

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 64

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de elementen die op de rijksbijdrage aan scholen voor hoger beroepsonderwijs in mindering worden gebracht

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 93 lid 2 en art. 94

Produkt: AMvB

Waardering: B (5)

RIO nr: 65

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de voorschriften omtrent de uitvoering van de vaststelling en uitkering van de rijksbijdrage aan scholen voor HBO

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 105

Produkt: AMvB

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 66

Handeling: het vaststellen van de grondslag voor de berekenwijze van de rijksbijdrage aan de voorzieningen in het HBO

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 137 lid 2

Produkt:

Waardering: B (1)

RIO nr: 67

Handeling: het vaststellen van regels ter uitvoering van de wijze waarop wachtgelden op de rijksbijdrage aan hogescholen in mindering kunnen worden gebracht

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 141 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 68

Handeling: het vaststellen van de vermindering op de rijksbijdrage aan hogescholen en de wijze waarop dit geschiedt

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 141 lid 1 en 5

Produkt: B (5)

Waardering:

Verstrekken van voorschotten

RIO nr: 69

Handeling: het vaststellen van regels voor de wijze waarop de uitkering van de voorschotten op de rijksbijdrage aan scholen voor hoger beroepsonderwijs geschiedt

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 96

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 70

Handeling: het stellen van regels over de wijze waarop aan hogescholen een voorschot op de rijksbijdrage verstrekt kan worden

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 144 lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 71

Handeling: het verstrekken van een voorschot op de rijksbijdrage aan hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 144 lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 72

Handeling: het inhouden van de rijksbijdrage aan hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 149

Produkt:

Waardering: B (5)

Toezicht op het financieel beheer

RIO nr: 73

Handeling: het vaststellen van boekhoudvoorschriften voor bijzondere scholen voor hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 97 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

RIO nr: 74

Handeling: het geven van richtlijnen voor de inrichting van de begroting van hogescholen en het tijdstip van indiening ervan

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 143 lid 2 en 6

Produkt: richtlijnen

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

RIO nr: 75

Handeling: het vaststellen van de begroting voor rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 143 lid 2 en 5

Produkt: richtlijnen

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 76

Handeling: het goedkeuren van de begroting van hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 143 lid 3 en 4

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 77

Handeling: het vaststellen van richtlijnen inzake de gevallen waarin af- en overschrijving op de uitgaafposten op de begroting van hogescholen mogelijk is

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 145

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 78

Handeling: het machtigen van niet begrote uitgaven door hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 145

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 79

Handeling: het machtigen of goedkeuren van rechtshandelingen door hogescholen waardoor uitgaven zullen stijgen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 148

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 80

Handeling: het vaststellen van richtlijnen over de inrichting van de jaarrekening en de administratie

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 146 lid 2

Produkt: richtlijnen

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 81

Handeling: het opstellen van de jaarrekening van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 146 lid 1

Produkt: jaarrekening

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 82

Handeling: het aanwijzen van een accountant ter controlering van de jaarrekeningen van hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 146 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na goedkeuring rekening

RIO nr: 85

Handeling: het goedkeuren van de jaarrekening van hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 146 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 86

Handeling: het vaststellen van regels inzake de overbrenging van saldi van de jaarrekening van hogescholen naar het volgende jaar

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 147

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 87

Handeling: het vaststellen van richtlijnen inzake de te volgen procedure bij de besteding van de rijksbijdrage door hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 138 lid 2

Produkt: richtlijnen

Waardering: V - 10 jaar

Beëindiging danwel voortbestaan van de bekostiging

RIO nr: 88

Handeling: het vaststellen van de rijksbijdrage voor scholen voor HBO die ondanks een tekort aan leerlingen mogen voortbestaan

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 108 lid 4

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 89

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de vaststelling van voorschriften voor de uitvoering van de beëndiging van de bekostiging scholen voor HBO

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 112

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 90

Handeling: het beëindigen van de bekostiging van (expirimentele) studierichtingen, (expirimentele) opleidingen tweede fase, onderzoek en kennisoverdracht, cursussen HBO, internationale opleidingen, post-HBO, voorbereidende periode kunstonderwijs aan hogescholen

Periode: 1981 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 158 lid 1, 2 en 3, 159 lid 1, 160 lid 1, 161, 162, 163, 164 lid 1 en 165

Wet medezeggenschap onderwijs van 16 december 1981 (Stb. 1981, 778), art. 20 lid 1

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 91

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot studenten waarvan de positie door beëindiging van bekostiging van de studierichting of opleiding in de tweede fase, wijziging ondergaat

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 158 lid 3 en 159 lid 2

Produkt: voorschriften

Waardering: B (5)

RIO nr: 93

Handeling: het geven van toestemming dat een studierichting waarvan de bekostiging ingevolge de wet beëindigd zou moeten worden, alsnog wordt voortgezet

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 158 lid 5

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 95

Handeling: het geven van toestemming dat een hogeschool waarvan de bekostiging ingevolge de wet beëindigd zou moeten worden, alsnog instandgehouden wordt

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 166 lid 4, 5 en 6

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 96

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot de wijze waarop bekostigde nascholing meetelt bij vaststelling van het aantal studenten in verband met de beslissing inzake de beëindiging van de bekostiging

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 167

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

Gebouwen, terreinen en roerende zaken

Voorschriften voor gebouwen en terreinen

RIO nr: 100

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de vaststelling van voorschriften waaraan gebouwen en terreinen bestemd voor het hoger beroepsonderwijs dienen te voldoen

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 28

Produkt: AMvB

Waardering: B (5)

RIO nr: 101

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de wijze waarop van het wettelijk bepaalde ten aanzien van gebouwen, terreinen of roerende zaken van scholen voor hoger beroepsonderwijs kan worden af geweken

Periode: 1969 - 1986

Grondslag: Wet van 15 maart 1969 houdende wijziging van de Overgangswet WVO en de WVO, art II (Stb. 1969, 142), art. 101 lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B (5)

RIO nr: 102

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot de roerende zaken die tot de uitrusting van gebouwen, terreinen of ruimten worden gerekend

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 155 lid 2

Produkt: voorschriften

Waardering: V - 10 jaar na vervallen voorschriften

Overdragen, vervreemden of ontrekken onderwijsbestemming

RIO nr: 103

Handeling: het geven van toestemming aan scholen voor hoger beroepsonderwijs om gebouwen, terreinen of roerende zaken waarvoor een rijksbijdrage is ontvangen, te vervreemden

Periode: 1968 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 156 lid 2

Wet van 15 maart 1969 houdende wijziging van de Overgangswet WVO en de WVO, art II (Stb. 1969, 142), art. 98 lid 3

WVO (Stb. 1967, 387), art. 98 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 104

Handeling: het vaststellen van het bedrag dat scholen voor hoger beroepsonderwijs aan het Rijk dienen te voldoen wegens het ontrekken van gebouwen, terreinen of roerende zaken van hun onderwijsbestemming

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 101 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 105

Handeling: het geven van ontheffing van de verplichting om in het kader van de bestuursoverdracht van een openbare en bijzondere hogeschool de rechten ten aanzien van gebouwen, terreinen en roerende zaken over te dragen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 75 lid 4 en 90 lid 4\

Wet van 15 maart 1969 houdende wijziging van de Overgangswet WVO en de WVO, art II (Stb. 1969, 142), art. 98 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 106

Handeling: het vaststellen van de waarde van gebouwen en/of terreinen die door het Rijk aan hogescholen vergoed dient te worden vanwege de overdracht van eigendom

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 156 lid 3 en 5

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 107

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de de wijze waarin van het wettelijk bepaalde ten aanzien van gebouwen en/of terreinen van hogescholen afgeweken kan worden

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 156 lid 7

Produkt: amvb

Waardering: B (5)

RIO nr: 108

Handeling: het overdragen van buiten gebruik gestelde gebouwen en terreinen van bekostigde hogescholen aan het Rijk of aan andere rechtspersonen

Periode: 1993-1995

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 2.13 lid 2 en 4

Produkt: ministerieel besluit

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 109

Handeling: het opstellen van een voordracht ter vaststelling van een algemene berekenwijze voor het bedrag dat een hogeschool dient te betalen ter voldoening van de rijksbijdrage voor gebouwen en terreinen

Periode: 1993-1994

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 11 november 1993, art II lid 3 (Stb. 1993, 628)

Produkt: AMVB

Waardering: B (5)

RIO nr: 110

Handeling: het vaststellen van een bedrag dat een hogeschool dient te betalen ter voldoening van de rijksbijdrage voor gebouwen en terreinen

Periode: 1993-1994

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 11 november 1993, art II lid 1 (Stb. 1993, 628)

Produkt: ministerieel besluit

Waardering: V - 10 jaar

Verhuren en/of ingebruikgeven

RIO nr: 111

Handeling: het in gebruik geven of verhuren van gebouwen en/of terreinen van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 152 lid 1, 153 lid 1 en 154 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 112

Handeling: het in gebruik geven van gebouwen en/of terreinen van hogescholen aan andere bekostigde onderwijsinstellingen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 152 lid 4 en 153 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 113

Handeling: het geven van toestemming aan hogescholen om gebouwen en/of terreinen langer dan de wettelijke periode in gebruik te geven of te verhuren aan andere bekostigde onderwijsinstellingen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 152 lid 3, 153 lid 2 en 154 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 115

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake regeling van de ingebruikgeving van gebouwen en/of terreinen van hogescholen aan andere bekostigde onderwijsinstellingen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 152 lid 7 en 153 lid 2

Produkt: amvb

Waardering: V - 10 jaar na vervallen regeling

Inrichting hogescholen

Bepalen status

RIO nr: 117

Handeling: het vaststellen dat een school tot het hoger beroepsonderwijs behoort

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 21 lid 1

Produkt:

Waardering: B (1)

RIO nr: 119

Handeling: het opstellen van een voordracht ter verlening en intrekking van rechtspersoonlijkheid aan een openbare hogeschool

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 80 lid 1, 83 lid 1 en 88 lid 1

Produkt: KB

Waardering: B (1)

Samenstelling bestuursorganen

RIO nr: 120

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming en het ontslag van de voorzitter en de leden van het college van bestuur van bekostigde (rijks)hogescholen met rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 10.10 lid 1

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 82

Produkt: KB

Waardering: V - 75 jaar

RIO nr: 121

Handeling: het bepalen dat het college van bestuur en/of de centrale directie van een hogeschool uit ten hoogste vijf leden bestaat

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 17 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 5 jaar

RIO nr: 122

Handeling: het benoemen van de voorzitter van het college van bestuur van een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 16 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 75 jaar

RIO nr: 123

Handeling: het overdragen van bevoegdheden aan het college van bestuur van een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 18 lid 1

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 124

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake regeling van de benoeming en het ontslag van de voorzitter en de leden van de bestuursraad van bekostigde hogescholen met rechtspersoonlijkheid

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 10.11 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B (4)

Bestuursreglement

RIO nr: 125

Handeling: het goedkeuren van het bestuursreglement van bekostigde (rijks)hogescholen met rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 10.12 lid 2 en 3

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 84 lid 2

Produkt:

Waardering: B (5)

Toezicht behoorlijk bestuur

RIO nr: 126

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de schorsing of vernietiging van een besluit van de bestuursraad en het college van bestuur van een rijkshogeschool met rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 10.14 lid 1

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 85 lid 1

Produkt: KB

Waardering: B (5)

RIO nr: 127

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de voorziening in het bestuur van bekostigde hogescholen met rechtspersoonlijkheid in geval van verwaarlozing ervan

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 10.16

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 85 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

RIO nr: 128

Handeling: het overdragen van het bestuur van een openbare hogeschool aan een ander daartoe bevoegd lichaam of aan een rijkshogeschool met rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 75 lid 1

Produkt:

Waardering: B (5)

Aanwijzen hogescholen en hbo-opleidingen

RIO nr: 130

Handeling: het aanwijzen van hogescholen

Periode: 1968 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 6.9 lid 1

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 171 lid 1

WVO (Stb. 1967, 387), art. 56, art. 58 lid 3

Produkt:

Waardering: B (4)

RIO nr: 132

Handeling: het intrekken of onthouden van een aanwijzing van een hogere beroepsopleiding aan een aangewezen hogeschool

Periode: 1968 -

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 2 april 1998 (Stb. 1998, 216), art. 6.10, 6.11 en 6.12

WHW (Stb. 1992, 593), art. 6.10 en 6.12

WVO (Stb. 1967, 387), art 59 lid 1

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 174

Produkt:

Waardering: B (4)

Personeel

RIO nr: 133

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het overleg met personeels- en andere organisaties over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van het personeel van bekostigde hogescholen

Periode: 1986 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 4.3 lid 1 en 2

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 56 lid 1

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 134

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het overleg met personeelsorganisaties over aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel van bekostigde hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 56 lid 1

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 135

Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met personeelsorganisaties over aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 56 lid 1

Produkt: amvb

Waardering: B (5)

Rechtspositie

RIO nr: 136

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de rechtspositie van het personeel van hogescholen

Periode: 1968 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 4.5 lid 1 en 2

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 53 lid 5

WVO (Stb. 1967, 387), art. 39 lid 2 en art. 43 lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

RIO nr: 137

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de rechtspositie van de voorzitter en de leden van het college van bestuur van bekostigde (rijks)hogescholen met rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 10.10 lid 3

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 82 lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

RIO nr: 138

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de vaststelling van voorschriften betreffende de formatie van niet onderwijzend personeel voor HBO waarvan de salarissen vergoed worden

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 79 lid 9

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

RIO nr: 139

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de wijze waarop personeelsverenigingen in het HBO invloed hebben op het personeelsbeleid

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 40

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

RIO nr: 140

Handeling: het vaststellen van het aantal bijzondere scholen voor het HBO waarover een Commissie van Beroep haar werkkring strekt

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 46 lid 3 en art. 47 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen bepaling

Arbeidsvoorwaarden

RIO nr: 141

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van het personeel van scholen voor hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968-

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 55 lid 2 en

WVO (Stb. 1967, 387), art. 39 lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

Uitvoering personeelsbeleid

RIO nr: 142

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van wijziging van de rijksbijdrage aan hogescholen wegens het in dienst nemen van mensen met een bepaalde uitkering

Periode: 1994-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 21 december 1994, art. I a (Stb. 1994, 942), art. 2.5 lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: V - 10 jaar na intrekking regeling

RIO nr: 143

Handeling: het afsluiten van convenanten met overige organen inzake de uitvoering van het personeelsbeleid in het HBO

Periode: 1993-

Grondslag:

Produkt: convenanten

- Wachtgeldakkoord uit april 1996

Waardering: V - 10 jaar na vervallen convenant

RIO nr: 144

Handeling: het geven van subsidie aan fondsen ter uitvoering van het personeelsbeleid HBO

Periode: 1993-

Grondslag:

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

Bewijzen van bekwaamheid

RIO nr: 145

Handeling: het verlenen van ontheffing aan een leraar HBO om bij benoeming bewijzen van bekwaamheid en voorbereiding te overleggen

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 33 lid 2 en art. 58 lid 6

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 147

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de aanwijzing van vakken in het HBO waarvoor geen bewijs van bekwaamheid van de eerste graad nodig is

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 36 lid 5

Produkt:

Waardering: B (1)

RIO nr: 149

Handeling: het goedkeuren dat een scholengemeenschap met hoger beroepsonderwijs afwijkt van het wettelijk bepaalde ten aanzien van de bewijzen van bekwaamheid

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 36 lid 6

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 151

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de afkeuring van de Inspectie van de tijdelijke benoeming door een gemeentelijke of bijzondere school van een leraar die geen bewijzen van bekwaamheid en voorbereiding kan overleggen

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 33 lid 5 en art. 58 lid 6

Produkt: KB

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 153

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake vaststelling van voorschriften voor de verkrijging van bewijzen van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding voor het leraarschap HBO

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 37

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

RIO nr: 155

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake aanwijzing van de bewijzen van bekwaamheid en de bijbehorende bewijzen van didactische voorbereiding waarvan een HBO-docent in bezit dient te zijn

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 54 lid 2

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 157

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de criteria waaronder een verklaring van bekwaamheid aan aanstaande HBO-docenten kan worden afgegeven

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 54 lid 3

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 158

Handeling: het afgeven van een verklaring van bekwaamheid aan een aanstaande HBO-docent

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 54 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V - 75 jaar na geboortedatum

Benoeming, schorsing, ontslag en ontnemen lesbevoegdheid

RIO nr: 160

Handeling: het ontnemen van de bevoegdheid tot het geven van hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 41 lid 2 en 4 en art. 58 lid 6

Produkt:

Waardering: V - 75 jaar na geboortedatum

RIO nr: 161

Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van een rijksschool voor het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 55 lid 1

WVO (Stb. 1967, 387), art. 39 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 75 jaar na geboortedatum

RIO nr: 162

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de voorschriften voor het personeel omtrent benoeming, schorsing, ontslag en disciplinaire maatregelen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 76

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 163

Handeling: het opstellen van een akte van aanstelling voor personeelsleden van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 78 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 75 jaar

Medezeggenschapsreglement

RIO nr: 164

Handeling: het vaststellen van het aantal hogescholen waarover de Commissie van Geschillen haar werkkring uitstrekt

Periode: 1993-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 26 januari 1996, art. IK (Stb. 1996, 125), art. 10.26 lid 1

WHW (Stb. 1992, 593), art. 10.23 lid 1

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 64 lid 1

Wet medezeggenschap onderwijs van 16 december 1981 (Stb. 1981, 778), art. 9 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 5 jaar na opheffen commissie

RIO nr: 165

Handeling: het kiezen van een lid en een plaatsvervangend lid van de Commissie voor Geschillen

Periode: 1981 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 64 lid 2

Wet medezeggenschap onderwijs van 16 december 1981 (Stb. 1981, 778), art. 9 lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V - 75 jaar na geboortedatum

RIO nr: 166

Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met de medezeggenschapsraad van een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1981 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 60 lid 1

Wet medezeggenschap onderwijs van 16 december 1981 (Stb. 1981, 778), art. 3 lid 2 en art. 5 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 167

Handeling: het opstellen van een medezeggenschapsreglement voor de medezeggenschapsraad van een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1981 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 61 lid 3

Wet medezeggenschap onderwijs van 16 december 1981 (Stb. 1981, 778), art. 3 lid 1 en 3

Produkt: reglement

Waardering: V - 10 jaar na vervallen reglement

Deelraden

RIO nr: 168

Handeling: het instellen van een deelraad bij rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1981 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 68 lid 1

Wet medezeggenschap onderwijs van 16 december 1981 (Stb. 1981, 778), art. 13

Produkt: besluit

Waardering: V - 10 jaar na vervallen besluit

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden

RIO nr: 169

Handeling: het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1981 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 69 lid 1

Wet medezeggenschap onderwijs van 16 december 1981 (Stb. 1981, 778), art. 14 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V - 10 jaar na vervallen besluit

RIO nr: 170

Handeling: het vaststellen van het medezeggenschapsreglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1981 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 69 lid 3

Wet medezeggenschap onderwijs van 16 december 1981 (Stb. 1981, 778), art. 14 lid 4

Produkt: besluit

Waardering: V - 10 jaar na vervallen reglement

RIO nr: 171

Handeling: het instellen van een gemeenschappelijke personeelsraad voor rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 69 lid 4

Produkt: besluit

Waardering: V - 10 jaar na vervallen besluit

Oudercommissies

RIO nr: 172

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de verlening van ontheffing aan een openbare school voor hoger beroepsonderwijs van de verplichting een oudercommissie aan zich te verbinden

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 45 lid 1

Produkt: KB

Waardering: V - 10 jaar na vervallen KB

Studentenraad

RIO nr: 173

Handeling: het instellen van een gemeenschappelijke studentenraad voor rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 69 lid 4

Produkt: besluit

Waardering: V - 10 jaar na vervallen besluit

Afwijking bij bijzondere omstandigheden

RIO nr: 175

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toestemming aan een categorie van hogescholen om van het in de wet bepaalde met betrekking tot het personeel af te wijken

Periode: 1981 -

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 26 januari 1996, art. IK (Stb. 1996, 125), art. 10.37

WHW (Stb. 1992, 593), art. 10.29 lid 1 en 2

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 70 lid 1 en 2 en art. 71 lid 1

Wet medezeggenschap onderwijs van 16 december 1981 (Stb. 1981, 778), art. 17 lid 1 en 2 wn art. 18 lid 1

Produkt: tot 1993 een amvb als het een categorie hogescholen en een besluit als het één hogeschool betrof, na 1993 in beide gevallen een besluit

Waardering: B (5)

RIO nr: 177

Handeling: het verlenen van ontheffing aan een bijzondere hogeschool van de wettelijke voorschriften voor de medezeggenschap op grond van bezwaren van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard

Periode: 1993-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 26 januari 1996, art. IK (Stb. 1996, 125), art. 10.38 lid 1

WHW (Stb. 1992, 593), art. 10.30 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B (5)

Onderwijsaanbod bekostigde hogescholen

Spreiding

RIO nr: 178

Handeling: het goedkeuren dat een bekostigde school voor HBO wordt gesplitst of een andere plaats van vestiging krijgt

Periode: 1975 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.17 lid 2

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 14 lid 5

Wet van 28 mei 1975 houdende wijziging van de de WVO, art. I c (Stb. 1975, 386), art. 71 lid 3

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 179

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake regeling van de wijze waarop lerarenopleidingen op meer lesplaatsen gegeven kunnen worden

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 14 lid 6

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

Inrichting van het hoger beroepsonderwijs van 1968 tot 1986

RIO nr: 181

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de afwijking van de cursusduur en de inrichting van het onderwijs aan (dag-) avondscholen van het wettelijk bepaalde

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 20 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B (5)

RIO nr: 183

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de inrichting van het onderwijs en cursussen op scholen voor hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 21 lid 2 en 5

Produkt: AMvB

Waardering: B (5)

RIO nr: 184

Handeling: het vaststellen van het leerplan en het lesrooster van een rijksschool voor hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 24 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen leerplan/lesrooster

RIO nr: 188

Handeling: het opstellen van een voordracht ter aanwijzing van scholen voor hoger beroepsonderwijs waarvan het leerplan ministeriële goedkeuring behoeft

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 24 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 5 jaar na vervallen aanwijzing

RIO nr: 189

Handeling: het goedkeuren van het leerplan van scholen en cursussen voor hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 24 lid 3 en 4

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen leerplan/lesrooster

RIO nr: 190

Handeling: het vaststellen van voorschriften inzake de modellen van leerplannen en lesroosters hoger beroepsonderwijs en de inzending ervan

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 24 lid 5

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen voorschriften

RIO nr: 192

Handeling: het goedkeuren van de afwijking door scholen voor hoger beroepsonderwijs van het wettelijk bepaalde met betrekking tot de inrichting van het onderwijs, leerplannen en lesroosters

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 25 en 26

Produkt:

Waardering: V - 5 jaar

Inrichting onderwijs van het HBO van 1986 tot 1993

RIO nr: 193

Handeling: het vaststellen van de adviestermijn van de Onderwijsraad

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 19 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 5 jaar na vervallen termijn

RIO nr: 195

Handeling: het opstellen van een voordracht ter vaststelling van het HBO-Statuut

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 1??

Produkt: AMvb

- HBO-Statuut

Waardering: B (1)

RIO nr: 196

Handeling: het vaststellen van het instellingswerkplan van de rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 20

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen plan

RIO nr: 199

Handeling: het goedkeuren van een regeling van een hogeschool die afwijkt van het in het HBO-Statuut bepaalde

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 21

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 201

Handeling: het vaststellen van het expirimenteerplan van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 22 lid 2 en 3

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen plan

RIO nr: 202

Handeling: het goedkeuren van het expirimenteerplan van hogescholen andere dan rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 22 lid 2 en 3

Produkt:

Waardering: V - jaar na vervallen plan

RIO nr: 203

Handeling: het vaststellen van de doeleinden, het onderwijsprogramma en het examen van een vrije studierichting aan een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 23 lid 1 en 4

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 204

Handeling: het vaststellen van een cursusplan van een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 97 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

RIO nr: 205

Handeling: het goedkeuren van het cursusplan van hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 97 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

RIO nr: 206

Handeling: het vaststellen van het onderwijsplan van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 99 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen plan

RIO nr: 207

Handeling: het goedkeuren van het onderwijsplan van hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 99 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen plan

RIO nr: 208

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van post-hoger beroepsonderwijs

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 100 lid 3

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 209

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de voorbereidende periode kunstonderwijs

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 101 lid 3

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 210

Handeling: het bepalen dat nascholing in het HBO ook aan anderen dan aan onderwijsgevenden gegeven kan worden

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 111 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 5 jaar na vervallen bepaling

RIO nr: 211

Handeling: het bepalen dat nascholing in het HBO ook door derden dan door docenten aan pedagogische opleidingen gegeven kan worden

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 111 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 5 jaar na vervallen bepaling

RIO nr: 212

Handeling: het goedkeuren van het uitvoeringsplan van het landelijk onderwijsinnovatiebeleid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 112 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen plan

RIO nr: 214

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de wijze van vaststelling en uitvoering van het uitvoeringsplan van het landelijk onderwijsinnovatiebeleid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 112 lid 2 en 3

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 215

Handeling: het geven van voorschriften over de inhoud, organisatie en deelnemers van de nascholing in het HBO

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 113 lid 1 en 2

Produkt: voorschriften

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 216

Handeling: het vaststellen van het nascholingswerkplan van een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 114 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 217

Handeling: het goedkeuren van het nascholingswerkplan van hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 114 lid 6

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

Inrichting van het hoger beroepsonderwijs vanaf 1993

RIO nr: 220

Handeling: het nemen van besluiten inzake de onthouding van het recht tot bekostiging en het recht tot het verlenen van getuigschriften aan nieuwe opleidingen van bekostigde hogescholen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 6.4 lid 1 en 6.8

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 221

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van bekostigde hogescholen tegen de onthouding van het recht tot bekostiging en het recht tot het verlenen van getuigschriften aan nieuwe opleidingen

Periode: 1993

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2f

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 223

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de inrichtingsvoorschriften ten aanzien van lerarenopleidingen aan aangewezen en bekostigde hogescholen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.16 lid 1

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

Onderwijsaanbod onderwijsgemeenschappen en omgezette hogescholen

RIO nr: 224

Handeling: het geven van toestemming aan omgezette hogescholen dat wordt afgeweken van voorschriften voor opleidingen en cursussen oude stijl

Periode: 1986 -

Grondslag: Invoeringswet WHBO (Stb. 1986, 290), art. E 9 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen toestemming

RIO nr: 226

Handeling: het geven van toestemming aan onderwijsgemeenschappen dat wordt afgeweken van voorschriften betreffende vooropleidingseisen

Periode: 1986 -

Grondslag: Invoeringswet WHBO (Stb. 1986, 290), art. E 65 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen toestemming

Toelating, bevordering en verwijdering bij HBO-opleidingen, 1968 - 1986

RIO nr: 228

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de vaststelling van voorwaarden voor toelating en voorschriften omtrent verwijdering en voorwaardelijke bevordering voor scholen voor hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 27 en art. 58 lid 5

Produkt:

Waardering: B (1)

School-, college-, en cursusgeld, 1972 - 1993

RIO nr: 229

Handeling: het vaststellen van de hoogte van het collegegeld voor studierichtingen en opleidingen tweede fase van hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 37 lid 3

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 230

Handeling: het vaststellen van de percentages volgens welke het geïnde schoolgeld over de hoofdstukken van de Rijksbegroting verdeeld wordt

Periode: 1972 - 1981

Grondslag: Wet van 16 november 1972 houdende vaststelling school- en cursusgeldwet 1972 (Stb. 1972, 624), art. 11 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen percentages

RIO nr: 231

Handeling: het opstelen van een voordracht ter vaststelling van de voorschriften inzake de terugbetaling van het collegegeld HBO

Periode: 1981 - 1993

Grondslag: Collegegeldwet HBO van 29 mei 1981 (Stb. 1981, 341), art. 4 lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 232

Handeling: het vaststellen van de hoogte van het cursusgeld van een internationale opleiding aan rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 99 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

RIO nr: 233

Handeling: het goedkeuren van de hoogte van het cursusgeld van een internationale opleiding aan hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 99 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

Stages bij studierichtingen, 1986 - 1993

RIO nr: 234

Handeling: het bepalen van de aanwezigheid, de aard en de duur van de stages bij studierichtingen van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 29 lid 1, 3 en 4

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen bepaling

RIO nr: 236

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de voorschriften voor de verplichte stageplaatsen voor studenten aan bekostigde hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 57 lid 8

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 237

Handeling: het vaststellen van het aantal uren per jaar dat een HBO-student stage dient te lopen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 57 lid 3

Produkt: besluit

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

RIO nr: 238

Handeling: het aanbieden van een stageplaats aan HBO-studenten in rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 57 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 239

Handeling: het verlenen van ontheffing van de verplichting van bekostigde hogescholen om HBO-studenten een stage-plaats aan te bieden

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 57 lid 6

Produkt: besluit

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 240

Handeling: het een stagiaire de toegang van een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid ontzeggen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 57 lid 4

Produkt: besluit

Waardering: V - 10 jaar

Examens van studierichtingen

RIO nr: 242

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van het eindexamen bij scholen voor het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 29 lid 2, 3, 5 en 6 en art. 30

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

RIO nr: 243

Handeling: het aanwijzen van gecommitteerden die toezicht houden op verloop tijdens het eindexamen bij scholen voor het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 33 lid 6

WVO (Stb. 1967, 387), art. 29 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 75 jaar na geboortedatum

RIO nr: 245

Handeling: het goedkeuren van de afwijking door scholen voor hoger beroepsonderwijs van het wettelijk bepaalde met betrekking tot de eindexamens

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 29 lid 7

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 246

Handeling: het instellen van een examencommissie voor elke studierichting en opleidingen van de tweede fase van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 33 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na opheffing commissie

RIO nr: 247

Handeling: het aanwijzen van personeelsleden en deskundigen die zitting hebben in de examencommissie van een studierichting en opleidingen van de tweede fase van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 33 lid 4 en 5

Produkt:

Waardering: V - 75 jaar na geboortedatum

RIO nr: 248

Handeling: het aanwijzen van rijksgedelegeerden die examens afnemen bij HBO-studierichtingen en opleidingen van de tweede fase die opleiden tot een beroep waarvoor wettelijke eisen zijn gesteld

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 33 lid 7

Produkt:

Waardering: V - 75 jaar na geboortedatum

RIO nr: 249

Handeling: het aanwijzen van rijksgedelegeerden die examens afnemen bij HBO-studierichtingen en opleidingen van de tweede fase die opleiden tot een beroep waarvoor wettelijke eisen zijn gesteld

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 33 lid 7

Produkt:

Waardering: V - 75 jaar na geboortedatum

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

RIO nr: 250

Handeling: het opstellen van een voordracht ter aanwijzing van genootschappen op geestelijke grondslag die op hogescholen levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kunnen organiseren

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 79 lid 2

Produkt: KB

Waardering: B (5)

Toelatingseisen tweede fase

RIO nr: 251

Handeling: het instellen van een commissie die bewijs van toelating afgeeft aan studenten tweede fase aan een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 26 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen commissie

RIO nr: 253

Handeling: het vaststellen van het aantal toegangsplaatsen voor een tweede fase opleiding aan een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 26 lid 6

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 254

Handeling: het geven van vrijstelling van de vooropleidingseisen aan een student tweede fase, ouder dan 25 jaar, aan een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 27 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 255

Handeling: het vaststellen van nadere vooropleidingseisen voor tweede-fase studies aan rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 27 lid 2

Produkt:

Waardering: B (1)

Cursusduur van tweede fase

RIO nr: 256

Handeling: het vaststellen van de cursusduur van de studierichtingen en de opleidingen van de tweede fase van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 29 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen bepaling van de cursusduur

Experimenteel onderwijs

RIO nr: 258

Handeling: het vaststellen van de rijksbijdrage voor expirimenteel onderwijs

Periode: 1970-

Grondslag: Wet van 9 juli 1970, houdende vaststelling van de 'Expirimentenwet onderwijs' (Stb. 1970, 370), art. 2 lid 1 en 2 en art. 4

Produkt:

Waardering: B (1)

RIO nr: 259

Handeling: het vaststellen van de rechten die aan de akten, getuigschriften, diploma's of verklaringen van een hogeschool waar expirimenteel HBO wordt gedoceerd, verbonden zijn

Periode: 1970-

Grondslag: Wet van 9 juli 1970, houdende vaststelling van de 'Expirimentenwet onderwijs' (Stb. 1970, 370), art. 6 lid 1

Produkt:

Waardering: B (5)

Studenten en overige ingeschrevenen

Overleg met Studenten

RIO nr: 260

Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met studentenbelangenorganisaties over algemene aangelegenheden voor HBO-studenten (Studentenkameroverleg)

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.25 lid 1

Produkt: notities, notulen

Waardering: B (1)

RIO nr: 261

Handeling: het regelen van financiële ondersteuning voor de vertegenwoordigers van belangenorganisaties van HBO-studenten in het studentenkameroverleg

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 3.3 lid 2

Produkt: ministeriële regeling

- Regeling van de Minster van OenW van 19 november 1992, OenW-Regelingen, no 1, WO/PR-92087814, Subsidieregeling Studentenkamer, art 5

- Regeling van 26 april 1994, WO/PR 93058495, inzake financiële ondersteuning van de vertegenwoordigers van de studentenorganisaties in de Studentenkamer (Regeling financiële ondersteuning Studentenkamer WHW) zoals gewijzigd bij besluit van de Minister van OCenW van 15 februari 1996, Uitleg no. 7 (WO/BL-95029940)

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

RIO nr: 262

Handeling: het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van de regeling ter financiële ondersteuning voor de vertegenwoordigers van HBO-studentenorganisaties (Studenten-kameroverleg)

Periode: 1993-

Grondslag: Regeling van de Minster van OenW van 19 november 1992, OenW-Regelingen, no 1, WO/PR-92087814, Subsidieregeling Studentenkamer, art 5

Regeling van de Staatssecretaris van OenW van 26 april 1994, Uitleg, OenW-Regelingen, no 13, WO/PR-93058495, inzake financiële ondersteuning van de studentenorganisaties in de Studentenkamer (Regeling financiële ondersteuning Studentenkamer WHW), art. 6

Produkt: administratieve regels

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

Vooropleidings- en aanvullende eisen en vrijstellingen

RIO nr: 263

Handeling: het aanwijzen van Nederlands-Antilliaanse, Arubaanse of buitenlandse getuigschriften die voldoen aan de vooropleidingseisen van HBO-studies aan rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 24 lid 6

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 264

Handeling: het bepalen dat een aankomend HBO-student in bezit is van een Nederlands-Antilliaanse, Arubaanse of buitenlandse getuigschrift dat voldoet aan de vooropleidingseisen van HBO-studies aan rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 24 lid 6

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 265

Handeling: het vaststellen van nadere vooropleidingseisen voor studies aan rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 24 lid 6 en art. 25 lid 2

Produkt:

Waardering: B (1)

RIO nr: 266

Handeling: het geven van vrijstelling van de vooropleidingseisen aan een student, ouder dan 21 jaar, van een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 25 lid 1, 3, 4 en 5

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 267

Handeling: het aanwijzen van de onderdelen waaruit het diploma van de wettelijk vastgestelde vooropleiding van aangewezen en bekostigde hogescholen dient te bestaan

Periode: 1993-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 2 juli 1997, art II B (Stb. 1997, 322), art. 7.25 lid 1, 2 en 3

WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.25 lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B (1)

RIO nr: 268

Handeling: het bepalen van een tijdstip waarop de student die deelneemt aan de loting voor een hogere beroepsopleiding aan de vooropleidingseisen dient te hebben voldaan

Periode: 1997-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 21 mei 1997, art I (Stb. 1997, 218), art. 7.53 lid 7

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 10 jaar na vervallen bepaling

RIO nr: 269

Handeling: het aanwijzen van hogere beroepsopleidingen waarvoor studenten pas in een later stadium aan de vooropleidingseisen dienen te hebben voldoen

Periode: 1997-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 2 juli 1997, art II B (Stb. 1997, 322), art 7.25 lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 10 jaar na vervallen regeling

RIO nr: 270

Handeling: het opstellen van een voordracht ter bepaling van de opleiding aan aangewezen en bekostigde hogescholen waarvoor aanvullende eisen gesteld kunnen worden

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.26 lid 2

Produkt: - Uitvoeringsbesluit WHW zoals gewijzigd bij besluit van 18 juli 1995 (Stb. 1995, 380)

Waardering: B (1)

RIO nr: 271

Handeling: het stellen van aanvullende eisen, naast de vooropleiding, waaraan een student aan aangewezen en bekostigde hogescholen dient te voldoen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 2 april 1998 (Stb. 1998, 216), art. 7.26a lid 1

WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.26 lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B (1)

RIO nr: 272

Handeling: het aanmerken van een diploma als gelijkwaardig aan een diploma van de wettelijk vastgestelde vooropleiding voor stellen aangewezen en bekostigde hogescholen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.28 lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 75 jaar na vervallen regeling

RIO nr: 273

Handeling: het vaststellen van MBO-opleidingen die verwant zijn aan HBO-opleidingen

Periode: 1998-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 2 april 1998 (Stb. 1998, 216), art. 7.31a lid 1a

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B (5)

RIO nr: 274

Handeling: het vaststellen van het maximale aantal in te schrijven personen voor leraren- en voortgezette (bouw)kunstopleidingen aan aangewezen en bekostigde hogescholen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.31 lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 5 jaar na vervallen regeling

RIO nr: 275

Handeling: het vaststellen van de procedure volgens welke een student zich bij de minister van Onderwijs dient aan te melden alvorens door de bekostigde hogeschool tot inschrijving kan worden over gegaan

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.37 lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 10 jaar na vervallen regeling

RIO nr: 276

Handeling: het instellen van een onderzoek naar de kennis en vaardigheden van een student die zich inschrijft voor een HBO-opleiding waarvoor aanvullende eisen zijn gesteld

Periode: 1996-

Grondslag: Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs 6-2-1996 (HBO/SB-95023525), art. 2,4,5,6

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

Inschrijving

RIO nr: 277

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de inschrijving van studenten in het HBO

Periode: 1981 - 1993

Grondslag: Collegegeldwet HBO van 29 mei 1981 (Stb. 1981, 341), art. 3 lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B (1)

RIO nr: 278

Handeling: het verstrekken van een bewijs van inschrijving aan een student van een rijksschool voor HBO

Periode: 1981 - 1993

Grondslag: Collegegeldwet HBO van 29 mei 1981 (Stb. 1981, 341), art. 3 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 279

Handeling: het (doen) inschrijven van studenten aan rijkshogescholen onder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 36 lid 3

Produkt: inschrijvingsbewijs, beschikking

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 280

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de bepaling van de lengte van de inschrijvingsduur van studierichtingen aan hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 36 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen regeling

RIO nr: 281

Handeling: het vaststellen van rechten die voortvloeien uit de inschrijving aan een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 37 lid 7

Produkt: regeling

Waardering: V - 75 jaar vervallen regeling

RIO nr: 282

Handeling: het geven van richtlijnen inzake de (termijn van de) verlenging van de inschrijvingsduur aan hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 38 lid 6

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 10 jaar na vervallen regeling

RIO nr: 283

Handeling: het verlengen van de inschrijvingsduur van een student aan een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 38 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 284

Handeling: het bepalen van de termijn van de verlenging van de inschrijvingsduur aan een rijkshogeschool zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 38 lid 4 en 5

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 285

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de wijze waarop de in deeltijd verbruikte inschrijvingsduur aan hogescholen uitgedrukt wordt in termen van voltijdse inschrijvingsduur

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 39 lid 1

Produkt: amvb

Waardering: V - 10 jaar na vervallen AMvB

RIO nr: 286

Handeling: het gelijkstellen van uit openbare kas bekostigd onderwijs met het hoger onderwijs ten behoeve van de berekening van de resterende inschrijvingsduur aan bekostigde hogescholen

Periode: 1993 - 1996

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.38 lid 5

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

RIO nr: 288

Handeling: het bepalen van de datum en de wijze waarop bekostigde hogescholen het CRIHO op de hoogte dienen te stellen van inschrijvingsgegevens van studenten verstrekken

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.52 lid 5

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

RIO nr: 289

Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de inrichting en het beheer van het Centraal register inschrijving studenten HBO

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 41 lid 2

Produkt: amvb

Waardering: B (4)

RIO nr: 290

Handeling: het opstellen van een voordracht ter nadere regeling van de inschrijving van studenten aan hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 44 lid 1

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 291

Handeling: het vaststellen van het tijdstip en de wijze waarop het bevoegd gezag van een hogeschool gegevens aan het CRIHO dient te verstrekken

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Uitvoeringsbesluit WHBO (Stb. 1989, 397), art. B 17

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 10 jaar na vervallen regeling

RIO nr: 292

Handeling: het opstellen van een voordracht ter vaststelling van voorschriften betreffende de vrijstelling van inschrijvingsgeld en de vrijstelling, de vermindering en de terugbetaling van collegegeld en examengeld van studies aan hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 44 lid 2

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 293

Handeling: het vaststellen van regels omtrent de afgifte en de geldigheidsduur van het bewijs van toelating aan studenten voor opleidingen aan bekostigde hogescholen waarvan de inschrijving beperkt is op grond van de beschikbare onderwijscapaciteit

Periode: 1993-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 21 mei 1997, art. I (Stb. 1997, 218), art. 16.9a lid 1

WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.53 lid 2

Produkt: ministeriële regels

Waardering: V - 10 jaar na vervallen regeling

RIO nr: 294

Handeling: het afgeven van een bewijs van toelating aan studenten voor opleidingen aan bekostigde hogescholen waarvan de inschrijving beperkt is op grond van de beschikbare onderwijscapaciteit

Periode: 1993

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.53 lid 2 en 7.54 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 296

Handeling: het vaststellen

- van het maximale aantal studenten dat zich kan inschrijven bij een opleiding aan bekostigde hogescholen waarvan de inschrijving beperkt is op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt;

- van de verdeling van de hoeveelheid inschrijvingen over de verschillende bekostigde hogescholen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 2 april 1998 (Stb. 1998, 216), art. 7.56a lid 1

WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.56 lid 1

Produkt: ministeriëel besluit, na 1995 ministeriële regeling

Waardering: B (5)

RIO nr: 297

Handeling: het afgeven van een bewijs van toelating aan studenten voor opleidingen aan bekostigde hogescholen waarvan de inschrijving beperkt is op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt

Periode: 1993

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.56 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

Rechten, verplichtingen en rechtsbescherming studenten, extraneï en toehoorders

RIO nr: 299

Handeling: het vastleggen van de rechten en plichten van studenten, extraneï en toehoorders aan rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 44 lid 2

Produkt: reglement, studentenstatuut

Waardering: B (1)

RIO nr: 300

Handeling: het waarschuwen, berispen of ontzeggen van de toegang tot de gebouwen van studenten, extraneï en toehoorders aan rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 45 lid 2 en art. 46

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 301

Handeling: het treffen van een voorziening voor degene die door een handeling of een besluit van het personeel of een student, extraneus of toehoorder aan rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid is getroffen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 47 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

Financiële ondersteuning studenten

RIO nr: 302

Handeling: het opstellen van een voordracht ter bepaling van de omstandigheden waaronder bekostigde hogescholen financiële ondersteuning aan studenten kan verlenen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.51 lid 3 en 5

Produkt: - Uitvoeringsbesluit WHW zoals gewijzigd bij besluit van 11 augustus 1994 (Stb. 1994, 642)

- Uitvoeringsbesluit WHW zoals gewijzigd bij besluit van 12 oktober 1996 (Stb. 1996, 559)

Waardering: B (1)

RIO nr: 303

Handeling: het stellen van nadere regels inzake de financiële ondersteuning aan studenten die, in het kader van de kwaliteitszorg, oordelen over de kwaliteit van het onderwijs van de hogeschool

Periode: 1996-

Grondslag: Uitvoeringsbesluit WHW zoals gewijzigd bij besluit van 12 oktober 1996, art. I D (Stb. 1996, 559), art. 2.9

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 304

Handeling: het geven van subsidie aan de HBO-Raad ten behoeve van de verlening van financiële ondersteuning aan studenten die, in het kader van de kwaliteitszorg, oordelen over de kwaliteit van het onderwijs van de hogeschool

Periode: 1996-

Grondslag: Uitvoeringsbesluit WHW zoals gewijzigd bij besluit van 12 oktober 1996, art. I D (Stb. 1996, 559), art. 2.8

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 305

Handeling: het treffen van voorzieningen ter financiële ondersteuning van studenten die zich inzetten voor extra-curriculaire activiteiten

Periode: 1996-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 4 juli 1996, art I C (Stb. 1992, 593), art. 7.51 lid 5

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

Studieadvies

RIO nr: 306

Handeling: het opstellen van een voordracht ter bepaling van de persoonlijke omstandigheden waarmee met het verlenen van een negatief studie-advies aan HBO-studenten rekening gehouden dient te worden

Periode: 1993-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij Wet van 2 april 1998, Art. I (Stb. 1998, 216), art. 7.8b lid 7

WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.9 lid 5

Produkt: - Uitvoeringsbesluit WHW zoals gewijzigd bij besluit van 11 augustus 1994 (Stb. 1994, 642)

Waardering: B (1)

RIO nr: 307

Handeling: het vaststellen van het tijdstip waarvoor een hogeschool opgave aan het IBG moet hebben gedaan over de het minimale studievoortgang in het volgende studiejaar van een student aan een duale opleiding

Periode: 1998-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 2 april 1998 (Stb. 1998, 216), art. 7.9f

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen

RIO nr: 308

Handeling: het geven van een studie-advies aan een student aan een rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 28 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar

Titulatuur en getuigschriften

Titulatuur

RIO nr: 309

Handeling: het aanwijzen van examens van buitenlandse hogescholen waarbij men, op grond van het behalen ervan, een Nederlandse titel mag voeren goedkeuren

Periode: 1993 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.23 lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V - 50 jaar na vervallen regeling

RIO nr: 312

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de aanwijzing van deeltijdse HBO-studierichtingen waarvan de afgestudeerden de titel ingenieur en baccalaureus kunnen voeren

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 191 lid 1c, 2b en 5a

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 313

Handeling: het beslissen dat aan een titel behaald aan een hogeschool in een ander EG-land de naam en de plaats van vestiging van desbetreffende hogeschool wordt toegevoegd

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 191 lid 1c, 2b en 5a

Produkt:

Waardering: V - 75 jaar

Getuigschriften

RIO nr: 314

Handeling: het vaststellen van de modellen van de diploma's van scholen voor het hoger beroepsonderwijs

Periode: 1968 - 1993

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 29 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 5 jaar na vervallen model

RIO nr: 315

Handeling: het vaststellen van het model van verklaring van gevolgd onderwijs aan een leerling die voortijdig de school voor hoger beroepsonderwijs verlaat

Periode: 1968 - 1993

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 31 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 5 jaar

RIO nr: 316

Handeling: het vaststellen van de modellen van de getuigschriften van de studierichtingen aan hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 34 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 5 jaar

RIO nr: 317

Handeling: het vaststellen van de modellen van de verklaring inzake de door de student afgelegde examens bij studierichtingen aan hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 35 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 5 jaar

Staatsexamens

RIO nr: 319

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de instelling van staatsexamens

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 175 lid 1, 2, 6 en 7

Produkt: amvb

Waardering: B (1)

RIO nr: 320

Handeling: het instellen van commissies waarvoor staatsexamens afgelegd dienen te worden

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 175 lid 1

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na opheffing commissie

Toezicht

RIO nr: 323

Handeling: het vaststellen van nadere voorschriften omtrent het uitoefenen van het toezicht op het onderwijs in al dan niet expirimentele studierichtingen en opleidingen van de tweede fase op het terrein van de gezondheidszorg

Periode: 1968 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 190

WVO (Stb. 1967, 387), art. 118

Produkt: voorschriften

Waardering: B (4)

RIO nr: 333

Handeling: het (laten) beoordelen van de kwaliteitszorg van bekostigde en aangewezen hogescholen

Periode: 1993 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 1.18 lid 2 en 5.2a

Produkt:

Waardering: B (1)

RIO nr: 334

Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met de Inspectie van het (landbouw) onderwijs inzake opleidingen gericht op een beroep waarvoor opleidingsvereisten zijn gesteld

Periode: 1993 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.5

Produkt:

Waardering: B (1)

Ontneming/ onthouding rechten

RIO nr: 339

Handeling: het ontnemen van het recht tot bekostiging en het recht tot het verlenen van getuigschriften aan bestaande opleidingen van bekostigde hogescholen

Periode: 1993 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 6.5 lid 1

Produkt:

Waardering: B (5)

RIO nr: 340

Handeling: het goedkeuren van de statuten, de structuurregeling dan wel het bestuursreglement van een bijzondere hogeschool

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 1.9 lid 5

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na vervallen statuten

RIO nr: 341

Handeling: het ontnemen van het recht tot bekostiging en het recht tot het verlenen van getuigschriften aan bijzondere hogescholen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 1.9 lid 6

Produkt:

Waardering: B (5)

Relatie hbo met overige actoren

HO-samenwerkingsverband

RIO nr: 343

Handeling: het goedkeuren van de afwijking van de wettelijke bepalingen door een HO-samenwerkingsverband

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 16 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 10 jaar na opheffen samenwerkingsverband

RIO nr: 344

Handeling: het vaststellen van een rijksbijdrage voor een HO-samenwerkingsverband

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 16 lid 2

Produkt:

Waardering: B (5)

Relatie hbo - maatschappij

RIO nr: 345

Handeling: het instellen van Beroepenveldcommissies en het benoemen van de leden

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 186 lid 1 en 3

Produkt:

Waardering: V - 75 jaar

Bezwaarschriften en beroepszaken

Algemeen

RIO nr: 347

Handeling: het beslissen op bezwaarschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake het hoger beroepsonderwijs en het voeren van verweer in beroepschriftenprocedures voor de Raad van State en/of de kantonrechter

Periode: 1993-

Grondslag:

Produkt: brieven, notities

Waardering: V - 15 jaar

Bekostiging, 1993 -

RIO nr: 348

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het bezwaar en beroep van bekostigde hogescholen tegen de vaststelling van de rijksbijdrage

Periode: (1986) 1993 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2c en d

Invoeringswet WHBO (Stb. 1986, 290), art. E 65 lid 10

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 349

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het bezwaar en beroep van een bekostigde hogeschool tegen de inhouding van de rijksbijdrage

Periode: 1993

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2 v

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 350

Handeling: het beslissen in het beroep van een hogeschool tegen besluiten van het waarborgfonds hogescholen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 11 november 1993, art I (Stb. 1993, 628), art. 2.15 lid 11 en 12

Produkt: ministerieel besluit

Waardering: V - 15 jaar

Bekostiging, 1968 - 1993

RIO nr: 351

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van een school voor HBO tegen de weigering deze school op te nemen in het plan voor scholen

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 71

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 352

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van scholen voor HBO tegen de vaststelling en uitkering van de rijksbijdrage

Periode: 1968 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 134 lid 1

WVO (Stb. 1967, 387), art. 105

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 353

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van hogescholen tegen de wijze van bekostiging

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 150 lid 1

Produkt: KB

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 354

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van rechtspersonen tegen een beslissing inzake de beëindiging van de bekostiging van een voorziening en/of hogeschool

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 169 lid 1

Wet medezeggenschap onderwijs van 16 december 1981 (Stb. 1981, 778), art. 20 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

Gebouwen, terreinen en roerende zaken

RIO nr: 355

Handeling: het beslissen in het beroep van een hogeschool tegen besluiten van het waarborgfonds hogescholen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 11 november 1993, art I (Stb. 1993, 628), art. 2.15 lid 11 en 12

Produkt: ministerieel besluit

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 356

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het bezwaar en beroep van bekostigde hogescholen tegen de overdracht van buiten gebruik gestelde gebouwen en terreinen van aan het Rijk of aan andere rechtspersonen

Periode: 1993-1995

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2e

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 357

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het bezwaar en beroep van bekostigde hogescholen tegen de vergoeding voor van eigendom overgaande en uit diens middelen bekostigde gebouwen of terreinen

Periode: 1993-1995

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2e

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 358

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het bezwaar en beroep van een hogeschool tegen het bedrag dat zij dienen te betalen ter voldoening van de rijksbijdrage voor gebouwen en terreinen

Periode: 1993-1994

Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 11 november 1993, art II lid 4 (Stb. 1993, 628)

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 359

Handeling: het beslissen in een geschil over de beschikbaarstelling van ruimten voor godsdienstonderwijs of vormingsonderwijs door gemeentelijke openbare scholen voor HBO

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 46 lid 3 en art. 47 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 360

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake geschillen over de toepassing van het wettelijk bepaalde over het ontrekken van onderwijsbestemming aan gebouwen, terreinen of roerende zaken van scholen voor hoger beroepsonderwijs waarvoor een rijksbijdrage is verleend

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: Wet van 15 maart 1969 houdende wijziging van de Overgangswet WVO en de WVO, art II (Stb. 1969, 142), art. 101 lid 6

WVO (Stb. 1967, 387), art. 101 lid 5

Produkt: KB

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 361

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van rechtspersonen tegen een beslissing over de ingebruikneming of verhuur van gebouwen en/of terreinen van hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 157 lid 1

Produkt: KB

Waardering: V - 15 jaar

Inrichting hogescholen

RIO nr: 362

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van een school tegen de beslissing dat zij niet tot het hoger beroepsonderwijs behoort

Periode: 1968-

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 21 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 363

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van een rijkshogeschool met rechtspersoonlijkheid tegen de onthouding van goedkeuring van het bestuursreglement

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art.14.1 lid 2 r

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 84 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

Aanwijzen hogescholen en HBO-opleidingen

RIO nr: 364

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van hogescholen tegen het uitblijven van de aanwijzing ex art. 6.9 WHW

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2 i

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 365

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van een aangewezen hogeschool tegen de intrekking of onthouding van de aanwijzing van een opleiding ex art. 6.9 WHW

Periode: 1968 -

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2 j en k

WVO (Stb. 1967, 387), art. 59 lid 2

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

Personeel

RIO nr: 366

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van een leraar wiens lesbevoegdheid in het HBO is ontnomen

Periode: 1968 - 1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 41 lid 3 en art. 58 lid 6

Produkt: KB

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 367

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van een bijzondere hogeschool tegen de onthouding van toestemming om af te wijken van het in de wet bepaalde met betrekking tot het personeel

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 71 lid 2

Wet medezeggenschap onderwijs van 16 december 1981 (Stb. 1981, 778), art. 18 lid 2

Produkt: KB

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 368

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van een hogeschool tegen de onthouding van toestemming om van het wettelijk bepaalde ten aanzien van de medezeggenschap af te wijken

Periode: 1993-1996

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2 s

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 369

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep tegen de ontheffing aan een bijzondere hogeschool van de wettelijke voorschriften voor de medezeggenschap

Periode: 1993-1996

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 370

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van een hogeschool tegen de onthouding van toestemming om van het wettelijk bepaalde ten aanzien van de medezeggenschap af te wijken

Periode: 1993-1996

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2 s

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 371

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep tegen de ontheffing aan een bijzondere hogeschool van de wettelijke voorschriften voor de medezeggenschap

Periode: 1993-1996

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

Onderwijsaanbod

RIO nr: 374

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het bezwaar van bekostigde hogescholen tegen de afwijzing van hun verzoek om onderwijs te verzorgen buiten de gemeentelijke grenzen

Periode: 1993-

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2 n

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 376

Handeling: het beslissen in het geschil tussen een hogeschool en een genootschap op geestelijke grondslag over de organisatie over het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 79 lid 4

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

Studenten

RIO nr: 377

Handeling: het opstellen van een voordracht ter vaststelling van nadere voorschriften omtrent omvang, samenstelling en werkwijze alsmede rechtsgang, zittingstermijn en ontslag van de leden van de Commissie van beroep studenten, extraneï en toehoorders van hogescholen

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986,

289), art. 48 lid 3

Produkt: amvb

Waardering: B (4)

RIO nr: 378

Handeling: het benoemen van de voorzitter en de (plaatvervangende) leden van de Commissie van beroep studenten, extraneï en toehoorders van rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986 -1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 48 lid 3

Produkt:

Waardering: V - 75 jaar

RIO nr: 387

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming en het ontslag van de (plaatsvervangende) leden van het College van Beroep voor het Hoger Beroepsonderwijs en het aanwijzen van de voorzitter

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 179 lid 1, 2 en 4

Produkt: KB

Waardering: V - 75 jaar

RIO nr: 388

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toelage aan de (plaatsvervangende) leden en de voorzitter van het College van Beroep voor het Hoger Beroepsonderwijs

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 179 lid 6

Produkt: KB

Waardering: V - 10 jaar

RIO nr: 390

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake regeling van de rechtsgang bij het College van Beroep voor het Hoger Beroepsonderwijs en de bevoegdheden van het college en de voorzitter daarvan

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 185

Produkt:

Waardering: B (4)

Toezicht

RIO nr: 392

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van bekostigde hogescholen tegen de ontneming van het recht tot bekostiging en het recht tot het verlenen van getuigschriften aan bestaande opleidingen

Periode: 1993

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2f

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

RIO nr: 393

Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van bijzondere hogescholen tegen de ontneming van het recht tot bekostiging en het recht tot het verlenen van getuigschriften

Periode: 1993

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 14.1 lid 2a

Produkt:

Waardering: V - 15 jaar

 1. De ontwikkeling, uitvoering en terugkoppeling van het hoger beroepsonderwijsbeleid heeft de minister van Onderwijs binnen het ministerie van Onderwijs aan de Directie Hoger Beroepsonderwijs gemandateerd: Organisatie- en mandaatregel OCenW van 8 juli 1997, WJZ-97011056. Uitleg 1997, nr 3.

  ^ [1]
 2. Archiefwet 1995, wet van 28 april 1995 (Stb. 276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina