Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, [...] het beleidsterrein basisonderwijs over de periode 1945-1998

Geldend van 15-07-2000 t/m heden

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein basisonderwijs over de periode 1945-1998

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 december 1999, nr. arc-99.1298/2),

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde `selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein basisonderwijs over de periode 1945-1998' en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De `Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het onder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ressorterende Directoraat-Generaal voor het Basis- en Speciaal Onderwijs' (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen nr. MMA/Ar U 2087 II d.d. 7 mei 1987, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nr. 99.114.RD d.d. 9 maart 1999 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 66 d.d. 7 april 1999)) wordt ingetrokken voor wat betreft het onderdeel basisonderwijs.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 20 juni 2000

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basis selectiedocument (BSD) van het handelen van de rijksoverheid op het (deel)beleidsterrein basisonderwijs Periode 1945 - 1998

Vastgestelde versie juni 2000

Vaststelling BSD

Op 29 juni 1999 is het concept-BSD door het Hoofd van de afdeling Informatiediensten van het Ministerie van OCenW aan de Staatssecretaris van OCenW aangeboden, waarna deze het, voor zover het betreft het handelen van de hoofdactor de minister van Onderwijs, ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waardering van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het ontwerp-BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 14 juli 1999 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief evenals in de bibliotheken van het Ministerie van OCenW en de rijksarchieven in de provincie, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant 131 van 13 juli 1999.

Aan het driehoeksoverleg nam, op verzoek van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands Historische Genootschap, ook een deskundige op het beleidsterrein deel. Van andere (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

In de vergadering van de Bijzondere Commissie Archieven van de RvC van 28 september 1999 is het ontwerp-BSD behandeld, waarbij ook het verslag van het driehoeksoverleg bij de voorbereiding van het advies is meegenomen.

Op 17 december 1999 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-99.1298/2), hetwelk aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp selectielijst:

Aan handeling 14 is een NB toegevoegd: Eén gedrukt eindexemplaar van het voorlichtingsmateriaal blijft bewaard.

Handeling 185 is vervallen.

De waardering van handeling 195 is gewijzigd van V 10 jaar in B(5).

De waardering van handeling 231 is gewijzigd van V 10 jaar in B(5).

Daarop werd het BSD, voor zover het betreft het handelen van de hoofdactor de minister van Onderwijs, door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van OCenW, vastgesteld.

Het hier voorliggende exemplaar bevat tevens de selectielijsten van de andere actoren. Deze selectielijsten zijn nog niet vastgesteld.

Hoofdstuk 1. Inleiding

Het PIVOT-rapport `Klaar...af!', een institutioneel onderzoek op het gebied van het deelbeleidsterrein Basisonderwijs, periode 1945-1998 vormt de basis voor dit basisselectiedocument (BSD).

Het rapport en het BSD zijn het resultaat van institutionele onderzoeken welke zijn uitgevoerd binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de afspraken die bij convenant van 9 februari 1995 tussen de Loco Secretaris-Generaal van het ministerie van OCenW en de Algemene Rijksarchivaris zijn gemaakt.

Het rapport beschrijft de taken en handelingen van de verschillende actoren op het deelbeleidsterrein basisonderwijs.

In dit BSD wordt de neerslag van de handelingen gewaardeerd, op basis waarvan de daadwerkelijke selectie van archiefbescheiden uitgevoerd kan worden. Onder archiefbescheiden worden zowel de papieren bescheiden als gedigitaliseerde bescheiden verstaan; deze gedigitaliseerde bestanden vallen namelijk ook onder de Archiefwet 1995.

Tevens kan dit BSD dienen als leidraad bij de inrichting of herinrichting van de documentaire informatievoorziening.

Het BSD is als volgt samengesteld:

 • -

  een korte beschrijving van het beleidsterrein

 • -

  een beschrijving van de actoren

 • -

  een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde criteria

 • -

  de lijst van gewaardeerde handelingen

Hoofdstuk 2. Beschrijving beleidsterrein en actoren

2.1. Het deelbeleidsterrein Basisonderwijs; doel en structuur

Het deelbeleidsterrein Basisonderwijs maakt samen met het deelbeleidsterrein Speciaal onderwijs deel uit van het beleidsterrein Primair Onderwijs.

Het Basisonderwijs is het onderwijs dat gegeven wordt aan kinderen van vier tot ongeveer twaalf jaar.

In de Wet op het Basisonderwijs (WBO) van 1985 zijn de vóór deze wet als kleuteronderwijs (voor kinderen van vier tot zes jaar) en lager onderwijs (voor kinderen van zes tot twaalf jaar) bekend staande onderwijsvormen geïntegreerd tot één onderwijsvorm voor kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Het basisonderwijs omvat acht aaneensluitende jaren en vormt mede de grondslag voor het voortgezet onderwijs.

Het algemeen doel van het basisonderwijs is het langs een ononderbroken ontwikkelingsproces realiseren van een emotionele en verstandelijke ontwikkeling, een ontwikkeling van creativiteit, en de verwerving van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden bij de leerlingen. In de realisatie van dit doel wordt er ook rekening mee gehouden dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.

Het basisonderwijs legt, zoals de naam al zegt, de basis voor het verdere onderwijs.

Naast de hoofdbepalingen in de WBO met betrekking tot de specifieke onderwerpen op het beleidsterrein Basisonderwijs wordt in verschillende artikelen ook de uitvaardiging van algemene maatregelen van bestuur voorgeschreven. Hierin worden nadere regels gesteld over de wijze waarop het gestelde in de hoofdbepaling dient te worden geëffectueerd.

Voor wat betreft de inhoudelijke of onderwijskundige aspecten geeft de WBO naast een omschrijving van de doelstelling voor het basisonderwijs ook de voorschriften over de inrichting. De voorschriften met betrekking tot de inrichting in de WBO bestrijken onder andere het leer- en vormingsaanbod, het schoolwerkplan en het aantal schooluren en -dagen.

De bekostiging wordt nader uitgewerkt in het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, nadere uitwerking van de bepalingen omtrent de huisvesting zijn te vinden in het Huisvestingsbesluit en het Bouwbesluit. In het Formatiebesluit worden de bepalingen over het personeel uitgewerkt.

De Grondwet, art. 23, heeft aan de Minister van Onderwijs de zorg voor het onderwijs opgedragen. Dit houdt in dat de minister verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wet, en derhalve de voorwaarden schept voor de totstandkoming van alle voorzieningen op het gebied van het basisonderwijs die nodig zijn. Hij bepaalt ook nieuw beleid dat moet uitmonden in wetsvoorstellen aan de Staten Generaal. De aansturing is zowel onderwijsinhoudelijk als financieel-inhoudelijk van aard.

2.2. Actoren op het deelbeleidsterrein Basisonderwijs

De in deze paragraaf genoemde actoren hebben op basis van een formeel vestgestelde rol invloed op het beleid voor het basisonderwijs. Het betreft actoren die in de periode vanaf 1945 tot heden een rol hebben vervuld die duidelijk van invloed is geweest op het handelen van de overheid en op de ontwikkelingen van het beleid.

De belangrijkste actoren, en hun taken, zijn:

Minister van Onderwijs (Cultuur en Wetenschappen): bestuurt het onderwijs door middel van wet- en regelgeving met inachtneming van de bepalingen in de Grondwet.

De voornaamste taken van het Rijk op het gebied van het onderwijs zijn:

 • -

  zorg dragen voor openbaar onderwijs;

 • -

  waarborgen van de vrijheden van stichting, richting en inrichting van het bijzonder onderwijs;

 • -

  zorg dragen voor de structurering;

 • -

  zorg dragen voor de bekostiging naar gelijke maatstaf;

 • -

  zorg dragen voor het toezicht op het onderwijs (zie ook Inspectie van het Onderwijs);

 • -

  het bevorderen van innovatie van het onderwijs.

Onderwijsbeleid is mogelijk door kwalitatieve en kwantitatieve eisen te stellen aan het onderwijsproces in de scholen en instellingen of aan de resultaten ervan, door regelingen te treffen voor het toedelen van financiële en andere middelen en door het stellen van voorwaarden waaraan scholen moeten voldoen.

Het Rijk beslist onder meer over:

 • -

  welke schooltypen er kunnen bestaan;

 • -

  de cursusduur van elk der schooltypen;

 • -

  voor sommige schooltypen:

 • -

  de vakken die moeten worden onderwezen;

 • -

  het minimum en maximum aantal lesuren per schooltype;

 • -

  het minimum en maximum aantal lesuren per week;

 • -

  de duur van de lessen;

 • -

  de eisen van bekwaamheid van het onderwijzend personeel;

 • -

  het salaris en de hoofdzaken van de rechtspositie van de onderwijsgevenden;

 • -

  de stichtings- en de opheffingsnormen;

 • -

  de bedragen die aan schoolgebouwen en onderwijsvoorzieningen kunnen worden besteed (tot 1997).

Onder de verantwoordelijkheid van de minister heeft de velddirectie Primair Onderwijs (PO) de zorg voor het onderwijsgebied basisonderwijs en onderhoudt contacten met de instellingen binnen dat gebied.

De aspectdirectie heeft een beleidsontwikkelende functie voor een deel van het beleidsterrein (bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden).

Inspectie van het onderwijs: houdt onder de verantwoordelijkheid van de minister toezicht op het onderwijs.

Taken:

 • -

  toezicht houden op de naleving van de wettelijke voorschriften

 • -

  het bekend blijven met de toestand van het basisonderwijs, onder meer door het bezoeken van scholen

 • -

  het bevorderen van de ontwikkeling van het basis onderwijs door overleg met het bevoegd gezag, het personeel van de scholen en de besturen van gemeente en provincie

 • -

  het doen van voorstellen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die zij in het belang van het basisonderwijs nodig acht.

Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten: houden voornamelijk toezicht op de aanwezigheid van voldoende openbaar basis- en voortgezet onderwijs.

De gemeente: is het plaatselijk bestuur voor het gehele onderwijs, openbaar en bijzonder, tevens bevoegd gezag voor het openbaar onderwijs.

Taken:

 • -

  bekostiging;

 • -

  coördinatie van de huisvesting.

Het bevoegd gezag: de instantie die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de school, ofwel het schoolbestuur.

Dit is voor een openbare school het college van Burgemeester en Wethouders, voor zover de gemeenteraad niet anders bepaalt. Wanneer de school van meer gemeenten uitgaat, wordt in een gemeenschappelijke regeling het bevoegd orgaan aangewezen.

Een bijzondere school wordt in stand gehouden door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijk persoon met volledige rechtsbevoegdheid, die volgens de statuten of reglementen het doel heeft onderwijs te geven zonder winstoogmerk.

De vakministers: de minister van Onderwijs werkt nauw samen met

 • -

  de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het scholings- en arbeidsmarktbeleid en het emancipatiebeleid;

 • -

  de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het welzijnsbeleid van specifieke groepen;

 • -

  de minister van Economische Zaken voor het technologiebeleid;

 • -

  de minister van Buitenlandse Zaken voor de internationale samenwerking;

 • -

  de minister Justitie voor het toetsen van de wettelijke regelingen en het bewaken van het juridische gehalte van de regelingen.

Adviescommissies, overlegorganen en beroepsraden:

De Onderwijsraad: een permanent adviesorgaan met betrekking tot de uitvoering van het landelijk beleid, ingesteld bij wet van 21-02-1919, Stb 49.

Taken:

 • -

  het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister;

 • -

  finaal advies geven in het geval van regelgeving;

 • -

  toezien op de handhaving van de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs, de samenhang in het onderwijsbeleid en regelgeving, en op de handhaving van de vrijheid van onderwijs;

 • -

  het fungeren als beroepsinstantie bij geschillen tussen een school en de inspectie.

De adviesverplichting is voor een groot deel vervallen bij de wet van 10-07-1995, Stb. 355.

Op 15 mei 1997 kwam er een nieuwe wet op de Onderwijsraad (Stb. 1997, 220). Deze wet trad met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 1997.De voormalige Onderwijsraad werd opgeheven, een nieuwe raad werd ingesteld. De raad kreeg bij deze wet een andere samenstelling en de taken veranderden.

De nieuwe Onderwijsraad heeft de volgende taken:

 • -

  de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het terrein van het onderwijs;

 • -

  het desgevraagd adviseren van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de toepassing van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op het terrein van het onderwijs;

 • -

  het adviseren van de gemeentebesturen, in bij de wet genoemde gevallen, over aangelegenheden die het gemeentelijk onderwijsbeleid betreffen.

Onderwijsoverleg Primair en Voortgezet Onderwijs: ingesteld door de staatssecretaris van Onderwijs bij beschikking van 16-03-1995, PO/B-95006934. De beschikkingen omtrent de instelling van de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg (CCOO) en het Overlegorgaan Voortgezet Onderwijs (OOVO), van 15-07-1977, WJZ 77454/0641( lid 2 uitgezonderd) en van 16-09-1985, DGVO/13303, komen hierdoor te vervallen.

De beschikking is op 20-03-1995 in werking getreden en vervalt op 01-03-1999.

Er is een onderwijsoverleg tussen de minister of staatssecretaris van Onderwijs en vertegenwoordigers van personeelsvakorganisaties, besturenorganisaties, schoolleiders, leerlingen en ouders. De organisaties die deze geledingen vertegenwoordigen vaardigen zelf hun vertegenwoordigers af.

Taak:

 • -

  het voeren van overleg over beleidsvoornemens voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de ondersteuning daarvan alsmede de opleidingen daarvoor.

Interdepartementale Werkgroep Regeling Rijksuitkeringen kleuter- en lager onderwijs (werkgroep Londo), ingesteld bij beschikking van 15-05-1974 door de minister van Onderwijs en Wetenschappen. De werkgroep werd in de wandelgangen de `werkgroep Londo' genoemd, naar haar voorzitter.

Taken:

 • -

  het instellen van een onderzoek naar de oorzaken van de problemen met betrekking tot de uitgave van het kleuter- en lager onderwijs en de daartegenover van rijkswege beschikbaar gestelde middelen;

 • -

  het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden van het oplossen van deze problemen;

 • -

  het aangeven van de wijze waarop ter bereiking van een redelijk en financieel verantwoord landelijk onderwijsniveau, de van rijkswege beschikbaar te stellen vergoedingen moeten worden bepaald.

Adviesgroep programma's van eisen WBO en ISOVSO, ingesteld bij het besluit van 22-06-1990, Stb. 352.

Taken:

 • -

  de minister desgevraagd of schriftelijk te adviseren over de programma's van eisen en de periodieke evaluatie van de programma's van eisen;

 • -

  de minister te adviseren over onderwerpen die met de programma's van eisen verband houden;

 • -

  de Tweede Kamer op verzoek adviseren over bij die Kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet.

Het Procesmanagement Primair Onderwijs is ingesteld door de staatssecretaris van Onderwijs bij beschikking van 27-10-1995 (PO/B-95028441) voor de periode van 01-01-1996 tot en met 31 december 1999.

Taken:

 • -

  het in nauw overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de uitvoering van de onderwijsvernieuwingen in het primair onderwijs te managen, gericht op

 • -

  het versterken van de kwaliteit van scholen;

 • -

  het stimuleren van scholen om meer rekening te houden met verschillen tussen leerlingen;

 • -

  het versterken van de samenhang tussen activiteiten van scholen en andere maatschappelijke instellingen in hun omgeving;

 • -

  het afstemmen van activiteiten van ondersteunende instellingen en opleidingen op het landelijk innovatiebeleid en het versterken van de samenhang tussen de activiteiten van deze instellingen;

 • -

  het (doen) verschaffen van informatie aan scholen, verzorgingsinstellingen, opleidingen, ouders en andere geïnteresseerden.

De activiteiten van o.a. het procesmanagement WSNS (Weer Samen Naar School) worden geleidelijk overgenomen door het Procesmanagement Primair Onderwijs.

Voor een uitgebreidere uitleg over de actoren en hun taken wordt verwezen naar het RIO `Klaar...af!'.

Hoofdstuk 3. Selectie

3.1. Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet 1995 1. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.

De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen te bewaren (dat wil zeggen naar de Rijksarchiefdienst over te brengen) en de (op termijn) te vernietigen gegevens van de bedoelde organen.

De te bewaren gegevens moeten een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk maken.

In dit BSD worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het deelbeleidsterrein basisonderwijs op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven.

De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren als uit digitale documenten bestaan.

Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het BSD een V met een termijn. In het driehoeksoverleg met betrekking tot de behandeling van de concept-selectielijst Voortgezet Onderwijs, dd 27 mei 1999, is besloten (tenzij anders vermeld) de expiratiedatum van het product van de handeling als ingangsdatum van de V-termijn te nemen. Onder expiratiedatum wordt verstaan de datum waarop de beschikking of regeling vervalt. Op verzoek van CFI is dit aangevuld met de opmerking dat bij bekostigingshandelingen de expiratiedatum de datum is waarop de laatste stukken met betrekking tot de financiële verantwoording aan het dossier worden toegevoegd. Deze definitie van het V-termijn is overgenomen door de deelnemers van het driehoeksoverleg met betrekking tot de behandeling van de concept-selectielijst Basisonderwijs.

3.2. Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het Rapport Institutioneel Onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde selectiecriteria.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. De nieuwe selectiecriteria onderscheiden zich van de oude criteria door een streven naar een duidelijker en eenduidige redactie van de formulering van de nieuwe criteria, teneinde de werkbaarheid te vergroten.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden.

De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden.

Selectiecriteria

Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren)

Algemeen seleciecriterium:

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting

Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

Algemeen seleciecriterium:

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting

Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

Algemeen seleciecriterium:

3. Handelingen die betrekking hebben verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting

Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

Algemeen seleciecriterium:

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting

Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

Algemeen seleciecriterium:

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

Algemeen seleciecriterium:

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterrein-specifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. Binnen het beleidsterrein basisonderwijs is de noodzaak hiertoe niet aanwezig geacht.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Hoofdstuk 4. selectielijsten

De selectielijst is geordend per actor, te beginnen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, hierna aangeduid als de minister van Onderwijs, die de voornaamste actor op het deelbeleidsterrein basisonderwijs is.

De handelingen van deze lijst zijn doorlopend genummerd. Aangegeven worden:

RIO nr.:

dit is het corresponderende nummer van de handeling binnen het RIO

Handeling

Periode

Grondslag

Produkt

Waardering:

door middel van plaatsing van de letters B en V wordt een waardering gegeven voor het `Bewaren' dan wel `Vernietigen' van de neerslag van de handeling. Bij de handelingen die met een B gewaardeerd zijn wordt het selectiecriterium vermeld dat tot dat voorstel geleid heeft. De te bewaren neerslag dient na afloop van de overbrengingstermijn overgebracht te worden naar de Rijksarchiefdienst in goede, geordende en toegankelijke staat.

Bij de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt zo mogelijk de termijn aangegeven, waarna de vernietiging kan plaatsvinden. De vernietigingstermijnen zijn ingevuld op grond van informatie uit bestaande vernietigingslijsten en gesprekken met vertegenwoordigers van het juridische en administratieve belang bij de verschillende zorgdragers.

A. Selectielijst met betrekking tot het handelen van de actor Minister van Onderwijs

4.1. Beleidsvorming

4.1.1 Totstandkoming van beleid; beleidsontwikkeling en evaluatie

RIO nr: 1

Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid inzake het basisonderwijs

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt: beleidsnota's , beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties

Waardering: B(1)

4.1.2 Totstandkoming van wet- en regelgeving

RIO nr: 2

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetgeving inzake het basisonderwijs

Periode: 1945-(31 juli 1998)

Grondslag: Grondwet, art. 23

Produkt: wetten

Waardering: B(1)

RIO nr: 3

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van KB's

Periode: 1945-(31 juli 1998)

Grondslag: LOW, Stb. 1920, 778

KLO, Stb. 1955, 558

WBO, Stb. 1981, 468

Produkt: AMvB's

Waardering: B(1)

RIO nr: 4

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van ministeriële besluiten

Periode: 1945-(31 juli 1998)

Grondslag: LOW, Stb. 1920, 778

KLO, Stb. 1955, 558

WBO, Stb. 1981, 468

Produkt: ministeriële besluiten

Waardering: B(1)

RIO nr: 5

Handeling: het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van overige voorschriften, circulaires

Periode: 1945-(31 juli 1998)

Grondslag: LOW, Stb. 1920, 778

KLO, Stb. 1955, 558

WBO, Stb. 1981, 468

Produkt: voorschriften, circulaires

Waardering: B(1)

RIO nr: 6

Handeling: het voorbereiden, bepalen, inbrengen en afstemmen van Nederlandse standpunten en bijdragen inzake het basisonderwijs in overleg met intranationale organisaties

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt: beleidsnota's, notities, rapporten

Waardering: B(1)

RIO nr: 7

Handeling: het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen/ verdragen inzake het basisonderwijs en het presenteren van Nederlandse standpunten in supra-nationale organisaties

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt: verdragen, nota's, notities, rapporten of activiteiten op het gebied van het basisonderwijs

Waardering: B(1)

RIO nr: 8

Handeling: het deelnemen aan internationale actieprogramma's op het gebied van het basisonderwijs

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag: verdragen, internationale overeenkomsten

Produkt: notulen, vergaderstukken

Waardering: B(5)

4.1.3 Verantwoording van beleid

RIO nr: 9

Handeling: het opstellen van periodieke verslagen

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt: series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen, onderwijsverslagen

Waardering: B(3)

RIO nr: 10

Handeling: het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van de Kamers der Staten Generaal op het gebied van het basisonderwijs

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt: brieven, notities

Waardering: B(3)

RIO nr: 11

Handeling: het verstrekken van informatie aan de Commissies voor de Verzoekschriften van de Staten Generaal, aan de overige kamercommissies en aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten van burgers inzake ontwikkelingen op het gebied van het basisonderwijs of handelingen van bewindslieden en hun ambtenaren

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt: brieven, notities

Waardering: B(3)

RIO nr: 12

Handeling: het beslissen op bezwaarschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake het basisonderwijs en het voeren van verweer in bezwaarschriftenprocedures voor de Raad van State en / of de kantonrechter

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt: beschikkingen, verweerschriften

Waardering: V 5 jaar

4.1.4 Informatieverstrekking

RIO nr: 13

Handeling: het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het basisonderwijs

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt:

Waardering: V 3 jaar

RIO nr: 14

Handeling: het voorbereiden en geven van voorlichting op het terrein van het basisonderwijs

Periode: 1945 - (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt: voorlichtingsplannen, voorlichtingsmateriaal

Waardering: V 5 jaar

NB Eén gedrukt eindexemplaar van het voorlichtingsmateriaal blijft bewaard

4.2. Regels voor het openbaar onderwijs en voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs

4.2.1 Inrichting van het onderwijs

-algemeen-

RIO nr: 16

Handeling: het verlenen van vrijstelling aan een schoolbestuur van een vereiste met betrekking tot het schoolrapport, de deelname aan het onderwijs in verschillende de vakken, de vereisten gesteld aan het schoolhoofd en aan de rijksvergoedingen, voor een bepaalde tijd

Periode: 1963 -1985

Grondslag: LOW, art. 3 bis

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

-vakken en kerndoelen-

RIO nr: 17

Handeling: het voorbereiden van regels m.b.t. het verlenen van vrijstelling van de verplichting tot het volgen van onderwijs in een of meer vakken

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW, art. 12 lid 3 en lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 19

Handeling: het verlenen van toestemming aan een schoolbestuur tot afwijking van de voorschriften voor de vakken in het lager- en basisonderwijs

Periode: 1985 -1995

Grondslag: LOW, art. 90 lid 6

WBO, art. 9 lid 9

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 21

Handeling: het vaststellen van de kerndoelen binnen het basisonderwijs

Periode: 1992 -(31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 9 lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

-speelplan, werkplan, leerplan, schoolwerkplan-

RIO nr: 23

Handeling: het verlenen van toestemming aan een schoolbestuur voor het afwijken van de voorschriften met betrekking tot de onderwerpen zoals die in een speel- en werkplan (kleuteronderwijs), leerplan (lager onderwijs) of een schoolwerkplan (basisonderwijs) behoren te zijn opgenomen

Periode: 1945 -1998

Grondslag: KLO, art. 16

LOW, art. 25 lid 5 en art. 90 lid 6

WBO, art. 11 lid 7

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 26

Handeling: het nemen van een beslissing m.b.t. de inhoud van een speel- en werkplan of een leerplan indien hierover verschil van mening bestaat tussen een gemeente en de inspecteur

Periode: 1948 - 1985

Grondslag: KLO, art. 16, lid 1

LOW, art. 23 bis, lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

-Trekkende bevolking-

RIO nr: 29

Handeling: het voorbereiden van criteria voor het verlenen van vrijstelling van leerplicht in geval het trekkend bestaan van een minderjarige daartoe aanleiding geeft

Periode: 1971 - (31 juli 1998)

Grondslag: Leerplichtwet 1969 art. 5a.

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

-opname Fries in leerplan of schoolwerkplan-

RIO nr: 30

Handeling: het stellen van voorwaarden waaronder bezitters van akten van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer waaraan niet tevens de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de Friese taal is verbonden, deze bevoegdheid kunnen verwerven

Periode: 1980 -1985

Grondslag: LOW, art. 129 bis, lid 2 bis

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 31

Handeling: het voorbereiden van voorwaarden waaronder bezitters van akten van bekwaamheid waaraan niet tevens de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in het vak vermeld in art. 2 onder w in de LOW is verbonden, deze bevoegdheid wel kunnen verwerven

Periode: 1979 -1985

Grondslag: LOW, art. 129 bis, lid 2 bis

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 32

Handeling: het verlenen van toestemming dat een onderwijzer verbonden aan een school in de provincie Friesland onderwijs geeft in het vak Friese taal voor ten hoogste drie jaar zonder dat deze daartoe bevoegd is

Periode: 1980 -1985

Grondslag: Besluit van 15 juli 1980 Stb. 422 art. IV

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 33

Handeling: het voorbereiden van regels voor het verlenen van ontheffing van de verplichting aan scholen in de provincie Friesland om het vak Friese taal in het leerplan op te nemen

Periode: 1974 -1985

Grondslag: LOW, art. 3 lid 2, vijfde volzin

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

-integratie-

RIO nr: 36

Handeling: het goedkeuren van de overbrenging of integratie van een school voor speciaal onderwijs of van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in een of meer scholen voor basisonderwijs

Periode: 1994 -31 juli 1998

Grondslag: WBO, art. 11a. lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na de opheffing van de basisschool

RIO nr: 37

Handeling: het geven van regels voor de bekostiging van scholen die worden geïntegreerd

Periode: 1994 - 31 juli 1998

Grondslag: WBO, art. 11a. lid 3b.

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

-Onderwijs in eigen taal- en cultuur (OETC)-

RIO nr: 39

Handeling: het voorbereiden van regels voor het vaststellen voor welke groepen van leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond het aan een schoolbestuur is toegestaan onderwijs in de taal en cultuur van het land van oorsprong van die leerlingen in het leerplan of schoolwerkplan op te nemen

Periode: 1984 - (31 juli 1998)

Grondslag: LOW, art. 3 lid bis

WBO, art. 10, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 41

Handeling: het verlenen van toestemming aan een schoolbestuur om voor groepen leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, onderwijs in taal en cultuur van het land van oorsprong van die leerlingen in het schoolwerkplan op te nemen

Periode: 1985 - 31 juli 1998

Grondslag: Besluit leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond WBO van 29 maart 1985, art. 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 42

Handeling: het bepalen van het aantal onderwijzers met een gehele of gedeeltelijke weektaak dat op een school het onderwijs kan geven in de taal en cultuur van leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond

Periode: 1984 -1985

Grondslag: LOW, art. 28 lid 7

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 43

Handeling: het geven van regels voor het verlenen van toestemming tot het geven van onderwijs in de taal en cultuur van leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond aan personen die niet in het bezit zijn van een bewijs van bekwaamheid of in het bezit zijn van een buiten Nederland behaald bewijs van bekwaamheid

Periode: 1983 -1985

Grondslag: LOW, art. 129ter lid 3 en lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

-Godsdienstonderwijs-

RIO nr: 45

Handeling: het nemen van een beslissing m.b.t. het vrijgeven van uren voor godsdienstonderwijs indien daarover verschil van mening bestaat tussen een gemeente en de inspecteur

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW, art. 26 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 46

Handeling: het voorbereiden van eisen waaraan instellingen die het godsdienstonderwijs verzorgen dienen te voldoen

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW, art. 26 lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 48

Handeling: het vrij geven of beschikbaar stellen van schoollokalen voor godsdienstonderwijs ten behoeve van het kleuteronderwijs

Periode: 1955 -1985

Grondslag: KLO, art. 17 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 49

Handeling: het voorbereiden van de eisen waaraan verenigingen moeten voldoen om gelijk gesteld te kunnen worden met kerkelijke gemeenten die godsdienstonderwijs verzorgen

Periode: 1955 -1985

Grondslag: KLO, art. 17 lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

-vaststellen zomervakantie-

RIO nr: 50

Handeling: het vaststellen van het begin en het eind van de zomervakantie

Periode: 1945 - (31 juli 1998)

Grondslag: LOW, art. 25

WBO, art. 12 lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar

4.2.2. Personeel

-Directie-

RIO nr: 52

Handeling: het voorbereiden van regels waarmee de vereiste aanvullende bewijzen, naast de akte van bekwaamheid, voor de functie van schoolhoofd worden aangegeven

Periode: 1981 -1985

Grondslag: LOW, art. 27 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 53

Handeling: het goedkeuren dat de functie van directeur of leraar kan worden waargenomen door een persoon die niet beschikt over de vereiste (onderwijs)bevoegdheden voor de functie

Periode: 1945 -1952

Grondslag: LOW, art. 158 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 54

Handeling: het goedkeuren van de periode waarin de functie van directeur of leraar zal worden waargenomen door een persoon die niet over de onderwijsbevoegdheden beschikt die voor deze functies zijn vereist

Periode: 1945 -1952

Grondslag: LOW, art. 165 lid 2, art. 209 lid 3, art. 210bis

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 56

Handeling: het verlenen van toestemming dat een schoolhoofd wordt ontheven van de verplichting tevens onderwijs te geven

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW, art. 27 lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

-Onderwijzend en niet-onderwijzend personeel-

RIO nr: 57

Handeling: het ontnemen/teruggeven van de bevoegdheid tot het geven van onderwijs aan degenen die deze op basis van bepalingen in de wet hebben verloren

Periode: 1945 -1974

Grondslag: KLO, art. 6 lid 1 en 3, artikel 29 lid 2 en art. 81 lid 1

LOW, art. 132 lid 2

Wijzigingswet WBO van 25 maart 1987 art. V lid 1; art. V lid 2; art. V lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 75 jaar na geboortedatum

RIO nr: 59

Handeling: het voorbereiden van regels ter vaststelling van het aantal kleuters dat bepalend is voor het aantal aan te stellen kleuterleidsters dat naast de hoofdleidster aan een kleuterschool is verbonden

Periode: 1976 -1985

Grondslag: KLO, art. 20 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 60

Handeling: het lager stellen van het verplicht aantal kleuterleidsters voor een school

Periode: 1955 -1985

Grondslag: KLO, art. 20 lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 61

Handeling: het voorbereiden van regels voor het vaststellen van het aantal onderwijzers dat naast het schoolhoofd aan een school dient te zijn verbonden in relatie tot het aantal leerlingen

Periode: 1976 -1985

Grondslag: LOW art. 28 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 62

Handeling: het voorbereiden van regels voor de aanpassing van de aantallen leerlingen die bepalend zijn voor de aantallen onderwijzers die aan een school worden verbonden

Periode: 1959 -1985

Grondslag: LOW art. 28 lid 4 ter

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 64

Handeling: het lager stellen van het aantal onderwijzers dat aan een school is verbonden bij een aanzienlijke daling van het aantal leerlingen

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW art. 28 lid 8

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 65

Handeling: het voorbereiden van regels voor het bepalen welke rechtspositionele gevolgen zijn verbonden aan functies die zowel onderwijsgevende als onderwijsondersteunende taken omvatten

Periode: 1992- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 14, lid 6

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 67

Handeling: het voorbereiden van regels ter vaststelling van het aantal groepsleraren die aan een school zijn verbonden, en van het aantal leerlingen dat bepalend is voor het aantal aan te stellen groepleraren

Periode: 1985 -1992

Grondslag: WBO, art. 15 lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 68

Handeling: het lager stellen van het verplichte aantal groepsleraren dan het aantal genoemd in het Formatiebesluit WBO, indien een aanzienlijke daling plaatsvindt van het aantal leerlingen van een school beneden het aantal leerlingen waarnaar het aantal groepsleraren wordt bepaald, en een spoedig herstel niet wordt verwacht

Periode: 1985 - 1992

Grondslag: WBO, art. 15 lid 3

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 69

Handeling: het op grond van bijzondere omstandigheden goedkeuren dat aan een school meer groepsleraren zijn verbonden dan in het Formatiebesluit WBO is bepaald

Periode: 1985 -1992

Grondslag: WBO, art. 15 lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 15 jaar

RIO nr: 70

Handeling: het op grond van bijzondere omstandigheden goedkeuren dat voor een school wordt afgeweken van het bepaalde in het Formatiebesluit WBO

Periode: 1985 - 1992

Grondslag: WBO, art. 16 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: B(5/6)

RIO nr: 71

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften omtrent de benoemingsvereisten voor het personeel van een basisschool

Periode: 1985-(31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 19, lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 72

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften omtrent de rechtspositie van het personeel

Periode: 1985- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 20, lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

-Overleg-

RIO nr: 73

Handeling: het voorbereiden van regels omtrent de wijze waarop verenigingen voor kleuterleidsters inspraak kunnen hebben op wet- en regelgeving die op hen betrekking heeft

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 74

Handeling: het aanwijzen van de ambtenaren die deelnemen aan het georganiseerd overleg kleuterleidsters en van een secretaris

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit georganiseerd overleg kleuterleidsters art. 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van het overleg

RIO nr: 75

Handeling: het goedkeuren, opschorten of intrekken van een toelating tot het georganiseerd overleg kleuterleidsters

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit georganiseerd overleg kleuterleidsters art. 4 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van het overleg

RIO nr: 76

Handeling: het goedkeuren van een reglement van orde voor het georganiseerd overleg kleuterleidsters

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit georganiseerd overleg kleuterleidsters art. 9

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van het overleg

RIO nr: 77

Handeling: het voorbereiden van regels ten aanzien van de wijze waarop verenigingen van onderwijzers de belangen betreffende de rechtspositie kunnen behartigen

Periode: 1958 - 1985

Grondslag: LOW, zoals gewijzigd bij de wet van 04-08-1958, Stb. 387

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 78

Handeling: het voorbereiden van regels ten aanzien van de wijze waarop verenigingen van onderwijzers de belangen betreffende de rechtspositie kunnen behartigen

Periode: 1958 - 1985

Grondslag: LOW, zoals gewijzigd bij de wet van 04-08-1958, Stb. 387

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 78

Handeling: het voorbereiden van regels inzake het decentraal georganiseerd overleg

Periode: 1994- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, zoals gewijzigd bij de wet van 23-12-1994, Stb. 940, art. 22a, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 79

Handeling: het lager stellen van het aantal scholen dat aangesloten moet zijn bij een geschillencommissie georganiseerd overleg

Periode: 1992- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 22b, lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 80

Handeling: het voorbereiden van voorschriften voor het personeel omtrent aanstelling, schorsing, ontslag en disciplinaire maatregelen

Periode: 1920- (31 juli 1998)

Grondslag: KLO, art. 28 t/m 37

LOW, art. 37 t/m 40

WBO, art. 32, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 81

Handeling: het lager stellen van het aantal bijzondere scholen waarover de commissie van beroep haar werkzaamheden uitstrekt

Periode: 1984- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 42, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na de laatste aanpassing van het aantal

Het betreft hier stukken van de voorlaatste aanpassing.

RIO nr: 82

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften omtrent de samenstelling en werkwijze van de commissie van beroep ten behoeve van het personeel voor bijzondere scholen

Periode: 1984- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 42, lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 83

Handeling: het voorbereiden van regels omtrent het georganiseerd overleg met de daarvoor in aanmerking komende personeelsorganisaties ten behoeve van het personeel

Periode: 1984- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 43

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 84

Handeling: het voorbereiden van regels omtrent het te voeren overleg met personeelsorganisaties en organisaties van gemeente- en schoolbesturen met betrekking tot aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van het personeel van een school waarop bij wijze van experiment onderwijs wordt gegeven

Periode: 1970 - (31 juli 1998)

Grondslag: Experimentenwet onderwijs 1970 art. 4a. lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 85

Handeling: het bepalen welke rechten zijn verbonden aan akten, getuigschriften, diploma's of verklaringen van een school waarop bij wijze van experiment onderwijs wordt gegeven en uit openbare kas wordt bekostigd

Periode: 1970 - (31 juli 1998)

Grondslag: Experimentenwet onderwijs 1970 art. 6

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

-Stages-

RIO nr: 86

Handeling: het verlenen van gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting die het schoolbestuur heeft om studenten die in opleiding zijn voor een functie in het basisonderwijs of in het voortgezet onderwijs, stagemogelijkheden te bieden

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 22 lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: B(3)

-Bewijzen van bekwaamheid-

RIO nr: 87

Handeling: het aanwijzen van een rechtspersoonlijkheid, bezittende instellingen en verenigingen, als bevoegd tot het verstrekken van akten van bekwaamheid als (hoofd)leidster in het kleuteronderwijs

Periode: 1955-1985

Grondslag: KLO, art. 131 lid 2, lid 3

Produkt: besluit

Waardering: V 5 jaar na volgende aanwijzing

RIO nr: 89

Handeling: het gelijkstellen van getuigschriften aan de akten van bekwaamheid als kleuterleidster

Periode: 1955 -1985

Grondslag: KLO, art. 131 lid 4

Produkt: besluit/beschikking

Waardering: B(5)

RIO nr: 91

Handeling: het aanwijzen van andere bewijzen die kunnen getuigen van voldoende pedagogisch-didactische voorbereiding op de functie van kleuterleidster

Periode: 1957 -1968

Grondslag: Besluit Opleiding Kleuterleidsters, Stb. 1957, 480, art. 12 lid 3, onder f

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 92

Handeling: het voorbereiden van regels voor het vaststellen van voorwaarden waaronder de akten van bekwaamheid tevens de bevoegdheid verlenen tot het geven van onderwijs aan scholen in de vakken lichamelijke oefening, nuttige handwerken voor meisjes, handenarbeid en Friese taal

Periode: 1970 -1985

Grondslag: LOW, art. 129bis lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 93

Handeling: het verlenen van vrijstelling van de bepaling dat onderwijsgevenden in het bezit dienen te zijn van de in de Lager-onderwijswet 1920 genoemde bewijzen van bekwaamheid

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW, art. 130 lid 1b

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 94

Handeling: het verlenen van de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de eigen taal en cultuur van leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (OETC) aan personen die niet in het bezit zijn van een bewijs van bekwaamheid

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 3 lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: B(5/6)

-Buitenlandse bewijzen van bekwaamheid-

RIO nr: 96

Handeling: het gelijkstellen van de akten van bekwaamheid uitgereikt buiten Nederland aan akten van bekwaamheid als (hoofd) leidster

Periode: 1955-1985

Grondslag: KLO, art. 81

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 98

Handeling: het gelijkstellen van de akten van bekwaamheid behaald in Suriname of de Nederlandse Antillen en Aruba aan de akten van bekwaamheid als kleuterleidster

Periode: 1964 -1985

Grondslag: KLO, art. 103a

Produkt: beschikking van 17-11-1965, nr. 299114 L.O.

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 100

Handeling: het gelijkstellen van een in de Nederlandse Antillen, Aruba of Suriname verworven bewijs van bekwaamheid met een overeenkomstig bewijs van bekwaamheid dat in Nederland is behaald

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW, art.129ter

Produkt: besluit en ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 102

Handeling: het gelijkstellen van een buiten Nederland verworven bewijs van bekwaamheid met een overeenkomstig bewijs van bekwaamheid dat in Nederland is behaald

Periode: 1985- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 3, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 103

Handeling: het vaststellen van voorwaarden en beperkingen bij het verlenen van de bevoegdheid

tot het geven van schoolonderwijs aan personen met een buitenlands bewijs van bekwaamheid

Periode: 1985 - ( 31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 3 lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

4.2.3 Leerlingen

RIO nr: 104

Handeling: het geven van voorschriften voor de door de hoofdleidster van een kleuterschool bij te houden aantekeningen over het schoolbezoek van de kleuters

Periode: 1955 -1985

Grondslag: KLO, art. 20 lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 105

Handeling: het geven van voorschriften voor het bijhouden van het schoolbezoek van leerlingen

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW, art. 28 lid 10 (vanaf 1976: lid 6)

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 106

Handeling: het bepalen van de leeftijd waarop leerlingen kunnen worden toegelaten tot het lager onderwijs en van de leeftijd waarop zij dit onderwijs dienen te hebben verlaten

Periode: 1948 - 1985

Grondslag: LOW, art. 11 lid 1 en 2

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 107

Handeling: het verkorten of verlengen van de wettelijke termijnen waarop de toelating tot de in een bepaalde gemeente gelegen scholen voor gewoon lager onderwijs kan plaatsvinden

Periode: 1951 - 1985

Grondslag: Besluit bepaling van de leeftijd van toelating van 17 maart 1951 Stb. 1951 nr. 79 art. 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 109

Handeling: het voorbereiden van regels met betrekking tot het vaststellen van de leeftijd waarop kleuters de kleuterschool moeten verlaten

Periode: 1955 -1985

Grondslag: KLO, art. 15 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 110

Handeling: het verlenen van vrijstelling van de eis dat het zesde leerjaar moet zijn doorlopen aan leerlingen die tot een school voor voortgezet lager onderwijs wensen te worden toegelaten

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 11 lid 3

Produkt: besluit

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 111

Handeling: het geven van regels voor het gelijkstellen van een pedagoog of psycholoog aan de arts die bevoegd is tot het geven van een verklaring dat hij/zij een jongere niet geschikt acht om tot een school of instelling te worden toegelaten

Periode: 1971 - (31 juli 1998)

Grondslag: Leerplichtwet 1969 art. 7

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 112

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport dat over iedere leerling die de school verlaat dient te worden opgesteld

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 26

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

4.2.4 Ouders

RIO nr: 114

Handeling: het voorbereiden van nadere regels voor de inrichting, de wijze van verkiezing van de leden en de verdere bevoegdheden van de oudercommissies en van de ouderraden voor een kleuterschool

Periode: 1955 -1985

Grondslag: KLO, art. 14 lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(4)

RIO nr: 115

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften voor de totstandkoming, de inrichting en de verdere bevoegdheden van de oudercommissies, de ouderraden en de schoolraden

Periode: 1945 -1981

Grondslag: 1945 -1974: LOW, art. 20 lid 3;

1974 -1981: LOW, art. 20 lid 7

Produkt: AMvB

Waardering: B(4)

RIO nr: 117

Handeling: het voorbereiden van voorschriften met betrekking tot de vaststelling van de financiële draagkracht van de ouders van leerlingen die voor de vervoerskostenvergoeding in aanmerking kunnen komen

Periode: 1985 - 1992

Grondslag: WBO, art. 45 lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

4.3. Bekostiging, kleuter- en lager onderwijs, de periode 1945-1985

4.3.1 Kleuteronderwijs

-Openbaar kleuteronderwijs-

RIO nr: 120

Handeling: het beschikbaar stellen van een bestaand gebouw als schoolgebouw aan een instelling of vereniging

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de school

RIO nr: 122

Handeling: het verlenen van toestemming tot instandhouding van een openbare kleuterschool aan een gemeente indien de wettelijk voorgeschreven maatstaf voor instandhouding niet is gehaald

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 11 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 123

Handeling: het voorbereiden van nadere regels omtrent de bouw en inrichting van het gebouw en het daarbij behorend terrein en omtrent het aantal toe te laten kleuters

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 18 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 127

Handeling: het goedkeuren van de (ver)bouw van scholen, de verandering van inrichting, meubilair of speelplaats

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 18 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de school

RIO nr: 128

Handeling: het jaarlijks aan een gemeente verstrekken van een vergoeding voor de kosten van openbare kleuterscholen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 39 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 129

Handeling: het jaarlijks aan de gemeenten toekennen van een vergoeding voor de salariskosten van de kleuterleidsters

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 40 lid 2

Produkt: besluit / rijksbegrotingswet

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 130

Handeling: het vaststellen van regels op basis waarvan kan worden bepaald welke voor de kleuterleidsters bestemde bezoldiging niet door het rijk kan worden vergoed

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 40 lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 131

Handeling: het verlenen van ontheffing van de eis dat een openstaande vacature voor kleuterleidster niet langer dan zes maanden onvervuld blijft

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 41 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 132

Handeling: het verstrekken van een verklaring waarin wordt aangegeven dat de bouw, inrichting, uitbreiding of verbouwing van een schoolgebouw werd verricht volgens de bij AMvB gestelde regels

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 42 lid 3

Produkt: beschikking/verklaring

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de school

RIO nr: 134

Handeling: het benoemen van een vertegenwoordiger in de commissie van schatters

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 42 lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de commissie

RIO nr: 135

Handeling: het lager stellen van een vergoeding ten behoeve van de huisvesting indien een kleuterschool in belangrijke mate wordt gebruikt voor andere doeleinden

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 42 lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 136

Handeling: het jaarlijks vaststellen van een bedrag per lokaal dat als basis dient voor te verstrekken vergoedingen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 43 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 137

Handeling: het jaarlijks vaststellen van een bedrag per kleuter dat als basis dient voor te verstrekken vergoedingen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 44 lid 1

Produkt: beschikking van 10 april 1956 nr. 29562 II; Stct. van 12 april 1956, nr. 72

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 139

Handeling: het voor een bepaalde school hoger stellen van het bedrag per lokaal of leerling dat dient als basis voor toe te kennen vergoedingen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 46 lid 1

Produkt: beschikking / besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 141

Handeling: het voorbereiden van nadere regels voor de bekostiging van het openbaar kleuteronderwijs

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 48 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 142

Handeling: het vaststellen van richtlijnen voor de rijksvergoeding, de eventuele voorschotten daarop en van de datum waarop de gegevens hiervoor binnen dienen te zijn

Periode: 1975 - 1985

Grondslag: Besluit Vergoedingen Gemeenteuitgaven Kleuteronderwijs art. 2 en 3

Produkt: ministeriële regeling:

Waardering: B(5)

RIO nr: 143

Handeling: het verlengen van het termijn waarop de gemeente de bij wet genoemde bescheiden dient te hebben toegestuurd om in aanmerking te kunnen komen voor rijksvergoedingen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit vergoedingen openbaar kleuter onderwijs art. 2 lid 3 en art. 3 lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 144

Handeling: het vaststellen van modellen voor de te verstrekken gegevens t.b.v. de vaststelling van vergoedingen in het kader van het Besluit Vergoedingen Gemeenteuitgaven Kleuteronderwijs

Periode: 1975 - 1985

Grondslag: Besluit Vergoedingen Gemeenteuitgaven Kleuteronderwijs art. 14

Produkt: ministeriële regeling:

Waardering: B(5)

RIO nr: 145

Handeling: het vaststellen van de rijksvergoeding waar een gemeente aanspraak op maakt of waarop opleidingsscholen voor kleuterleidsters wettelijk aanspraak op maken

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit vergoedingen openbaar kleuter onderwijs art. 10

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 146

Handeling: het vaststellen van modellen voor het verstrekken van de benodigde opgaven bij een aanvraag om een rijksvergoeding

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit vergoedingen openbaar kleuter onderwijs art. 11

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

-het gesubsidieerd bijzonder kleuteronderwijs-

RIO nr: 147

Handeling: het lager stellen van het aantal kleuters dat als maatstaf dient voor de vaststelling van een te verstrekken subsidie aan een bijzondere kleuterschool t.b.v. de stichtingskosten

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 51 lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 149

Handeling: het nemen van een beslissing over het bestek, de terreinkeuze, de eerste inrichting of de raming der kosten bij de stichting van een te subsidiëren kleuterschool

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 55 lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de school

RIO nr: 151

Handeling: het verlenen van vrijstelling van de bepaling dat de waarborgsom geheel of gedeeltelijk aan de gemeente vervalt bij dalingen van het aantal kleuters op een bepaalde tijd na de stichting van een kleuterschool

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 57 lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 152

Handeling: het vaststellen van het percentage over de waarborgsom of over het niet-vervallen gedeelte daarvan, dat door de gemeente aan het schoolbestuur dient te worden betaald

Periode: 1974 - 1985

Grondslag: KLO, art. 57 lid 5

Produkt: besluit

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 155

Handeling: het bepalen van het bedrag dat de gemeente als vergoeding dient te verstrekken voor de kosten die boven de voor bouwwerkzaamheden geraamde kosten liggen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 59 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 161

Handeling: het verstrekken van een verklaring met betrekking tot de buiten gebruikstelling van een gebouw ten behoeve van de terugontvangst van een waarborgsom

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 61 lid 7

Produkt: verklaring

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 162

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften voor de uitvoering van bepalingen met betrekking tot het gesubsidieerd bijzonder kleuteronderwijs

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 64

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 163

Handeling: het voorbereiden van nadere regels ter bepaling van een tarief volgens welk de gemeente / het schoolbestuur schoolgeld kan heffen

Periode: 1955 - 1975

Grondslag: KLO, art. 49 lid 1; art. 66 lid 9

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 165

Handeling: het nemen van een beslissing een kleuterschool voor vergoeding in aanmerking te brengen ook al zijn de daarvoor voorgeschreven normen/voorwaarden niet gehaald

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 69 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 166

Handeling: het per dienstjaar namens het rijk toekennen van de vergoedingen waarop de kleuterscholen volgens bepalingen in de wet aanspraak maken

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 70 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 168

Handeling: het nemen van een beslissing op een aanvraag van het bestuur van een kleuterschool om een vergoeding voor de aan kleuterleidsters verstrekte salarissen of uitkeringen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 71 lid 1 en lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 169

Handeling: het nemen van een beslissing tot toekenning van een hoger bedrag per kleuter of lokaal dan het vastgesteld bedrag waarop het bestuur van een bijzondere kleuterschool aanspraak maakt

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 74 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 170

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften voor de uitvoering van bepalingen die de vergoeding voor overige kosten regelen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 76 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 171

Handeling: het vaststellen en wijzigen van een vergoeding, de eventuele voorschotten daarop en van de datum waarop de gegevens hiervoor binnen dienen te zijn

Periode: 1975 - 1985

Grondslag: Besluit Vergoedingen Gemeenteuitgaven Kleuteronderwijs art. 2 en 3; Besluit Vergoedingen Bijzonder Kleuteronderwijs art. 5

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 172

Handeling: het goedkeuren van de borg die een schoolbestuur aandraagt als garantie voor het nakomen van de verplichtingen uit ontvangen voorschotten

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit Vergoedingen Bijzonder Kleuteronderwijs art. 10 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 173

Handeling: het erkennen van een organisatie van schoolbesturen als borg ter garantie voor het nakomen van verplichtingen van de besturen, voortvloeiend uit ontvangen voorschotten

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit Vergoedingen Bijzonder Kleuteronderwijs art. 10 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 174

Handeling: het vaststellen, weigeren of opschorten van een voorschot op de rijksvergoeding waar een schoolbestuur aanspraak op maakt

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit Vergoedingen Bijzonder Kleuteronderwijs art. 11

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 175

Handeling: het vaststellen van het bedrag van de rijksvergoeding waar een school aanspraak op maakt

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit Vergoedingen Bijzonder Kleuteronderwijs art. 13

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 176

Handeling: het vaststellen van de termijn waarop terugstorting van teveel uitbetaalde voorschotten dient te zijn verricht

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit Vergoedingen Bijzonder Kleuteronderwijs art. 14 lid 4

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 177

Handeling: het vaststellen van modellen voor het verstrekken van de benodigde opgaven bij een aanvraag om een rijksvergoeding

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: Besluit Vergoedingen Bijzonder Kleuteronderwijs art. 21

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 178

Handeling: het namens het rijk per dienstjaar vergoeden van de kosten die gemeenten ten behoeve van de stichting van bijzondere kleuterscholen maken

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 77 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 179

Handeling: het geven van voorschriften voor de uitvoering van de bepaling die de rijksvergoeding aan gemeenten ten behoeve van het (bijzonder) kleuteronderwijs regelt

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 78 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 180

Handeling: het verlenen van toestemming tot afwijking van de bepaling dat de gemeente aan bijzondere scholen geen andere betalingen verricht dan die bij de wet zijn toegestaan

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 119

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

RIO nr: 181

Handeling: het verminderen van de vastgestelde huursom met een bedrag per lokaal per jaar in verband met de invoering van de Kleuteronderwijswet 1955 en de daarbij voor het eerst toe te kennen vergoedingen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 127

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 182

Handeling: het lager stellen van de jaarlijkse rijksvergoeding aan gemeenten indien de school of scholen in die gemeente mede op andere wijze werden bekostigd

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 128 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 183

Handeling: het vaststellen van het bedrag dat voor het onderhoud van het bureau voor de inspectie beschikbaar kan worden gesteld

Periode: 1958 - 1985

Grondslag: Besluit Rijksschooltoezicht op het Kleuteronderwijs art. 34 en 35

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

4.3.2 Lager onderwijs

-openbaar gewoon lager, voortgezet lager, uitgebreid lager en vervolgonderwijs-

RIO nr: 184

Handeling: het vaststellen van modellen voor de opgaven van gegevens m.b.t. de vaststelling van de rijksvergoedingen en voorschotten daarop

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: Koninklijk Besluit 26 november 1937 Stb. 374 art. 10; Besluit vergoedingen bijzonder lager onderwijs art. 20

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 186

Handeling: het voorbereiden van nadere regels omtrent het jaarsalaris van de schoolhoofden en het overig onderwijzend personeel

Periode: 1948 - 1985

Grondslag: LOW, art. 30

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 187

Handeling: het nemen van een beslissing tot doorbetalen van het salaris na verstrijken van verlof wegens ziekte in uitzonderlijke gevallen

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: Besluit van 29 januari 1924, Stb. 23 art. 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 189

Handeling: het buiten aanmerking stellen van een school waarvoor de uit te keren bedragen per leerling dienen te worden berekend, indien deze school een te gering aantal leerlingen heeft

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 55quater lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 190

Handeling: het jaarlijks vergoeden van de salarissen van schoolhoofden en onderwijzers en van degenen die deze tijdelijk vervangen

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 56 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 191

Handeling: het voorbereiden van nadere regels voor het aanwijzen van de wettelijk verplichte aantallen onderwijzers indien er sprake is van boventalligen

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 56 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 193

Handeling: het vergoeden van het jaarsalaris of een deel daarvan aan boventallig onderwijzend personeel

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 56 lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 194

Handeling: het voor vergoeding in aanmerking brengen van scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs ondanks dat de gemeente waarin deze scholen zijn gevestigd niet voldoet aande daarvoor te hanteren maatstaf van aantal ingezetenen

Periode: 1950 - 1985

Grondslag: LOW, art. 56bis lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 195

Handeling: het verlenen van ontheffing van de eis betreffende het aantal leerlingen dat een school voor uitgebreid lager onderwijs in het tweede en derde leerjaar dient te hebben om voor vergoeding in aanmerking te blijven

Periode: 1950 - 1985

Grondslag: LOW, art. 57 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: B5

RIO nr: 196

Handeling: het verlenen van ontheffing van de eis dat een gemeente alleen voor vergoeding van het salaris over bestaande vacatures op scholen in aanmerking komt indien deze vacatures niet langer dan zes maanden open staan

Periode: 1948 - 1985

Grondslag: LOW, art. 59 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 197

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften omtrent de vergoedingen voor salarissen en mogelijke afwijkingen op de daarbij geldende voorwaarden, en de voorschotten die op basis van het recht op vergoeding kan worden genoten

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 60 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 198

Handeling: het vaststellen van een datum later dan wettelijk is voorgeschreven voor de verzending door een gemeente- of schoolbestuur van de gegevens voor vaststelling van de rijksvergoedingen

Periode: 1975 - 1985

Grondslag: Besluit vergoedingen openbaar lager onderwijs art. 2 lid 3; Besluit vergoedingen bijzonder lager onderwijs art. 5 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 200

Handeling: het vaststellen of wijzigen van het bedrag van de rijksvergoeding waar een gemeente aanspraak op maakt en van eventueel te verstrekken voorschotten daarop

Periode: 1975 - 1985

Grondslag: Besluit vergoedingen openbaar lager onderwijs art. 7 en 10; Besluit vergoedingen bijzonder lager onderwijs art. 12 lid 3 en art. 13 lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 201

Handeling: het vaststellen van modellen voor de door gemeentebesturen te verstrekken gegevens ter vaststelling van de rijksvergoedingen

Periode: 1975 - 1985

Grondslag: Besluit vergoedingen openbaar lager onderwijs art. 11

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 202

Handeling: het goedkeuren van de plannen voor bouw, verbouw, uitbreiding en verandering van inrichting van scholen en voor de aankoop van grond

Periode: 1948 - 1985

Grondslag: LOW, art. 69

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de school

RIO nr: 203

Handeling: het aanwijzen van een bouwkundige die adviseert in alle voornemens tot bouw, verandering van bouw en/of inrichting van een school

Periode: 1948 - 1985

Grondslag: LOW, art. 69

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de school

RIO nr: 204

Handeling: het nemen van een beslissing met betrekking tot de goedkeuring van voornemens tot bouw, verandering van bouw en/of inrichting van een school indien een inspecteur weigert de goedkeuring te verlenen

Periode: 1948 - 1985

Grondslag: LOW, art. 69

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de school

-bijzonder gewoon lager, voortgezet gewoon lager, uitgebreid lager onderwijs en vervolgonderwijs-

RIO nr: 205

Handeling: het toekennen van een vergoeding voor de stichting van een schoolgebouw

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 73 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 206

Handeling: het toekennen van een vergoeding voor de uitbreiding, verbouwing, het herstel, de verandering van inrichting van een schoolgebouw of de aanschaf van schoolmeubelen of leermiddelen

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 73 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 209

Handeling: het nemen van een beslissing met betrekking tot de keuze van het terrein, de gekozen eerste inrichting of de kostenraming door een schoolbestuur indien de gemeente daar in eerste instantie bezwaar tegen heeft geuit

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 77 lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de school

RIO nr: 210

Handeling: het nemen van een beslissing in een te treffen bruikleen-overeenkomst tussen een gemeente en een bestuur van een bijzondere school i.v.m. het recht van de laatste op het medegebruik van een lokaal of terrein

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 80 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de school

RIO nr: 215

Handeling: het verstrekken van een verklaring waaruit de reden voor het buiten gebruik stellen van een gebouw blijkt zodat kan worden beoordeeld of de door het schoolbestuur aan de gemeente terug te betalen waarborgsom vervalt of niet

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 83 lid 6

Produkt: verklaring

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 216

Handeling: het benoemen van een deskundige die de Onderwijsraad / het ministerie vertegenwoordigt in de commissie van schatters

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 85 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de commissie

RIO nr: 217

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften met betrekking tot de in de Lager-onderwijswet 1920 geregelde onderwerpen omtrent schoolgebouwen en hun inrichting

Periode: 1945 - 1948

Grondslag: LOW, art. 86

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 218

Handeling: het vergoeden van de kosten van instandhouding van bijzondere scholen indien voldaan wordt aan de daartoe gestelde voorwaarden

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 88

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 219

Handeling: het aan het gemeentebestuur verstrekken van een machtiging tot het goedkeuren van de voorwaarden waaronder de rente over het kapitaal aan het schoolbestuur kan worden verstrekt ter vergoeding van de herbouw van een schoolgebouw i.v.m. oorlogsschade

Periode: 1948 - 1985

Grondslag: LOW, art. 87ter lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 222

Handeling: het verstrekken van een machtiging aan het schoolbestuur voor het verstrekken van een vergoeding aan een bijzondere lagere school op gronden anders dan bepaald bij art. 72 t/m 86 van de Lager-onderwijswet 1920

Periode: 1948 - 1985

Grondslag: LOW, art. 88bis lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

RIO nr: 223

Handeling: het vaststellen van nadere regels omtrent:

- de bouw en inrichting van de lokalen waarin lager schoolonderwijs gegeven wordt,

- de inrichting van de terreinen voor onderwijs in lichamelijke oefening

- het aantal leerlingen dat in die scholen mag worden toegelaten

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 6; art. 89 lid 8

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 224

Handeling: het verlenen van vrijstelling van de eis dat de lokalen bestemd voor onderwijs één gebouwencomplex dienen te vormen

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: Besluit van 15 februari 1924 Stb. 1924 nr. 48 art. 2 lid 2; Bouwbesluit lager onderwijs art. 4 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 228

Handeling: het nemen van een beslissing dat een vastgestelde afwijking van het rooster van lesuren aanleiding geeft tot het aanpassen van de vergoeding

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 90 lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 229

Handeling: het voorbereiden van een besluit ter bepaling van het gedeelte van bijzondere scholen dat niet, of slechts gedeeltelijk in aanmerking komt voor een vergoeding voor de instandhouding op basis van de in de wet genoemde criteria

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 96 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 231

Handeling: het nemen van een beslissing dat een bijzondere school toch voor vergoeding voor de instandhouding in aanmerking komt ondanks het feit dat deze niet voldoet aan de daarvoor gestelde wettelijke voorwaarden betreffende het leerlingenaantal en het verlenen van ontheffing van (één van) de gestelde voorwaarden

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 96 lid 3 en lid 4 en art. 96bis lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

RIO nr: 232

Handeling: het vergoeden van de jaarsalarissen van het onderwijzend personeel op bijzondere scholen die aan de wettelijk gestelde voorwaarden hebben voldaan

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 97 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 233

Handeling: het verlenen van ontheffing van een voorschrift tot het uitvoeren van een vermindering op het salaris van onderwijzend personeel op bijzondere scholen

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 97 lid 2 t/ m 4 en art. 100 lid 5

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 234

Handeling: het nemen van een beslissing op de door schoolbesturen gedane aanvragen om vergoeding van de salarissen van hun personeel en het bepalen van het te vergoeden bedrag

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 99 lid 1 en lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 237

Handeling: het vaststellen van het bedrag aan administratiekosten waarmee een vergoeding per leerling wordt verhoogd

Periode: 1964 - 1985

Grondslag: LOW, art. 101 lid 8

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 241

Handeling: het op een hoger bedrag per leerling stellen van een vergoeding aan een school indien de gemeente waarin die school zich bevindt in bijzondere omstandigheden verkeert

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 101ter lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

RIO nr: 242

Handeling: het geven van voorschriften met betrekking tot de uitvoering van bepalingen omtrent de vergoedingen bijzonder lager onderwijs

Periode: 1958 - 1985

Grondslag: LOW, art. 105

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 243

Handeling: het voorbereiden van nadere regels voor de uitvoering van de bepalingen betreffende uitkering van het Rijk aan de gemeenten voor de kosten van het Lager Onderwijs

Periode: 1945 - 1961

Grondslag: LOW, art. 128bis tot en met 128quinquies

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 244

Handeling: het vaststellen van de vorm van de door een gemeentebestuur in te zenden opgaven t.b.v. de uitkering materiële kosten

Periode: 1984 - 1985

Grondslag: Besluit uitkeringen materiële kosten lager onderwijs art. 2 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 246

Handeling: het verlenen van vrijstelling van het bepaalde dat de uitkering materiële kosten per lokaal plaatsvindt

Periode: 1984 - 1985

Grondslag: Besluit uitkeringen materiële kosten lager onderwijs art. 4 lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 247

Handeling: het vaststellen van het stichtingsjaar t.b.v. de uitkering materiële kosten indien daarvoor de nodige gegevens ontbreken of na vernieuwing/verbouwing van een lokaal

Periode: 1984 - 1985

Grondslag: Besluit uitkeringen materiële kosten lager onderwijs art. 4 lid 6 en lid 7

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 248

Handeling: het vaststellen van de uitkering lager onderwijs, uitkering buitengewoon onderwijs en de uitkering in verband met vervoerskosten voor elke gemeente

Periode: 1984 - 1985

Grondslag: Besluit uitkeringen materiële kosten lager onderwijs art. 15

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 249

Handeling: het beslissen op aanvragen om nadere voorzieningen op de uitkering voor materiële kosten van een gemeentebestuur

Periode: 1984 - 1985

Grondslag: Besluit uitkeringen materiële kosten lager onderwijs art. 16

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

-overig-

RIO nr: 250

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften voor de uitvoering van de bepalingen omtrent te verstrekken vergoedingen

Periode: 1945 - 1952

Grondslag: LOW, art. 162 lid 6

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 251

Handeling: het nemen van een besluit tot het geheel of gedeeltelijk doen vervallen van een vergoeding indien de vereiste aantallen leerlingen niet zijn bereikt

Periode: 1945 - 1952

Grondslag: LOW, art. 170 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 252

Handeling: het opstellen van regels voor de uitbetaling van de jaarsalarissen aan gemeenten en aan hoofden van bijzondere scholen

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 196 lid 7

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 253

Handeling: het verhogen van de vergoeding die aan een bijzondere lagere school wordt verstrekt voor de terreinen en gebouwen in verband met op de school rustende geldelijke verplichtingen

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 205 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 254

Handeling: het goedkeuren van door een schoolbestuur gestelde borgen t.b.v. de verplichting tot terugbetaling van eventueel te veel verstrekte voorschotten

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: Koninklijk Besluit van 23 augustus 1933 Stb. 456 art. 10 ;

Koninklijk Besluit van 26 november 1937 Stb. 375 art. 10 lid 1; Besluit vergoedingen bijzonder lager onderwijs art. 10 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 255

Handeling: het erkennen van organisaties met rechtspersoonlijkheid die zich borg stellen voor de nakoming van verbintenissen die aangesloten schoolbesturen aangaan

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: Koninklijk Besluit van 26 november 1937 Stb. 375 art. 10 lid 2; Besluit vergoedingen bijzonder lager onderwijs art. 10 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 256

Handeling: het vaststellen van een voorschot en van het definitief bedrag van de Rijksvergoeding waarop een gemeente aanspraak maakt in het kader van de uitbetalingen van salarissen

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: Koninklijk Besluit 26 november 1937 Stb. 374 art. 7 en 9; Besluit vergoedingen bijzonder lager onderwijs art. 11

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 257

Handeling: het geven van regels voor de uitbetaling van vergoedingen aan besturen van de bijzondere lagere scholen voor terreinen en gebouwen

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 205 lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 258

Handeling: het vaststellen van de wijze waarop een akte van taxatie voor schoolgebouwen en -terreinen dient te worden opgemaakt

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: Besluit van 30 mei 1921, Stb. 749 lid 9

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 259

Handeling: het verstrekken van een bijdrage aan het bestuur van een bijzondere school die niet kan voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden om in aanmerking te komen voor een reguliere vergoeding voor de instandhouding

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 204 lid

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

4.3.3 voorzieningen in de huisvesting kleuter- en lager onderwijs

RIO nr: 261

Handeling: het goedkeuren van de uitvoering van een besluit van de gemeenteraad tot bouw, uitbreiding of verbouwing van een (nieuw) schoolgebouw of gymnastieklokaal

Periode: 1981 - 1983

Grondslag: Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. art. 2 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

RIO nr: 262

Handeling: het vaststellen van nadere voorschriften met betrekking tot de aard van te verstrekken gegevens in de procedure tot goedkeuring van een besluit van een gemeenteraad tot bouw

Periode: 1981 - 1983

Grondslag: Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. art. 2 lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 263

Handeling: het verlenen van toestemming tot het verrichten van uitgaven ten behoeve van bouwkundige voorzieningen aan de gemeente of een schoolbestuur

Periode: 1981 - 1983

Grondslag: Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. art. 3 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

RIO nr: 264

Handeling: het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de aard van de te verstrekken gegevens in de procedure ter verlening van toestemming voor het verrichten van uitgaven voor bouwkundige voorziening

Periode: 1981 - 1983

Grondslag: Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. art. 3 lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 265

Handeling: het verlenen van toestemming tot het treffen van voorzieningen in de behoefte aan huisvesting voor onderwijs (ook in lichamelijke oefening) anders dan eerder goedgekeurde bouwkundige voorzieningen

Periode: 1981 -1983

Grondslag: Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. art. 4 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

RIO nr: 266

Handeling: het verlenen van toestemming voor de ingebruikneming of uitbreiding van het gebruik van een gymnastieklokaal

Periode: 1981 - 1983

Grondslag: Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. art. 4 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school

RIO nr: 267

Handeling: het nemen van een beslissing inzake een geschil tussen het bestuur van een bijzondere school en een gemeente met betrekking tot de plaats van een voor onderwijs beschikbaar te stellen lokaal

Periode: 1981 - 1983

Grondslag: Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. art. 5 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing school of na verlaten van het gebouw

RIO nr: 268

Handeling: het stellen van nadere regels voor het geven of weigeren van toestemming tot het treffen van voorzieningen voor de huisvesting van scholen voor k.o. en l.o.

Periode: 1981 - 1983

Grondslag: Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. art. 8 lid 6

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 269

Handeling: het voorschrijven van een regeling voor het gebruik en het delen van de kosten voor gemeenschappelijke ruimten in een schoolgebouw door twee of meer schoolbesturen

Periode: 1981 - 1983

Grondslag: Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. art. 10 lid 1 en 2

Produkt: besluit

Waardering: V 5 jaar na opheffing school of na verlaten van het gebouw

RIO nr: 270

Handeling: het voorbereiden van regels inzake het bepalen van een ander stichtingsjaar ten behoeve van de vaststelling van vergoedingen voor stichtings- en exploitatiekosten

Periode: 1979 - 1985

Grondslag: Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o. art. 16

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 271

Handeling: het voorbereiden van regels ter bepaling van het bedrag van vergoeding per (gymnastiek-) lokaal per jaar voor stichtings- en exploitatiekosten en alle andere kosten die in het kader van deze wet voor vergoeding in aanmerking komen

Periode: 1979 - 1985

Grondslag: Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o. art. 18

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

4.4. Bekostiging experimenten basisonderwijs

RIO nr: 272

Handeling: het nemen van een beslissing tot het uit openbare kas bekostigen van onderwijs dat bij wijze van experiment wordt gegeven en dat valt buiten de kaders van de afzonderlijke wetten voor het basisonderwijs

Periode: 1970 - (31 juli 1998)

Grondslag: Experimentenwet onderwijs 1970 art. 2 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 273

Handeling: het verlengen van het termijn waarop de bekostiging uit openbare kas plaatsvindt van het bij wijze van experiment gegeven onderwijs

Periode: 1970 - (31 juli 1998)

Grondslag: Experimentenwet onderwijs 1970 art. 2 lid 5

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 274

Handeling: het beëindigen van de bekostiging van het bij wijze van experiment gegeven onderwijs vóór de afloop van de daarvoor bepaalde termijn, indien niet meer wordt voldaan aan de regels en voorwaarden of indien het experiment niet tot de daarmee beoogde doeleinden blijkt te leiden

Periode: 1970 - (31 juli 1998)

Grondslag: Experimentenwet onderwijs 1970 art. 2 lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

RIO nr: 275

Handeling: het nemen van een beslissing ten aanzien van het bekostigen, op verzoek van het bestuur van een gemeentelijke of bijzondere school, om op de school bij wijze van experiment onderwijs te doen geven

Periode: 1970 - (31 juli 1998)

Grondslag: Experimentenwet onderwijs 1970 art. 3 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 276

Handeling: het vaststellen van de wijze van bekostiging, de regels en voorwaarden die zullen gelden voor de bekostiging van het bij wijze van experiment te geven onderwijs

Periode: 1970 - (31 juli 1998)

Grondslag: Experimentenwet onderwijs 1970 art. 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

4.5. Bekostiging Basisonderwijs( het Londostelsel) , vanaf 1985

4.5.1 Algemeen

RIO nr: 277

Handeling: het voorbereiden van regels inzake de bekostiging van de openbare en de bijzondere scholen door het Rijk

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 51 lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 278

Handeling: het voorbereiden van regels die de jaarlijkse vergoeding van het Rijk aan de gemeente regelen voor alle krachtens de Lager-onderwijswet 1920 of de Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. ten laste van de gemeente gestichte gebouwen en lokalen

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 32.

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 279

Handeling: het geven van voorschriften voor de indiening van gegevens t..b.v. de vaststelling van de vergoedingsbedragen in een plan van nieuwe scholen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 280

Handeling: het erkennen van een organisatie van bevoegde gezagsorganen als rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die zich borg stelt voor het door alle aangesloten schoolbesturen nakomen van de verplichting uit de bekostigingsregelingen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 3 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 281

Handeling: het vaststellen van voorschriften omtrent de inrichting van de leerlingenadministratie

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 5, lid 2

Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, Stb. 1997, 151, art. 6

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 282

Handeling: het vaststellen van een formulier voor de opgave van het aantal leerlingen door een school

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 12, lid 3

Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, Stb. 1997, 151, art. 11

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 283

Handeling: het vaststellen van nadere voorschriften met betrekking tot de wijze waarop een voorschot dient te worden aangevraagd, vastgesteld en verstrekt

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 15, art. 50, art. 51 lid 1, art. 71

Bekostigingsbesluit WBO/OWO, Stb. 1997, 151, art. 25

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 284

Handeling: het vaststellen van formulieren voor het verstrekken van de gegevens zoals die voor de bevoorschotting zijn vereist

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 16 lid 6

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 285

Handeling: het vaststellen van rangordenummers voor gebouwen zoals die worden toegekend aan scholen als gegeven ten behoeve van de bevoorschotting

Periode: 1994 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 16 lid 3 onder punt d

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 286

Handeling: het bepalen van de omvang van de te vergoeden voorziening in de huisvesting aan de hand van de bruto-vloeroppervlakte in m5

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 17 lid 3 onder punt a.; art. 17 lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 287

Handeling: het geven van regels voor het vaststellen van de gevallen waarin het aantal formatieplaatsen dat wordt toegekend op basis van de WBO, bij de berekening van het aantal te huisvesten groepen in aanmerking dient te worden genomen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 17 lid 3 onder punt d.

Bekostigingsbesluit WBO/OWO, Stb. 1997, 151, art. 14

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 288

Handeling: het verlagen van het vastgestelde maximum voor het aantal te huisvesten groepen leerlingen voor een gebouw, bij een gehele of gedeeltelijke afwijzing van de bekostiging om bouwkundige of financiële redenen, of bij toewijzing van een verzoek om een partiële aanpassing van het hoofdgebouw

Periode: 1994 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 17 lid 3a

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 289

Handeling: het toekennen van rangordenummers aan de dislocaties bij de beslissing op het overzicht van gewenste voorzieningen in de huisvesting

Periode: 1994 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 17 lid 4a.

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 290

Handeling: het verlenen van ontheffing van de bepaling die onder vastgestelde voorwaarden de toekenning voor de hoogste rangordenummers regelt

Periode: 1994 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 17 lid 4a.

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 291

Handeling: het geven van regels voor het vaststellen van een bedrag per lokaal per jaar voor de kosten van de stichting en de eerste inrichting van schoolgebouwen in het kader van de vergoeding voor de stichtingskosten en eventueel van het jaar dat kan worden beschouwd als stichtingsjaar

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 21 lid 1 en art. 36

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 292

Handeling: het vaststellen van de vergoeding van de stichtingskosten voor gehuurde gebouwen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 47 lid 2 en Besluit oude eigendoms- en huurscholen WBO art. 21 lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 293

Handeling: het goedkeuren van een door de gemeenteraad genomen besluit dat een voorziening in de huisvesting met ingang van een bepaalde datum niet meer voor het geven van basisonderwijs wordt gebruikt en niet opnieuw voor een school of ander onderwijs kan worden bestemd

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 47b. lid 1 en 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 294

Handeling: het vergoeden van het laatst genoten bedrag voor rente en aflossing van voorzieningen in de huisvesting bestemd voor blijvend gebruik die zijn gesticht met toepassing van de Kleuteronderwijswet of de Lager onderwijswet 1920 en die in verband met de vorming van basisscholen of in verband met de herstructureringsoperatie niet meer noodzakelijk zijn voor gebruik door het basisonderwijs

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 47c. lid 2 onder punt a.

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 295

Handeling: het vaststellen van de datum waarop een verzoek om een vergoeding of tot uitbetaling van een vergoeding moet zijn ingediend

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 47c, lid 2 onder punt 2, art. 47e, lid 3

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 296

Handeling: het besluiten dat een financiële regeling met betrekking tot de permanente hoofdgebouwen die na 1 mei 1991 niet meer voor basisonderwijs worden gebruikt, achterwege blijft

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 47d. lid 4

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 297

Handeling: het doen van een voordracht inzake het vaststellen van de datum waarop een voorziening in de huisvesting niet meer voor het geven van basisonderwijs wordt gebruikt en vanaf welke binnen acht weken een verzoek om een vergoeding moet zijn ingediend bij de minister van Onderwijs

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 47f. lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 298

Handeling: het goedkeuren van het gebruik van een gymnastieklokaal waarvan de stichtingskosten door het Rijk wordt vergoed

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 48 lid 1 onder punt b.

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 299

Handeling: het goedkeuren van vervroegde vergoeding i.v.m. kosten voor nieuwe huisvesting

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 48 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 300

Handeling: het geheel of gedeeltelijk opschorten van een voorschot op een vergoeding materiële voorzieningen voor de instandhouding

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 51a. lid 1 en art. 70a. lid 1

Bekostigingsbesluit WBO/OWO, Stb. 1997, 151, art. 24

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 301

Handeling: het bepalen dat de verstrekking van een voorschot op de vergoeding materiële voorzieningen voor de instandhouding zoals omschreven in art. 100 of art. 104 lid 1 van de WBO, geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort indien de voor bekostiging benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 51a. lid 1 en art. 70a. lid 1

Bekostigingsbesluit WBO/OWO, Stb. 1997, 151, art. 24

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 302

Handeling: het jaarlijks vaststellen van (administratieve) richtlijnen inzake accountantscontrole en afrekeningen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 24a. lid 2, art. 54 lid 2, art. 75 lid 2, art. 76c. lid 2

Bekostigingsbesluit WBO/OWO, Stb. 1997, 151, art. 34, lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 303

Handeling: het goedkeuren van de door burgemeester en wethouders of een schoolbestuur in te dienen afrekening voor een ontvangen vergoeding

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 24a. lid 4, art. 54 lid 1 en lid 4, art. 75 lid 1 en lid 4

Bekostigingsbesluit WBO/OWO, Stb. 1997, 151, art. 30, lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 304

Handeling: het berekenen van de leegstand permanente gebouwen door toetsing aan de vastgestelde meetcriteria

Periode: 1990 - 1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 57 lid 1 (m.n. de nieuwe bepaling met ingang van 3 december 1990

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 305

Handeling: het geven van regels voor het goedkeuren van een systeem van automatisering van de salarisadministratie inzake het basisonderwijs

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 68

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 306

Handeling: het vaststellen van het tijdstip waarop de door een schoolbestuur te verstrekken gegevens betreffende het personeel dient te zijn verstrekt opdat de vaststelling van een voorschot op de vergoeding kan plaatsvinden

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 70 lid 1

Bekostigingsbesluit WBO/OWO, Stb. 1997, 151, art. 23

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 307

Handeling: het bepalen van het percentage van de vergoeding dat als korting wordt doorgevoerd voor de personeelskosten indien aan een school personeel is aangesteld ten laste van de materiële instandhouding of personeel dat niet door het Rijk wordt bekostigd, ter compensatie van de kosten van de voor dat personeel geldende rechtspositionele voorzieningen, voor zover deze ten laste van 's Rijks kas kan komen

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 72a. lid 2

Bekostigingsbesluit WBO/OWO, Stb. 1997, 151, art. 27

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 308

Handeling: het nader vaststellen van een vergoeding waarvan achteraf blijkt dat deze in eerdere instantie te hoog of te laag was vastgesteld

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO art. 77

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 309

Handeling: het beslissen dat bij een samenvoeging de niet bestede vergoedingen over mogen worden gedragen aan de school waarmee de samenvoeging heeft plaatsgevonden

Periode: 1996 -1997

Grondslag: wet van 25 april 1996, houdende wijziging van de WBO art. VI lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 310

Handeling: het ter beschikking stellen van aanvullende middelen die direct of indirect dienstig zijn voor de uitvoering van het onderwijs of voor verhoging van de mogelijkheid tot deelname aan het onderwijs

Periode: 1992 -1997

Grondslag: WBO, art. 51a

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

4.5.2 Aanvang van de bekostiging

RIO nr: 311

Handeling: het goedkeuren van het door de gemeenteraad vastgesteld bekostigingsplan voor openbare en bijzondere scholen

Periode: 1992 - (31 juli 1998)

Grondslag: Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen art. 3 lid 2 en art. 8 lid 2 en 3

WBO, art. 53 lid 2 en WBO, art. 58 lid 2 en lid 3

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 313

Handeling: het nemen van een besluit met betrekking tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van een school

Periode: 1992 - 1993

Grondslag: Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen art. 14 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 314

Handeling: het geven van regels t.b.v. modellen ter verstrekking van de prognose voor het te verwachten aantal leerlingen

Periode: 1986 - (31 juli 1998)

Grondslag: Huisvestingsbesluit WBO art. 3 lid 3 en 4 en art. 5 lid 3 (vernummerd tot lid 2 van hetzelfde art. m.i.v. 1994)

Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen art. 12 lid 2

WBO, art. 54 lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 315

Handeling: het vaststellen van een stichtingsnorm t.b.v. bijzondere scholen voor elke gemeente

Periode: 1993 - ( 31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 56 lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 316

Handeling: het vaststellen van

- de aanpassing van de stichtingsnormen per 1 augustus 1998, steeds voor de duur van een tijdvak van 5 jaar, gelijktijdig met

- de aanpassing van de opheffingsnormen in het kader van de beëindiging van de bekostiging bijzondere scholen en opheffing openbare scholen

Periode: 1993 - ( 31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 56 lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 317

Handeling: het vaststellen van nieuwe stichtingsnormen voor gemeenten waarvoor er op basis van de Gemeentewet grenscorrecties tot stand zijn gebracht

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 56 lid 5

Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen art. 17 lid 2

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 318

Handeling: het goedkeuren van een besluit van de gemeenteraad om wel of niet over te gaan tot vaststelling van een plan tot stichting van een openbare school

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen art. 11 lid 2

WBO, art. 63 lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 319

Handeling: het voor bekostiging in aanmerking brengen van een school die wordt:

- omgezet van een bekostigde bijzondere school in een bekostigde openbare school of andersom, of

- omgezet van een bekostigde bijzondere school in een bekostigde bijzondere school van een andere richting,

- uitgebreid met openbaar onderwijs of met onderwijs van een of meer richtingen

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 63a. lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 320

Handeling: het bekostigen van een door een schoolbestuur beoogde nevenvestiging nadat dit bestuur van de omvorming tot nevenvestiging mededeling heeft gedaan

Periode: 1993 - 1997

Grondslag: WBO, art. 63b. lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 321

Handeling: het goedkeuren dat een bekostigde school een andere plaats van vestiging krijgt, onder vast te stellen voorwaarden

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 63a. lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 322

Handeling: het voorbereiden van regels voor de uitvoering van bepalingen met betrekking tot de aanvang van de bekostiging

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 64 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 323

Handeling: het vaststellen van nadere regels inzake het subsidieplafond en de verdelingsregels voor vergoedingen t.b.v. huisvestingsvoorzieningen

Periode: 1993 - 1996

Grondslag: WBO, art. 64b. lid 1; Wijzigingswet WBO van 15 december 1993, art. XV. lid 6; Tijdelijke wet beperking toewijzing huisvestingsvoorzieningen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs art. 9 lid 2 en lid 3;

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 324

Handeling: het voorbereiden van voorschriften om te kunnen aangeven welke andere dan in de wet genoemde omstandigheden bepalend kunnen zijn voor de volgorde die wordt gehanteerd bij de toewijzing van ingediende verzoeken om beschikbaarstelling van een budget

Periode: 1993 - 1996

Grondslag: WBO, art. 64b. lid 5; Wijzigingswet WBO van 15 december 1993, art. XV. lid 10

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

4.5.2.1 Voorziening in de huisvesting

RIO nr: 325

Handeling: het voorbereiden van regels betreffende het voorschrijven van de bruto-vloeroppervlakten die voorzieningen in de huisvesting per gelijktijdig aanwezige leerling ten minste dienen te bevatten

Periode: 1997 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 66 lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 326

Handeling: het goedkeuren van het door de gemeenteraad vastgestelde overzicht van gewenste voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van openbare en bijzondere scholen

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 69 lid 1 en lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 327

Handeling: het verlengen van het termijn waarop op een verzoek om goedkeuring van een door de gemeenteraad vastgesteld overzicht van gewenste voorzieningen dient te worden beslist

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 69 lid 7

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 328

Handeling: het vergoeden van de voorzieningen in de huisvesting die zijn gewenst ten behoeve van openbare en bijzondere scholen zoals die zijn opgenomen in het goedgekeurde overzicht

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 69 lid 7; Wijzigingswet WBO van 15 december 1993, art. XV. lid 5; Overgangswet WBO art. D 6. lid 2 en lid 5

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 331

Handeling: het goedkeuren van de verlenging van het termijn waarop een gemeente of een schoolbestuur, na de goedkeuring van een voorziening, een bouwopdracht dient te geven

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 69 lid 11; Wijzigingswet WBO van 18 juni 1992 art. III lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 333

Handeling: het nemen van een beslissing op een verzoek van het schoolbestuur om een voor blijvend gebruik bestemde voorziening in de huisvesting die door bijzondere omstandigheden niet kon worden opgenomen in het laatst vastgestelde overzicht, te bekostigen

Periode: 1986 - 1996

Grondslag: WBO, art. 70 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 334

Handeling: het verlengen van het termijn waarop een beslissing dient te worden genomen op een verzoek om bekostiging van een voorziening in de huisvesting die in de gemeente nodig is in het jaar van de laatste vaststelling van een overzicht of in het eerste of tweede jaar daarna en die door bijzondere omstandigheden niet in de laatst vastgestelde overzicht kon worden opgenomen

Periode: 1986 - 1996

Grondslag: WBO, art. 70 lid 5

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 335

Handeling: het nemen van een beslissing op een verzoek van de gemeenteraad om bekostiging van een voor blijvend gebruik bestemde voorziening in de huisvesting

Periode: 1986 - 1996

Grondslag: WBO, art. 70 lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 336

Handeling: het verlenen van toestemming aan burgemeester en wethouders om vermeerdering van de voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen ten behoeve van een school, indien en nadat het schoolbestuur de beschikbaar gestelde voorziening niet heeft aanvaard

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 72 lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 337

Handeling: het beslissen op een verzoek van Burgemeester en Wethouders om het voor vergoeding door het Rijk in aanmerking te brengen van de vermeerdering, verplaatsing of partiële aanpassing van de voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen in huisvesting ten behoeve van een school

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 73 lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 338

Handeling: het verlengen van het termijn van drie maanden waarop over een aanvraag om vergoeding van gewenste vermeerdering, verplaatsing of partiële aanpassing van de voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen in de huisvesting, moet zijn beslist

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 73 lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 340

Handeling: het vaststellen van een normatieve berekeningswijze alsmede een berekeningswijze gebaseerd op werkelijke kosten ten behoeve van de door gemeenteraden vast te stellen ontvangsten en uitgaven op grond van art. 74 WBO

Periode: 1997

Grondslag: Wet van 4 juli 1996, houdende wijziging van de WBO in verband met de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen (Stb. 1996, 402) artikel XX lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 341

Handeling: het afhandelen van de afrekening van de vergoeding met betrekking tot de kalenderjaren tot en met 1996 op basis van de voor het desbetreffende jaar geldende regelgeving

Periode: 1997 - (31 juli 1998)

Grondslag: Wet van 4 juli 1996, houdende wijziging van de WBO in verband met de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen (Stb. 1996, 402) art. XX lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 342

Handeling: het verlenen van toestemming aan burgemeester en wethouders voor het/de :

- tot stand brengen van een voor blijvend gebruik bestemde voorziening

- beschikbaar stellen van gelden aan het schoolbestuur dat de voorzieningen zelf verzorgt

- de vermeerdering, verplaatsing of partiële aanpassing van voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen in de huisvesting, of

- in gebruik nemen van een gebouw of terrein dat nog niet voor vergoeding door het Rijk in aanmerking kwam

Periode: 1992 - 1996

Grondslag: WBO, art. 75

Produkt: besluiten

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 344

Handeling: het voorbereiden van de eisen waaraan een voor blijvend of tijdelijk gebruik bestemde voorziening in de huisvesting en bijbehorend terrein moeten voldoen

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 77 lid 3

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 345

Handeling: het besluiten tot vermindering van de minimaal vereiste vloeroppervlakte als norm voor de aanleg van een oefenruimte.

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bouwbesluit WBO art. 16 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

RIO nr: 346

Handeling: het verlenen van ontheffing van de gestelde eisen t.a.v. een bestaand gebouw dat geheel of gedeeltelijk voor het eerst als voorziening in de huisvesting voor onderwijs in gebruik wordt genomen of daarvoor wordt ingericht

Periode: 1985 -1997

Grondslag: Bouwbesluit WBO art. 20 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 353

Handeling: het voorbereiden van regels voor de nadere bepaling van hetgeen kan worden begrepen onder 'ander onderwijs'

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 87

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 355

Handeling: het voorbereiden van regels voor het aangeven van hetgeen onder 'educatieve doeleinden' kan worden verstaan

Periode: 1985 -1997

Grondslag: WBO art. 87 lid 3; Overgangswet WBO art. H 3. lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 357

Handeling: het voorbereiden van regels die de beëindiging van de bekostiging regelen

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 88 lid 10

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 358

Handeling: het geven van regels voor de vaststelling van de programma's van eisen voor de voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen in de huisvesting bestaande uit nieuwbouw en uitbreiding, geldende voor het tweede jaar volgend op het jaar waarin de vaststelling van de programma's van eisen voor de vergoeding van de voorzieningen opgenomen in de WBO artikel 90 lid 3 heeft plaatsgevonden

Periode: 1992 - 1997

Grondslag: WBO, art. 90 lid 6

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 359

Handeling: het jaarlijks vaststellen van de programma's van eisen die de grondslag vormen voor de vergoedingen van de huisvestingsvoorzieningen

Periode: 1986 -1997

Grondslag: WBO, art. 90 lid 1, art. 90b. lid 1, art. 92 lid 1, Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding art. 1 lid 2, Huisvestingsbesluit WBO art. 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 360

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften omtrent de taak, samenstelling en werkwijze van de adviesgroep t.b.v. het adviseren over de programma's van eisen

Periode: 1992 -1997

Grondslag: WBO, art. 90 lid 7; na 1996: WBO, art. 90 lid 9; art. 92 lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(4)

RIO nr: 361

Handeling: het benoemen/ontslaan/schorsen van de voorzitter, de secretaris en alle (adviserende) leden van de adviesgroep voor de programma's van eisen basisonderwijs

Periode: 1990 - 1997

Grondslag: Besluit adviesgroep programma's van eisen WBO en ISOVSO art. 3 lid 2 en 3 en 8, art. 5 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de adviesgroep

RIO nr: 362

Handeling: het vaststellen van het aantal te benoemen leden van de adviesgroep programma's van eisen

Periode: 1990 -1997

Grondslag: Besluit adviesgroep programma's van eisen WBO en ISOVSO art. 10

Produkt: besluit

Waardering: V 5 jaar na opheffing van de adviesgroep

RIO nr: 363

Handeling: het jaarlijks vaststellen van een budget voor de werkzaamheden van de adviesgroep programma's van eisen

Periode: 1990 -1997

Grondslag: Besluit adviesgroep programma's van eisen WBO en ISOVSO art. 4 lid 5

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 364

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften voor de uitvoering van de bekostiging van voorzieningen in de huisvesting

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 91 lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 365

Handeling: het vaststellen van het model voor het indienen van een verzoek om bekostiging

Periode: 1986 -1997

Grondslag: Huisvestingsbesluit WBO art. 5 lid 2 (vernummerd tot lid 1 van hetzelfde art. m.i.v. 1994)

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 366

Handeling: het aanwijzen van de gebouwen die voor algehele aanpassing en noodzakelijk ingrijpend onderhoud in aanmerking komen

Periode: 1994 -1997

Grondslag: Huisvestingsbesluit WBO art. 7

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 367

Handeling: het vaststellen van het soort gebouwen dat in aanmerking komt voor noodzakelijk ingrijpend onderhoud

Periode: 1992 - 1994

Grondslag: Huisvestingsbesluit WBO oud art. 7 uit: de Tijdelijke wet beperking toewijzing huisvestingsvoorzieningen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 368

Handeling: het vaststellen van het model van het overzicht van gewenste voorzieningen in de huisvesting

Periode: 1986 -1997

Grondslag: Huisvestingsbesluit WBO art. 3 lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 369

Handeling: het afwijzen van een verzoek om goedkeuring, bekostiging of vergoeding van een voorziening op grond van ontoereikendheid van de ter beschikking staande financiële middelen

Periode: 1992 - 1994

Grondslag: Tijdelijke wet beperking toewijzing huisvestingsvoorzieningen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs art. 9 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 370

Handeling: het vergoeden van huisvestingsvoorzieningen voor zover deze betrekking hebben op een fusie die past in het beleid inzake schaalvergroting in het basisonderwijs

Periode: 1992 - 1994

Grondslag: Tijdelijke wet beperking toewijzing huisvestingsvoorzieningen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs art. 2 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

4.5.2.2 Materiële instandhouding

RIO nr: 372

Handeling: het vaststellen van de programma's van eisen voor de vergoeding van de kosten voor materiële instandhouding

Periode: 1985- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 92, lid 1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 373

Handeling: het jaarlijks vaststellen van de aangepaste bedragen voor de vergoeding van de voorzieningen voor de materiële instandhouding

Periode: 1985-(31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 92, lid 4

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 374

Handeling: het vaststellen van de jaarlijkse voorlopige bedragen die in het volgend jaar als vergoeding zullen gelden voor de materiële voorzieningen

Periode: 1985 - 1992

Grondslag: WBO, art. 94; Overgangswet WBO art. E 25. lid 1 en lid E 26

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 375

Handeling: het aanwijzen van een aantal scholen waarvan de gegevens dienen ter toetsing van de uitvoering van het programma van eisen zoals bedoeld in art. 92 lid 1 WBO

Periode: 1985 - 1992

Grondslag: WBO, art. 94 lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 376

Handeling: het hoger stellen van de vergoedingsbedragen die worden verstrekt ten behoeve van de instandhouding van de scholen en de ruimten voor het onderwijs in lichamelijke oefening, voor de in die ministeriële regelingen aan te wijzen groepen van scholen

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 95

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

4.5.2.3 Formatie personeel

RIO nr: 377

Handeling: het voorbereiden van de voor de school geldende grondslag voor de omvang van:

- de formatie voor de vervulling van reguliere taken van de school, met inbegrip van een opslag in verband met formatieve restricties, en

- de formatie voor speciale doeleinden

- de gevallen waarin en onder welke voorwaarden meer formatie aan een school wordt toegekend dan op grond van deze AMvB is vastgesteld

Periode: 1992 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 96a. lid 1 en 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(1)

RIO nr: 378

Handeling: het vaststellen van formulieren waarop het aantal leerlingen waarop een opnieuw berekende personeelsformatie is gebaseerd dient te worden gemeld

Periode: 1992 - (31 juli 1998)

Grondslag: Formatiebesluit WBO 1992 art. 12 lid 6

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 379

Handeling: het nemen van een beslissing op een aanvraag van een schoolbestuur om opslag vanwege herbezetting i.v.m. uitbeiding arbeidsduurverkorting

Periode: 1995 - 1998

Grondslag: Formatiebesluit WBO 1992 art. 13b lid 7; Besluit trekkende bevolking WBO art. B 16i.1, C 15i.1, D12i.1, F 13i.1 telkens lid 7

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 380

Handeling: het verlenen van ontheffing van de voorwaarden die gelden voor het maken van aanspraak op opslag vanwege herbezetting aan een schoolbestuur, voor zover de begrotingswetgever daartoe de middelen ter beschikking heeft gesteld

Periode: 1995 - 1998

Grondslag: Formatiebesluit WBO 1992 art. 13b lid 5; Besluit trekkende bevolking WBO art. B 16i.1, C 15i.1, D12i.1, F 13i.1 telkens lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 381

Handeling: het instellen van een commissie die de minister van Onderwijs adviseert omtrent een aanvraag van een schoolbestuur om ontheffing van de voorwaarden die gelden voor het in aanmerking komen voor opslag vanwege herbezetting

Periode: 1995 - (31 juli 1998)

Grondslag: Formatiebesluit WBO 1992 art. 13b lid 6; Besluit trekkende bevolking WBO art. B 16i.1, C 15i.1, D12i.1, F 13i.1 telkens lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: B(4)

RIO nr: 382

Handeling: het uitkeren van een bedrag dat overeenkomt met de geldswaarde van de gedurende het schooljaar niet verbruikte formatierekeneenheden aan een schoolbestuur, in geval het schoolbestuur voor de periode van dat schooljaar heeft besloten minder formatierekeneenheden te besteden dan voor die school mogelijk zou zijn op basis van het beschikbare formatiebudget

Periode: 1992 - (31 juli 1998)

Grondslag: Formatiebesluit WBO 1992 art. 19 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 383

Handeling: het geven van regels voor het toekennen van meer formatieplaatsen aan een school dan op basis van de grondslag voor de omvang van de formatie is vastgesteld

Periode: 1992 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 96a. lid 3; Besluit trekkende bevolking WBO art. B 16a. lid 2, art. C15b. lid 2, art. D12a. lid 2 en art. E15a. lid 2

Produkt: besluit/beleidsregels

Waardering: B(5)

RIO nr: 384

Handeling: het vaststellen van de termijnen waarbinnen besluiten op verzoeken van een schoolbestuur om de toekenning van meer formatieplaatsen aan een school dienen te worden behandeld

Periode: 1992 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 96a. lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 385

Handeling: het voorbereiden van regels omtrent de bepaling van het percentage van het leerlingenaantal dat meegenomen wordt bij de vaststelling van de grondslag voor de berekening van het aantal leerlingen

Periode: 1992- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 96b

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 386

Handeling: het voorbereiden van regelingen omtrent:

- het verbruik van formatierekeneenheden door het schoolbestuur bij het aanstellen van personeel in onderscheiden functies

- de wijziging in het verbruik van formatierekeneenheden

- de voorwaarden waaronder het bevoegd gezag formatierekeneenheden kan overdragen aan een andere school

- de voorwaarden waaronder het schoolbestuur het recht heeft op de geldswaarde van niet verbruikte formatierekeneenheden

- de verplichte besteding van onderdelen van de formatie

Periode: 1992 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 96c. lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 387

Handeling: het vaststellen van de geldswaarde van niet verbruikte formatierekeneenheden waar een schoolbestuur recht op kan hebben

Periode: 1992 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 96c. lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 388

Handeling: het vaststellen van het percentage over de vergoeding van de salarissen dat bepalend is voor de omvang van aan een school toe te kennen vergoeding ten behoeve van de kosten voor vervanging van personeel, de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid

Periode: 1992 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 96d.

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 389

Handeling: het geven van regels omtrent de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder aan een school een vergoeding wordt toegekend in verband met het bestrijden van schoolspecifieke knelpunten in de personeelsvoorziening, en van de omvang van die vergoeding

Periode: 1994 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 96d.1

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

4.5.3 Wijze van bekostiging

4.5.3.1 huisvesting

RIO nr: 390

Handeling: het goedkeuren van het overzicht van de voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen in de huisvesting van elk van de bijzondere scholen voor basisonderwijs in een gemeente

Periode: 1993 - 1997

Grondslag: Wijzigingswet WBO van 15 december 1993, art. XV lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 391

Handeling: het vaststellen van het bedrag waarmee de huursom die een gemeente verschuldigd is, wordt verminderd in geval de kosten van instandhouding niet ten laste komen van het schoolbestuur

Periode: 1987 - 31 juli 1998

Grondslag: Besluit oude eigendoms- en huurscholen WBO art.19 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 392

Handeling: het geven van regels met betrekking tot de vervroegde aflossing van leningen in het basisonderwijs

Periode: 1992 - 1997

Grondslag: Wijzigingswet WBO van 21 mei 1992 art. V lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 394

Handeling: het bepalen dat er met betrekking tot de vergoeding van eigendomsscholen zoals bedoeld in art. 205 van de LOW tijdelijk naar een hoger percentage zal worden berekend

Periode: 1987 - 31 juli 1998

Grondslag: Besluit oude eigendoms- en huurscholen WBO art. 6 lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 396

Handeling: het bijstellen van het rentepercentage met betrekking tot de vergoeding voor een voorziening betreffende een schoolterrein, in verband met de rentestand

Periode: 1986 - 1996

Grondslag: WBO, art. 98 lid 3; Wijzigingswet WBO van 21 mei 1992 art. VI en art. VII.

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 398

Handeling: het voorbereiden van regels voor het aanwijzen van de voorzieningen in de huisvesting waarvan de huur voor vergoeding in aanmerking komt en van de wijze waarop deze huurvergoeding dient plaats te vinden

Periode: 1986 - 1996

Grondslag: WBO, art. 98 lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 399

Handeling: het verstrekken van een hogere vergoeding dan bepaald is bij de WBO aan de gemeente of een schoolbestuur, voor een voorziening in de huisvesting bestaande uit nieuwbouw en uitbreiding, indien reguliere vergoeding onvoldoende is om te voorzien in de huisvesting van een school

Periode: 1986 - 1996

Grondslag: WBO, art. 98 lid 6

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 400

Handeling: het goedkeuren van de kosten voor ingrijpende voorzieningen aan gebouwen en terreinen

Periode: 1985 - 1986

Grondslag: WBO, art. 99 lid 2 onder punt a.

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

4.5.3.2 materiële instandhouding

RIO nr: 401

Handeling: het voorbereiden van regels ter bepaling van de voorwaarden voor het vergoeden van de kosten van de materiële instandhouding van een bijzondere school of van een openbare nevenvestiging, aan het schoolbestuur dat geen eigenaar is van een voorziening in de huisvesting ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening

Periode: 1986 - 1996

Grondslag: WBO, art. 100 lid 1d.

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 402

Handeling: het beslissen op een verzoek om verhoging van de vergoeding indien een school op grond van bijzondere omstandigheden niet voldoende heeft aan het in dat jaar toegekende totale bedrag

Periode: 1997 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, artikel 101 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 404

Handeling: het toewijzen van een verhoging van de vergoeding ten behoeve van de materiële instandhouding aan een schoolbestuur

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 101 lid 1 t/m 4; Overgangswet WBO art. E 26a.;

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

4.5.3.3 personeel

RIO nr: 405

Handeling: het vaststellen van de gevallen waarin geen vermindering op de vergoeding van de uitgaven voor het personeel plaatsvindt

Periode: 1990 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 105 lid 5 ( na 1995: lid 6)

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 406

Handeling: het nemen van een beslissing dat de vermindering van de vergoeding op de uitgaven voor het personeel niet zal plaatsvinden

Periode: 1990 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 105 lid 6 (na 1995: lid 7),

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 407

Handeling: het aanwijzen van projecten waarvoor de vermindering op de vergoeding van de uitgaven voor het personeel niet van toepassing wordt verklaard, zodat het in die gevallen mogelijk blijft voor langere tijd dan 1 jaar personeel in tijdelijke dienst te benoemen

Periode: 1990 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 105 lid 7 (na 1995: lid 8)

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

4.5.4 Beëindiging van de bekostiging

RIO nr: 409

Handeling: het inhouden van vergoedingen bij het niet nakomen van bekostigingsvoorwaarden door een schoolbestuur

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 106 lid 1 en lid 2; Overgangswet WBO art. H2. lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 410

Handeling: het bepalen dat voor een deel van een gemeente en/of voor een daarbij te bepalen tijdvak een lager aantal leerlingen geldt als opheffingsnorm

Periode: 1987 - 1988

Grondslag: WBO, art. 107 lid 4 zoals aangehaald in de Wijzigingswet WBO II.A. art. 107 lid 4; WBO, art. 108 lid 4 zoals aangehaald in de Wijzigingswet WBO art. II.A.

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 411

Handeling: het beëindigen van de bekostiging van een bijzondere school indien het aantal leerlingen op de officiële teldatum minder bedraagt

Periode: 1987 - 1988

Grondslag: Wijzigingswet WBO van 23 december 1987 art. II.A waarin de specifieke toepassing voor art. 107 lid 1 WBO is gegeven voor een bepaalde periode

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 412

Handeling: het vaststellen van de opheffingsnormen voor de bekostigingsbeëindiging telkens voor een tijdvak van 5 jaar op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 107 lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 414

Handeling: het besluiten tot voortzetting van de bekostiging indien aan een school behoefte bestaat

Periode: 1987 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 107 lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 415

Handeling: het vaststellen van een afzonderlijke opheffingsnorm voor twee gebiedsdelen die bij besluit van de gemeenteraad uit splitsing 2

van de gemeente zijn ontstaan

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 107b. lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 416

Handeling: het nemen van een besluit tot splitsing van de gemeente op verzoek van de gemeenteraad

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 107b. lid 3

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 417

Handeling: het goedkeuren van een besluit van de gemeenteraad tot wijziging of beëindiging van de splitsing van een gemeente indien de in de wet omschreven omstandigheden zich daartoe voordoen

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 107b. lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 418

Handeling: het vaststellen van nieuwe opheffingsnormen voor gemeenten of delen van gemeenten na grenscorrecties tussen gemeenten

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 107c. lid 2

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 419

Handeling: het voorbereiden van regels inzake de hoogte van het op de vergoeding door het Rijk voor scholen in te houden bedrag, bij de beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 107d. lid 6

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 420

Handeling: het mededelen dat een bijzondere nevenvestiging niet heeft voldaan aan één van de voorwaarden voor bekostiging

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 107e. lid 4 onder punt a

Produkt: mededeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 421

Handeling: het mededelen dat de bekostiging van een bijzondere nevenvestiging wordt voortgezet in het kader van overige voorwaarden genoemd in lid 1 van art. 107e. WBO

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 107e. lid 4 onder punt b en c

Produkt: mededeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 422

Handeling: het voorbereiden van regels ter vaststelling van de gegevens die een schoolbestuur moet overleggen indien het op basis van een uitzonderingssituatie bezwaar maakt tegen een in eerdere instantie genomen beslissing tot beëindiging van de bekostiging of opheffing van de school

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 108 lid 2

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 424

Handeling: het ambtshalve vaststellen van het aantal leerlingen van een school indien dit gegeven niet voor de vastgestelde datum aan de minister gezonden is

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 108a. lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 425

Handeling: het aan de hand van een ingediende aanvraag voor facilteiten door een schoolbestuur vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van samenvoeging van een school met een of meer andere scholen die uit 's Rijks kas worden bekostigd

Periode: 1996 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 109 lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

4.5.5 Overige handelingen

RIO nr: 426

Handeling: het bepalen dat er geen of slechts een gedeeltelijk vergoeding wordt toegekend voor uitgaven t.g.v. schuld of nalatigheid van een schoolbestuur

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 111 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

-onderwijsachterstanden-

RIO nr: 427

Handeling: het voor bekostiging in aanmerking brengen van de totale of gedeeltelijke kosten voortvloeiend uit een overeenkomst van schoolbesturen uit een regio met betrekking tot activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden

Periode: 1993 - 31 juli 1998

Grondslag: WBO, art. 111a, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 429

Handeling: het voorbereiden van regels ter vaststelling van nadere voorschriften omtrent:

- de indiening en vormgeving van het verzoek om bekostiging van aanvullende activiteiten onderwijsvoorrang

- de voorwaarden die worden gesteld ten behoeve van deelneming van een school of inrichting

- de voorschotten en vergoedingen;

- de criteria waaraan het leerlingenbestand van een school die deelneemt dient te voldoen

- de afwijkingen (en de voorwaarden daarbij) die mogelijk zijn ten behoeve van het beleid in de sociale vernieuwing

Periode: 1993 - 1998

Grondslag: WBO, art. 111,. lid 8 en lid 10

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 430

Handeling: het vaststellen van een landelijk beleidskader voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, telkens voor een periode van vier jaar

Periode: 1993 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 111a, lid 9

WBO, zoals gewijzigd bij wet van 15-05-1997, Stb. 237, art. 110a

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 432

Handeling: het voorbereiden van regels ter vaststelling van nadere voorschriften omtrent het landelijk beleidskader voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

Periode: 1993 -1998

Grondslag: WBO, art. 111a. lid 9

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 433

Handeling: het vaststellen van een landelijk beleidskader op interdepartementaal niveau

voor een periode van vier jaar, waarin onder meer de doeleinden van het beleid op de terreinen van onderwijs en welzijn inzake de bestrijding van onderwijsachterstanden zijn opgenomen

Periode: 1993 - 1998

Grondslag: Besluit onderwijsvoorrangsgebieden art. 2 lid 1

Produkt: beleidsplan/-nota

Waardering: B(5)

RIO nr: 434

Handeling: het nemen van een beslissing op een verzoek tot gehele of gedeeltelijke bekostiging van de activiteiten die voortvloeien uit een gebiedsovereenkomst

Periode: 1993 - 1998

Grondslag: Besluit onderwijsvoorrangsgebieden art. 13 lid 2

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 435

Handeling: het voorbereiden van regels ter bepaling van het tijdstip waarvóór de schoolbesturen de minister van Onderwijs dienen te hebben meegedeeld van welke afwijkingsmogelijkheden zij gebruik zullen maken

Periode: 1993 - 1998

Grondslag: WBO, art. 111a. lid 10

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 436

Handeling: het vaststellen van een tijdvak van ten hoogste vier jaren waarbinnen de activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden, voor bekostiging in aanmerking komen

Periode: 1993 - 1998

Grondslag: WBO, art. 111a. lid 4 onder punt f.

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 437

Handeling: het aanwijzen van ambtenaren aan wie het bevoegd gezag en de gemeente verplicht zijn om alle inlichtingen te verstrekken die in het belang zijn voor de bekostiging

Periode: 1985-(31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 112

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar, de beschikking zelf komt in het persoonsdossier en blijft derhalve 75 jaar na geboortedatum bewaard

RIO nr: 439

Handeling: het voorbereiden van regels ter vaststelling van de boekhoudvoorschriften

Periode: 1945 - (31 juli 1998)

Grondslag: KLO, art. 66 lid 10, LOW, art. 89 lid 10 en WBO, art. 114

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 440

Handeling: het aanwijzen van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt waarborgen te bieden voor de kosten van vervanging en onvrijwillige taakvermindering van personeel

Periode: 1992- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 114a, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(4)

RIO nr: 441

Handeling: het verlenen van een ontheffing t.a.v. de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met de kosten van vervanging en onvrijwillige taakvermindering van personeel

Periode: 1992- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 114a, lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 442

Handeling: het bepalen van het bedrag dat jaarlijks uit `s Rijks kas beschikbaar wordt gesteld aan de rechtspersoon in verband met de kosten voortvloeiend uit rechtspositionele verplichtingen ten aanzien van personeel dat gebruik maakt van de regeling voor onvrijwillige taakvermindering

Periode: 1992- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 114a, lid 3

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 443

Handeling: het aanwijzen van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt waarborgen te bieden voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid ten behoeve van gewezen personeel

Periode: 1995- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 114b, lid 1

Produkt: besluit

Waardering: B(4)

RIO nr: 444

Handeling: het verlenen van een ontheffing t.a.v. de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid

Periode: 1995- (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 114b, lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

4.5.6 Andere vormen van basisonderwijs

-Trekkende bevolking-

RIO nr: 446

Handeling: het voorbereiden van regels ter vaststelling van regels, onderscheidenlijk voorwaarden, voor de bekostiging van scholen voor kinderen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 115, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 447

Handeling: het nemen van een besluit met betrekking tot de door een rijdende school voor kinderen van de trekkende bevolking in te nemen vaste standplaats, indien er tussen de inspecteur en het schoolbestuur in eerste instantie geen overeenstemming is te bereiken omtrent de door het schoolbestuur bepaalde standplaats

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 1, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 448

Handeling: het nemen van een beslissing ten aanzien van het reisplan van een rijdende school voor kinderen van kermisexploitanten of circusmedewerkers, indien de inspecteur tegen het reisplan of een voorgenomen afwijking daarvan bedenkingen heeft en het schoolbestuur weigert daaraan tegemoet te komen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 5, lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 450

Handeling: het verlenen van toestemming aan een schoolbestuur dat wordt afgeweken van het voorschrift dat in een schoolwerkplan er van uit dient te worden gegaan dat leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 (of 9) aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 4, lid 7; art. D 2a, lid 7 (tot 1995)

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 451

Handeling: het nemen van een beslissing op een verzoek van het schoolbestuur van een bijzondere school voor kinderen van de trekkende bevolking om vergoeding van een voertuig bestemd voor de huisvesting

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 14; C 14a. lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 452

Handeling: het goedkeuren van een begroting van een school

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 18, lid 2; art. C 16b, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 453

Handeling: het goedkeuren van een raming van inkomsten en uitgaven voor de 4 jaren volgend op het jaar waarop de in te dienen begroting betrekking heeft

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 18, lid 3; art. C 16b. lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 454

Handeling: het vaststellen van richtlijnen voor de inrichting van de begroting en de meerjarenraming door de schoolbesturen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 18, lid 4; art. C 16b

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 455

Handeling: het vaststellen van de vergoeding voor materiële instandhouding aan een bestuur van een bijzondere school, voor zover de minister van Onderwijs de aangegeven kosten heeft goedgekeurd

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 18, lid 5

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 456

Handeling: het vaststellen van richtlijnen voor de inrichting van de rekening en verantwoording en de daarbij over te leggen bescheiden door de schoolbesturen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 19, lid 3; art. C 16c, lid 3

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 457

Handeling: het goedkeuren van een rekening en verantwoording ingediend door een schoolbestuur

Periode: 1945 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO, art. B 19, lid 4; art. C 16c, lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 458

Handeling: het maandelijks verstrekken van voorschotten op een vergoeding en het bepalen van de verrekening van deze uitgekeerde voorschotten met het bedrag van de vastgestelde vergoeding in de bekostiging van het onderwijs gericht op kinderen van de trekkende bevolking

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 21

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 460

Handeling: het voor bekostiging in aanmerking brengen van een school voor ligplaatsonderwijs aan varende kinderen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. C 13

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 461

Handeling: het nemen van een beslissing op een verzoek van het schoolbestuur van een bijzondere school om een voorziening die niet het gewoon onderhoud of groot onderhoud betreft of op een verzoek om een aanschaffing waarmee bij de eerste inrichting van de school geen rekening was gehouden

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. C14a, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 462

Handeling: het jaarlijks vaststellen van de vergoeding voor de kosten van:

- het noodzakelijk vervoer van de leerlingen ten behoeve van het schoolbezoek

- het zwemonderwijs en het daaraan verbonden noodzakelijke vervoer van de leerlingen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. C 15, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 463

Handeling: het nemen van een beslissing met betrekking tot het vast te stellen bedrag dat het bestuur van een school voor onderwijs aan kinderen van de trekkende bevolking aan een gemeente verschuldigd is inzake de overdracht van gebouwen, terreinen en roerende zaken, in geval dat schoolbestuur bezwaar maakt tegen de door die gemeente in eerste instantie vastgestelde hoogte van dit bedrag

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. C 21, lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 465

Handeling: het goed- of afkeuren van de bekostiging van een afdeling voor zeer jeugdige kinderen van woonwagenbewoners die verbonden is aan een school voor basisonderwijs

Periode: 1985 - 1995

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. E 13 lid 1 t/m 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 466

Handeling: het goedkeuren dat de bekostiging van een afdeling die is verbonden aan een bijzondere school wordt voortgezet, telkens voor 1 jaar

Periode: 1985 - 1995

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. E 17, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 467

Handeling: het verlenen van ontheffing van het voorschrift dat de gemeenteraad in ieder geval drie jaar na verlening van toestemming tot verbinding van een afdeling voor zeer jeugdige kinderen van woonwagenbewoners aan een openbare school tot opheffing van die afdeling dient over te gaan

Periode: 1985 - 1995

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. E 18. lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

4.6 Administratief beroep

RIO nr: 468

Handeling: het nemen van een beslissing in een door het schoolbestuur aangetekend beroep tegen een besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot een verzoek om een tijdelijke voorziening in de huisvesting of beëindiging daarvan

Periode: 1985 - 1997

Grondslag: WBO, art. 71 lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 15 jaar, met bewaring van precedenten

4.7. Toezicht

4.8. Handelingen voortvloeiend uit slot- en overgangsbepalingen

RIO nr: 477

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften omtrent de uitoefening van de ministeriële bevoegdheden ten aanzien van de rechtspersoon en omtrent de gevolgen van intrekking van de aanwijzing van de rechtspersoon

Periode: 1992-(31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 116b, lid 4 en art. 116c, lid 1

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 478

Handeling: het voorbereiden van regels ter vaststelling welke van de bewijzen van bekwaamheid, naast de in de wet genoemde bewijzen tevens de bevoegdheid verlenen tot het geven van onderwijs in een of meer van de in de wet genoemde onderwijsactiviteiten;

en ter vaststelling welke bewijzen van bekwaamheid de bevoegdheid verlenen tot het geven van onderwijs in de Friese taal

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 116 lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 481

Handeling: het voorbereiden van regels ter vaststelling van de bewijzen van bekwaamheid die de bevoegdheid verlenen tot het geven van onderwijs bedoeld in art. 10 lid 1 WBO

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 116 lid 5

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 482

Handeling: het voorbereiden van regels ter vaststelling van de wijze waarop voor het schooljaar 1987/1988 de grondslag van het aantal leerlingen welke bepalend is voor het aantal in dienst te nemen leden van onderwijzend personeel, zal worden verminderd met het aantal leerlingen bedoeld in de WBO

Periode: 1986 - 1993

Grondslag: WBO, art. 116a.

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 483

Handeling: het goedkeuren dat het bestuur van een of meer bijzondere kleuterscholen of lagere scholen meer basisscholen vormt dan ingevolge de Overgangswet WBO mogelijk is

Periode: 1985 - 31 juli 1998

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 5. lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 485

Handeling: het vaststellen van de datum waarop de bekostiging van een bijzondere school wordt beëindigd na het afwijzend besluit van burgemeester en wethouders over de mogelijkheid dat een bestuur van een of meer bijzondere kleuterscholen of lagere scholen meer basisscholen vormt

Periode: 1985 - 31 juli 1998

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 4. lid 5, art. E 5. lid 3

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 486

Handeling: het vaststellen van bedragen voor de vergoeding aan het bevoegd gezag van een basisschool ten behoeve van de materiële instandhouding in het tijdvak 1-8-1985 t/m 31-12-1985 resp. voor het jaar 1986.

Periode: 1985 - 1987

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 25 resp E 26

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 487

Handeling: het vaststellen van bedragen per lokaal in het kader van de vergoeding die de gemeente ontvangt voor gebouwen en lokalen die per 1 augustus 1985 al dan niet voor het basisonderwijs bestemd zijn

Periode: 1985

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 28.

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 488

Handeling: het voorbereiden van regels inzake een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente voor de gebouwen en lokalen, al dan niet bestemd voor het basisonderwijs

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 29.

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 489

Handeling: het vaststellen van bedragen per lokaal in het kader van de vergoeding aan de gemeente krachtens de Lager-onderwijswet 1920 of de Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. ten laste van de gemeente gestichte gebouwen en lokalen voor openbare en bijzondere lagere scholen alsmede gymnastieklokalen, die al dan niet voor het gebruik door het basisonderwijs noodzakelijk zijn

Periode: 1985

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 31.

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 490

Handeling: het voorbereiden van regels inzake de jaarlijkse vergoeding van de krachtens de Lager onderwijswet 1920 of de Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o. - l.o. ten laste van de gemeente gestichte gebouwen en lokalen voor openbare en bijzondere lagere scholen alsmede gymnastieklokalen, die al dan niet voor het basisonderwijs bestemd zijn

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 32.

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 491

Handeling: het voorbereiden van nadere voorschriften omtrent de vergoedingen van gemeenten aan basisscholen gevestigd in gebouwen waarover op grond van de Kleuteronderwijswet of de Lager-onderwijswet vergoedingen werden

genoten; en omtrent de verplichtingen van schoolbesturen ten opzichte van gemeenten indien de gebouwen niet meer voor het basisonderwijs worden gebruikt

Periode: 1985

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 34. lid 1; art. E.35 lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 492

Handeling: het geven van nadere voorschriften omtrent de vergoedingen per lokaal van gemeenten aan het bevoegd gezag van een bijzondere basisschool, gevestigd in gebouwen waarvoor voor 1 augustus 1985 op grond van de Kleuteronderwijswet of de Lager-onderwijswet vergoedingen werden genoten

Periode: 1985

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 34. lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: B(5)

RIO nr: 493

Handeling: het vaststellen van bedragen per lokaal welke de gemeente van het Rijk ontvangt als vergoeding, bedoeld in art E 34 lid 1

Periode: 1985

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 34. lid 2

Produkt: ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 495

Handeling: het verlenen van toestemming tot het uitvoeren van besluiten van de gemeenteraad tot bouw, uitbreiding of verbouwing van een schoolgebouw of tot medewerking daaraan

Periode: 1985 - 31 juli 1998

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 42. lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 497

Handeling: het voorbereiden van regels die ten doel hebben aan te geven wat onder educatieve doeleinden kan worden begrepen

Periode: 1985 - 31 juli 1998

Grondslag: Overgangswet WBO art. H 3. lid 4

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 498

Handeling: het nemen van een beslissing op een verzoek van de gemeenteraad om goedkeuring van een overzicht van de gewenste vermeerdering van bepaalde voorzieningen

Periode: 1985 - 31 juli 1998

Grondslag: Overgangswet WBO artikel D 6. lid 3

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 499

Handeling: het vaststellen van normen voor de huisvesting van de met ingang van de inwerkingtreding van de WBO te vormen basisscholen

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 37.

Produkt: beschikking

Waardering: B(5)

RIO nr: 500

Handeling: het geven van nadere voorschriften met betrekking tot het huisvestingsoverzicht

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 38. lid 7

Produkt: besluit

Waardering: B(5)

RIO nr: 501

Handeling: het afkeuren van het huisvestingsoverzicht zoals vastgesteld door een gemeenteraad

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 38. lid 8

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 504

Handeling: het goedkeuren dat in gevallen waarin de toepassing van het overgangsrecht met betrekking tot boventallige onderwijsgevenden leidt tot kennelijke onbillijkheden, van het bepaalde bij of krachtens betreffend dit artikel wordt afgeweken

Periode: 1985 - 31 juli 1998

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 10. lid 8

Produkt: beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr: 505

Handeling: het goedkeuren dat een formatie van toepassing is waarbij meer onderwijsgevenden aan een basisschool kunnen zijn verbonden, dan op grond van de formatieregeling is bepaald, ter bescherming van het dienstverband van boventallige onderwijsgevenden in dienst bij dat schoolbestuur

Periode: 1985 - 31 juli 1998

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 10. lid 3 en art. E 11. lid 1

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 506

Handeling: het voorbereiden van nadere regels ten behoeve van de spoedige plaatsing op formatieplaatsen van degenen die boven de formatie van de basisscholen zijn benoemd.

Periode: 1985 - 31 juli 1998

Grondslag: Overgangswet WBO E 10. lid 7

Produkt: AMvB

Waardering: B(5)

RIO nr: 507

Handeling: het aan het bevoegd gezag verlenen van ontheffing van de verplichting van het in dienst hebben van gekwalificeerd onderwijzend personeel voor een bepaalde datum

Periode: 1985 - 31 juli 1998

Grondslag: Overgangswet WBO art. E 14. lid 4

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 508

Handeling: het uitbrengen van verslag aan de Staten Generaal over het effect van wijzigingswetten

Periode: 1992 - (31 juli 1998)

Grondslag: Wijzigingswet WBO van 3 december 1992 art. XVI lid 1 en van 21 april 1993

art. IV lid 1

Produkt: verslag

Waardering: B(3)

RIO nr: 509

Handeling: het verstrekken van een uitkering aan elke gemeente ten bedrage van 80 procent van een in dat tijdvak netto ten laste van de rekening van de gewone dienst gebleven kosten die voortvloeien uit de toepassing van art. 45 WBO

Periode: 1986 - 1987

Grondslag: Wijzigingswet WBO van 24 december 1986 art. III lid 1

Produkt: besluit

Waardering: V 10 jaar

RIO nr: 510

Handeling: het bij wijze van uitzondering bepalen dat kleuters in de leeftijd van 3, 5 jaar kunnen worden toegelaten tot de kleuterschool

Periode: 1955 - 1971

Grondslag: KLO, art. 120 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering: V 10 jaar

Naar aanleiding van het driehoeksoverleg toegevoegde handeling:

RIO nr: 511

Handeling: het beslissen op beroepsschriften met betrekking tot het kleuter-, lager- of basisonderwijs

Periode: 1945 - (31 juli 1998)

Bron: driehoeksoverleg dd 10 juni 1999

Produkt: beschikking

Waardering: V 15 jaar

B. Selectielijst met betrekking tot het handelen van de actor de Inspectie van het Onderwijs

4.2.1. Inrichting van het onderwijs

-speelplan, werkplan, leerplan, schoolwerkplan-

RIO nr.: 27

Handeling: het verlenen van toestemming tot afwijking van het schema van werkzaamheden voor de uitvoering van het speel- en werkplan (KLO) of van het rooster van lesuren (LOW)

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: KLO, art. 16 lid 3

LOW, art. 25 lid 4; art. 90 lid 4

Produkt: beschikking

Waardering:

-opname Fries in leerplan of schoolwerkplan-

RIO nr.: 35

Handeling: het verstrekken van advies inzake aanvragen om ontheffing van de verplichting het vak Friese taal in het leerplan van een school in de provincie Friesland op te nemen

Periode: 1980 -1985

Grondslag: Besluit ontheffing Friese taal g.l.o. van 27 februari 1980, Stb. 52, art. 4

Produkt: advies

Waardering:

4.2.4 Ouders

RIO nr.: 116

Handeling: het geven van een opdracht tot belegging van een ouderavond

Periode: 1945 -1974

Grondslag: Koninklijk Besluit van 24 oktober 1938 Stb. 374 art. 19

Produkt: beschikking

Waardering:

4.3. Bekostiging, kleuter- en lager onderwijs, de periode 1945-1985

4.3.1 Kleuteronderwijs

-Openbaar kleuteronderwijs-

RIO nr.: 124

Handeling: het verstrekken van advies met betrekking tot de geschiktheid van een te bebouwen schoolterrein

Periode: 1957 - 1985

Grondslag: Bouwbesluit Kleuteronderwijs art. 2 lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 125

Handeling: het verstrekken van advies met betrekking tot de voor een bouwopdracht aan te trekken architect of bouwkundige

Periode: 1957 - 1985

Grondslag: Bouwbesluit Kleuteronderwijs art. 6 lid 2

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 126

Handeling: het verlenen van ontheffing van de in het Bouwbesluit Kleuteronderwijs gestelde eisen

Periode: 1957 - 1985

Grondslag: Bouwbesluit Kleuteronderwijs art. 23

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 127

Handeling: het goedkeuren van de (ver)bouw van scholen, de verandering van inrichting, meubilair of speelplaats

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 18 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

-het gesubsidieerd bijzonder kleuteronderwijs-

RIO nr.: 150

Handeling: het verstrekken van advies over het bestek voor de bouw van een school die door de gemeente wordt gesticht

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 55 lid 9

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 156

Handeling: het inhouden en eventueel weer beschikbaar stellen van vergoedingen bij het niet naleven van de voorwaarden met betrekking tot de ingebruikneming, het onderhoud en de bestemming door een schoolbestuur

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 61 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

4.3.2 Lager onderwijs

-openbaar gewoon lager, voortgezet lager, uitgebreid lager en vervolgonderwijs-

RIO nr.: 202

Handeling: het goedkeuren van de plannen voor bouw, verbouw, uitbreiding en verandering van inrichting van scholen en voor de aankoop van grond

Periode: 1948 - 1985

Grondslag: LOW, art. 69

Produkt: beschikking

Waardering:

-bijzonder gewoon lager, voortgezet gewoon lager, uitgebreid lager onderwijs en vervolgonderwijs-

RIO nr.: 207

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing met betrekking tot de keuze van het terrein, de gekozen eerste inrichting of de kostenraming door een schoolbestuur indien de gemeente daar in eerste instantie bezwaar tegen heeft geuit

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 77 lid 6

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 212

Handeling: het nemen van een beslissing tot inhouding van een vergoeding indien een instelling of vereniging een gebouw niet binnen drie maanden na de oplevering in gebruik neemt

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 83 lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 224

Handeling: het verlenen van vrijstelling van de eis dat de lokalen bestemd voor onderwijs één gebouwencomplex dienen te vormen

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: Besluit van 15 februari 1924 Stb. 1924 nr. 48 art. 2 lid 2; Bouwbesluit lager onderwijs art. 4 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 225

Handeling: het verlenen van vrijstelling van het voorschrift dat een gebouw bestemd voor onderwijs binnenshuis niet in direct verband staat met een voor bewoning bestemd gebouw

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: Besluit van 15 februari 1924 Stb. 1924, nr. 48 art. 4 lid 2; Bouwbesluit lager onderwijs art. 5

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 226

Handeling: het uitbrengen van advies met betrekking tot de bevoegdheid van de bouwkundige en zijn geschiktheid

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: Besluit van 15 februari 1924 art. 5 lid 2; Bouwbesluit lager onderwijs art. 6 lid 2

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 227

Handeling: het verstrekken van advies m.b.t. de bouw en verbouw van scholen voor lager onderwijs, de inrichting van deze scholen en de terreinen voor lichamelijke oefening

Periode: 1947 - 1985

Grondslag: Koninklijk Besluit van 22 augustus 1947 Stct.. 1947 nr. 167 art. 4

Produkt: advies

Waardering:

4.5.6 Andere vormen van basisonderwijs

-Trekkende bevolking-

RIO nr.: 459

Handeling: het verlenen van toestemming dat andere kinderen dan kinderen voor wie het ligplaatsonderwijs is bedoeld, worden toegelaten tot de school voor ligplaats-onderwijs aan varende kinderen

Periode: 1985 - (31 juli 1998)

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. C 1, lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 464

Handeling: het verlenen van ontheffing van het bepaalde omtrent de leeftijd waarop leerlingen de school moeten hebben verlaten in het kader van bepalingen over de toelatingsleeftijd en de duur van het onderwijs

Periode: 1985 - 1995

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. D 6. lid 2

Produkt: beschikking

Waardering:

4.7 Toezicht

RIO nr.: 472

Handeling: het toezien op het naleven van de wettelijke bepalingen en voorschriften bij scholen voor kleuter- lager- en basisonderwijs

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag: KLO, art. 104

LOW, art. 172

WBO, art. 5, lid 1

Produkt: rapportages, verslagen zoals schoolbezoekverslag, jaarverslag, onderwijsverslag, examenverslag

Waardering:

RIO nr.: 473

Handeling: het evalueren van de stand van het kleuter-, lager en basisonderwijs met betrekking tot de kwaliteit ervan

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt: rapportages

Waardering:

RIO nr.: 474

Handeling: het samenstellen van het gedeelte betreffende het basisonderwijs in het Onderwijsverslag

Periode: 1993- (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt: (gedeelte) Onderwijsverslag

Waardering:

RIO nr.: 475

Handeling: het doen van voorstellen aan de minister indien deze in het belang van het kleuter-, lager en basisonderwijs worden geacht

Periode: 1945- (31 juli 1998)

Grondslag:

Produkt: advies

Waardering:

C. Selectielijst met betrekking tot het handelen van de actor Onderwijsraad

4.1. Beleidsvorming

4.2. Regelen voor het openbaar onderwijs en voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs

4.2.1 Inrichting van het onderwijs

RIO nr.: 15

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verlenen van vrijstelling aan een schoolbestuur van een vereiste met betrekking tot het schoolrapport, de deelname aan het onderwijs in verschillende de vakken, de vereisten gesteld aan het schoolhoofd en aan de rijksvergoedingen, voor een bepaalde tijd

Periode: 1963 -1985

Grondslag: LOW, art. 3 bis

Produkt: advies

Waardering:

-vakken en kerndoelen-

RIO nr.: 18

Handeling: het adviseren van de minister met betrekking tot het verlenen van toestemming aan een schoolbestuur tot afwijking van de voorschriften voor de vakken in het lager- en basisonderwijs

Periode: 1985 -1995

Grondslag: LOW, art. 90 lid 6

WBO, art. 9 lid 9

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 20

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen van de kerndoelen binnen het basisonderwijs

Periode: 1992 -1995

Grondslag: WBO, art. 9 lid 5

Produkt: advies

Waardering:

-speelplan, werkplan, leerplan, schoolwerkplan-

RIO nr.: 22

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verlenen van toestemming aan een schoolbestuur voor het afwijken van de voorschriften met betrekking tot de onderwerpen zoals die in een leerplan (lager onderwijs) of een schoolwerkplan (basisonderwijs) behoren te zijn opgenomen

Periode: 1945 - (31 juli 1998)

Grondslag: KLO, art. 16

LOW, art. 25 lid 5 en art. 90 lid 6

WBO, art. 11 lid 7

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 24

Handeling: het nemen van een beslissing ten aanzien van voorgenomen wijzigingen in een leerplan door een schoolbestuur indien de inspecteur hierom vraagt

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: Koninklijk Besluit van 26 november 1937 Stb. 375 art. 3 lid 4

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 25

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing m.b.t. de inhoud van een speel- en werkplan of een leerplan indien hierover verschil van mening bestaat tussen een gemeente en de inspecteur

Periode: 1948 - 1985

Grondslag: KLO, art. 16 ,lid 1

LOW, art. 23 bis, lid 3

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 28

Handeling: het beslissen in een verzoek van de inspecteur om een beslissing bij geschil tussen de inspecteur en het bevoegd gezag over het wel of niet voldoen van een speel- en werkplan (KLO), een leerplan (LOW) of een schoolwerkplan en een activiteitenplan (WBO) aan de wettelijke voorschriften

Periode: 1945 - (31 juli 1998)

Grondslag: KLO, art. 66 lid 3

LOW, art. 90 lid 2

WBO, ART. 13 lid 3

Produkt: beschikking

Waardering:

-Onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC)

RIO nr.: 38

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van nadere aanwijzing van de categorieën leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, waarvoor het schoolbestuur onderwijs in taal en cultuur van het land van oorsprong van die leerlingen in het schoolwerkplan mag opnemen

Periode: 1984 -1995

Grondslag: LOW, art. 3, lid 2bis

WBO, art. 10 lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 40

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verlenen van toestemming aan een schoolbestuur om voor groepen leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, onderwijs in taal en cultuur van het land van oorsprong van die leerlingen in het schoolwerkplan op te nemen

Periode: 1985 - 1995

Grondslag: Besluit leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond WBO van 29 maart 1985, art. 2

Produkt: advies

Waardering:

-Godsdienstonderwijs-

RIO nr.: 44

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing m.b.t. het vrijgeven van uren voor godsdienstonderwijs indien daarover verschil van mening bestaat tussen een gemeente en de inspecteur

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW, art. 26 lid 3

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 47

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vrij geven of beschikbaar stellen van schoollokalen voor godsdienstonderwijs ten behoeve van het kleuteronderwijs

Periode: 1955 -1985

Grondslag: KLO, art. 17 lid 3

Produkt: advies

Waardering:

4.2.2. Personeel

-Directie-

RIO nr.: 51

Handeling: het geven van regels waarmee de vereiste aanvullende bewijzen, naast de akte van bekwaamheid, voorde functie van schoolhoofd worden aangegeven

Periode: 1981 -1985

Grondslag: LOW, art. 27 lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 55

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verlenen van toestemming dat een schoolhoofd wordt ontheven van de verplichting tevens onderwijs te geven

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW, art. 27 lid 4

Produkt: advies

Waardering:

-Onderwijzend en niet-onderwijzend personeel-

RIO nr.: 58

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen van het aantal kleuters dat bepalend is voor het aantal aan te stellen kleuterleidsters dat naast de hoofdleidster aan een kleuterschool is verbonden

Periode: 1976 -1985

Grondslag: KLO, art. 20 lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 63

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het lager stellen van het onderwijzers dat aan een school is verbonden bij een aanzienlijke daling van het leerlingenaantal

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW art. 28 lid 8

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 66

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels ter vaststelling van het aantal groepsleraren die aan een school zijn verbonden, en van het aantal leerlingen dat bepalend is voor het aantal aan te stellen groepsleraren

Periode: 1985 -1992

Grondslag: WBO, art. 15 lid 2

Produkt: advies

Waardering:

-Overleg-

-Bewijzen van bekwaamheid-

RIO nr.: 88

Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het gelijkstellen van getuigschriften aan de akten van bekwaamheid als hoofdleidster

Periode: 1955 -1985

Grondslag: KLO, art. 131 lid 4

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 90

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het aanwijzen van andere bewijzen die kunnen getuigen van voldoende pedagogisch-didactische voorbereiding op de functie van kleuterleidster

Periode: 1957 -1968

Grondslag: Besluit Opleiding Kleuterleidsters, Stb. 1957, 480, art. 12 lid 3, onder f

Produkt: advies

Waardering:

-Buitenlandse bewijzen van bekwaamheid-

RIO nr.: 95

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het gelijkstellen van de akten van bekwaamheid uitgereikt buiten Nederland aan akten van bekwaamheid als (hoofd) leidster

Periode: 1955-1985

Grondslag: KLO, art. 81

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 97

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het gelijkstellen van de akten van bekwaamheid behaald in Suriname of de Nederlandse Antillen en Aruba aan de akten van bekwaamheid als kleuterleidster

Periode: 1964 -1985

Grondslag: KLO, art. 103a

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 99

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het gelijkstellen van een in de Nederlandse Antillen, Aruba of Suriname verworven bewijs van bekwaamheid met een overeenkomstig bewijs van bekwaamheid dat in Nederland is behaald

Periode: 1945 -1985

Grondslag: LOW, art.129ter

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 101

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het gelijkstellen van een buiten Nederland verworven bewijs van bekwaamheid met een overeenkomstig bewijs van bekwaamheid dat in Nederland is behaald

Periode: 1985 -1995

Grondslag: WBO, art. 3, lid 3

Produkt: advies

Waardering:

4.2.3 Leerlingen

RIO nr.: 108

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen van de leeftijd waarop kleuters de kleuterschool moeten verlaten

Periode: 1955 -1985

Grondslag: KLO, art. 15 lid 1

Produkt: advies

Waardering:

4.2.4 Ouders

RIO nr.: 113

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen van de inrichting, de wijze van verkiezing van de leden en de verdere bevoegdheden van de oudercommissies en van de ouderraden voor een kleuterschool

Periode: 1955 -1985

Grondslag: KLO, art. 14 lid 3

Produkt: advies

Waardering:

4.3. Bekostiging, kleuter- en lager onderwijs, de periode 1945-1985

4.3.1 Kleuteronderwijs

-Openbaar kleuteronderwijs-

RIO nr.: 119

Handeling: het adviseren van de minister omtrent de beschikbaarstelling van een bestaand gebouw als schoolgebouw aan een instelling of vereniging

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 2

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 121

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verlenen van toestemming tot instandhouding van een openbare kleuterschool aan een gemeente indien de wettelijk voorgeschreven maatstaf voor instandhouding niet is gehaald

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 11 lid 2

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 134

Handeling: het benoemen van een vertegenwoordiger in de commissie van schatters

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 42 lid 5

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 138

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voor een bepaalde school hoger stellen van het bedrag per lokaal of leerling dat dient als basis voor toe te kennen vergoedingen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 46 lid 1

Produkt: advies

Waardering:

-het gesubsidieerd bijzonder kleuteronderwijs-

RIO nr.: 148

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing over het bestek, de terreinkeuze, de eerste inrichting of de raming der kosten bij de stichting van een te subsidiëren kleuterschool

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 55 lid 6

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 154

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het bepalen van het bedrag dat de gemeente als vergoeding dient te verstrekken voor de kosten die boven de voor bouwwerkzaamheden geraamde kosten liggen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 59 lid 3

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 164

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing een kleuterschool voor vergoeding in aanmerking te brengen ook al zijn de daarvoor voorgeschreven normen/voorwaarden niet gehaald

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 69 lid 2

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 167

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing op een aanvraag van het bestuur van een kleuterschool om een vergoeding voor de aan kleuterleidsters verstrekte salarissen of uitkeringen

Periode: 1955 - 1985

Grondslag: KLO, art. 71 lid 1 en lid 2

Produkt: advies

Waardering:

4.3.2 Lager onderwijs

-openbaar gewoon lager, voortgezet lager, uitgebreid lager en vervolgonderwijs-

RIO nr.: 192

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vergoeden van het jaarsalaris of een deel daarvan aan boventallig onderwijzend personeel

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 56 lid 2

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 199

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen of wijzigen van het bedrag van de rijksvergoeding waar een gemeente aanspraak op maakt en van eventueel te verstrekken voorschotten daarop

Periode: 1975 - 1985

Grondslag: Besluit vergoedingen openbaar lager onderwijs art. 7 en 10; Besluit vergoedingen bijzonder lager onderwijs art. 12 lid 3 en art. 13 lid 2

Produkt: advies

Waardering:

-bijzonder gewoon lager, voortgezet gewoon lager, uitgebreid lager onderwijs en vervolgonderwijs-

RIO nr.: 208

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing met betrekking tot de keuze van het terrein, de gekozen eerste inrichting of de kostenraming door een schoolbestuur indien de gemeente daar in eerste instantie bezwaar tegen heeft geuit

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 77 lid 6

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 216

Handeling: het benoemen van een deskundige die de Onderwijsraad / het ministerie vertegenwoordigt in de commissie van schatters

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 85 lid 1

Produkt: beschikking

Waardering:

RIO nr.: 230

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing dat een bijzondere school toch voor vergoeding voor de instandhouding in aanmerking komt ondanks deze niet voldoet aan de daarvoor gestelde wettelijke voorwaarden of het verlenen van ontheffing van (één van) de gestelde voorwaarden

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 96 lid 3 en lid 4 en art. 96bis lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 236

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen van het bedrag aan administratiekosten waarmee een vergoeding per leerling wordt verhoogd

Periode: 1964 - 1985

Grondslag: LOW, art. 101 lid 8

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 240

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het op een hoger bedrag per leerling stellen van een vergoeding aan een school indien de gemeente waarin die school zich bevindt in bijzondere omstandigheden verkeert

Periode: 1945 - 1985

Grondslag: LOW, art. 101ter lid 1

Produkt: advies

Waardering:

4.5. Bekostiging Basisonderwijs( het Londostelsel) , vanaf 1985

4.5.1 Algemeen

4.5.2 Aanvang van de bekostiging

4.5.2.1 Voorziening in de huisvesting

RIO nr.: 332

Handeling: het uitbrengen van advies over de vaststelling van het programma huisvestingsvoorzieningen in relatie tot de vrijheid van richting en de vrijheid van inrichting aan de gemeenteraad

Periode: 1997 -

Grondslag: WBO, art. 69 lid 9

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 343

Handeling: het uitbrengen van advies over de vaststelling of wijziging van de gemeentelijke verordening tot regeling van de huisvestingsvoorzieningen, in relatie tot de vrijheid van richting en de vrijheid van inrichting

Periode: 1997 - ( 31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 76 lid 6

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 352

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels voor de nadere bepaling van hetgeen kan worden begrepen onder 'ander onderwijs'

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 87

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 354

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels voor het aangeven van hetgeen onder 'educatieve doeleinden' kan worden verstaan

Periode: 1985 -1997

Grondslag: WBO, art. 87 lid 3; Overgangswet WBO art. H 3. lid 4

Produkt: advies

Waardering:

4.5.3 Wijze van bekostiging

4.5.3.2 materiële instandhouding

RIO nr.: 403

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het toewijzen van een verhoging van de vergoeding ten behoeve van de materiële instandhouding aan een schoolbestuur

Periode: 1985 - 1996

Grondslag: WBO, art. 101 lid 1 t/m 4; Overgangswet WBO art. E 26a.;

Produkt: advies

Waardering:

4.5.4 Beëindiging van de bekostiging

RIO nr.: 408

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het inhouden van vergoedingen bij het niet nakomen van bekostigingsvoorwaarden door een schoolbestuur

Periode: 1985 -1998

Grondslag: WBO, art. 106 lid 1 en lid 2; Overgangswet WBO art. H2. lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 413

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het besluiten tot voortzetting van de bekostiging indien aan een school behoefte bestaat

Periode: 1987 -1995

Grondslag: WBO, art. 107 lid 5

Produkt: advies

Waardering:

4.5.5 Overige handelingen

RIO nr.: 428

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels ter vaststelling van nadere voorschriften over:

- de indiening en vormgeving van het verzoek om bekostiging van aanvullende activiteiten onderwijsvoorrang

- de voorwaarden die worden gesteld ten behoeve van deelneming van een school of inrichting

- de voorschotten en vergoedingen;

- de criteria waaraan het leerlingenbestand van een school die deelneemt dient te voldoen

- de afwijkingen (en de voorwaarden daarbij) die mogelijk zijn ten behoeve van het beleid in de sociale vernieuwing

Periode: 1993 -1995

Grondslag: WBO, art. 111a, lid 8 en lid 10

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 431

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels ter vaststelling van nadere voorschriften omtrent het landelijk beleidskader voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

Periode: 1993 -1995

Grondslag: WBO, art. 111a. lid 9

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 438

Handeling: het op verzoek van het gemeentebestuur geven van advies inzake de schoolbegeleidingsdienst

Periode: 1997-

Grondslag: WBO, art. 113, lid 6

Produkt: advies

Waardering:

4.5.6 Andere vormen van basisonderwijs

-Trekkende bevolking-

RIO nr.: 445

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels, onderscheidenlijk voorwaarden voor de bekostiging van scholen voor kinderen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden

Periode: 1985 -1995

Grondslag: WBO, art. 115, lid 1

Produkt: advies

Waardering:

RIO nr.: 449

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verlenen van toestemming aan een schoolbestuur dat wordt afgeweken van het voorschrift dat in een schoolwerkplan er van uit dient te worden gegaan dat leerlingen i\ beginsel binnen een tijdvak van 8 (of 9) aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen

Periode: 1985 - 1995

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 4, lid 7; art. D 2a, lid 7

Produkt: advies

Waardering:

4.6 Administratief beroep

4.7 Toezicht

4.8 Handelingen voortvloeiend uit slot- en overgangsbepalingen

RIO nr.: 476

Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels ter vaststelling welke van de bewijzen van bekwaamheid, naast de in de wet genoemde bewijzen tevens de bevoegdheid verlenen tot het geven van onderwijs in een of meer van de in de wet genoemde onderwijsactiviteiten; en ter vaststelling welke bewijzen van bekwaamheid de bevoegdheid verlenen tot het geven van onderwijs in de Friese taal

Periode: 1985 -1995

Grondslag: WBO, art. 116 lid 4

Produkt: advies

Waardering:

 1. Archiefwet 1995, Wet van 28 april 1995 (Stb. 276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten.

  ^ [1]
 2. Zonder context zijn deze handelingen moeilijk te plaatsen. Het gaat hierbij om het volgende: De gemeenteraad kan besluiten dat het grondgebied van de gemeente in twee vastgestelde delen wordt gesplitst in verband met aanzienlijke verschillen in bebouwingskarakter en bevolkingsdichtheid tussen die delen. Elk bevoegd gezag dat een of meer scholen in die gemeenten instandhoudt, moet schriftelijk verklaren met de splitsing in te stemmen. Doen ze dat niet, dan kan de gemeenteraad de minister van Onderwijs verzoeken een besluit tot splitsing te nemen

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina