Opleiding coördinator onderbouw

Geldend van 28-06-2000 t/m heden

Opleiding coördinator onderbouw

Inleiding

Deze voorliggende publicatie komt in de plaats van de eerdere voorlichtingspublicatie over dit onderwerp, gepubliceerd in Uitleg gele katern van 24 november 1999, nr. 28. Deze komt hiermee dus te vervallen.

In januari 2000 is de post-hbo opleiding ”Coördinator Onderbouw” gestart.

Om te bereiken dat het aantal aanmeldingen zal toenemen, is deze regeling ten opzichte van de vorige op enige onderdelen gewijzigd (alle hogescholen kunnen in principe de opleiding aanbieden en deelnemers op scholen met 50 % gewichtenleerlingen in plaats van scholen met alleen 50 % 1.9 leerlingen komen voor faciliteiten in aanmerking). Dit betreft dus een uitbreiding van de potentiële doelgroep waarvoor faciliteiten ter beschikking worden gesteld en het aantal hogescholen dat de opleiding zal verzorgen. De cursus staat open voor alle leraren onderbouw en leidsters peuterspeelzalen met een adequate vooropleiding.

Algemeen

In het kader van de ontwikkeling van zowel de voorschoolse- als de vroegschoolse educatie is de professionalisering van leidsters van peuterspeelzalen en leerkrachten van de onderbouw in het basisonderwijs van groot belang. Inbeide sectoren is het nodig aandacht te besteden aan de doorgaande ontwikkeling en het leren van jonge kinderen met (taal)achterstanden.

Met het in het leven roepen van de post-hbo opleiding Coördinator Onderbouw wordt een eerste stap gezet in de kwaliteitsverhoging van de voor- en vroegschoolse periode.

Doel/opzet

Behalve professionalisering van het personeel van peuterspeelzalen en leerkrachten basisonderwijs, zal deze integrale opleiding het vermogen van basisscholen moeten versterken om het onderwijs aan het jonge kind in de onderbouw beter te laten aansluiten op de voor- en vroegschoolse periode.

Voorts is het doel van de opleiding: verbetering van de visie op het leren van jonge kinderen in met name de voor- en vroegschoolse periode en verbetering van de kennis van de diverse leermaterialen van deze perioden.

Als coördinator zal hij zijn collega’s moeten kunnen coachen in het omgaan met de leermaterialen die in deze periode worden gebruikt.

De opleiding is opgezet volgens de constructivistische methode, dat wil zeggen dat de eigen ervaringen van de deelnemers input zijn voor de opleiding waardoor onderwijs op maat kan worden geleverd.

Na het volgen van de opleiding hebben de deelnemers een innovatieplan voor de eigen school ontwikkeld.

Duur en omvang

De opleiding duurt twee jaar. In principe zullen 10 groepen van 20 cursisten per groep kunnen starten.

In september 2000 kan begonnen worden aan de opleiding die zich uitstrekt over de studiejaren 2000-2001 en 20012002.

In september 2001 start een tweede opleiding die de studiejaren 2001-2002 en 2002-2003 bestrijkt.

Bij voldoende belangstelling kan in september 2003 nog een laatste opleiding worden gestart.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor:

 • alle leraren in de onderbouw (groep 1 t/m 4) van de basisschool, en

 • (hoofd)leidsters van peuterspeelzalen met een relevante hbo-opleiding.

Het is de bedoeling dat de scholen nauw samenwerken met deze peuterspeelzalen en dat de leraar/lerares en de leidster zich tezamen inschrijven voor de opleiding.

Criteria voor facilitering

Voor faciliteiten van het rijk komen in aanmerking:

 • leraren in dienst van schoolbesturen met scholen met 50% of meer gewichten leerlingen, en

 • (hoofd)leidsters van peuterspeelzalen met een relevante hbo-opleiding.

De faciliteiten

Het ministerie zal voor de uitvoering van de opleiding aan de hogescholen een financiële bijdrage leveren van ƒ 1250,- per deelnemer per jaar.

Vervangingsgelden worden niet beschikbaar gesteld, noch voor de leraar basisonderwijs, noch voor de peuterspeelzaalleidster.

Kosten deelnemer

De subsidiebijdrage van het ministerie dekt niet de totale uitvoeringskosten; daarom zullen de hogescholen aan de deelnemer een eigen bijdrage van ƒ 1250,- per opleidingsjaar vragen (de helft van de totale opleidingskosten).

Waar te volgen / aanmelding

In eerste instantie zullen de hierna genoemde hogescholen de opleiding verzorgen, zo mogelijk geheel of gedeeltelijk buiten de schooluren.

 • Hogeschool Ipabo Amsterdam/Alkmaar

  Jan Tooropstraat 136

  1061 AD Amsterdam

  (020) 6137079

 • Hogeschool Marnix Academie

  Vogelsanglaan 1

  3571 ZM Utrecht

  (030) 2753426

 • Transfergroep Rotterdam

  Unit Primair Onderwijs

  Museumpark 40

  3015 CX Rotterdam

  (010) 2414459

 • Hogeschool Ichtus

  L. Couperusplein 19

  2514 HP ’s-Gravenhage

  (070) 3120125

Ook andere hogescholen kunnen de opleiding Coördinator Onderbouw aanbieden, mits dit de door de KPC ontwikkelde opleiding betreft. Deze hogescholen moeten vooraf hierover contact opnemen met het LNP. De opleiding kan uitsluitend worden aangeboden door de nascholingsinstellingen en wordt gedragen door het Landelijk Platform Nascholingsinstellingen (LNP).

De opleiding Coördinator Onderbouw maakt onderdeel uit van het stelsel van postinitiële opleidingen.

Scholen worden verzocht bij aanmelding bij de Hogeschool het BRIN-nummer te vermelden en een verklaring dat men voldoet aan de gestelde criteria.

Aanmelding vóór 1 september 2000. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina