Regeling vergoeding invoering integraal personeelsbeleid voortgezet onderwijs 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-07-2000 t/m 30-12-2004

Regeling vergoeding invoering integraal personeelsbeleid voortgezet onderwijs 2000

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

 • artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs juncto de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, en

 • artikel II, vierde en zesde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337);

Besluit:

Artikel 2. Vergoeding voor invoering integraal personeelsbeleid

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Ten behoeve van de invoering van een integraal personeelsbeleid wordt aan het bevoegd gezag van een school of afdeling genoemd in het tweede lid een vergoeding toegekend van f 200,- per formatieplaats voor zover het betreft de personeelscategorie leraren.

 • 2 De scholen en afdelingen zijn:

  • a. een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs als bedoeld in deel I van de Wet op het voortgezet onderwijs,

  • b. een school voor leerwegondersteunend onderwijs dan wel een school voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel II van de Wet,

  • c. een afdeling leerwegondersteunend onderwijs als bedoeld in de artikelen II en IV van de Wet,

  • d. een school voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel V of artikel VIII van de Wet, waarvan de bekostiging ingevolge artikel 21 van de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs geschiedt op grond van deel I van de Wet op het voortgezet onderwijs,

  • e. een afdeling praktijkonderwijs als bedoeld in de artikelen II, V en VIII van de Wet.

 • 3 De in aanmerking komende formatieplaatsen zijn:

  • a. het aantal formatieplaatsen voor het schooljaar 1999-2000 bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Formatiebesluit WVO, wat betreft de personeelscategorie leraren;

  • b. het aantal formatieplaatsen leraren voor het schooljaar 1999-2000 ingevolge artikel 4 van de Regeling personele vergoeding culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO.

Artikel 3. Betaling

[Vervallen per 31-12-2004]

Betaling van de vergoeding vindt plaats in juli 2000.

Artikel 4. Besteding en verantwoording

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag besteedt de aanvullende vergoeding aan maatregelen voor de introductie van integraal personeelsbeleid. De verantwoording ervan vindt plaats in de jaarrekening.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt op de derde dag na publicatie in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding invoering integraal personeelsbeleid voortgezet onderwijs 2000.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina