Regeling begroting en verantwoording beheerskosten uitvoeringsorganen volksgezondheid

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 22-07-2001 t/m 30-09-2006

Regeling begroting en verantwoording beheerskosten uitvoeringsorganen volksgezondheid

§ 1. De inrichting van de begroting

[Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 In de begroting en de meerjarenraming worden de volgende groepen van kostensoorten en baten onderscheiden:

  • a. personele kosten;

  • b. huisvestingskosten;

  • c. automatiseringskosten;

  • d. bureaukosten;

  • e. bestuurskosten;

  • f. overige kosten;

  • g. baten.

 • 2 De in het eerste lid genoemde groepen van kostensoorten en van baten worden in de begroting zodanig uitgesplitst dat een goed beeld onstaat van de samenstelling ervan.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

De begroting biedt inzicht in de baten en lasten die verbonden zijn aan de voorgenomen werkzaamheden van het bestuursorgaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2006]

De begroting vermeldt het bedrag dat ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten onderscheidenlijk de Algemene Kas komt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Per begrotingspost worden naast de begrote bedragen van het begrotingsjaar opgenomen:

  • a. het begrote bedrag van het lopende jaar;

  • b. het vermoedelijke beloop van het bedrag van het lopende jaar;

  • c. het gerealiseerde bedrag van het jaar voorafgaand aan het lopende jaar.

 • 2 In de meerjarenraming worden zoveel mogelijk de financiële gevolgen tot uitdrukking gebracht van hetgeen ten grondslag ligt aan de bedragen die zijn opgenomen in de begroting.

 • 3 In de meerjarenraming wordt per groep van kostensoorten en baten een onderbouwde raming gegeven van de bedragen in de vier jaren die volgen op het eerstvolgende kalenderjaar. Dit gebeurt tevens voor alle begrotingsposten waarvan wordt verwacht dat deze een aanmerkelijke ontwikkeling vertonen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2006]

De begroting gaat vergezeld van een toelichting waarin:

 • a. wordt ingegaan op de voorgenomen werkzaamheden die leiden tot een wijziging van de hoogte van de beheerskosten ten opzichte van het voorafgaande jaar;

 • b. per begrotingspost, voor zover mogelijk, een cijfermatige specificatie en onderbouwing wordt gegeven, waarbij kosten van afschrijvingen, rentelasten en dotaties aan voorzieningen worden toegelicht, toegepaste indices worden geëxpliciteerd en substantiële verhogingen of verlagingen van begrotingsposten worden uiteengezet;

 • c. ten aanzien van de werkzaamheden die vervallen ten opzichte van het voorafgaande jaar de gevolgen voor de beheerskosten worden aangegeven;

 • d. de investeringsplannen voor het begrotingsjaar en de vier daarop volgende jaren worden vermeld, waarbij per investering wordt aangegeven welke afschrijvingsmethode en afschrijvingstermijn worden gehanteerd;

 • e. de gronden worden vermeld waarop de meerjarenraming is gebaseerd, waaronder een meerjarig overzicht van de geraamde ontwikkeling van de formatie welke zoveel mogelijk is uitgesplitst naar de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2;

 • f. belangrijke schommelingen in de meerjarenraming worden toegelicht.

§ 2. De inrichting van het financieel verslag

[Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het financieel verslag bestaat uit de balans en de exploitatierekening, alsmede uit de toelichting op beide.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2006]

De inrichting van de exploitatierekening sluit aan op de inrichting van de begroting.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2006]

Indien een begrote groep van kostensoorten, een begrote groep van baten of de baten of lasten van de voorgenomen werkzaamheden is of zijn onder- of overschreden, wordt dit per groep of voor de betreffende werkzaamheden toegelicht.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Het financieel verslag geeft de omvang van de egalisatiereserve weer.

 • 2 Uit het financieel verslag blijkt dat:

  • a. de omvang van de egalisatiereserve maximaal 5% van het totale begrotingsbedrag bedraagt;

  • b. het verschil tussen de begroting en de realisatie ten laste of ten bate komt van de egalisatiereserve voorzover daarmee de genoemde 5% niet wordt overschreden.

 • 3 In de toelichting op het financieel verslag wordt ingegaan op de besteding van de egalisatiereserve en van de eventuele bestemde reserves in het verslagjaar.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat zij voor het eerst betrekking heeft op de begroting voor en het financieel verslag over het jaar 2001.

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling begroting en verantwoording beheerskosten uitvoeringsorganen volksgezondheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Bijlage , behorende bij artikel 10 van de Regeling begroting en verantwoording beheerskosten uitvoeringsorganen volksgezondheid

[Vervallen per 01-10-2006]

Protocol inzake de accountantscontrole van het financieel verslag over de beheerskosten van het College zorgverzekeringen, het College toezicht, het College tarieven gezondheidszorg, het College bouw ziekenhuisvoorzieningen en het College sanering ziekenhuisvoorzieningen

 • 1. Inleiding

 • 2. Betrouwbaarheid, toleranties en aandachtsvormen bij de accountantscontrole

 • 3. Controle op de naleving van het bij wet en overige regelgeving bepaalde

 • 4. Model accountantsverklaring

1. Inleiding

[Vervallen per 01-10-2006]

Volgens artikel 1h, eerste lid, en artikel 1w juncto artikel 1h, eerste lid, van de Ziekenfondswet, artikel 25, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg en de artikelen 2g, eerste lid, en 2m, derde lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen brengen het College zorgverzekeringen, het College toezicht, het College tarieven gezondheidszorg, het College bouw ziekenhuisvoorzieningen en het College sanering ziekenhuisvoorzieningen jaarlijks voor 1 juli aan Onze Minister een financieel verslag uit over hun beheerskosten over het afgelopen kalenderjaar, dat vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is in artikel 1i en artikel 1w juncto artikel 1i van de Ziekenfondswet, artikel 26 van de Wet tarieven gezondheidszorg en de artikelen 2h en 2m van de Wet ziekenhuisvoorzieningen bepaald dat bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld over de inrichting van de begroting, het financieel verslag en aandachtspunten voor de accountantscontrole. In dit controleprotocol worden de aandachtspunten voor de accountantscontrole aangegeven die moeten leiden tot een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de beheerskosten. Bij de verklaring wordt gebruik gemaakt van het in punt 4 van dit protocol opgenomen model.

2. Betrouwbaarheid, toleranties en aandachtsvormen bij de accountantscontrole

[Vervallen per 01-10-2006]

2.1. Betrouwbaarheid

[Vervallen per 01-10-2006]

Bij het onderzoek naar de getrouwheid van de financiële verantwoording en naar de rechtmatigheid van de daarin opgenomen kosten (uitgaven of lasten) en opbrengsten (ontvangsten of baten) wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke betrouwbaarheid, de daarmee samenhangende kosten in aanmerking nemende. Indien het oordeel geheel is gebaseerd op uitkomstgerichte steekproeven, moet een betrouwbaarheid van ten minste 95% worden gehanteerd.

2.2. Toleranties

[Vervallen per 01-10-2006]

Bij het onderzoek naar de getrouwheid van de financiële verantwoording en naar de rechtmatigheid van de daarin opgenomen kosten (uitgaven dan wel lasten) en opbrengsten (ontvangsten dan wel baten) dient een goedkeuringstolerantie van 1% te worden gehanteerd. Dit is gebaseerd op de voor de rijksoverheid gebruikelijke tolerantie.

2.3. Aandachtsvormen

[Vervallen per 01-10-2006]

De accountant behoeft niet aan alle onderdelen van de controle dezelfde aandacht te geven.

De volgende aandachtsvormen worden onderscheiden.

 • Normale aandacht

  Onder normale aandacht wordt verstaan controle met dezelfde diepgang die door de accountant in acht wordt genomen bij de controle van een jaarrekening.

 • Procedurele aandacht

  Onder procedurele aandacht wordt verstaan controle waarbij erop wordt toegezien of procedures in het leven zijn geroepen om te waarborgen dat aan de desbetreffende voorschriften wordt voldaan, of het volgen van die procedures leidt tot naleving van die voorschriften en of die procedures in feite zijn gevolgd.

 • Speciale aandacht Kennisname

  Onder speciale aandacht wordt verstaan controle waarbij nadrukkelijk wordt bezien of de desbetreffende voorschriften zijn nageleefd en waarbij dus verder wordt gegaan dan bij de controle die normaal op een jaarrekening wordt uitgeoefend. In dit geval is er geen of slechts zeer weinig tolerantie.

 • Kennisname

  Aan de met kennisname aangeduide artikelen hoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat teneinde de controle op de andere artikelen goed te kunnen verrichten kennisname van deze artikelen wel noodzakelijk is.

3. Controle op de naleving van de bepalingen bij of krachtens wet College voor zorgverzekeringen

[Vervallen per 01-10-2006]

In dit hoofdstuk wordt per college en per wet, besluit of regeling en per artikel aangegeven de mate van aandacht die de accountant daaraan dient te besteden.

3.1. College voor zorgverzekeringen

[Vervallen per 01-10-2006]

3.1.1. Ziekenfondswet

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze wet regelt de bestaansgrond voor het College voor zorgverzekeringen. Daarom zal per artikel worden aangegeven welke mate van aandacht aan dat artikel moet worden gegeven bij de uitvoering van de accountantscontrole om tot een getrouwheids- en rechtmatigheidsoordeel te komen.

Artikelen

Soort aandacht 1

Betreft

     

1

Kennisname

 

1a, lid 1

Kennisname

 

1a, lid 2 en 3

Normaal

O.a. vertegenwoordiging in en buiten rechte door de voorzitter

1b, lid 2 en 3

Normaal

 

1b, lid 7

Normaal

Vergoedingsregeling

1b, overig

Kennisname

 

1c

Normaal

Bestuursreglement

1d, lid 1

Normaal

 

1d, lid 2

Normaal

Arbeidsvoorwaarden personeel

1e

Kennisname

 

1f

Normaal

Instemming minister met begroting

1g

Kennisname

 

1h

Kennisname

Financieel verslag

1i

 • -

  Artikelen 6 t/m 8: normaal,

 • -

  artikel 9: speciaal,

 • -

  overige artikelen: kennisname

Regeling begroting en verantwoording beheerskosten uitvoe- ringsorganen volksgezondheid

1j

Speciaal

Toerekening van beheerskosten2

1k

Kennisname

 

1l

Kennisname

 

1m

Kennisname

 

1n

Kennisname

 

1o

Kennisname

 

1p

Normaal (soms speciaal)3

 

1q

-

 

1r

Normaal

Wet geïntegreerd middelenbeheer

1s

-

 

1t

Normaal

 

1u t/m 1x16

-

 

1y

Kennisname

 

1z

Kennisname

 

2 t/m 92

-

 

92a

Kennisname

 

93

Kennisname

 

93a

-

 

94

Kennisname

 

95

Kennisname

 

107

Kennisname

 

3.1.2. Richtlijnen voor Europese aanbestedingen

[Vervallen per 01-10-2006]

De accountant dient bij zijn controle normale aandacht te besteden aan deze richtlijnen.

3.2. College toezicht

[Vervallen per 01-10-2006]

3.2.1. Ziekenfondswet

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze wet regelt de bestaansgrond voor het College toezicht. Daarom zal per artikel worden aangegeven welke mate van aandacht aan dat artikel moet worden gegeven bij de uitvoering van de accountantscontrole om tot een getrouwheids- en rechtmatigheidsoordeel te komen.

3.2.2. Richtlijnen voor Europese aanbestedingen

[Vervallen per 01-10-2006]

De accountant dient bij zijn controle normale aandacht te besteden aan deze richtlijnen.

3.3. College tarieven gezondheidszorg

[Vervallen per 01-10-2006]

3.3.1. Wet tarieven gezondheidszorg

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze wet regelt de bestaansgrond voor het College tarieven gezondheidszorg. Daarom zal per artikel worden aangegeven welke mate van aandacht aan dat artikel moet worden gegeven bij de uitvoering van de accountantscontrole om tot een getrouwheids- en rechtmatigheidsoordeel te komen.

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

     

1

Kennisname

 

2 t/m 17f

-

 

18, lid 1

Kennisname

 

18, lid 2 en 3

Normaal

O.a. vertegenwoordiging in en buiten rechte door de voorzitter

19, lid 2 en 3

Normaal

 

19, lid 7

Normaal

Vergoedingsregeling

19 overig

Kennisname

 

20

Normaal

Bestuursreglement

21, lid 1

Normaal

 

21, lid 2

Normaal

O.a. Arbeidsvoorwaarden personeel

22

Kennisname

 

23

Normaal

Instemming minister met begroting

24

Kennisname

 

25

Kennisname

Financieel verslag

26

 • -

  Artikelen 6 t/m 8: normaal,

 • -

  artikel 9: speciaal,

 • -

  overige artikelen: kennisname

Regeling begroting en verantwoording beheerskosten uitvoe- ringsorganen volksgezondheid

27

Speciaal

 

28

Kennisname

 

29 t/m 29c

Kennisname

 

30 t/m 34

-

 

35

Kennisname

 

41

Kennisname

 

43 t/m 44

-

 

45

Kennisname

 

46

Kennisname

 

55 en 56

Kennisname

 

3.3.2. Richtlijnen voor Europese aanbestedingen

[Vervallen per 01-10-2006]

De accountant dient bij zijn controle normale aandacht te besteden aan deze richtlijnen.

3.4. College bouw ziekenhuisvoorzieningen

[Vervallen per 01-10-2006]

3.4.1. Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze wet regelt de bestaansgrond voor het College bouw ziekenhuisvoorzieningen. Daarom zal per artikel worden aangegeven welke mate van aandacht aan dat artikel moet worden gegeven bij de uitvoering van de accountantscontrole om tot een getrouwheid- en rechtmatigheidsoordeel te komen.

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

     

1

Kennisname

 

2, lid 1

Kennisname

 

2, lid 2 en 3

Normaal

O.a. vertegenwoordiging in en buiten rechte door de voorzitter

2a, lid 1, 4, 5 en 6

Kennisname

 

2a, lid 2 en 3

Normaal

Regeling onverenigbaarheid van functies

2a, lid 7

Normaal

Vergoeding- en rechtspositieregeling leden

2b

Normaal

Bestuursreglement

2c

Normaal

Arbeidsvoorwaarden secretariaat

2d

Kennisname

 

2e

Normaal

 

2f

Kennisname

 

2g

Kennisname

 

2h

 • -

  Artikelen 6 t/m 8: normaal,

 • -

  artikel 9: speciaal,

 • -

  overige artikelen: kennisname

Regeling begroting en verantwoording beheerskosten uitvoe- ringsorganen volksgezondheid

2i

Speciaal

 

2j

Kennisname

Beleidsregels m.b.t. werkwijze en uitoefening van taken

2k

Kennisname

 

2l en 2m

-

 

2n en 2o

Kennisname

 

3 t/m 18b

-

 

19

Kennisname

 

20

Kennisname

 

21 t/m 23

-

 

28

Kennisname

 

29

-

 

29a

Kennisname

 

29b

Kennisname

 

30

Kennisname

 

31

Kennisname

 

3.4.2. Richtlijnen voor Europese aanbestedingen

[Vervallen per 01-10-2006]

De accountant dient bij zijn controle normale aandacht te besteden aan deze richtlijnen.

3.5. College sanering ziekenhuisvoorzieningen

[Vervallen per 01-10-2006]

3.5.1. Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze wet regelt de bestaansgrond voor het College sanering ziekenhuisvoorzieningen. Daarom zal per artikel worden aangegeven welke mate van aandacht aan dat artikel moet worden gegeven bij de uitvoering van de accountantscontrole om tot een getrouwheids- en rechtmatigheidsoordeel te komen.

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

     

1

Kennisname

 

2

-

 

2a, lid 1,4,5 en 6

Kennisname

 

2a, lid 1, 4, 5 en 6

Kennisname

 

2a, lid 2 en 3

Normaal

Regeling onverenigbaarheid van functies

2a, lid 7

Normaal

Vergoeding- en rechtspositieregeling leden

2b

Normaal

Bestuursreglement

2c

Normaal

Arbeidsvoorwaarden secretariaat

2d

-

 

2e

Normaal

 

2f

Kennisname

 

2g

Kennisname

 

2h

 • -

  Artikelen 6 t/m 8: normaal,

 • -

  artikel 9: speciaal,

 • -

  overige artikelen: kennisname

Regeling begroting en verantwoording beheerskosten uitvoe- ringsorganen volksgezondheid

2i

Speciaal

 

2j

Kennisname

Beleidsregels m.b.t. werkwijze en uitoefening van taken

2k

Kennisname

 

2l

-

 

2m

Speciaal

 

2n

Kennisname

 

2o

Kennisname

 

3 t/m 18a

-

 

18b

Normaal

Indien bepaalde saneringssubsidies in de jaarrekening inzake de beheerskosten worden opgenomen, dan normale aandacht, anders kennisname

19

Kennisname

 

20

Kennisname

 

21 t/m 23

-

 

28

Kennisname

 

29

-

 

29a

Kennisname

 

29b

Kennisname

 

30

Kennisname

 

31

Kennisname

 

3.5.2. Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg

[Vervallen per 01-10-2006]

Dit besluit geeft regels voor een goed verloop van een sanering van een ziekenhuisvoorziening om te voorkomen dat financiële problemen dit saneringsverloop kunnen verstoren. Indien saneringssubsidies in de jaarrekening van het College sanering ziekenhuisvoorzieningen met betrekking tot de beheerskosten worden opgenomen, dient aan de betreffende artikelen de volgende aandacht te worden geschonken:

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

     

1

Normaal

 

2

Speciaal

 

3

Normaal

 

4

Speciaal

 

5

Normaal

 

6

Speciaal

 

7

Speciaal

 

8

-

 

9

Kennisname

 

10

Kennisname

 

Indien geen saneringssubsidies in de betreffende jaarrekening worden opgenomen, kan worden volstaan met kennisname van het Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg.

3.5.3. Richtlijnen voor Europese aanbestedingen

[Vervallen per 01-10-2006]

De accountant dient bij zijn controle normale aandacht te besteden aan deze richtlijnen.

4. Model accountantsverklaring

[Vervallen per 01-10-2006]

Accountantsverklaring

Afgegeven t.b.v. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wij hebben het financieel verslag 20.. inzake de beheerskosten (verder aan te duiden als de verantwoording) van ... (naam instelling) te ... (plaats) gecontroleerd. De verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verantwoording te verstrekken.

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten en de Regeling begroting en verantwoording beheerskosten uitvoeringsorganen volksgezondheid.

Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de verantwoording. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de verantwoording zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de verantwoording. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

 • -

  GOEDKEURENDE VERKLARING:

  Wij zijn van oordeel dat de verantwoording een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 20.. en van het resultaat over 20.. in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en dat de verantwoording voldoet aan de bepalingen van de Regeling begroting en verantwoording beheerskosten uitvoeringsorganen volksgezondheid inzake de verantwoording.

  Voorts hebben wij de rechtmatigheid vastgesteld van de ontvangsten en uitgaven in overeenstemming met de voor ... (naam instelling) relevante wettelijke bepalingen en uitvoeringsvoorschriften.

 • -

  ANDERE VERKLARINGEN (als geen goedkeurende verklaring wordt afgegeven):

  Wij zijn van oordeel dat ...

  Plaats en datum :

  Handtekening :

  Naam accountant :

  Naam accountantskantoor :

 1. De artikelen waar geen aandacht aan behoeft te worden besteed zijn met een streepje aangegeven.

  ^ [1]
 2. Voor het rechtmatigheidsoordeel dient ook de totstandkoming van het advies aan de minister over de toerekening van de kosten aan de Algemene Kas en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten in de accountantscontrole te worden betrokken.

  ^ [2]
 3. De beoordeling van de rechtmatigheid en het financieel beheer inzake subsidies zullen over het algemeen aan de orde komen bij de accountantscontrole van de Algemene Kas en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Uitzonderingen hierop kunnen echter voorkomen. Dit is b.v. het geval bij de subsidies in verband met Melkertbanen waar het College voor zorgverzekeringen als intermediair optreedt. In dat geval dient deze subsidiestroom speciale aandacht te krijgen.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina