Instellingsbesluit Commissie deskundigen vliegtuiggeluid

[Regeling vervallen per 01-07-2006.]
Geldend van 22-06-2000 t/m 30-06-2006

Instellingsbesluit Commissie deskundigen vliegtuiggeluid

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu;

Overwegende dat het Kabinet op 17 december 1999 een besluit heeft genomen over de toekomst van de nationale luchthaven (nota Toekomst Nationale Luchthaven, kamerstuknummers 26 959 1 en 26 959 2), waarin wordt aangegeven dat er een onafhankelijke commissie zal worden ingesteld, die tot taak heeft het toetsen van elementen van het nieuwe stelsel voor geluidsnormen voor het luchtverkeer op Schiphol,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2006]

Er is een Commissie deskundigen vliegtuiggeluid, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2006]

 • 1 De commissie heeft tot taak met betrekking tot de geluidbelasting ten gevolge van het luchtverkeer op Schiphol:

  • a) een oordeel te geven over de te volgen systematiek voor de gelijkwaardige overgang van Ke naar Lden, zoals die omschreven is in de nota Toekomst van de Nationale Luchthaven, binnen de randvoorwaarden die de Ministerraad daaraan in de nota Toekomst van de Nationale Luchthaven gesteld heeft;

  • b) een oordeel te geven over een voorstel voor de te volgen procedure voor de overgang van berekende naar gemeten geluidbelasting zoals die is omschreven in de nota Toekomst van de Nationale Luchthaven, binnen de randvoorwaarden die de Ministerraad daaraan in de nota Toekomst van de Nationale Luchthaven gesteld heeft;

  • c) een oordeel te geven over de vaststelling van gelijkwaardige grenswaarden van geluidbelasting conform de onder a) genoemde systematiek;

  • d) een oordeel te geven over een voorstel van het Kabinet betreffende het aantal handhavingspunten geluidbelasting en de ligging ervan;

  • e) een evaluatie op te stellen over de gelijkwaardige overgang van Ke naar Lden op basis van vergelijking tussen berekende geluidbelasting in Ke en Lden gedurende de periode 2000-2005 op basis van modelberekeningsresultaten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium;

  • f) op basis van onderzoeksresultaten met betrekking tot meten en berekenen van geluidbelasting die in de periode 2000 tot 2005 beschikbaar zullen komen een evaluatie op te stellen over de gevolgde procedure voor de overgang van berekende naar gemeten geluidbelasting.

 • 2 De commissie breng haar eindrapport zo mogelijk voor 31 december 2005 uit. De commissie wordt bovendien gevraagd op de volgende vijf momenten een oordeel te geven in de vorm van een rapportage aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, telkens op basis van haar door de Minister van Verkeer en Waterstaat voor te leggen voorstellen:

  • a) mei/juni 2000

   Een oordeel over de systematiek vanuit het oogpunt van gelijkwaardigheid voor de overgang van Ke naar Lden.

  • b) begin 2001

   Een oordeel over:

   • -

    het aantal handhavingspunten en de ligging ervan

   • -

    de grenswaarden van geluid ten behoeve van opname in het Luchthavenverkeerbesluit, bedoeld in de nota Toekomst van de nationale luchthaven.

  • c) begin 2003

   Bij de ingebruikname van het nieuwe stelsel een oordeel over hoe verder met de overgang van berekenen naar meten zal worden omgegaan. Dit op basis van de eerste resultaten uit onderzoek naar meetsystemen.

  • d) 2005

   Eindoordeel in het kader van de eerste evaluatie die twee jaar na ingebruikname van het nieuwe stelsel zal plaatsvinden over:

   • -

    de overgang van Ke naar Lden (dit op basis van jaarlijks beschikbaar te stellen informatie over de berekende Ke en Lden waarden);

   • -

    de overgang van berekenen naar meten.

 • 3 Na het uitbrengen van haar eindrapport wordt de commissie opgeheven.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2006]

De commissie bestaat uit zes leden, die allen deskundigheid bezitten op het vlak van vliegtuiggeluid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2006]

Na opheffing van de commissie of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, wordt het secretariaatsarchief van de commissie overgedragen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2006.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie deskundigen vliegtuiggeluid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina