Besluit Erkenningsvoorwaarden Instanties Monstername

[Regeling vervallen per 28-02-2009.]
Geldend van 12-07-2003 t/m 27-02-2009

Besluit Erkenningsvoorwaarden Instanties Monstername

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 3, derde lid, en artikel 4, derde lid, van de Verordening zelfcontrole runderen op het verbod gebruik van bepaalde stoffen

op 14 juni 2000 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 28-02-2009]

De erkenning van een instantie als bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 4, derde lid, van de Verordening, wordt door de voorzitter verleend indien:

 • a. de instantie de bij monstername behorende werkzaamheden uitvoert volgens de Europese norm EN 45004 ;

 • b. de instantie voldoet aan de eisen inzake organisatie, personeel en werkwijze van de bij monstername behorende werkzaamheden zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 28-02-2009]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Erkenningsvoorwaarden Instanties Monstername.

 • 2 Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Verordening tot wijziging van de Verordening zelfcontrole runderen op het verbod gebruik van bepaalde stoffen (2000-I) in werking treedt.

 • 3 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage behorende bij artikel 1. van het Besluit erkenningsvoorwaarden instanties monstername

[Vervallen per 28-02-2009]

Paragraaf 1. Organisatie

[Vervallen per 28-02-2009]

 • 1. Het beleid en de procedures van de instantie zijn niet discriminerend.

 • 2. De instantie beschikt over rechtspersoonlijkheid en de in het kader van het onderhavige besluit te verrichten werkzaamheden passen binnen de statutaire doelstelling.

 • 3. De instantie heeft adequate voorzieningen om de onafhankelijkheid ten opzichte van de bedrijven waar monstername wordt verricht te garanderen en verleent deze bedrijven geen andere diensten.

 • 4. Het personeel van de instantie, noch de personen die bij de monstername worden ingeschakeld, zijn betrokken bij de productie van of de handel in producten waarvan monsters worden genomen.

 • 5. De instantie heeft aangetoond te beschikken over ervaring met het nemen van monsters.

 • 6. De instantie beschikt over een klachtenprocedure.

Paragraaf 2. Personeel

[Vervallen per 28-02-2009]

 • 1. Het personeel dat belast is met de monstername is competent voor de opgedragen taken, waarbij het niveau van de theoretische en praktische kennis wordt gewaarborgd door een, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, relevante opleiding. De minimum relevante eisen waaraan het personeel moet voldoen zijn door de instantie vastgelegd, mede in verband met de effectiviteit en uniformiteit van monstername.

 • 2. De instantie verstrekt aan het personeel heldere en actuele instructies met betrekking tot verplichtingen en verantwoordelijkheden.

 • 3. Het personeel dat belast is met de monstername is contractueel gehouden aan de vertrouwelijkheid van de opgedragen taak.

Paragraaf 3. Werkwijze

[Vervallen per 28-02-2009]

 • 1. Monstername dient te geschieden volgens vastgelegde procedures. De wijze van bewaren van monsters tot aan de overdracht aan het laboratorium is vastgelegd in procedures en is zodanig dat de monsters, indien nodig, gebruikt kunnen worden in gerechtelijke procedures. Dit ter beoordeling van het Productschap Vee en Vlees.

 • 2. Bij monstername zal nauwkeurig moeten worden geregistreerd welk monster van welk rund is genomen. De registratie van de monstername zal op verzoek van het Productschap Vee en Vlees ter beschikking moeten worden gesteld.

Terug naar begin van de pagina