Wijziging normbedragen exploitatiebijdragen standplaatsen en wijzigingen subisdieafbraakpercentage woonwagens en standplaatsen

Geldend van 29-06-2000 t/m heden

Wijziging normbedragen exploitatiebijdragen standplaatsen en wijzigingen subisdieafbraakpercentage woonwagens en standplaatsen

Aan:
- De budgethoudende bestuursorganen in het kader van het Besluit woninggebonden subsidies 1995
- De Colleges van Burgemeester en Wethouders

1. Herziening normbedragen standplaatsen

Jaarlijks worden de subsidiebijdragen in de constante en variabele exploitatiekosten van standplaatsen op voet van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992 aangepast aan opgetreden prijswijzigingen. In artikel 1 van bijgaande regeling zijn de bedragen voor 2000 vastgelegd. De regeling is van belang voor die gemeenten die geen gebruik hebben gemaakt van de Regeling afkoop geldelijke steun woonwagens en standplaatsen (brutering).

2. Wijziging subsidieafbraakpercentage

Voor de periode van 1 juli 2000 tot 1 juli 2001 wordt bij de berekening van de jaarlijkse bijdragen voor huurwoonwagens en standplaatsen uitgegaan van een subsidieafbraakpercentage van 3,8, zoals u reeds is aangekondigd in MG 2000-03 van 18 februari 2000. In artikel 2 van bijgaande regeling is dit vastgelegd.

3. Inlichtingen

Voor nadere informatie naar aanleiding van deze circulaire kunt u zich wenden tot de afdeling Uitvoering van de Directie IBS van het DGVH te Den Haag. Telefoonnummer 070-3392207.

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina