Regeling tot wijziging van de normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen [...] voor woonwagens en standplaatsen zoals dit geldt voor 2000

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-07-2000 t/m 22-12-2004

Regeling tot wijziging van de normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en ter continuering van de toepassing van het subsidieafbraakpercentage voor woonwagens en standplaatsen zoals dit geldt voor 2000

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 2, vierde lid, en 4, vierde lid, van de Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het normbedrag voor constante en variabele exploitatiekosten van standplaatsen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992, dat voor 2000 geldt voor standplaatsen met zowel een berging als sanitaire voorzieningen, wordt afgelezen uit tabel I, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

  • 2 Het zodanige normbedrag dat voor 2000 geldt voor andere standplaatsen dan die, bedoeld in het eerste lid, wordt afgelezen uit tabel II, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De huurprijs, bedoeld in artikel 20 van de Regeling geldelijke steun huurwoonwagens, is met ingang van 1 juli 2000 de in die regeling bedoelde huurprijs, die gold op 30 juni 2000, verhoogd met het subsidieafbraakpercentage van 3,8.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2

Artikel 1 werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 juni 2000

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Bijlage

[Vervallen per 23-12-2004]

Tabel I

[Vervallen per 23-12-2004]

 

1999

 

factoren MG 99-11

2000

 

Var.expl.kosten

             

a. Onderhoud e.d.

f

698,31

 

1,0109

f

705,92

 

b. Belastingen

f

232,58

 

1,0175

f

236,65

 

c. Verzekeringen

f

25,74

 

1,0291

f

26,49

 

d. Huurderving

f

55,45

 

n.v.t.

f

58,05

 

——————

+

——————

+

subtotaal:

f

1.012,08

   

f

1.027,11

 
               
               

Const.expl.kosten

f

294,–

   

f

294,–

 
               

Normbedrag

f

1.306,–

   

f

1321,–

 
 

(afgerond)

   

(afgerond)

 

Tabel II

[Vervallen per 23-12-2004]

Type standplaats

Omrekenfactor

Normbedrag 2000

Zonder berging met sanitair

88,30%

f

1.166,–

 

Met berging zonder sanitair

66,67%

f

881,–

 

Zonder berging en sanitair

55,00%

f

727,–

 

Toelichting tabel I. Berekening huurderving

[Vervallen per 23-12-2004]

Uitgegaan is van de huurprijs per 1 januari 2000 (is dus per 1-7-‘99 = f 237,20).

Stijgingspercentage van de huurparameters conform MG 2000-03 van 18 februari 2000.

Het subsidieafbraakpercentage toegepast op de normhuur van f 237,20 x 1,038 = f 246,25

De jaarhuur bedraagt derhalve:

6 maanden (januari t/m juni)

à

f

237,50

=

f

1.423,20

6 maanden (juli t/m december)

à

f

246, 25

=

f

1.477,50

       

——––——

Jaarhuur

     

f

2900,70

Huurderving is 2% van de jaarhuur (conform bijlage bij Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992), derhalve 2% van f 2900,70 = f 58,05.

Terug naar begin van de pagina