Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000

[Regeling vervallen per 12-10-2005.]
Geldend van 08-05-2002 t/m 11-10-2005

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 23, derde lid, en 24 van de Wet bodembescherming;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 12-10-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 12-10-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. bijlage 1, 2, 3 en 4:

de bij deze regeling behorende bijlage 1, 2, 3 onderscheidenlijk 4;

b. samenstellingswaarden voor schone grond:

de in bijlage 1 opgenomen waarden;

c. immissiewaarden:

de in bijlage 2, kolom 1, opgenomen waarden;

d. samenstellingswaarden voor herbruikbare grond:

de in bijlage 2, kolom 2, opgenomen waarden;

e. interventiewaarden:

de in bijlage 2, kolom 3, opgenomen waarden;

f. toetsingsregel voor schone grond:

de regel, opgenomen in artikel 2, eerste tot en met derde lid, met betrekking tot de toetsing aan de samenstellingswaarden voor schone grond;

g. waarden die voldoen aan de samenstellingswaarden voor schone grond:

waarden die gelijk zijn aan of liggen beneden de samenstellingswaarden voor schone grond, dan wel die de samenstellingswaarden voor schone grond overschrijden in ten hoogste de door de toetsingsregel voor schone grond toegestane mate.

Artikel 2

[Vervallen per 12-10-2005]

 • 1 Indien ten aanzien van een partij verontreinigde grond het aantal getoetste stoffen meer is dan negen en minder dan eenentwintig, dan is overschrijding van de samenstellingswaarde voor schone grond voor ten hoogste drie stoffen toegestaan. Indien het aantal getoetste stoffen meer is dan twintig, dan is overschrijding van de samenstellingswaarde voor schone grond voor ten hoogste vier stoffen toegestaan.

 • 2 Bij een overschrijding van de samenstellingswaarde voor schone grond, als bedoeld in het eerste lid, bedraagt de getoetste samenstellingswaarde voor:

  • a. aldrin/endrin/dieldrin en DDT/DDE/DDD: ten hoogste drie maal de samenstellingswaarde voor schone grond;

  • b. elk van de overige stoffen: ten hoogste twee maal de samenstellingswaarde voor schone grond.

 • 3 De getoetste samenstellingswaarde, bedoeld in het tweede lid, overstijgt niet een tussenwaarde die gelijk is aan de helft van de som van de samenstellingswaarde voor schone grond van een stof en de samenstellingswaarde voor herbruikbare grond van die stof.

Artikel 3

[Vervallen per 12-10-2005]

 • 1 Als categorieën verontreinigde grond waarvoor een adviesaanvrage aan het servicecentrum, als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet bodembescherming, achterwege kan blijven worden aangewezen:

  • a. voorzover afkomstig van gevallen van niet-ernstige verontreiniging: grond, daaronder mede verstaan baggerspecie;

  • b. voorzover afkomstig van gevallen van ernstige verontreiniging:

   1°. grond van een verontreinigingsgehalte dat voor geen van de parameters ligt boven de samenstellingswaarden voor herbruikbare grond, mits die grond als gevolg van uitloging voor geen enkele parameter de immissiewaarden overschrijdt;

   2°. baggerspecie.

 • 2 Voorts kan een adviesaanvrage over grond afkomstig van gevallen van ernstige verontreiniging achterwege blijven, indien betrokkene op een voor het bevoegde gezag genoegzame wijze in het saneringsplan aantoont dat zodanige grond voor alle parameters is te reinigen tot waarden die voldoen aan de samenstellingswaarden voor schone grond.

Artikel 4

[Vervallen per 12-10-2005]

Bij de adviesaanvraag aan het servicecentrum over de reinigbaarheid van verontreinigde grond worden de gegevens verstrekt die zijn aangegeven in bijlage 4.

Paragraaf 2. De beoordeling van de reinigbaarheid van grond niet zijnde baggerspecie

[Vervallen per 12-10-2005]

Artikel 6

[Vervallen per 12-10-2005]

 • 1 Grond van een verontreinigingsgehalte dat voor enige parameter ligt boven de interventiewaarden is reinigbaar, indien:

  • a. de grond kan worden gereinigd tot waarden die voldoen aan de samenstellingswaarden voor schone grond voor alle parameters;

  • b. de reinigingskosten minder bedragen dan € 72,60 per ton, exclusief BTW, en

  • c. de hoeveelheid bij de reiniging vrijkomende te storten reststoffen minder bedraagt dan 20% van de te reinigen grond.

 • 2 Grond als bedoeld in het eerste lid is, indien wordt voldaan aan de onderdelen b en c van dat lid, tevens reinigbaar indien de grond kan worden gereinigd tot waarden die voldoen aan de samenstellingswaarden voor herbruikbare grond en de immissiewaarden voor alle parameters.

 • 3 In het eerste lid, onder a, en het tweede lid, wordt onder alle parameters mede verstaan: de parameters, genoemd in bijlage 3.

Artikel 7

[Vervallen per 12-10-2005]

 • 1 Grond van een verontreinigingsgehalte dat voor alle parameters gelijk is aan of ligt onder de interventiewaarden, en dat voor enige parameter ligt boven de samenstellingswaarden voor herbruikbare grond of als gevolg van uitloging voor enige parameter de immissiewaarden overschrijdt, is reinigbaar, indien:

  • a. de grond kan worden gereinigd tot waarden die voldoen aan de samenstellingswaarden voor schone grond voor alle parameters;

  • b. de reinigingskosten minder bedragen dan € 45,38 per ton, exclusief BTW, en

  • c. de hoeveelheid bij de reiniging vrijkomende te storten reststoffen minder bedraagt dan 20% van de te reinigen grond.

 • 2 Grond als bedoeld in het eerste lid is, indien wordt voldaan aan de onderdelen b en c van dat lid, tevens reinigbaar indien de grond kan worden gereinigd tot waarden die voldoen aan de samenstellingswaarden voor herbruikbare grond en de immissiewaarden voor alle parameters.

 • 3 In het eerste lid, onder a, en het tweede lid, wordt onder alle parameters mede verstaan: de parameters, genoemd in bijlage 3.

Artikel 8

[Vervallen per 12-10-2005]

Grond als bedoeld in de aanhef van het eerste lid van de artikelen 6 en 7 is eveneens reinigbaar indien:

 • a. de hoeveelheid bij de reiniging vrijkomende te storten reststoffen 20% of meer bedraagt van de te reinigen grond;

 • b. de grond kan worden gereinigd tot de waarden genoemd in onderdeel a van het eerste lid dan wel in het tweede lid van artikel 6 onderscheidenlijk 7, en

 • c. de reinigingskosten minder bedragen dan € 40,84 per ton, exclusief BTW.

Artikel 9

[Vervallen per 12-10-2005]

Grond als bedoeld in de aanhef van het eerste lid van de artikelen 6 en 7 die bij toepassing van de artikelen 6, 7 en 8 niet-reinigbaar blijkt te zijn, geldt desalniettemin als reinigbaar mits naar het oordeel van het servicecentrum redelijkerwijs kan worden verwacht dat die grond metterdaad kan worden gereinigd binnen 5 jaar te rekenen met ingang van de dag dat die grond niet-reinigbaar werd beoordeeld en tijdens die periode voldoende opslagcapaciteit voor die grond aanwezig is.

Artikel 10

[Vervallen per 12-10-2005]

 • 1 Ten aanzien van grond als bedoeld in de aanhef van het eerste lid van de artikelen 6 en 7 geeft het advies van het servicecentrum alle reinigingstechnieken aan met de toepassing waarvan voor de betrokken partij grond kan worden voldaan aan de criteria, genoemd in het eerste lid, onderdelen a tot met c, en het tweede lid van artikel 6 onderscheidenlijk 7.

 • 2 Indien geen reinigingstechniek als bedoeld in het eerste lid voor de betrokken partij grond beschikbaar is, geeft het advies van het servicecentrum alle reinigingstechnieken aan met de toepassing waarvan voor de betrokken partij grond kan worden voldaan aan de criteria, genoemd in artikel 8.

 • 3 Indien evenmin een reinigingstechniek als bedoeld in het tweede lid voor de betrokken partij grond beschikbaar is, geeft het advies van het servicecentrum aan of voor de betrokken partij grond kan worden voldaan aan de criteria, genoemd in artikel 9.

 • 4 Indien evenmin kan worden voldaan aan de criteria, genoemd in artikel 9, geeft het servicecentrum in een verklaring aan dat de betrokken partij grond niet-reinigbaar is.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 12-10-2005]

Artikel 11

[Vervallen per 12-10-2005]

 • 1 De Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering wordt ingetrokken.

 • 2 Op een adviesaanvraag die is ingediend bij het servicecentrum voor het tijdstip waarop deze regeling in werking is getreden en waarop op dat tijdstip nog niet onherroepelijk is beslist, is de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering, zoals die luidde ten tijde van de aanvraag, van toepassing.

Artikel 12

[Vervallen per 12-10-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2000.

Artikel 13

[Vervallen per 12-10-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juni 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage 1. Behorende bij artikel1, onder b, van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000

[Vervallen per 12-10-2005]

Samenstellingswaarden voor schone grond uitgaande van 25% lutum en 10% humus (organisch stof)** (mg/kg droge stof tenzij anders vermeld).

Tabel 1a. Stoffen en waarden die ook zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, zoals gewijzigd door de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit

[Vervallen per 12-10-2005]

Stof

Samenstellingswaarden voor schone grond

   

Anorganische stoffen

   

1. Metalen

 

arseen (As)

29

barium (Ba)

200

cadmium (Cd)

0,8

chroom (Cr)

100

   

cobalt (Co)

20

koper (Cu)

36

kwik (Hg)

0,3

lood (Pb)

85

   

molybdeen (Mo)

10

nikkel (Ni)

35

zink (Zn)

140

   

2. Overige anorganische stoffen

   

bromide

20 1

chloride

2001

cyanide (vrij)

1

cyanide-complex

5

fluoride

175 + 13 Lu

   

Organische stoffen

 
   

3. Aromatische stoffen

   

benzeen

0,05

ethylbenzeen

0,05

tolueen

0,05

xylenen (som) 2

0,1

styreen (Vinylbenzeen)

0,3

fenol

0,05

cresolen (som) 3

0,05

o-dihydroxybenzeen (Catechol)

0,05

   

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

PAK’s totaal (som 10) 4

1

   

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

dichloormethaan

0,4

1,1-dichloorethaan

0,02

1,2-dichloorethaan

0,02

1,1-dichlooretheen

0,1

1,2-dichlooretheen

0,2

(som cis en trans)

 

trichloormethaan

0,02

1,1,1-trichloorethaan

0,07

1,1,2-trichloorethaan

0,4

trichlooretheen (Tri)

0,1

tetrachloormethaan (Tetra)

0,4

tetrachlooretheen (Per)

0,01

chloorbenzenen (som) 5

0,03

chloorfenolen (som) 6

0,01

chlooranilinen (som) 7

0,005

   

PCB's (som 7) 8

0,02

   

EOX 9

0,3

   

6. Bestrijdingsmiddelen

aldrin/dieldrin/endrin (som)

0,005

chloordaan

0,01

DDT/DDE/DDD (som)

0,01

α-endosulfan

0,0025

HCH (som) 10

0,01

heptachloor

0,0025

heptachloorepoxide (som)

0,0025

atrazine

0,0002

organotinverbindingen 11

0,001

   

7. Overige organische stoffen

   

cyclohexanon

0,1

ftalaten (som)

0,1

minerale olie 12

50

pyridine

0,1

tetrahydrofuran

0,1

tetrahydrothiofeen

0,1

Tabel 1b. Stoffen en waarden die niet zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, zoals gewijzigd door de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit, maar die wel zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling

[Vervallen per 12-10-2005]

Stof

Samenstellingswaarden voor schone grond

   

Organische stoffen

   

1. Metalen

antimoon

3

seleen

0,7

vanadium

42

   

2. Overige anorganische stoffen

thiocyanaten (som)

1

   

Organische stoffen

   

1. Aromatische stoffen

m-dihydroxybenzeen

0,05

p-dihydroxybenzeen

0,05

   

2. Polycylische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

--

 
   

3. Gechloreerde koolwaterstoffen

   

vinylchloride

0,01

dichloorpropanen

0,002

   

4. Bestrijdingsmiddelen

carbaryl

0,00003

carbofuran

0,00002

maneb

0,002

MCPA

0,00005

   

5. Overige organische stoffen

--

 

Algemene clausule met betrekking tot de samenstellingwaarden voor schone grond

Ten aanzien van stoffen uit bijlage 2 die niet zijn opgenomen in tabel 1a of tabel 1b wordt de aantoonbaarheidsgrens aangemerkt als de samenstellingswaarde voor schone grond.

Verklaring afkortingen en tekens:

** Voor de omrekening van de samenstellingswaarden van de standaardgrond naar de samenstellingswaarde voor de te beoordelen grond geldt voor zware metalen de volgende formule:

Swb = SWstd*

A + (B * %lutum) + (C * %org.stof)

 

A + (B * 25) + (C * 10)

 

waarin:

 • Swb = samenstellingswaarde van de te beoordelen grond (mg/kg)

 • Swstd = samenstellingswaarde van de standaardbodem (25% lutum en 10% organisch stof) (mg/kg) (zie tabel met samenstellingswaarden in respectievelijk bijlage 1 en 2)

 • %lutum = gemeten percentage lutum in de te beoordelen grond

 • %org.stof = gemeten percentage organische stof (humus) in de te beoordelen grond

 • A, B en C = constanten afhankelijk van het metaal (zie tabel 2)

Indien zich meetproblemen met lage gehalten organische stof of lutum voordoen kan van percentages van 2% organisch stof en lutum uitgegaan worden.

** Voor de omrekening van de samenstellingswaarden van de standaardgrond naar de samenstellingswaarden voor de te beoordelen grond geldt voor organische stoffen de volgende formule:

Swb = SWstd*

%org.stof

 

10

 

waarin:

 • Swb = samenstellingswaarde van de te beoordelen grond (mg/kg)

 • Swstd = samenstellingswaarde voor de standaardbodem (10% organisch stof) (mg/kg) (zie tabel met samenstellingswaarden in respectievelijk bijlage 1 en 2)

 • %org.stof = gemeten percentage organische stof (humus) in de te beoordelen grond. Voor toetsing aan de samenstellingswaarden voor alle organische stoffen behalve PAK worden voor grond met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30%, respectievelijk minder dan 2% gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. Voor toetsing aan de samenstellingswaarden voor PAK wordt in afwijking van het bovenstaande voor grond met gemeten organisch stofgehalte van minder dan 10% een gehalte van 10% aangehouden.

Lu gemeten percentage lutum in de te beoordelen grond.

Tabel 2. Stofafhankelijke constanten metalen

[Vervallen per 12-10-2005]

stof

A

B

C

       

arseen (As)

15

0,4

0,4

barium (Ba)

30

5

0

cadmium (Cd)

0,4

0,007

0,021

chroom (Cr)

50

2

0

       

cobalt (Co)

2

0,28

0

koper (Cu)

15

0,6

0,6

kwik (Hg)

0,2

0,0034

0,0017

lood (Pb)

50

1

1

       

molybdeen 13 (Mo)

1

0

0

nikkel (Ni)

10

1

0

zink (Zn)

50

3

1,5

Bijlage 2. Behorende bij artikel 1, onder c en d, van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000 Samenstellingswaarden voor herbruikbare grond en immissiewaarden

[Vervallen per 12-10-2005]

Samenstellingswaarden voor herbruikbare grond en immisiewaarden

Stof

Immissiewaarden

(mg/m2 per 100 jaar)

Samenstellingswaarden voor herbruikbare grond uitgaande van 25% lutum en 10% humus**

(mg/kg droge stof)

Interventiewaarden uitgaande van 25% lutum en 10% humus**

(mg/kg droge stof)

       

Anorganische stoffen

     
       

1. Metalen

antimoon (Sb)

39

-

15

arseen (As)

435

55

55

barium (Ba)

6300

625

625

cadmium (Cd)

12

12

12

       

chroom (Cr)

1500

380

380

cobalt (Coöperatie)

300

240

240

koper (Cu)

540

190

190

kwik (Hg)

4,5

10

10

       

lood (Pb)

1275

530

530

molybdeen (Mo)

150

200

200

nikkel (Ni)

525

210

210

seleen (Se)

15

-

-

       

tin (Sn)

300

-

-

vanadium (V)

2400

-

-

zink (Zn)

2100

720

720

       

2. Overige anorganische stoffen

bromide

300 14

-

-

chloride

30000 15

-

-

cyanide (vrij)

-

20

20

cyanide (complex)(pH>=5) 16

-

50

50

cyanide (complex) (pH<5)16

-

650

650

fluoride

14000 17

-

-

thiocyanaten (som)

-

20

20

sulfaat

45000 18

-

-

       

Organische stoffen

       

3. Aromatische stoffen

benzeen

-

1

1

ethylbenzeen

-

1,25

50

tolueen

-

1,25

130

       

xylenen (som) 19

-

1,25

25

       

styreen (Vinylbenzeen)

-

100

100

fenol

-

1,25

40

cresolen (som) 20

-

5

5

       

o-dihydroxybenzeen

-

20

20

(Catechol)

     

m-dihydroxybenzeen

-

10

10

(Resorcinol)

     

p-dihydroxybenzeen

-

10

10

(Hydrochinon)

     
       

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

naftaleen

-

5

-

fenantreen

-

20

-

antraceen

-

10

-

fluoranteen

-

35

-

       

chryseen

-

10

-

benzo(a)antraceen

-

40

-

benzo(a)pyreen

-

10

-

benzo(k)fluoranteen

-

40

-

       

indeno (1,2,3cd)pyreen

-

40

-

benzo(ghi)peryleen

-

40

-

PAK's totaal (som 10) 21

-

40

40

       

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

 

a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen

monochlooretheen

-

0,1

0,1

(Vinylchloride)

     

dichloormethaan

-

4

10

1,1-dichloorethaan

-

-

15

1,2-dichloorethaan

-

4

4

1,1-dichlooretheen

-

-

0,3

1,2-dichlooretheen (cis en trans)

-

-

1

dichloorpropanen

-

-

2

       

trichloormethaan

-

3

10

1,1,1-trichloorethaan

-

-

15

1,1,2-trichloorethaan

-

-

10

trichlooretheen (Tri)

-

4

60

tetrachloormethaan (Tetra)

-

1

1

tetrachlooretheen (Per)

-

4

4

       

chloornaftaleen (som á,â)

-

10

10

       

b. chloorbenzenen

chloorbenzenen (som) 22

-

5

30

       

c. chloorfenolen

Chloorfenolen (som) 23

-

6

10

Pentachloorfenol

-

5

-

       

c1.chlooranilinen

Monochlooranilinen

-

-

50

       

d. polychloor-bifenylen (PCB's)

PCB's (som 7) 24

-

0,5

1

       

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen

EOCl (totaal)

-

3 mg

-

   

Cl/kg

 

6. Bestrijdingsmiddelen

 

a. organochloor bestrijdingsmiddelen

DDT/DDE/DDD 25

-

0,5

4

Drins (som) 26

-

0,5

4

HCH-verbindingen 27

-

0,5

2

       

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som) 28

-

0,5

-

       

b. overige bestrijdingsmiddelen

atrazine

-

0,5

6

carbaryl

-

0,5

5

carbofuran

-

0,5

2

chloordaan

-

-

4

endosulfan

-

-

4

heptachloor

-

-

4

heptachloor-epoxide

-

-

4

maneb

-

0,5

35

MCPA

-

-

4

organotinverbindingen 29

-

-

2,5

       

niet-chloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som) 30

-

0,5

-

       

7. Overige organische stoffen

cyclohexanon

-

- 31

45

ftalaten (som)

-

60

60

minerale olie 32

-

500

5000

pyridine

-31

-

0,5

       

tetrahydrofuran

-

2

2

tetrahydrothiofeen

-

90

90

tribroommethaan

-

-

75

       

Algemene clausule met betrekking tot de samenstellingwaarden voor herbruikbare grond

Indien:

 • a. ten aanzien van stoffen uit deze bijlage geen samenstellingswaarde voor herbruikbare grond is vastgesteld, en

 • b. bepaald moet worden of verontreinigde grond (voor deze stoffen) kan worden gereinigd tot herbruikbare grond, wordt de samenstellingswaarde voor schone grond voor deze stoffen aangemerkt als de samenstellingswaarde voor herbruikbare grond.

Verklaring van de afkortingen en tekens:

Zie bijlage 1.

Bijlage 3. Behorende bij de artikelen 6, derde lid, en 7, derde lid, van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000

[Vervallen per 12-10-2005]

Parameters die mede worden betrokken bij de beoordeling van de reinigbaarheid van verontreinigde grond, uitgaande van 25% lutum en 10% humus (organische stof) ** (mg/kg droge stof tenzij anders vermeld).

1. Metalen

[Vervallen per 12-10-2005]

 • beryllium

 • tellurium

 • thallium

 • zilver

2. Aromatische verbindingen

[Vervallen per 12-10-2005]

 • dodecylbenzeen

 • aromatische oplosmiddelen

3. Gechloreerde koolwaterstoffen

[Vervallen per 12-10-2005]

 • dichlooranilinen

 • trichlooranilinen

 • tetrachloor-anilinen

 • pentachloor-anilinen

 • 4-chloor-methylfenolen

 • dioxine

4. Bestrijdingsmiddelen

[Vervallen per 12-10-2005]

 • azinfosmethyl

5. Overige organische stoffen

[Vervallen per 12-10-2005]

 • acrylonitril

 • butanol

 • 1,2-butylacetaat

 • ethylacetaat

 • diethyleen glycol

 • ethyleen glycol

 • formaldehyde

 • isopropanol

 • methanol

 • methyl-tert-butyl ether (MTBE)

 • methylethylketon

Voor de beoordeling van de reinigbaarheid van verontreinigde grond waarin deze stoffen zich mede bevinden, gelden voor deze stoffen de volgende waarden:

Beryllium:

 

Samenstellingswaarde voor schone grond:

1,1

Samenstellingswaarde voor herbruikbare grond:

1,1

   

Thallium:

 

Samenstellingswaarde voor schone grond:

1

Samenstellingswaarde voor herbruikbare grond:

1

   

Dichlooranilinen:

 

Samenstellingswaarde voor schone grond:

0,005

Samenstellingswaarde voor herbruikbare grond:

0,005

   

Azinfosmethyl:

 

Samenstellingswaarde voor schone grond:

0,000005

Samenstellingswaarde voor herbruikbare grond:

0,000005

   

Acrylonitril:

 

Samenstellingswaarde voor schone grond:

0,000007

Samenstellingswaarde voor herbruikbare grond:

0,000007

   

Alle andere stoffen:

 

Samenstellingswaarde voor schone grond:

aantoonbaarheidsgrens

Samenstellingswaarde voor herbruikbare grond:

aantoonbaarheidsgrens

Verklaring van de afkortingen en tekens

[Vervallen per 12-10-2005]

Verklaring van de afkortingen en tekens: Zie bijlage 1.

Bijlage 4. Behorende bij artikel 4 van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000

[Vervallen per 12-10-2005]

Bij adviesaanvraag aan het servicecentrum te verstrekken gegevens

[Vervallen per 12-10-2005]

 • A. Wettelijke basis van de adviesaanvraag:

 • B. Gegevens saneerder:

  • -

   Relatienummer van het servicecentrum of:

  • -

   Naam, afdeling - Adres + postcode + plaats en postbus + postcode + plaats

  • -

   Provincie

  • -

   Telefoon- en telefaxnummers

  • -

   Contactpersoon + toestelnummer

  • -

   Rekeningnummers van bank en/of giro

 • C. Projectgegevens:

  • -

   Projectnummer van het servicecentrum of:

  • -

   Projectnaam

  • -

   Projectfinanciering door overheid of anders

  • -

   Projectcode met adres, postcode en plaats

  • -

   X- en Y-coördinaat

  • -

   Projectleider met telefoon- en telefaxnummers

  • -

   Of het een aanmelding of een wijziging van een melding betreft

  • -

   Beschikbare rapporten

  • -

   Toelichting

 • D. Partijgegevens:

  • -

   Partijnummer saneerder

  • -

   Geraamde hoeveelheid: in ton en m3

  • -

   Vermoedelijke leverdatum

  • -

   Grondsoorten met omschrijving en verdeling in procenten

  • -

   Gehalten aan vocht, humus, CaCO3 en de pH (KCl)

  • -

   Korrelverdeling van de minerale delen tot 2 mm

  • -

   Percentage puin en afval

  • -

   Verontreinigingen (gehaltes in mg/kg ds) onder vermelding van de stof, de concentratie, de minimum en maximum concentraties, aantal analyses en uitloging.

   De indeling van de verontreinigde grond in partijen geschiedt overeenkomstig door het servicecentrum te stellen richtlijnen.

   Ten aanzien van partijkeuringen waar geen nader onderzoek is verricht, moet de gebruikte manier van bemonsteren voldoen aan de criteria die hieraan in het nader onderzoek worden gesteld. De gegevens die worden gebruikt voor de adviesaanvraag mogen niet ouder zijn dan vijf jaar.

   Indien het servicecentrum dit verlangt, wordt ook een door een onafhankelijke derde verrichte contra-expertise overgelegd.

 • E. Aanvullende gegevens:

  Op verzoek van het servicecentrum worden aanvullende gegevens verstrekt op de voet van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • F. Formulier:

  Voor het verstrekken van de gegevens wordt gebruik gemaakt van het daartoe door het servicecentrum vastgestelde formulier.

 1. Bij het gebruiken van schone grond op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een bromide- of chloridegehalte van meer dan 5000 mg/l geldt voor bromide en chloride in afwijking van de tabel geen samenstellingswaarde.

  ^ [1]
 2. Onder xyleen (som) wordt verstaan: de som van o-xyleen, m-xyleen en p-xyleen.

  ^ [2]
 3. Onder cresolen (som) wordt verstaan: de som van o-cresol (= o-methylfenol), m-cresol (= m-methylcresol) en p-cresol (= pmethylfenol)

  ^ [3]
 4. Onder PAK (som 10) wordt verstaan: de som van antraceen, benzo(a)antraceen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen, fluoranteen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, naftaleen en benzo(ghi)peryleen.

  ^ [4]
 5. Onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van monochloorbenzeen, dichloorbenzenen (som), trichloorbenzenen (som), tetrachloorbenzenen (som), pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen.

  ^ [5]
 6. Onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van monochloorfenolen (som), dichloorfenolen (som), trichloorfenolen (som), tetrachloorfenolen (som) en pentachloorfenol.

  ^ [6]
 7. Onder chlooranilinen (som) wordt verstaan de som van monochlooranilinen (som) en dichlooranilinen (som).

  ^ [7]
 8. Onder PCB's (som 7) wordt verstaan: de som van PCB's 28, 52, 101, 118, 138, 153, en 180.

  ^ [8]
 9. De EOX bepaling dient gezien te worden als een trigger voor de eventuele aanwezigheid van gechloreerde verbindingen. Bij overschrijding van de samenstellingswaarde uit bijlage 1 dient verder gezocht te worden naar de aanwezigheid van gechloreerde (en andere halogeen) verbindingen. Indien deze niet voorkomen in gehaltes boven de samenstellingswaarde uit bijlage 1 is geen sprake van verontreiniging. De waarde voor EOX is ontleend aan de bepalingsgrens en kent geen bodemtypecorrectie. Eenheid: mg X/kg, waarbij X staat voor de halogenen chloor, broom en jood.

  ^ [9]
 10. Onder HCH (som) wordt verstaan: de som van α-HCH, ß-HCH, γ-HCH en δ-HCH.

  ^ [10]
 11. Onder organotinverbindingen (som) wordt verstaan de totale, gesommeerde concentratie van alle aangetroffen organotinverbindingen.

  ^ [11]
 12. Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van minerale olie verontreiniging wordt aangetoond in grond, dan dient naast het minerale oliegehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische armomatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Daarnaast is het zaak indien de grond veel organisch materiaal en/of zetmeel bevat de aanbevelingen uit NEN 5733 rond dit analyse van type materiaal toe te passen.

  ^ [12]
 13. Voor molybdeen wordt geen correctie gehanteerd.

  ^ [13]
 14. De in de tabel aangegeven immissiewaarde voor bromide is uitgedrukt in mg/m2 per 1 jaar.

  Bij het gebruiken van een bouwstof op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5.000 mg/l, geldt voor bromide, in afwijking van de tabel, geen immissiewaarde.

  ^ [14]
 15. De in de tabel aangegeven immissiewaarde voor chloride is uitgedrukt in mg/m2 per 1 jaar.

  Voor chloride geldt in afwijking van de in de tabel aangegeven immissiewaarde:

  • een immissiewaarde van 87.000 mg/m2 per 1 jaar bij het gebruiken op of in de bodem van een niet-vormgegeven bouwstof die als catergorie 1-bouwstof wordt toegepast;

  • een immissiewaarde van 174.000 mg/m2per 1 jaar bij het gebruiken in oppervlaktewater van een niet-vormgegeven bouwstof die als catergorie 1-bouwstof wordt toegepast, en

  • geen immissiewaarde bij het gebruiken van een bouwstof op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5.000 mg/l.

  ^ [15]
 16. Zuurgraad: pH (0,01 M CaCl2). Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt het 90-percentiel van de gemeten waarden.

  ^ [16]
 17. Bij het gebruiken van een bouwstof op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewa - ter met van nature een chloridegehalte van meer dan 5.000 mg/l geldt voor fluoride, in afwijking van de in de tabel aangegeven immissiewaarde, een immissiewaarde van 56.000 mg/m2 per 100 jaar.

  ^ [17]
 18. De in de tabel aangegeven immissiewaarde voor sulfaat is uitgedrukt in mg/m2 per 1 jaar.

  Voor sulfaat geldt in afwijking van de in de tabel aangegeven immissiewaarde:

  • een immissiewaarde van 100.000 mg/m2 per 1 jaar bij het gebruiken op of in de bodem van een niet-vormgegeven bouwstof die als categorie 1-bouwstof wordt toegepast;

   • een immissiewaarde van 150.000 mg/m2 per 1 jaar bij het gebruiken op of in de bodem van menggranulaat als niet-vormgegeven bouwstof die als categorie 1-bouwstof wordt toegepast. Deze immissiewaarde geldt in afwijking van onderdeel a en tot 1 juli 2001.

  • een immissiewaarde van 124.000 mg/m2 per 1 jaar bij het gebruiken in oppervlaktewater van een niet-vormgegeven bouwstof die als categorie 1-bouwstof wordt toegepast, en

  • een immissiewaarde van 180.000 mg/m2 per 1 jaar bij het gebruiken van een bouwstof op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloridegehalte van meer dan 5.000 mg/l.

  ^ [18]
 19. Onder Xylenen (som) wordt verstaan: som van m-Xyleen, p-Xyleen en o-Xyleen.

  ^ [19]
 20. Onder Cresolen (som) wordt verstaan: som van m-Cresol, p-Cresol en o-Cresol.

  ^ [20]
 21. Onder PAK (som van 10) wordt verstaan: de som van antraceen, benzo(a)antraceen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen, fluoranteen, indeno (1,2,3-cd) pyreen, naftaleen, benzo(ghi)peryleen.

  ^ [21]
 22. Onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van alle isomeren van alle chloorbenzenen (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, en hexachloorbenzeen).

  ^ [22]
 23. Onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van alle isomeren van chloorfenolen (mono-, di-, tri-, tetra-, en pentachloorfenol).

  ^ [23]
 24. Onder PCB's (som 7) wordt verstaan: de som van PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

  ^ [24]
 25. Onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, DDD en DDE.

  ^ [25]
 26. Onder drins wordt verstaan: de som van aldrin, dieldrin en endrin.

  ^ [26]
 27. Onder HCH-verbindingen wordt verstaan: de som van á-HCH, â-HCH, ã-HCH, ä-HCH.

  ^ [27]
 28. Onder organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som) wordt verstaan: de som van alle chloor bevattende bestrijdingsmiddelen.

  ^ [28]
 29. Onder organotinverbindingen wordt verstaan de totale, gesommeerde concentratie van alle aangetroffen organotinverbindingen.

  ^ [29]
 30. Onder niet-chloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som) wordt verstaan: de som van alle bestrijdingsmiddelen met uitzondering van de chloorhoudende bestrijdingsmiddelen.

  ^ [30]
 31. Voor de toepassing van deze regeling wordt de samenstellingswaarde voor herbruikbare grond met betrekking tot cyclohexanon en pyridine gelijkgesteld aan de interventiewaarde voor deze stoffen.

  ^ [31]
 32. Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van minerale olieverontreiniging wordt aangetoond in grond, dan dient naast het minerale olie-gehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden.

  ^ [32]
Terug naar begin van de pagina