Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van 29 mei 2000 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 21 februari 2000, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AVF/2000/10694;

Gelet op artikel 12, zesde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

De Raad van State gehoord (advies van 6 april 2000, no. W12.00.0063/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst van 23 mei 2000, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AVF/00/24362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begrippen

[Vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Opzet en grove schuld

[Vervallen per 01-01-2006]

Het UWV beoordeelt of het niet voldoen aan een op grond van artikel 10, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering geldende verplichting, al dan niet aan opzet of grove schuld te wijten is.

Artikel 3. Berekening boete bij verzuim

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Bij een verzuim wordt een boete opgelegd die 5% van het verschuldigde of het alsnog verschuldigde bedrag aan premie of voorschotpremie bedraagt.

  • 3 Indien in de vijf jaar voorafgaand aan het plegen van een verzuim geen boete is opgelegd of een schriftelijke waarschuwing is gegeven terzake van een ander verzuim of een vergrijp en het verzuim er niet toe heeft geleid dat te weinig premie is betaald, wordt geen boete opgelegd.

Artikel 4. Berekening boete bij vergrijp

[Vervallen per 01-01-2006]

Bij een vergrijp legt het UWV aan de werkgever een boete op die 25% van het verschuldigde of het alsnog verschuldigde bedrag aan premie of voorschotpremie bedraagt.

Artikel 5. Recidive

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Wanneer binnen vijf jaar sedert het einde van het kalenderjaar waarin, op grond van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, een boete is opgelegd wederom een verzuim of een vergrijp wordt gepleegd, wordt de boete terzake van dat verzuim of vergrijp verhoogd met 50%.

  • 2 Bij toepassing van het eerste lid wordt bij een verzuim als bedoeld in artikel 3 het in het tweede lid van dat artikel bedoelde maximum niet overschreden.

  • 3 Wanneer na het opleggen van een boete aan een recidiverende werkgever het boetebesluit terzake van het eerste verzuim of vergrijp in bezwaar of in beroep wordt vernietigd, restitueert het UWV de verhoging van de boete, die op grond van dit artikel is opgelegd, aan de werkgever.

Artikel 6. Afstemming

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Indien de ernst van de gedraging, de mate waarin de werkgever de gedraging verweten kan worden of de omstandigheden waarin de werkgever verkeert daartoe aanleiding geven, wordt de boete, die is berekend met toepassing van de artikelen 3, 4 of 5, door het UWV verhoogd of verlaagd.

Artikel 7. Minimum-boete

[Vervallen per 01-01-2006]

Een boete lager dan € 45 wordt niet opgelegd.

Artikel 8. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling Administratieve Boeten Coördinatiewet wordt ingetrokken.

Artikel 9. Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De regeling Administratieve Boeten Coördinatiewet zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op verzuimen en vergrijpen gepleegd voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

  • 2 Indien voor een verzuim of een vergrijp, gepleegd voor inwerkingtreding van dit besluit, op grond van dit besluit een lagere boete zou moeten worden opgelegd dan op grond van de regeling Administratieve Boeten Coördinatiewet, wordt dit besluit toegepast.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 mei 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven twintigste juni 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina