Wijzigingsbesluit Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-07-2000 t/m 31-12-2004

Besluit van 25 mei 2000, houdende wijziging van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 1998, no. Trcjz/1998/2617, Directie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 25 en 33 van de Wet herstructurering varkenshouderij en de artikelen 7, derde lid, 55, zesde lid en 61, eerste lid, van de Meststoffenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 28 januari 1999 , no. W11.98.0598.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 mei 2000, no. Trcjz/2000/4675, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wet herstructurering varkenshouderij.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2000 en werkt terug tot en met 1 september 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 mei 2000

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven zesde juni 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina