Taak, werkwijze en samenstelling Coördinatiegroep Constructiebestrijding

[Regeling vervallen per 27-10-2010.]
Geldend van 25-05-2000 t/m 26-10-2010

Taak, werkwijze en samenstelling Coördinatiegroep Constructiebestrijding

De plv. Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

[Vervallen per 27-10-2010]

Het is wenselijk de bestrijding van het ontgaan van inkomstenbelasting – inclusief loonbelasting, met name in de verhouding tussen een BV en de directeur-grootaandeelhouder –, vermogensbelasting, successie- en schenkingsrecht alsmede belastingen van rechtsverkeer door middel van belastingbesparende constructies landelijk te coördineren. Aldus kan worden bereikt, dat op dit terrein kennis en deskundigheid zo effectief mogelijk worden ingezet. Met dit doel is de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) ingesteld.

2. Taakomschrijving

[Vervallen per 27-10-2010]

De CCB heeft de volgende taakomschrijving:

  • het aan de hand van concrete gevallen doen van voorstellen voor ontwikkeling van uitvoeringsbeleid ter bestrijding van constructies;

  • het meewerken aan de ontwikkeling van dat beleid en het coördineren en ondersteunen van de uitvoering van dat beleid;

  • het in voorkomende gevallen leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van wetgeving;

  • het signaleren van handhavingstekorten bij de rechtstoepassing;

  • het informeren van de Belastingdienst over het bestaan en de aanpak van fiscale constructies.

3. Werkwijze

[Vervallen per 27-10-2010]

Uit de taakomschrijving van de CCB blijkt, dat de groep zich buigt over in de praktijk voorkomende constructies. De CCB brengt de bestrijdingswijze van nieuwe constructies en van bestaande constructies waarvan door middel van jurisprudentie de contouren inmiddels zijn uitgekristalliseerd, ter kennis van de Belastingdienst. Indien daarbij beleid is ontwikkeld dat zich voor openbaarmaking leent, wordt dit op de geëigende wijze gepubliceerd. In voorkomende gevallen verleent de groep in individuele gevallen bijstand bij het bestrijden van constructies.

Het is van belang, dat de CCB inzicht krijgt in de omvang en de verschijningsvormen van mogelijk te bestrijden constructies. De inspecteurs wordt dan ook verzocht de in hun praktijk voorkomende gevallen te signaleren bij het secretariaat van de CCB. Dit is tevens van belang in verband met de fraude-bestrijding. In dit kader dienen belastingbesparende constructies te worden gesignaleerd en geïnventariseerd en voor zoveel mogelijk te worden bestreden.

Zo spoedig mogelijk na de aanmelding van de constructie zal contact worden opgenomen met de betrokken medewerker van de Belastingdienst. Vervolgens kan die medewerker worden uitgenodigd deel te nemen in een per soort constructie in te stellen projectgroep, welke zal worden belast met het onderzoeken van de mogelijkheden tot bestrijding van de constructie. De projectgroepen zullen hun bevindingen en aanbevelingen aan de CCB rapporteren. De CCB brengt regelmatig van haar bevindingen verslag uit aan de dienstleiding.

4. Samenstelling van de CCB

[Vervallen per 27-10-2010]

Organisatorisch is de CCB ondergebracht bij de Belastingdienst/Centrum voor Proces- en Productontwikkeling. Gelet op de politieke en beleidsmatige aspecten van de werkzaamheden van de CCB is het departement actief bij de CCB betrokken.

De huidige samenstelling van de CCB is als volgt:

mr. R. Beenhakker, B/CPP, domein BAV, standplaats Den Haag;

mr. drs. T.A. Gladpootjes, MvF, Directie Rechtstoepassingsbeleid/Cassatie;

drs. F.J. Hartman, MvF, Directie Wetgeving DB;

mr. J.P. Hofstra, B/CPP, domein WB, standplaats Den Haag;

mr. drs. R.P. Huisman, MvF, Directie Wetgeving DB;

mr. E.B. Jaspers, B/CPP, domein BAV, standplaats Den Haag;

drs. T.C.M. van Mierlo, B/CPP, domein WB, standplaats Eindhoven;

mr. J.H.M. Nieuwenhuizen (voorzitter), B/CPP, domein FIR, standplaats Tilburg;

mr. J. Nijstad, B/CPP, domein VB, standplaats Amsterdam;

mr. A.F.P. Oudijn, MvF, Directie Rechtstoepassingsbeleid;

mr. R.J. Roerink, B/CPP, domein WB, standplaats Utrecht;

mw. A.M.P. van Son (secretaris), B/CPP, domein FIR, standplaats Tilburg;

mr. drs. R.F.C. Spek, B/CPP, domein BAV, standplaats Arnhem.

5. Secretariaat van de CCB

[Vervallen per 27-10-2010]

Het adres van het secretariaat van de CCB is:

Belastingdienst/Centrum voor Proces- en Productontwikkeling

p/a Belastingdienst/Ondernemingen Tilburg

Mw. A.M.P. van Son, secretaris CCB

Postbus 90400

5000 MP TILBURG

Telefoon (013) 465 83 61

Fax (013) 468 68 64

Dit besluit dient ter vervanging van het besluit van 12 maart 1987, nr. 287-2663.

Terug naar begin van de pagina