Speelautomatenregeling 2000

Geraadpleegd op 08-06-2023.
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

§ 3. Exploitatievergunningen

Artikel 4

 • 1 De in artikel 30j, eerste lid, van de wet bedoelde aan een vergunning verbonden voorschriften en beperkingen kunnen voor iedere afzonderlijke vergunning verschillend zijn, mits de omstandigheden van het geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2 Voorschriften en beperkingen als bedoeld in het eerste lid kunnen een tijdelijk karakter hebben.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op wijziging, aanvulling of intrekking van aan een vergunning verbonden voorschriften of beperkingen.

 • 4 Aan een vergunning worden in ieder geval voorschriften verbonden inzake:

  • a. de jaarlijkse melding door de vergunninghouder aan de toezichthouder van de opstelplaatsen, de automaten die daar zijn opgesteld, de toelatingsnummers en de automaten in voorraad;

  • b. de verplichting van de vergunninghouder om medewerking te verlenen aan controles door de toezichthouder;

  • c. procedurele waarborgen inzake tellers.

§ 4. Toelating speelautomaten

§ 4.2. Keuringsinstellingen

Artikel 6

 • 1 Als keuringsinstellingen als bedoeld in artikel 30o, vijfde lid, van de wet worden aangewezen onafhankelijke instellingen, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, die voldoen aan de kwaliteitsnorm voor testlaboratoria ISO 17025 voor het testen van speelautomaten en die daartoe zijn geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie of een gelijkwaardige buitenlandse accreditatie-instelling.

 • 2 De raad van bestuur geeft op verzoek verklaringen af waaruit blijkt dat een keuringsinstelling aan de eisen uit het eerste lid voldoet.

§ 4.3. Eisen toelating kansspelautomaten

Artikel 7

Het model van een kansspelautomaat voldoet aan de volgende eisen:

 • a. voor elk van de toevalsdelen, waaruit het resultaat van het basisspel wordt samengesteld, is de kansverdeling van de gebruikte trekkingsuitslagen voortdurend gelijk en constant, met dien verstande dat een maximale afwijking per trekkingsuitslag is toegestaan van driemaal de standaardafwijking, te meten bij een gemiddelde van minimaal 1000;

 • b. voor elk van de onder a bedoelde toevalsdelen voldoet de kansverdeling van de trekkingsuitslagen tevens aan een chi-kwadraat-toets met een eenzijdige overschrijdingskans van 2,5%;

 • c. de kansverdelingen van de trekkingsuitslagen zijn voor elk toevalsdeel onafhankelijk van de kansverdelingen van de trekkingsuitslagen van de overige toevalsdelen;

 • d. indien componenten, anders dan door de speler om- of uitschakelbaar, aanwezig zijn, wordt in elke positie van de componenten voldaan aan de artikelen 9, 10, 12 en 13 van het besluit;

 • e. de inzet per spel, bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, onder e, en 13, eerste lid, onder e, van het besluit is, indien een kredietmeter aanwezig is, gelijk aan de waarde waarmee de kredietmeter per spel wordt verminderd, en, indien geen kredietmeter aanwezig is, gelijk aan de inworp die nodig is om het spel te kunnen spelen;

 • f. indien een voorziening aanwezig is die invloed heeft op het uitkeringspercentage, het uurverlies of de tijd die verstrijkt tussen de start van een basisspel en het moment waarop het volgende basisspel gestart kan worden, bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, onder f, g en h, en 13, eerste lid, onder f, g en h, van het besluit, is de invloed van die voorziening ten gevolge van een tijdsduur tussen twee opeenvolgende handelingen van een speler van meer dan 18 seconden gelijk aan een invloed van een tijdsduur die kleiner is dan of gelijk is aan 18 seconden van de speler;

 • g. de opdracht tot de start van een basisspel wordt niet eerder geaccepteerd dan nadat het resultaat van het voorafgaande basisspel vaststaat;

 • h. de automaat keert na onderbreking van de voedingsspanning in dezelfde toestand terug als voor de onderbreking, met dien verstande dat de inzet van het lopende spel en het resultaat van dat spel mogen vervallen;

 • i. een teller als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, onder hh, en 13, eerste lid, onder u, van het besluit, kan ten minste 99 999 spellen registreren.

Artikel 8

Het model van een kansspelautomaat niet bestemd voor opstelling in een speelautomatenhal of een speelcasino, voldoet aan de volgende eisen:

 • a. het uitkeringspercentage, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder f, van het besluit en het gemiddelde uurverlies, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder g, van het besluit, worden gerealiseerd in een periode van 100 uren voortdurende bespeling;

 • b. de gemiddelde tijd die verstrijkt tussen de start van een basisspel en het moment waarop het volgende basisspel gestart kan worden, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder h, van het besluit, wordt gerealiseerd in een periode van 100 uren voortdurende bespeling;

 • c. een speellimiet kan alleen worden ingesteld:

  • -

   nadat de vorige speellimiet is bereikt of

  • -

   indien gedurende 10 seconden de winbank en de kredietmeter geen waarden bevatten en alleen kan worden verder gespeeld door een inworp te doen;

 • d. een speellimiet wordt bij de inworp automatisch ingesteld op de hoogte van het bedrag van de aaneengesloten inworp, met dien verstande dat als de inworp minder bedraagt dan € 8, de speellimiet € 8 is en als de inworp meer bedraagt dan € 40, de speellimiet € 40 is;

 • e. de speler kan direct na het automatisch instellen en voordat het eerste spel wordt gestart de speellimiet handmatig aanpassen en instellen op € 8, € 16, € 24, € 32 of € 40;

 • f. het handmatig instellen van een speellimiet gebeurt door middel van een aparte knop, die kan samenvallen met de knop waarmee het speelinformatiesysteem in werking wordt gesteld;

 • g. tijdens het instellen van de speellimiet wordt op de automaat de actuele waarde van de speellimiet getoond;

 • h. zodra de speellimiet bereikt wordt, wordt op de automaat de melding ‘limiet bereikt’ weergegeven;

 • i. het speelinformatiesysteem geeft informatie:

  • -

   op verzoek van de speler,

  • -

   bij het bereiken van de speellimiet,

  • -

   bij de uitbetaling van een prijs en

  • -

   direct nadat de winbank en de kredietmeter geen punten meer bevatten en alleen door een inworp te doen weer verder gespeeld kan worden;

 • j. de informatie gegeven door het speelinformatiesysteem blijft ten minste 10 seconden leesbaar, tenzij de speler een handeling verricht aan de automaat;

 • k. het speelinformatiesysteem geeft de speellimiet en de gewonnen of verloren bedragen in geldbedragen weer;

 • l. de speelinformatie wordt uitsluitend gewist als de winbank en de kredietmeter gedurende 10 seconden geen punten bevatten en alleen kan worden verder gespeeld door een inworp te doen;

 • m. het door het speelinformatiesysteem weergegeven geleden verlies en de behaalde winst worden bepaald door het verschil tussen de totale inzet in het basisspel en de totale uitbetaling, waarbij de waarde van de winbank wordt beschouwd als gedane uitbetaling en uitbetaling van de kredietmeter niet wordt meegerekend;

 • n. de wachttijd, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder dd, van het besluit, bedraagt 0,6 seconden per 2 euro of deel daarvan, voor zover deze inworp boven 2 euro uitkomt. De wachttijd vangt aan op het moment dat de inworp is bijgeschreven op de kredietmeter.

 • o. het tegoed op de kredietmeter, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder ii, van het besluit, bedraagt € 49,99.

 • p. de tegoedbon bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder j, van het besluit, vermeldt ten minste de volgende gegevens op duidelijke en niet tot misvatting aanleiding gevende wijze:

  • het bedrag dat dient te worden uitbetaald, in euro’s;

  • de naam en het adres van de inrichting waar de automaat is opgesteld;

  • het volledige nummer van het merkteken, zoals bedoeld in artikel 30r van de wet, van de uitbetalende kansspelautomaat;

  • de datum en het tijdstip van uitbetaling;

  • de eventuele geldigheidsduur van de tegoedbon;

  • de tekst ‘Voorkom gokverslaving – speel met mate’.

Artikel 9

Het model van een kansspelautomaat bestemd voor opstelling in een speelautomatenhal, voldoet aan de volgende eisen:

 • a. het uitkeringspercentage, bedoeld in artikel 13, eerste lid onder f, van het besluit en het gemiddelde uurverlies, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder g, van het besluit, worden gerealiseerd:

  • -

   indien het een automaat betreft waarop meerdere spelers tegelijk een spel kunnen spelen met als basis een centraal toevalsproces, in een periode van 100.000 spellen voortdurende bespeling;

  • -

   bij de overige automaten in een periode van 100 uren voortdurende bespeling;

 • b. de minimale afstand, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder w, van het besluit bedraagt 40 centimeter;

 • c. indien een prijs door een gekoppelde-jackpotsysteem aan een automaat wordt toegekend, wordt dit binnen drie seconden door de automaat kenbaar gemaakt;

 • d. de wachttijd, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder ff, van het besluit, bedraagt 0,3 seconden per 2 euro of deel daarvan, voor zover deze inworp boven 2 euro uitkomt. De wachttijd vangt aan op het moment dat de inworp is bijgeschreven op de kredietmeter.

 • e. het tegoed op de kredietmeter, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder gg, van het besluit, bedraagt € 49,99.

§ 4.4. Merktekens

Artikel 10

 • 1 Op verzoek van een houder van een toelating van een model speelautomaat verstrekt de raad van bestuur merktekens voor het betreffende model, tegen een vergoeding per merkteken van € 131 voor een kansspelautomaat en € 11 voor een behendigheidsautomaat.

 • 2 Op verzoek van de houder van een toelating van een model speelautomaat ruilt de raad van bestuur een beschadigd merkteken kosteloos om voor een nieuw merkteken met hetzelfde nummer, mits minimaal de helft van het beschadigde merkteken wordt ingeleverd en het nummer van het beschadigde merkteken nog kan worden vastgesteld.

 • 3 Op verzoek van de houder van een toelating van een model speelautomaat wordt de betaalde vergoeding voor verstrekte maar niet gebruikte merktekens door de raad van bestuur gerestitueerd, verminderd met € 11 administratiekosten, mits deze merktekens niet langer dan drie maanden tevoren zijn uitgegeven, het merktekens betreft met de laatst uitgegeven nummers en de merktekens aaneengesloten op de originele papierstrook worden ingeleverd.

 • 4 Op verzoek van de houder van de modeltoelating verstrekt de raad van bestuur afschriften van de verklaring van toelating van het betreffende model, tegen een vergoeding van € 11 per afschrift.

§ 4.5. Centraal elektronisch inworp- en uitbetalingssysteem

Artikel 10bis

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 25 mei 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage I. bij de Speelautomatenregeling 2000

Bijlage I. Typen speelautomaten, bestemd om op kermissen te worden gebruikt, als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Wet op de kansspelen

a. Naam: grijpkranen en hiervan afgeleide varianten

Omschrijving: In een bak bevinden zich een aantal voorwerpen. Na inworp kan de speler een in de lengte- en in de breedterichting beweegbare grijpinstallatie in beweging brengen, die zich boven de bak bevindt. De speler moet trachten door goede positionering van de installatie met de grijper een voorwerp uit de bak te lichten. Dit voorwerp is dan gewonnen.

Varianten op de grijpkraan:

De voorwerpen bewegen zich in een carrousel. Een speler kan een voorwerp winnen door het op het juiste tijdstip indrukken van een knop, waarmee het voorwerp wordt ‘losgemaakt’.

De voorwerpen bevinden zich op een roterende schijf of bevinden zich op een verticaal vlak en kunnen met een door een speler in beweging gezette (mechanische) arm of een ander daarvan afgeleid mechaniek gewonnen worden.

b. Naam: schuifspel, pusher en hiervan afgeleide varianten

Omschrijving: In een kast bevindt zich een vlakke plaat, die is bedekt met speelpenningen. Een zijde van de plaat wordt begrensd door een opening die in verbinding staat met een retourbak (bak waar de speler speelpenningen en gewonnen prijzen uit kan halen), terwijl zich aan de tegenoverliggende zijde van de opening een schuif bevindt, die zich als een bulldozer over een deel van de plaat heen en weer beweegt in de richting van de opening. Via een of meer inworpgleuven, kunnen penningen op de plaat geworpen worden. Opzet van het spel is het verkrijgen van penningen in de retourbak door het inwerpen van penningen in een inworpgleuf. Prijzen worden verkregen door tussen de penningen op de plaat prijzen dan wel hardplastic waardebonnen te leggen, welke samen met de penningen in de retourbak kunnen vallen. Bij sommige typen is in de plaat zelf of in de opening aan het eind van de plat een vergaarbakje opgenomen

d. Naam: oefenspel (Engels: redemption)

Omschrijving: Behendigheidsspel waarbij het resultaat leidt tot de directe uitkering van een prijs, die geen geldprijs is, of tot de indirecte uitkering van een prijs in de vorm van (voor een prijs inwisselbare) waardebonnen of penningen. Het spelresultaat kan de som van de met het oefenspel behaalde punten zijn.

De volgende categorieën oefenspelen zijn mogelijk:

1. balspelen:

gooien, vangen, bewegen, wegschieten of rollen van ballen, direct door de speler of indirect door middel van het bedienen van drukknoppen, trekknoppen, joysticks of handels;

2. reactiespelen:

het op het juiste moment indrukken met handen of voeten van beurtelings oplichtende drukknoppen, het op het juiste moment bedienen van hamers of schuiven om een bepaald voorwerp te raken, het op het juiste moment op een knop drukken om een wijzer tot stilstand te brengen, het fysiek raken van objecten (bijvoorbeeld krabben) met een slagvoorwerp enzovoort;

3. vaardigheidsspelen:

gericht spuiten van waterstralen op een doel, het slaan met een hamer, het bedienen van een miniatuurkraan met joystick en drukknoppen voor het transporteren van ‘lading’, het draaien aan een wiel enzovoort;

4. schietspelen:

het raken van doelen met een (elektronisch) pistool of geweer;

5. muntspelen:

het op het juiste moment inwerpen of lanceren van een speelmunt opdat punten gescoord worden of direct een prijs gewonnen wordt.

e. Naam: apollo, jackpot, dominospel, fruitautomaat, star-steps, big wheel

Omschrijving: In een kast bevinden zich drie of vier roterende rollen met daarop (fruit)symbolen. Na inworp worden via een hendel aan de zijkant van de kast de rollen in beweging gezet. Na een aantal omwentelingen worden de rollen (automatisch) één voor één tot stilstand gebracht. Op de ruit waarachter zich de rollen bevinden is een winlijn aangegeven. De symboolcombinatie op de winlijn geeft volgens een eveneens op de winlijn aangebracht winplan recht op uitkering van waardepenningen, die door de machine worden uitbetaald. Op sommige automaten bestaat de mogelijkheid bij een volgend spel door middel van druktoetsen rollen vast te zetten om de kans op een winnende combinatie te vergroten.

f. Naam: circus arena

Omschrijving: In een rechtop staande speelautomaat bevinden zich acht draaiende speelborden, waarop prijzen staan aangegeven. Stopt, na een druk op de knop door de speler, de rode lamp naast een van de draaiende prijzencarrousels dan rolt de prijs naar buiten en is deze gewonnen.

g. Naam: kleurenspel

Omschrijving: Op een verticaal geplaatst bord bevinden zich in een cirkel geplaatste lampjes met daarnaast cijfers. De deelnemer koopt een serie cijfers (een plankje) en de in een cirkel draaiende lampjes stoppen willekeurig. Komt het nummer waarbij gestopt is overeen met datgene van de speler, dan is de prijs gewonnen.

h. Naam: rotalet, roebelroulette, lucky colors, roulette, vensterspel, cijferspel, colorama

Omschrijving: In het midden van een ronde speeltafel bevindt zich een roulettecilinder met vakjes waarin de afbeeldingen staan. Elke positie aan de speeltafel representeert een van de afbeeldingen. Door middel van inworp kiest de speler voor een bepaald beeld en zet daar in feite op in. Na inworp wordt het roulettespel in werking gezet. De speler op wiens beeld de bal valt is winnaar.

Bijlage II. bij de Speelautomatenregeling 2000

Bijlage II

Model van het formulier tot aanvraag van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Speelautomatenbesluit 2000

Aanvraagformulier

voor een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 30h van de Wet op de kansspelen.

(met schrijfmachine of blokletters invullen)

 • 1 Gegevens aanvrager

  (Handels)naam aanvrager: ....................................................................... 1

  Adres: .............................................................................

  Postcode en Plaats: .........

  Gemeente: ..............

  Telefoonnummer: ... ...............

  Eventueel e-mailadres: ......................................

  Indien natuurlijke persoon

  geboortedatum en plaats: ...............................................

  Indien de aanvrager een natuurlijke persoon is, dient een Verklaring omtrent het gedrag van deze persoon, verleend door de gemeente te worden meegezonden.

  Correspondentieadres:

  Adres: .......................................

  Postcode en Plaats: ...........................

  Gemeente: .............................

  Telefoon: .................

  Factuuradres:

  Adres: ...............................................

  Postcode en Plaats: .........................................

  Gemeente: ..................

  Telefoon: ....................

 • 2 Gegevens beheerder

  Naam: .........................................

  Adres: .........................................

  Postcode en Plaats: .........................................

  Gemeente: .........................................

  Telefoon: ..............................

  Geboortedatum en –plaats: .........................................

  Een Verklaring omtrent het gedrag van de beheerder, verleend door de gemeente dient te worden meegezonden.

 • 3 Gegevens bedrijfsleider

  Naam: .........................................

  Adres: .........................................

  Postcode en Plaats: .........................................

  Gemeente: .........................................

  Telefoon: .........................................

  Geboortedatum en –plaats: .........................................

  Een Verklaring omtrent het gedrag van de bedrijfsleider, verleend door de gemeente dient te worden meegezonden.

 • 4 Indien aanvrager rechtspersoon is (bijv. N.V. of B.V.)

  Statutaire naam: .........................................

  Rechtsvorm: .........................................

  (afschrift van de statuten meezenden)

 • 5 Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te: .........................................

  Nummer van inschrijving in het handelsregister:

  (afschrift van de inschrijving meezenden) .........................................

 • 6 Gegevens van de werkplaats voor onderhoud en reparatie van speelautomaten,

  bedoeld in artikel 8 van het Speelautomatenbesluit 2000: 2)2

  Adres:

  Postcode en Plaats:

  Gemeente:

  Telefoonnummer:

  Oppervlakte van de werkplaats :.............m2

  N.B. Indien u gebruik maakt van een werkplaats bij derden dient u ons hiervan een service-overeenkomst te sturen.

  Namen van de personen en functies die met de dagelijkse leiding van

  de onderneming belast zijn:

  Naam:

  Functie:

  Naam:

  Functie:

  Aldus naar waarheid ingevuld.

  Plaats:

  Handtekening:

  Datum:

  Naam:

Terugzenden aan: Verispect B.V.

t.a.v. Afdeling Toezicht Kansspelen

Postbus 654

2600 AR Delft

Tel. 015-269 17 07

Tel. 015-269 16 02

De persoonsgegevens op dit formulier worden verwerkt in de administratie. Deze gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan voor een goede uitvoering van titel VA van de Wet op de kansspelen.

Bijlage III. bij de Speelautomatenregeling 2000

Bijlage III

Model van het formulier tot aanvraag om toelating van een model van een speelautomaat als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het Speelautomatenbesluit 2000

AANVRAAG MODELTOELATING SPEELAUTOMAAT

Naam bedrijf:

_________________________________________________

Contactpersoon:

_________________________________________________

Adres:

_________________________________________________

Postcode:

_____________________

Woonplaats:

_____________________

Telefoon:

_____________________

Fax:

___________

       

Soort speelautomaat:

     

kansspelautomaat bestemd voor opstelling in speelautomatenhal

kansspelautomaat niet bestemd voor opstelling in speelautomatenhal (horeca)

behendigheidsautomaat

       

Naam automaat:

_________________________________________________

Fabrikaat:

_________________________________________________

       

De volgende personen worden gemachtigd met de keuringsinstelling in contact te treden over deze keuring:

Naam

 

Functie

 

1. ____________________________

____________________________

2. ____________________________

____________________________

3. ____________________________

____________________________

4. ____________________________

____________________________

 

De volgende organisatie/personen worden gemachtigd tot het aanvragen van merktekens (een separate mededeling hiervan aan onze Minister van Economische Zaken is noodzakelijk, zie art 30r, tweede lid, van de Wet op de kansspelen)

       

Naam

 

Functie

 

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

       

Ondergetekende verleent de keuringinstelling de nodig medewerking en verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en alle voor een goede beoordeling nodige gegevens/bijlagen te hebben meegestuurd.

Naam:

___________

Plaats:

___________

Functie:

___________

Datum:

___________

Handtekening:

____________________________

 
 

De persoonsgegevens op dit formulier worden verwerkt in de administratie. Deze gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan voor een goede uitvoering van titel VA van de Wet op de kansspelen.

Bijlage IV. bij de Speelautomatenregeling 2000

Formulier voor de verklaring van toelating van een model van een speelautomaat als bedoeld in artikel 30q, eerste lid, van de Wet op de kansspelen

-1-.

Verklaring van Toelating

nummer:

Ingevolge artikel 30o, eerste lid, van de Wet op de kansspelen is op aanvraag van:

firmanaam:

adres:

plaats:

toegelaten het model van de:

fabrikaat:

waarvoor het navolgende merkteken

 
 

waarvoor de navolgende voorschriften krachtens artikel van de Wet op de kansspelen als voorwaarden van toelating gelden:

– de eisen zoals gesteld in de artikelen van het Speelautomatenbesluit 2000,

alsmede

– de eisen, zoals gesteld in de artikelen van de Speelautomatenregeling 2000.

– de eisen, zoals gesteld in de artikelen van de Beschikking casinospelen 1996

-2-.

Verklaring van Toelating

nummer:

alsmede de navolgende aanvullende voorschriften:

n.v.t.

Plaats van het aanbrengen van het merkteken:

zichtbaar vanaf de voorzijde van de automaat

Speelautomaten vervaardigd naar dit model mogen worden opgesteld in:

□ horeca gelegenheden, indien daarvoor een aanwezigheidsvergunning is verleend;

□ speelhallen, indien daarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c, van de Wet op de kansspelen, is verleend;

□ speelcasino’s

De Minister van Economische Zaken

Bijlage V. bij de Speelautomatenregeling 2000

Afkeuringsmerk als bedoeld in artikel 30x, vierde lid, van de Wet op de kansspelen

Bijlage 30644.png

Verwijdering van dit keurmerk ook na herstelling is strafbaar

 1. Gelieve hier in te vullen de (handels)naam op de inschrijving Kamer van Koophandel die op de vergunning dient te komen. ^ [1]
 2. Gelieve hier te vermelden hetzij de gegevens van de eigen werkplaats hetzij de gegevens van de werkplaats van een derde die permanent ingeschakeld wordt voor onderhoud en reparatie. ^ [2]
Naar boven