Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)

Geldend van 29-12-2004 t/m heden

Besluit van 24 mei 2000, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van onder meer de Wet op het primair onderwijs in verband met de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund, van 16 februari 2000, nr. WJZ/2000/ 49269 (3706), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 185 van de Wet op het primair onderwijs en op artikel V, vijfde en zevende lid, en artikel VI, vijfde en zevende lid, van de Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 1998, 228);

De Raad van State gehoord (advies van 31 maart 2000, No. W05.00.0061/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund, van 18 mei 2000, nr. WJZ/2000/17 418 (3706), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VI. Overgangsrecht overdracht gebouwen, terreinen en roerende zaken scholen gehuisvest in een gebouw

  • 1 Met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen die voor 1 januari 1997 zijn gerealiseerd, blijft ten aanzien van scholen gehuisvest in een gebouw artikel C 21 van het Besluit trekkende bevolking WPO zoals dat artikel luidde voor die datum van toepassing. Daarbij wordt in voorkomende gevallen in overleg tussen de gemeente en het bevoegd gezag rekening gehouden met de na die inwerkingtreding gerealiseerde huisvestingsvoorzieningen

  • 2 Op huisvestingsvoorzieningen die op of na 1 januari 1997 zijn gerealiseerd met betrekking tot een gebouw of terrein als bedoeld in het eerste lid, is artikel C 21 zoals dat artikel luidde na die datum van toepassing. Daarbij wordt in voorkomende gevallen in overleg tussen het Rijk en het bevoegd gezag rekening gehouden met de voor die inwerkingtreding gerealiseerde huisvestingsvoorzieningen.

Artikel VII. Overgangsbepaling huisvestingskosten en vergoeding materiële instandhouding scholen gehuisvest in een gebouw

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 In afwijking van artikel C 16a van het Besluit trekkende bevolking WPO zoals gewijzigd bij dit besluit, dient het bevoegd gezag van een school als bedoeld in het eerste lid voor 1 juli 2001 een verklaring van een accountant omtrent de rechtmatigheid van de uitgaven over de jaren 1997 tot en met 2000 in bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel IX. Overgangsbepaling huisvestingskosten en uitgaven materiële instandhouding scholen gehuisvest op een vaartuig

In afwijking van artikel C 16a van het Besluit trekkende bevolking WPO zoals gewijzigd bij dit besluit, dient het bevoegd gezag van een school gehuisvest op een vaartuig voor 1 juli 2001 een verklaring van een accountant omtrent de rechtmatigheid van de uitgaven over de jaren 1999 en 2000 in bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel X. Overgangsbepaling afrekening en aanhangige beroepen

  • 2 Op geschillen die op grond van het Bekostigingsbesluit WEC, van het Bekostigingsbesluit W.V.O., het Besluit trekkende bevolking WPO en het Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO, zoals luidend op de dag voor de inwerkingtreding van de desbetreffende in het onderhavige besluit opgenomen wijzigingsbepalingen, op die datum in bezwaar of beroep aanhangig zijn of na die datum binnen de bezwaar- of beroepstermijn aanhangig zijn gemaakt, blijven de op die datum geldenderegelingen van toepassing. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de bevoegdheid tot het intrekken en vervangen van besluiten die tot de aldaar bedoelde geschillen hebben geleid.

Artikel XI. Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt met uitzondering van de artikelen I, II en VI tot en met IX in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 4 Artikel V werkt terug tot en met 1 juli 1997.

  • 5 De artikelen I, II en VI tot en met IX treden in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet vastgesteld dan nadat 4 weken zijn verstreken na de overlegging van het onderhavige besluit aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens de Kamer de wens te kennen wordt gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.

  • 8 Artikel IX werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 mei 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina