Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [...] van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Geldend van 21-11-2003 t/m heden

Besluit van 24 mei 2000, houdende overgang van de kernfysische dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 19 mei 2000, nr. 00M378752;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gaan over:

    • a. de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens de Kernenergiewet is bepaald en bevolen met betrekking tot inrichtingen waarvoor een vergunning krachtens artikel 15, onder b, van die wet is verleend, en met betrekking tot de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die daarmee technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in de onmiddellijke nabijheid daarvan zijn gelegen en met betrekking tot welke installaties een vergunning krachtens die wet is verleend;

    • b. taken die met de vergunningverlening op grond van artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet verwant zijn.

  • 2 De Kernfysische Dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt overgeplaatst naar het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 mei 2000

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Uitgegeven de twintigste juni 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina