Faciliteringsregeling Regionale Expertisecentra in oprichting 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 03-06-2000 t/m 30-12-2004

Faciliteringsregeling Regionale Expertisecentra in oprichting 2000

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies

Besluit:

Hoofdstuk 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Regionaal Expertisecentrum in oprichting:

  scholen in een geografisch afgebakend gebied, die een convenant hebben opgesteld en ondertekend, waarin de in artikel 6, eerste lid genoemde elementen zijn opgenomen, zodat zij in staat zijn om de in artikel 5, tweede lid genoemde de taken uit te voeren en voldoen aan de in artikel 5, eerste lid, genoemde samenstelling;

 • REC-regio:

  gebied waarin het REC werkzaam is, tot stand gekomen uit bestaande voedingsgebieden van constituerende scholen, na overleg met aanpalende REC's over mogelijke overleg;

 • School:

  Een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra dan wel een afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen genoemd in artikel XXXIII, tweede lid, van de Wet van 2 april 1998, (Stb. 1998, 228);

 • Wegbereiders:

  De wegbereiders, genoemd in de voorlichtingspublicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen d.d. 14 maart 1998, kenmerk PO/PJ-98/11615N (Uitleg Gele Katern, 1998, 9);

 • Convenant:

  Formele afspraak, neergelegd in een document, waarin organen van bevoegd gezag met elkaar overeenkomen om een of meer onder hun bestuur staande scholen met elkaar te laten samenwerken als een Regionaal Expertisecentrum in oprichting.

Artikel 2. Doel subsidieverstrekking

[Vervallen per 31-12-2004]

Met de subsidie wordt beoogd de vorming van Regionale Expertisecentra in oprichting verder te stimuleren en te faciliteren, als vervolg op de stimuleringsregeling Regionale Expertisecentra in oprichting 1999.

Artikel 3. Hoogte en berekeningsgrondslag subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal scholen dat deelneemt in het Regionaal Expertisecentrum in oprichting vermenigvuldigd met een bedrag van ƒ 7000,-.

 • 2 Scholen kunnen slechts in één Regionaal Expertisecentrum in oprichting deelnemen.

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 4. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen wordt door het bevoegd gezag van de coördinerende school van het Regionaal Expertisecentrum in oprichting een aanvraag ingediend, met inachtneming van de volgende leden van dit artikel.

 • 2 Bij de aanvraag worden de gegevens van de coördinerende school en de deelnemende scholen in het Regionaal Expertisecentrum in oprichting vermeld: brinnummer, naam van de school en adres van de school.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een convenant en een afschrift van het gezamenlijke vastgestelde verslag van het gesprek met de wegbereiders over de vorming van een Regionaal Expertisecentrum in oprichting als bedoeld in artikel 6.

 • 4 In de aanvraag wordt een contactpersoon genoemd van de coördinerende school onder vermelding van diens functie en het telefoonnummer waaronder deze bereikbaar is.

 • 5 De aanvraag inclusief convenant en vastgetseld verslag wordt ingediend bij:

  de Centrale Financiën Instellingen,

  Postbus 606,

  2700 ML Zoetermeer,

  t.a.v. CFI/FTO/TBD

  Onder vermelding van: Aanvraag facilitering Regionale Expertisecentra in oprichting 2000.

 • 6 De aanvraag dient uiterlijk 1 oktober 2000 te zijn ingediend. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden afgewezen.

Hoofdstuk 3. Subsidieverlening en verplichtingen van het Regionaal Expertisecentrum in oprichting

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 5. Samenstelling en taken Regionaal Expertisecentrum in oprichting

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de samenstelling van de Regionaal Expertisecentra in oprichting zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

  • a. Alle scholen van de onderwijssoorten in een cluster in een REC regio zijn aangesloten bij het REC in oprichting;

  • b. Het REC is zodanig samengesteld dat de totale doelgroep van het betreffende cluster bediend kan worden. Dit houdt in dat:

   • 1. Een regionaal Expertisecentrum in oprichting bestaat uit tenminste één van de volgende clusters van scholen waar onderwijs wordt gegeven aan:

   • 1.1. visueel gehandicapte leerlingen;

   • 1.2. dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden;

   • 1.3. zeer moeilijk lerende kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen waarbij een lichamelijke of verstandelijke handicap dominant is evenals langdurig zieke kinderen waarbij een lichamelijke handicap dominant is;

   • 1.4. zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen waarbij een gedragsmatige handicap dominant is, kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten, indien er in het geografisch aaneengesloten gebied een pedologisch instituut aanwezig is;

   • 2. er zowel een SO als VSO voorziening aanwezig is, voor elk van de onderwijssoorten, met uitzondering van onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden;

   • 3. indien wordt aangetoond dat de realisatie van onder b2 genoemde eis leidt tot niet functionele eenheden, omdat:

    • a. de uitbreiding van de schaalgrootte van het REC leidt tot zodanige omvang van het REC dat de uitvoering van de taken, genoemd in lid 2 van dit artikel in het gedrang komen en;

    • b. uit een analyse van de huidige leerling stromen blijkt dat het REC "zelfvoorzienend" is ook voor leerlingen in de vso-leeftijd en;

    • c. wordt aangetoond dat op andere wijze in VSO onderwijs in het REC wordt voorzien; kan met goedkeuring van de minister worden afgeweken van de onder b2 genoemde voorwaarde.

 • 2 De scholen die deel uitmaken van het Regionaal Expertisecentrum in oprichting stellen zich ten doel de volgende taken te verrichten:

  • a. Het bieden van onderwijs aan gehandicapte leerlingen die zijn ingeschreven op één van de deelnemende scholen;

  • b. Het verzorgen van ambulante begeleiding voor leerlingen die buiten dit Regionaal Expertisecentrum in oprichting naar school gaan en die specifieke ondersteuning behoeven die vanuit dit Regionaal Expertisecentrum in oprichting gegeven kan worden;

  • c. Ambulante begeleiding op REC niveau te organiseren;

  • d. Het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek voor leerlingen die zijn ingeschreven op één van de deelnemende scholen en op verzoek van andere scholen of andere Regionale Expertisecentra in oprichting;

  • e. Het bieden van advies en collegiale consultatie op verzoek van scholen of andere Regionale Expertisecentra in oprichting;

  • f. Op verzoek van scholen of andere Regionale Expertisecentra in oprichting kan door therapeuten en/of logopedisten onderwijsondersteuning worden geboden aan leerlingen die daar specifiek behoefte aan hebben;

  • g. Het inrichten van een depot aan hulpmiddelen en deze hulpmiddelen op verzoek van scholen of Regionale Expertisecentra in oprichting beschikbaar stellen aan gehandicapte leerlingen die daar specifiek behoefte aan hebben;

  • h. Het onderhouden en ontwikkelen van de eigen expertise in samenspraak met andere Regionale Expertisecentra in oprichting uit hetzelfde cluster, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 6. Toekenningsvoorwaarden

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De besturen van de in het Regionaal Expertisecentrum in oprichting deelnemende scholen hebben sinds de ondertekening van de intentieverklaring, bedoeld in de Stimuleringsregeling Regionale Expertisecentra in oprichting 1999, aantoonbare vervolgstappen gezet om het Regionaal Expertisecentrum in oprichting verder te ontwikkelen. Daarvoor hebben zij een convenant opgesteld en ondertekend, waarin tenminste is vastgelegd

  • a. De REC-participanten;

  • b. De doelen die het REC, met inachtneming van artikel 5, nastreeft;

  • c. De wijze waarop in de komende periode aan deze doelen wordt gewerkt;

  • d. De beoogde bestuurlijke organisatie in het REC.

 • 2 Het Regionaal Expertisecentrum in oprichting heeft een gesprek gevoerd met de wegbereiders en legt hiervan het met de wegbereiders gezamenlijk vastgestelde verslag over. Daarin komen de volgende aspecten naar voren:

  • de aandachtspunten uit het vorige verslag;

  • indien voorkomend, de aandachtspunten uit de toekenningsbrief van december 1999 op grond van de honorering van het beroep op de Stimuleringsregeling Regionale Expertisecentra in oprichting 1999;

  • de voorgenomen activiteiten om vanuit het convenant tot een nieuwe REC-organisatie te komen.

 • 3 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen toetst of is voldaan aan de inhoud van de voorwaarden genoemd in artikel 6 juncto artikel 5 en stelt de hoogte van de subsidie vast.

Hoofdstuk 4. Vaststelling en betaling subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 7. Vaststelling van de subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

De vaststelling van de subsidie vindt uiterlijk in december 2000 plaats.

Artikel 8. Betaling subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidie wordt uiterlijk in december 2000 betaalbaar gesteld aan de coördinerende school.

Artikel 9. Besteding overeenkomstig doel

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidie is een tegemoetkoming in kosten van activiteiten die zijn ondernomen om de vorming van een Regionaal Expertisecentrum in oprichting verder vorm te geven. Het voldoen aan de toekenningsvoorwaarden vormt daarbij het uitgangspunt.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 10. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Faciliteringsregeling Regionale Expertisecentra in oprichting 2000

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina