Wijziging Besluit algemene richtlijnen post

Geldend van 01-06-2000 t/m heden

Wijziging Besluit algemene richtlijnen post in verband met richtlijn nr. 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PbEG 1998, L 15), het rapport ‘Markt en Overheid-toets op de postmarkt’ (Kamerstukken II 1999/2000, 24 036, nr. 142) en een aantal technische wijzigingen

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel II

  • 1 De houder van de concessie geeft voor de eerste maal uitvoering aan de verplichtingen in de onderdelen 2.18 en 2.19 over het jaar 2001, en voor de eerste maal uitvoering aan de verplichtingen in onderdeel 2.20 in het jaar 2002 voor 1 april van dat jaar.

  • 2 Onderdeel 2.18 van het Besluit algemene richtlijnen post, zoals dit luidt tot de datum waarop het onderhavige wijzigingsbesluit in werking treedt, blijft van af die datum van kracht tot en met 31 december 2000.

  • 3 De houder van de concessie is verplicht voor 1 april 2001 het college te informeren over de wijze waarop hij over de onder b. aangegeven periode van het jaar 2000 uitvoering heeft gegeven aan het onder b. bedoelde onderdeel 2.18, en aan het college de uitkomsten over te leggen van de over die periode gehouden metingen over de overkomstduur van het postvervoer van binnenlandse brieven met de standaard overnight service, vergezeld van een motivering daarvan en een nauwkeurige omschrijving van de toegepaste meetsystematiek.

Artikel III

  • 1 De houder van de concessie legt een ontwerp van het toerekeningssysteem, bedoeld in onderdeel 6.3, onder a, binnen twee maanden na inwerkingtreding van dit besluit ter instemming voor aan het college.

  • 2 De houder van de concessie legt voor de eerste maal na inwerkingtreding van dit besluit aan het college een rapportage als bedoeld in § 7, onderdelen 7.1 tot en met 7.5 over, waarbij toepassing is gegeven aan de wijzigingen die dit besluit aanbrengt in het Besluit algemene richtlijnen post, over het jaar 2001.

  • 3 Voor het jaar 2000 blijft de houder van de concessie over de periode tot aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit verplicht te voldoen aan het bepaalde in paragraaf 7, onderdelen 7.1 tot en met 7.5 van het Besluit algemene richtlijnen post, zoals dit luidt tot die datum, met in acht neming van de overige tekst van laatst bedoeld besluit, zoals dit luidt tot die datum.

  • 4 Voor het jaar 2000 blijft de houder van de concessie over de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit verplicht te voldoen aan het bepaalde in paragraaf 7, onderdelen 7.1 tot en met 7.5 van het Besluit algemene richtlijnen post, zoals dit luidt tot die datum, met inachtneming van de overige tekst van laatst bedoeld besluit, zoals dit luidt tot die datum, met dien verstande dat bij de toepassing van laatst bedoeld besluit het begrip ’vervoer van postzendingen’ wordt gelezen als ’postvervoer’ als omschreven bij en krachtens de artikelen 2 en 2a, juncto 1, van de wet zoals deze is gewijzigd bij de wet van 28 oktober 1999, Stb. 484.

Artikel IV

De tekst van het Besluit algemene richtlijnen post wordt in de Staatscourant geplaatst.

Artikel V

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 28 oktober 1999, houdende wijziging van de Postwet en enige andere wetten in verband met richtlijn nr. 97.67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PbEG 1998, L 15), en een aantal wetstechnische wijzigingen, alsmede het Postbesluit in werking treden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina