Regeling Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie

Geldend van 10-06-2000 t/m heden

Regeling Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17, derde lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

Besluit

Artikel 1

Ten behoeve van een uniforme aanlevering van gegevens over de omvang en samenstelling van de regionale politiekorpsen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen, wordt het in de bijlage bij deze regeling opgenomen Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie vastgesteld.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina