Instelling Commissie van Externe Deskundigen voor Subsidieprogramma Transportpreventie

Geldend van 29-01-2004 t/m heden

Instelling Commissie van Externe Deskundigen voor Subsidieprogramma Transportpreventie

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het Programma Transportpreventie (Staatscourant 2000, nr. 37);

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: commissie, bedoeld in artikel 2;

 • b. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • c. programma: door de Minister vastgesteld Programma Transportbesparing;

 • d. programmabeheerder: het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken ‘Senter’;

 • e. subsidie: subsidie in het kader van het Programma Transportbesparing.

Artikel 3

De commissie heeft tot taak de minister:

 • a. te adviseren omtrent aanvragen om subsidie;

 • b. op verzoek van de minister te adviseren omtrent overige zaken betreffende het programma.

Artikel 4

 • 1 De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de minister. Zij worden voor vier jaar benoemd.

 • 2 Ter gelegenheid van de instelling van de commissie worden tot lid van de commissie benoemd:

  • prof. drs. jhr. M.J. Ploos van Amstel, tevens voorzitter

  • mr. drs. R. de Bondt

  • dr. H. Geerlings

  • ing. F.J. de Groot.

Artikel 6

Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en de vaststelling van advies indien hij:

 • a. uit anderen hoofde dan zijn taak bij de commissie betrokken is bij een aanvraag om subsidie in het kader van het programma;

 • b. belang heeft bij het inwilligen dan wel afwijzen van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7

Ter uitvoering van haar taak kan de commissie bepaalde personen:

 • a. ter vergadering uitnodigen om hun mening uiteen te zetten of inlichtingen te verstrekken;

 • b. verzoeken inlichtingen te verstrekken.

Artikel 8

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van het college en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 9

De commissie biedt haar advies, bedoeld in artikel 3, onder a, binnen twee maanden na de datum tot welke aanvragen om subsidie ingediend kunnen worden, aan de minister aan.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina