Vrijstellingsregeling lokaalspoorwegen

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 09-06-2000 t/m 31-03-2007

Vrijstellingsregeling lokaalspoorwegen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5:13, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet;

Gelezen het verzoek van de directie van de NV Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij en van de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond van 27 augustus 1999, kenmerk N347252;

Gezien de ingewonnen ambtsberichten;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2007]

Deze vrijstelling is uitsluitend van toepassing op werknemers van 18 jaar of ouder die arbeid verrichten in of op een railvoertuig, gebezigd voor vervoer van personen over lokaalspoorwegen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2007]

De werkgever organiseert de arbeid in een vooraf opgesteld arbeidstijdpatroon zodanig, dat de werknemer:

  • a. ten hoogste 4 maal in elke aaneengesloten tijdruimte van 7 maal 24 uren arbeid verricht in nachtdienst welke eindigt vóór of op 02.00 uur;

  • b. na een nachtdienst die wordt gevolgd door een dienst, niet zijnde een nachtdienst, een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 11 uren;

  • c. in de dienst, niet zijnde een nachtdienst, bedoeld in onderdeel b, ten hoogste 6 uur arbeid verricht;

  • d. na de dienst, niet zijnde een nachtdienst, bedoeld in onderdeel b, een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 48 uren.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij met de toelichting wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2000.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling lokaalspoorwegen.

‘s-Gravenhage, 22 mei 2000

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina