Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, enz. [...] flexibiliseren van aanspraak op verzorging en verpleging)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2005

Besluit van 17 mei 2000 tot wijziging van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering en enige andere besluiten in verband met het regelen van de aanspraak op zorg door een verzorgingshuis en het flexibiliseren van de aanspraak op verzorging en verpleging

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 februari 2000, Z/VU-2049699;

Gelet op de artikelen 6, eerste en derde lid, 9a, tweede lid, 9b, derde lid, 11, en 16, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 1, tweede lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;

De Raad van State gehoord (advies van 20 april 2000, no.W.13.00.0095/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 mei 2000, Z/VU-2068121;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzgt het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.]

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering.]

Artikel VII

[Vervallen per 01-01-2006]

De verzekerde die op 31 december 2000 in het genot is van zorg door een verpleeginrichting als bedoeld in het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering of een verzorgingshuis als bedoeld in de Overgangswet verzorgingshuizen en ten aanzien van wie een indicatiebesluit op grond van de artikelen 9a en 9b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is afgegeven, waaruit blijkt dat hij op die zorg is aangewezen, heeft gedurende de geldigheidsduur van het indicatiebesluit aanspraak op voortzetting van deze zorg volgens de geldende voorschriften.

Artikel IX

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 mei 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. M. Vliegenthart

Uitgegeven eenendertigste mei 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina