Wijzigingen BRIN-mutatieprocedure en BRIN-mutatieformulier (BMF)

Geldend van 24-05-2000 t/m heden

Wijzigingen BRIN-mutatieprocedure en BRIN-mutatieformulier (BMF)

Algemeen

In april 1999 heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de BRIN-mutatieprocedure en de BRIN-mutatieformulieren.

Deze wijzigingen zijn gepubliceerd in Uitleg, het Gele Katern no. 12/13 van 28 april 1999.

Het komt echter nog regelmatig voor dat wijzigingen in gegevens niet op de juiste wijze aan BRIN worden gemeld of dat men niet op de hoogte blijkt te zijn van de gewijzigde procedure.

Procedure

Voor het doorgeven van wijzigingen in BRIN gebruikt u het BRIN-mutatieformulier. Dit is voor:

 • het bevoegd gezag het uit 2 pagina’s bestaande BRIN-mutatieformulier nummer CFI-58071-1 en 58071-2;

 • de instellingen CFI-58072;

 • de instellingen om uitsluitend wijzigingen in de adresgegevens door te geven CFI-58073 en

 • de administratiekantoren CFI-58070.

Mocht het BRIN-mutatieformulier niet - of niet meer- in uw bezit zijn dan kunt u een BRIN-mutatieformulier aanvragen bij het Informatie Centrum Onderwijs (ICO).

U ontvangt dan van de afdeling BRIN een BRIN-mutatieformulier met daarop voorgedrukt de gegevens zoals deze in het BRIN-systeem staan geregistreerd.

Nb:

BRIN-mutatieformulieren kunnen niet worden besteld met een plaketiket.

Blanco formulieren of meerdere exemplaren van een BRIN-mutatieformulier worden niet verstrekt.

Een blanco formulier kan slechts worden aangevraagd in het geval van een nieuw (nog niet bestaand) bevoegd gezag, administratiekantoor of een nieuwe instelling.

BRIN-mutatieformulieren worden uitsluitend toegestuurd aan een administratiekantoor of aan het bevoegd gezag (indien er geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van een administratiekantoor).

Instellingen kunnen geen BRIN-mutatieformulieren aanvragen of inzenden.

Wijzigingen in hun gegevens dienen te worden gemeld aan het administratiekantoor of bevoegd gezag. Het administratiekantoor of bevoegd gezag stuurt dan een BRIN-mutatieformulier aan de afdeling BRIN.

Nb:

Voor het doorgeven van wijzigingen in adresgegevens van instellingen behoeft slechts het formulier CFI-58073 te worden ingezonden (indien de instelling meerdere vestigingen heeft kan dit formulier uit een aantal pagina’s bestaan).

Voor het doorgeven van instellingsgegevens behoeft slechts het formulier CFI-58072 te worden ingezonden. Het formulier waarop geen wijziging van toepassing is behoeft dus niet te worden meegezonden.

Dit geldt alleen voor de instellingen.

Voor het bevoegd gezag dienen altijd beide pagina’s te worden ingezonden.

U stuurt het formulier naar:

 • Cƒi,

  Afdeling IGP/GDV

  Postbus 606

  2700 LM Zoetermeer

Ondertekening

Het BRIN-mutatieformulier dient altijd van een ondertekening te zijn voorzien. Ik verzoek u om ook een telefoonnummer te vermelden zodat bij onduidelijkheden met de ondertekenaar contact kan worden opgenomen.

Indien het BRIN-mutatieformulier betrekking heeft op de wijziging van een bank-of girorekening-nummer dan dient het BRIN-mutatieformulier van twee handtekeningen te zijn voorzien.

Een van de penningmeester en een van een bestuurslid niet zijnde de penningmeester.

Indien u nog in het bezit bent van het ’oude’ BRIN-mutatieformulier met kenmerk RCC 42-101 EVO134 (dit kenmerk staat links onder op het BRIN-mutatieformulier) dan kunt u bij het Informatie Centrum Onderwijs een nieuw BRIN-mutatieformulier met kenmerk CFI-58071-1 en 58071-2 aanvragen.

Op het ’oude’ formulier ontbreekt namelijk de verklaring bevoegd gezag.

Na ontvangst van het nieuwe BRIN-mutatieformulier kunt u het ’oude’ formulier vernietigen.

Dit om te voorkomen dat er meerdere versies van het BRIN-mutatieformulier en de daarop vermeld staande gegevens in omloop zijn.

Registratie bank/gironummer

De op het BRIN-mutatieformulier vermelde tenaamstelling en het rekeningnummer dienen overeen te komen met de tenaamstelling zoals die is vastgelegd bij de bank of giro.

Let op:

De registratie van het nieuwe bank of gironummer vindt plaats met ingang van de 1e van de maand volgend op de datum van ontvangst (door de afdeling BRIN) van het BRIN mutatieformulier.

Registratie met terugwerkende kracht van een nieuw of gewijzigd rekeningnummer is niet mogelijk. (Bijvoorbeeld: u stuurt in augustus een BRIN-mutatieformulier in met het verzoek het nieuwe bankrekeningnummer op 1 mei van hetzelfde jaar in te laten gaan)

Een tijdige aanmelding van uw bank of gironummer is dus noodzakelijk.

Gewijzigde procedure CASO

Inzending van stukken, waaronder BRIN-mutatieformulieren (onder andere betreffende het registreren van een nieuw bevoegd gezag) worden vaak rechtstreeks aan CASO in plaats van aan BRIN gezonden. Dit kan tot gevolg hebben dat BRIN de stukken met grote vertraging ontvangt waardoor de ’CASO sluitingsdatum’ is verstreken.

Ook komt het voor dat 1 set aan CASO en 1 set aan BRIN wordt gezonden. Deze situatie brengt extra werk mee voor de afdeling BRIN en zorgt voor onnodige vertraging bij de verwerking van de gegevens.

In overleg met CASO is het volgende afgesproken:

 • met ingang van 1 juni 2000 dienen alle stukken rechtstreeks aan BRIN te worden gestuurd;

 • alle stukken die na 1 juni 2000 nog aan CASO - in plaats van aan BRIN- worden gestuurd worden door CASO aan BRIN doorgestuurd;

 • vanaf 1 september 2000 worden stukken die nog aan CASO worden gestuurd aan de inzender geretourneerd met de mededeling dat de stukken aan BRIN dienen te worden gestuurd.

Einddatum CASO

Na opheffing van een bevoegd gezag zet CASO de einddatum deelname CASO standaard op 1 jaar later in het CASO systeem zodat er nog een financiële afwikkeling kan plaatsvinden.

CASO meldt vervolgens de nieuwe einddatum aan BRIN. Het komt echter regelmatig voor dat een administratiekantoor een einddatum CASO op het BRIN-mutatieformulier vermeldt zonder rekening te houden met financiële afrekeningen.

Na enige tijd ontvangt de afdeling BRIN dan een verzoek om de einddatum tijdelijk uit het BRIN-systeem te verwijderen totdat deze financiële afwikkelingen zijn afgerond. Dit kan leiden tot het niet meer up-to-date zijn van het BRIN-systeem en tot verkeerde leveringen.

In het vervolg zal de einddatum deelname CASO alleen nog op schriftelijk verzoek van CASO uit het BRIN-systeem worden verwijderd met gelijktijdige invoering van een nieuwe einddatum in het BRIN-systeem.

Risicofonds, IZA, Bedrijfsvereniging

Op het ’oude’ BRIN-mutatieformulier dienden deze gegevens te worden opgegeven.

Aangezien gebleken is dat bij de huidige afnemers van BRIN-gegevens geen behoefte blijkt te bestaan voor deze gegevens is besloten om deze gegevens op het huidige BRIN-mutatieformulier niet meer te vermelden. Wijzigingen en/of nieuwe meldingen in deze gegevens hoeven dus ook niet meer aan BRIN te worden doorgegeven.

Formulier automatische afschrijving

Het komt regelmatig voor dat de formulieren ’automatische afschrijving giro’ met kenmerk CFI 64022 worden ingestuurd.

Deze formulieren zijn al sinds enige jaren vervallen. Voor de automatische afschrijving moet u contact opnemen met CASO.

De

hoofddirecteurcentrale financiën instellingen

,

ir. A.J. Degens

Terug naar begin van de pagina