Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet beheer rijkswaterstaatswerken jo Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee

[Regeling vervallen per 12-11-2008.]
Geldend van 27-05-2000 t/m 11-11-2008

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet beheer rijkswaterstaatswerken jo Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1 Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee en artikel 5 lid 1 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Stb. 1996, 645);

Besluit:

[Vervallen per 12-11-2008]

Overwegende, dat gelet op de artikelen 3 en 5 van de Wet installaties Noordzee, per 6 oktober 1999 het besluit van 20 september 1999, houdende van toepassingverklaring van enige voorschriften van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken met betrekking tot installaties ter zee (Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee, Stb. 1999, 412) in werking is getreden;

Aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij het Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee, de ambtenaren van de Rijkswaterstaat, werkzaam bij:

De regionale directie Noordzee:

  • A. de hoofdingenieur-directeur;

  • B. de hoofdafdelingshoofden;

  • C. de afdelingshoofden;

  • D. de plaatsvervangers van de onder A tot en met C genoemde functionarissen;

  • E. de onder de afdelingshoofden ressorterende functionarissen belast met handhaving.

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van twee dagen volgend op die van de bekendmaking.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina