Wet inkomstenbelasting 2001

Geraadpleegd op 01-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen IB
Wet IB 2001
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0011353
Rechtsgebied Belastingrecht | Inkomstenbelasting
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002
 3. Alcoholregeling
 4. Besluit langdurige zorg
 5. Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij
 6. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 7. Bijstellingsregeling 2004
 8. Bijstellingsregeling 2008
 9. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012
 10. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 11. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014
 12. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2016
 13. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013
 14. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007
 15. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008
 16. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2010
 17. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011
 18. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 19. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
 20. Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020
 21. Buitentoepassingstelling gedeelte 2007 willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
 22. Buitentoepassingstelling voor gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving milieu-investeringen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
 23. Eindejaarsregeling 2022
 24. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001
 25. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
 26. Regeling groenprojecten 2022
 27. Regeling groenprojecten buitenland 2002
 28. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002
 29. Regeling natuurbescherming
 30. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
 31. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
 32. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010
 33. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
 34. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 35. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 36. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 37. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 38. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 39. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 40. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 41. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 42. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 43. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 44. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 45. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 46. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 47. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 48. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 49. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 50. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 51. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 52. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 53. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 54. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 55. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)
 56. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 57. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 58. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 59. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 60. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement
 2. Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar
 3. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 als massaal bezwaar
 4. Beleidsbesluit aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd
 5. Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen
 6. Besluit Lucratief belang in internationale situaties
 7. Besluit heffingskortingen
 8. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 9. Besluit pensioenen Internationale Organisaties
 10. Besluit vaststelling beleidskader aanwijzen projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden (vrijstelling voordelen voor deelnemers projecten volgens de Wet inkomstenbelasting 2001)
 11. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
 12. Compensatieregeling Belgische grensarbeiders
 13. Emergency trust
 14. Firmaproblematiek en terugwerkende kracht
 15. Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Emigrerende ondernemers; staking onderneming
 16. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
 17. Inkomstenbelasting, aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2019 als massaal bezwaar
 18. Inkomstenbelasting, aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar
 19. Inkomstenbelasting, belastingverdrag met Oostenrijk; Nederlandse oorlogs- en vervolgingsuitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk
 20. Inkomstenbelasting, buitenlandse belastingplichtigen, pro-rata-aftrek persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen als niet is voldaan aan de 90%-eis
 21. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
 22. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
 23. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
 24. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
 25. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; bijleenregeling
 26. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
 27. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld
 28. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld
 29. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
 30. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
 31. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
 32. Inkomstenbelasting, lijfrenten, pensioenaangroei voor belastingplichtigen die een Belgisch rustpensioen opbouwen
 33. Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
 34. Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten
 35. Inkomstenbelasting, meewerkaftrek, meewerkbeloning
 36. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
 37. Inkomstenbelasting, specifieke zorgkosten; hulpmiddelen; rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime
 38. Inkomstenbelasting, staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001)
 39. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
 40. Inkomstenbelasting, terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap
 41. Inkomstenbelasting, toepassing urencriterium
 42. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
 43. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
 44. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
 45. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening
 46. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
 47. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
 48. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, aanspreekpunt Vastgoedfondsen
 49. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente
 50. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving
 51. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
 52. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering
 53. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit zeescheepvaart, afschrijving op zeeschepen, samenwerkingsverbanden in zeescheepvaartondernemingen en forfaitaire winstvaststelling
 54. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
 55. Inkomstenbelasting, waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privévermogen
 56. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, kwijtscheldingswinst en verjaring
 57. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, verblijfkosten eigen rijders
 58. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; privé gebruik woning
 59. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; vermogensetikettering
 60. Inkomstenbelasting, winst, ondergrond windturbines
 61. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek
 62. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
 63. Internationaal belastingrecht, belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname en Aruba) voor de Wet inkomstenbelasting 2001
 64. Internationaal belastingrecht, vragen en antwoorden
 65. Loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen, achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs
 66. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
 67. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
 68. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
 69. Loonheffingen, pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht
 70. Maximumverlies medegerechtigden, referentiebedrag, onttrekking
 71. Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting
 72. Periodieke uitkeringen, Rietkerk-uitkering
 73. Rechtspersoonlijkheid van Chinese Cooperative Joint Venture
 74. Speur- en ontwikkelingswerk voorperiode BV
 75. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, lijfrenten in de winstsfeer, verzamelbesluit
 76. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
 77. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting; giftenaftrek of uitdeling
 78. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
 79. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001
 80. Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen
 81. Verzamelbesluit Lijfrenten
 82. Verzamelbesluit Toeslagen
 83. Verzamelbesluit resultaat overige werkzaamheden
 84. Vrijstelling van inkomstenbelasting ten aanzien van functionarissen van internationale organisaties; gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 27 september 2002, nr. 36 165

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten
  Artikel: 6
 2. Algemeen Reglement Mondriaan Fonds 2021
  Artikel: 1
 3. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 54, 134
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 3
 5. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002
  Tekst: tekst
 6. Belastingplan 2012
  Artikel: IIIa
 7. Belastingregeling Nederland Curaçao
  Artikel: 17
 8. Belastingregeling Nederland Sint Maarten
  Artikel: 17
 9. Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017
  Artikel: 6
 10. Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel
  Artikel: 3.7
 11. Besluit Lucratief belang in internationale situaties
  Tekst: tekst
 12. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21a
 13. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 14. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21a
 15. Besluit correctieverplichting
  Tekst: tekst
 16. Besluit heffingskortingen
  Tekst: tekst
 17. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 18. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 19. Besluit vaststelling beleidskader aanwijzen projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden (vrijstelling voordelen voor deelnemers projecten volgens de Wet inkomstenbelasting 2001)
 20. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
  Bijlage: Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 21. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Artikelen: 10, 13, 13a, 15, 19, 24, 25b
 22. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
  Artikel: II
 23. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 24. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies
  Tekst: tekst
 25. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor waterschappen
  Tekst: tekst
 26. Circulaire wijzigingen Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (burgemeester, enz.)
  Tekst: tekst
 27. Circulaire wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (CvdK, enz.)
  Tekst: tekst
 28. Circulaire wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (Waterschap, enz.)
  Tekst: tekst
 29. Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006
  Artikel: 3
 30. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
  Bijlage: bij artikel 13, eerste lid, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, respectievelijk artikel 15, eerste lid, van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
 31. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 32. Erfgoedwet
  Artikel: 10.10
 33. Firmaproblematiek en terugwerkende kracht
  Tekst: tekst
 34. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 35. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en België tot het vermijden van dubbele belastingen en voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar inkomen en vermogen
  Artikelen: 2, 3
 36. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en Duitsland (vermijden dubbele belasting enz.)(Trb.2012, 123)
  Artikel: 2
 37. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 38. Inkomstenbelasting, buitenlandse belastingplichtigen, pro-rata-aftrek persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen als niet is voldaan aan de 90%-eis
  Tekst: tekst
 39. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
  Tekst: tekst
 40. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
  Teksten: tekst, tekst
 41. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 42. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
  Teksten: tekst, tekst
 43. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
  Tekst: tekst
 44. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
  Tekst: tekst
 45. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
  Tekst: tekst
 46. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Teksten: tekst, tekst
 47. Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten
  Tekst: tekst
 48. Inkomstenbelasting, meewerkaftrek, meewerkbeloning
  Tekst: tekst
 49. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
  Tekst: tekst
 50. Inkomstenbelasting, specifieke zorgkosten; hulpmiddelen; rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime
  Tekst: tekst
 51. Inkomstenbelasting, terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap
  Tekst: tekst
 52. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 53. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 54. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 55. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, invordering, lease, leaseregeling, goed koopmansgebruik
  Tekst: tekst
 56. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 57. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Tekst: tekst
 58. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek
  Tekst: tekst
 59. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
  Tekst: tekst
 60. Innovatieboxbesluit 2021
  Tekst: tekst
 61. Instellingsbeschikking commissie invoerings- en uitvoeringsaspecten belastingherziening 2001
  Artikel: 5
 62. Internationaal belastingrecht, belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname en Aruba) voor de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 63. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 85a
 64. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XVI
 65. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 28
 66. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: I, I, IA, II, IV
 67. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
  Artikel: 1
 68. Kortingsbesluit WIV
  Artikelen: 2, 3
 69. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
  Tekst: tekst
 70. Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
  Tekst: tekst
 71. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 72. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
  Bijlagen: VII, VIII
 73. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 74. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 75. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 76. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001
  Artikel: 1
 77. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 78. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 79. Omzetbelasting, artiesten
  Tekst: tekst
 80. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten
  Tekst: tekst
 81. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 5, 7, 8
 82. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 83. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
  Artikel: 1
 84. Regeling functionele valuta
  Artikel: 3
 85. Regeling inburgering 2021
  Artikel: 6.6
 86. Regeling op de advocatuur
  Artikel: 3
 87. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikelen: 6, 13
 88. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel: 4
 89. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
  Artikel: 6
 90. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 11
 91. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 7
 92. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 93. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind
  Tekst: tekst
 94. Schenk- en erfbelasting, vrijstellingen, omzetting, fusie of taakafsplitsing
  Tekst: tekst
 95. Staffelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 96. Successiewet 1956
  Artikelen: 13a, 20
 97. Tariefwet 2001
 98. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 4
 99. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
  Artikel: 6
 100. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1
 101. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 2g, 2h, 11
 102. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 103. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 3, 3a
 104. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
  Artikel: 1
 105. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1
 106. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010
  Artikel: 1
 107. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
  Artikel: 1
 108. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
  Bijlage: BSD 19 belastingver(h)effend
 109. Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001
 110. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, lijfrenten in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 111. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 112. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 113. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 114. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
  Tekst: tekst
 115. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 116. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Teksten: tekst, tekst
 117. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 118. Verzamelbesluit resultaat overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 119. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XVIIaa
 120. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
  Bijlage: bij artikel 13, eerste lid, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, respectievelijk artikel 15, eerste lid, van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
 121. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
  Bijlage: 1
 122. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 123. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.33
 124. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 8
 125. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: VII
 126. Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
 127. Wet bedrijfsleven 2019
  Artikel: 7.1
 128. Wet bodembescherming
  Artikel: 55a
 129. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 65
 130. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: IX
 131. Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
 132. Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
 133. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 3.2b, 6
 134. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 4, 12a, 19a, 32d
 135. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 14
 136. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 56, 78
 137. Wet rechtsherstel box 3
  Artikel: 1
 138. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikel: 3
 139. Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
  Artikelen: 3, 17a
 140. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 6.11
 141. Wet studievoorschot hoger onderwijs
  Artikel: V
 142. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 12.5, 13.10
 143. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: V
 144. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: III
 145. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 146. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 33a
 147. Wet werken aan winst
  Artikel: VIII
 148. Wijziging rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders
  Tekst: tekst
 149. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
  Artikel: XIX
 150. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
  Artikel: XXII
 151. Wijzigingswet Successiewet 1956, enz. (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen)
 152. Wijzigingswet Wet Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer
  Artikel: IXC
 153. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (Wet versterken positie mbo-studenten)
  Artikel: XV
 154. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: VII
 155. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand (aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip)
 156. Wijzigingswet Wet op het kindgebonden budget (vaststelling hoogte kindgebonden budget met ingang van 2009 en wijziging afbouwpercentage)
  Artikel: II
 157. Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland)
  Artikel: III
 158. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XVI
 159. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
 160. Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden)
 161. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 28508
Aanhangig 35287
Aanhangig 36067
Aanhangig 36128
Aanhangig 36154
Aanhangig 36269
Aanhangig 36342
Wijziging 12-05-2023
samen met
21-12-2022
Stb. 2023, 168
samen met
Stb. 2022, 532
35335
samen met
36202
Wijziging 14-01-2021 Stb. 2021, 20 35555
Wijziging 21-12-2022
samen met
22-12-2021
samen met
16-12-2020
Stb. 2022, 532
samen met
Stb. 2021, 655
samen met
Stb. 2020, 540
36202
samen met
35873
samen met
35572
Wijziging 16-12-2020
samen met
18-12-2019
Stb. 2020, 540
samen met
Stb. 2019, 510
35572
samen met
35302
Wijziging 22-12-2021
samen met
18-12-2019
Stb. 2021, 653
samen met
Stb. 2019, 508
35931
samen met
35241
Wijziging 16-12-2020
samen met
18-12-2019
samen met
19-12-2018
Stb. 2020, 540
samen met
Stb. 2019, 510
samen met
Stb. 2018, 504
35572
samen met
35302
samen met
35026
Wijziging 21-12-2022
samen met
20-12-2017
Stb. 2022, 532
samen met
Stb. 2017, 517
36202
samen met
34785
Wijziging 19-12-2018
samen met
23-12-2015
Stb. 2018, 504
samen met
Stb. 2015, 538
35026
samen met
34302
Wijziging 04-06-2014
samen met
18-12-2013
Stb. 2014, 259
samen met
Stb. 2013, 565
33726
samen met
33752
Wijziging 19-12-2018
samen met
28-12-2017
samen met
08-03-2017
samen met
29-12-2016
samen met
21-12-2016
samen met
30-12-2015
samen met
23-12-2015
samen met
21-01-2015
samen met
30-12-2014
samen met
17-12-2014
samen met
03-12-2014
samen met
18-12-2013
Stb. 2018, 504
samen met
Stcrt. 2017, 70975
samen met
Stb. 2017, 115
samen met
Stcrt. 2016, 70381
samen met
Stb. 2016, 545
samen met
Stcrt. 2015, 47097
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stb. 2015, 50
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2014, 578
samen met
Stb. 2014, 481
samen met
Stb. 2013, 583
35026
samen met
34555
samen met
34553
samen met
34302
samen met
34035
samen met
34002
samen met
33950
samen met
33819
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 668 33402
Wijziging 04-12-2013
samen met
06-12-2012
Stb. 2013, 560
samen met
Stb. 2013, 72
33507
samen met
32529
Wijziging 19-12-2018
samen met
20-12-2017
samen met
21-12-2012
samen met
01-11-2012
Stb. 2018, 507
samen met
Stb. 2017, 518
samen met
Stcrt. 2012, 26315
samen met
Stb. 2012, 544
35027
samen met
34786
samen met
33245
Wijziging 17-12-2014
samen met
22-12-2011
Stb. 2014, 578
samen met
Stb. 2011, 642
34002
samen met
33007
Wijziging 20-12-2017
samen met
18-12-2013
samen met
22-12-2011
Stb. 2017, 518
samen met
Stb. 2013, 566
samen met
Stb. 2011, 641
34786
samen met
33753
samen met
33006
Wijziging 20-12-2012
samen met
01-11-2012
samen met
12-07-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2012, 321
samen met
Stb. 2011, 639
33402
samen met
33245
samen met
33287
samen met
33003
Wijziging 28-06-2012
samen met
19-05-2011
Stb. 2012, 346
samen met
Stb. 2011, 345
32574
samen met
31389
Wijziging 20-12-2012
samen met
23-12-2010
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2010, 873
33403
samen met
32505
Wijziging 18-12-2013
samen met
12-07-2012
samen met
22-12-2011
samen met
23-12-2010
Stb. 2013, 565
samen met
Stb. 2012, 321
samen met
Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2010, 872
33752
samen met
33287
samen met
33003
samen met
32504
Wijziging 23-12-2010
samen met
23-12-2009
Stb. 2010, 873
samen met
Stb. 2009, 610
32505
samen met
32129
Wijziging 17-12-2014
samen met
23-12-2009
Stb. 2014, 578
samen met
Stb. 2009, 609
34002
samen met
32128
Wijziging 23-12-2009
samen met
20-12-2007
Stb. 2009, 610
samen met
Stb. 2007, 563
32129
samen met
31206
Wijziging 18-12-2008
samen met
20-12-2007
Stb. 2008, 565
samen met
Stb. 2007, 562
31704
samen met
31205
Wijziging 22-12-2011
samen met
21-07-2007
Stb. 2011, 650
samen met
Stb. 2007, 289
32815
samen met
29948
Wijziging 18-12-2008
samen met
24-05-2007
samen met
14-12-2006
Stb. 2008, 566
samen met
Stb. 2007, 200
samen met
Stb. 2006, 682
31705
samen met
30933
samen met
30804
Wijziging 23-12-2010
samen met
30-11-2006
Stb. 2010, 871
samen met
Stb. 2006, 631
32401
samen met
30572
Wijziging 22-12-2005
samen met
15-12-2005
Stb. 2005, 693
samen met
Stb. 2005, 683
30330
samen met
30306
Wijziging 16-12-2004
samen met
09-07-2004
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2004, 455
29767
samen met
28447
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 527 29035
Wijziging 16-12-2004
samen met
18-12-2003
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2003, 526
29767
samen met
29210
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 642 28014
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, Stb. 2001/639
27466
Wijziging 12-12-2002
samen met
12-12-2001
samen met
14-12-2000
Stb. 2002, 615
samen met
Stb. 2001, 639
samen met
Stb. 2000, 569
28607
samen met
27882
samen met
27431
Wijziging 12-12-2002
samen met
14-12-2000
Stb. 2002, 615
samen met
Stb. 2000, 567
28607
samen met
27209
01-01-2048 Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 523 34819 20-12-2017 Stb. 2017, 523
01-01-2044 Wijziging 21-12-2022
samen met
19-12-2018
Stb. 2022, 529
samen met
Stb. 2018, 504
36219
samen met
35026
19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 670 33405 20-12-2012 Stb. 2012, 670
01-01-2037 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
01-01-2031 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 514 35306 18-12-2019 Stb. 2019, 514
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2030 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2029 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2028 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2027 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2026 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 06-07-2016 Stb. 2016, 275 34391 18-12-2019
samen met
06-07-2016
Stb. 2019, 511
samen met
Stb. 2016, 275
01-01-2025 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 22-12-2021
samen met
18-12-2019
Stb. 2021, 651
samen met
Stb. 2019, 511
35927
samen met
35304
18-12-2019 Stb. 2019, 511
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2024 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 19-12-2018
samen met
18-12-2013
Stb. 2018, 506
samen met
Stb. 2013, 565
01-01-2023 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 534 36204 21-12-2022 Stb. 2022, 534
t/m 01-01-2022 1) , t/m 01-04-2017 2) Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 07-11-2022 Stb. 2022, 445
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 531 35496 21-12-2022 Stb. 2022, 531
t/m 01-01-2017 3) Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 530 36107 21-12-2022 Stb. 2022, 530
Wijziging 13-12-2022 Stcrt. 2022, 32674 13-12-2022 Stcrt. 2022, 32674
Wijziging 28-09-2022 Stb. 2022, 387 36004 07-12-2022
samen met
21-11-2022
Stb. 2022, 497
samen met
Stb. 2022, 467
Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 134 35625 16-06-2022 Stb. 2022, 264
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 543 35574 07-11-2022 Stb. 2022, 445
Wijziging 09-12-2020
samen met
19-12-2018
Stb. 2020, 542
samen met
Stb. 2018, 504
35573
samen met
35026
19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-04-2022 t/m 01-01-2022 4) Wijziging 17-03-2022 Stcrt. 2022, 8534 17-03-2022 Stcrt. 2022, 8534
01-01-2022 Wijziging 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 653 35931 22-12-2021 Stb. 2021, 653
t/m 01-01-2021 5) , t/m 01-01-2020 6) Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 652 35928 22-12-2021 Stb. 2021, 652
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 514 35306 12-07-2021 Stb. 2021, 349
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 511 35304 18-12-2019 Stb. 2019, 511
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 20-12-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2011, 639
33402
samen met
33003
20-12-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2011, 639
28-12-2021 t/m 01-01-2021 7) Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 655 35873 22-12-2021 Stb. 2021, 655
01-08-2021 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 234 35252 08-07-2020 Stb. 2020, 276
01-01-2021 Wijziging 31-12-2020 Stcrt. 2020, 64406
rectificatie in
Stcrt. 2020, 64406
31-12-2020 Stcrt. 2020, 64406
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 554 35595 16-12-2020 Stb. 2020, 554
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 546 35577 16-12-2020 Stb. 2020, 546
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540
Wijziging 09-12-2020 Stb. 2020, 542 35573 09-12-2020 Stb. 2020, 542
t/m 01-01-2015 8) , t/m 01-01-2019 9) , t/m 01-07-2016 10) Wijziging 11-11-2020 Stb. 2020, 472 35437 11-11-2020 Stb. 2020, 472
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 511 35304 18-12-2019 Stb. 2019, 511
Wijziging 16-12-2020
samen met
09-12-2020
samen met
18-12-2019
samen met
19-12-2018
Stb. 2020, 540
samen met
Stb. 2020, 542
samen met
Stb. 2019, 510
samen met
Stb. 2018, 504
35572
samen met
35573
samen met
35302
samen met
35026
19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 547 34545 21-12-2016 Stb. 2016, 547
08-04-2020 t/m 01-01-2019 11) , t/m 01-01-2020 12) Wijziging 01-04-2020 Stcrt. 2020, 20572 01-04-2020 Stcrt. 2020, 20572
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 18-12-2019 Stb. 2019, 512
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 511 35304 18-12-2019 Stb. 2019, 511
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 510 35302 18-12-2019 Stb. 2019, 510
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 11-07-2019 Stb. 2019, 266
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 506 35029 19-12-2018 Stb. 2018, 506
Wijziging 18-12-2019
samen met
19-12-2018
Stb. 2019, 510
samen met
Stb. 2018, 504
35302
samen met
35026
19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 18-12-2019
samen met
19-12-2018
Stb. 2019, 510
samen met
Stb. 2018, 504
35302
samen met
35026
18-12-2019 Stb. 2019, 510
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 523 34819 20-12-2017 Stb. 2017, 523
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 115 34555 08-03-2017 Stb. 2017, 115
01-01-2019 t/m 01-01-2018 13) Wijziging 31-12-2018 Stcrt. 2018, 69665 31-12-2018 Stcrt. 2018, 69665
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 512 34556 19-12-2018 Stb. 2018, 512
t/m 01-01-2015 14) Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 507 35027 19-12-2018 Stb. 2018, 507
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 506 35029 19-12-2018 Stb. 2018, 506
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 523 34819 20-12-2017 Stb. 2017, 523
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 517 34785 20-12-2017 Stb. 2017, 517
Wijziging 29-03-2017
samen met
06-07-2016
Stcrt. 2017, 16588
samen met
Stb. 2016, 275
34391 06-07-2016 Stb. 2016, 275
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 538 34302 23-12-2015 Stb. 2015, 538
Wijziging 28-12-2017
samen met
29-12-2016
samen met
30-12-2015
samen met
23-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2017, 70975
samen met
Stcrt. 2016, 70381
samen met
Stcrt. 2015, 47097
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 583
34302
samen met
33819
18-12-2013 Stb. 2013, 583
01-01-2018 Wijziging 28-12-2017 Stcrt. 2017, 70975 28-12-2017 Stcrt. 2017, 70975
t/m 01-01-2005 15) , t/m 01-01-2013 16) , t/m 01-04-2015 17) , t/m 01-04-2017 18) Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 20-12-2017 Stb. 2017, 518
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 517 34785 20-12-2017 Stb. 2017, 517
Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596 03-07-2017 Stb. 2017, 309
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 549 21-12-2016 Stb. 2016, 549
Wijziging 06-07-2016 Stb. 2016, 275 34391 06-07-2016 Stb. 2016, 275
Wijziging 21-12-2016
samen met
23-12-2015
Stb. 2016, 544
samen met
Stb. 2015, 538
34552
samen met
34302
23-12-2015 Stb. 2015, 538
Wijziging 29-12-2016
samen met
30-12-2015
samen met
23-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2016, 70381
samen met
Stcrt. 2015, 47097
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 583
34302
samen met
33819
18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
01-07-2017 t/m 01-01-2017 19) Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 19-06-2017 Stb. 2017, 280
t/m 01-01-2017 20) Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 115 34555 08-03-2017
samen met
08-03-2017
Stb. 2017, 116
samen met
Stb. 2017, 115
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 545 34553 06-03-2017 Stb. 2017, 91
Wijziging 29-12-2016 Stcrt. 2016, 70381 29-12-2016 Stcrt. 2016, 70381
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 547 34545 21-12-2016 Stb. 2016, 547
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 546 34554 21-12-2016 Stb. 2016, 546
t/m 15-09-2015 22) , t/m 01-01-2016 23) , t/m 01-07-2016 24) Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 545 34553 21-12-2016 Stb. 2016, 545
t/m 20-09-2016 21) Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
Wijziging 06-07-2016 Stb. 2016, 275 34391 06-07-2016 Stb. 2016, 275
Wijziging 23-12-2015
samen met
23-12-2015
Stb. 2015, 539
samen met
Stb. 2015, 538
34360
samen met
34302
23-12-2015 Stb. 2015, 538
Wijziging 23-12-2015
samen met
17-12-2014
Stb. 2015, 538
samen met
Stb. 2014, 578
34302
samen met
34002
17-12-2014 Stb. 2014, 578
Wijziging 30-12-2015
samen met
23-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2015, 47097
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 583
34302
samen met
33819
18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 29-12-2016
samen met
30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2016, 70381
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 565
33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 23-12-2015
samen met
09-12-2015
Stb. 2015, 540
samen met
Stb. 2015, 511
34305
samen met
34109
22-12-2015 Stb. 2016, 14
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 45 34036 08-04-2016 Stb. 2016, 166
t/m 01-01-2016 25) Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 20-04-2016 Stb. 2016, 168
t/m 01-01-2016 26) Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 541 34303 14-03-2016 Stb. 2016, 103
t/m 01-01-2016 27) Wijziging 11-01-2016 Stcrt. 2016, 1449 11-01-2016 Stcrt. 2016, 1449
Wijziging 30-12-2015 Stcrt. 2015, 47097 30-12-2015 Stcrt. 2015, 47097
t/m 01-01-2013 28) Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
Wijziging 23-12-2015
samen met
23-12-2015
Stb. 2015, 539
samen met
Stb. 2015, 538
34360
samen met
34302
23-12-2015 Stb. 2015, 538
t/m 01-01-2015 29) , t/m 01-01-2014 30) , t/m 22-07-2013 31) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
Wijziging 25-11-2015
samen met
02-06-2014
Stb. 2015, 455
samen met
Stb. 2014, 196
34220
samen met
33610
02-06-2014 Stb. 2014, 196
Wijziging 30-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2013, 583
33819 18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
17-12-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2015, 47097
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2014, 578
samen met
Stb. 2013, 565
34002
samen met
33752
18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 21-01-2015 Stb. 2015, 50 34035 30-01-2015 Stb. 2015, 51
Wijziging 21-01-2015 Stb. 2015, 50 34035 30-01-2015 Stb. 2015, 51
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 207 34003 04-06-2015 Stb. 2015, 207
Wijziging 19-03-2015
samen met
30-12-2014
Stcrt. 2015, 8477
samen met
Stcrt. 2014, 36639
30-12-2014 Stcrt. 2014, 36639
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
t/m 01-07-2013 32) , t/m 01-01-2014 33) , t/m 19-07-2014 34) , t/m 01-01-2013 35) Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 481 33950 03-12-2014 Stb. 2014, 481
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 445 33685 12-12-2014 Stb. 2014, 513
Wijziging 19-03-2015
samen met
05-11-2014
Stcrt. 2015, 8477
samen met
Stb. 2014, 442
33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 248 32271 01-09-2014 Stb. 2014, 323
Wijziging 30-12-2014
samen met
02-06-2014
samen met
02-06-2014
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2014, 197
samen met
Stb. 2014, 196
33847
samen met
33610
02-06-2014 Stb. 2014, 196
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 131 33061 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 583 33819 18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 30-12-2014
samen met
20-02-2014
samen met
18-12-2013
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2014, 3699
samen met
Stb. 2013, 565
33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 18-12-2013
samen met
01-11-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2013, 565
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2011, 642
33752
samen met
33245
samen met
33007
22-12-2011 Stb. 2011, 642
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 18-12-2013
samen met
23-12-2009
Stb. 2013, 566
samen met
Stb. 2009, 611
Wijziging 14-05-2014 Stb. 2014, 219 33840 11-07-2014 Stb. 2014, 283
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 30-12-2013 Stcrt. 2013, 35144 30-12-2013 Stcrt. 2013, 35144
t/m 01-01-2013 39) Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 583 33819 18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 583 33819 11-12-2013 Stb. 2013, 552
t/m 01-01-2012 36) Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
t/m 01-01-2013 37) , t/m 01-10-2013 38) Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
t/m 01-01-2012 40) , t/m 01-01-2009 41) , t/m 22-07-2013 42) , t/m 01-01-2013 43) Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 668 33402 20-12-2012 Stb. 2012, 668
Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 328 33290 12-07-2012 Stb. 2012, 328
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 642 33007 22-12-2011 Stb. 2011, 642
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
t/m 01-01-2008 44) Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 481 33950 03-12-2014 Stb. 2014, 481
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
t/m 01-01-2013 45) Wijziging 10-06-2013 Stcrt. 2013, 15953 10-06-2013 Stcrt. 2013, 15953
Wijziging 04-01-2013 Stb. 2013, 13 33076 04-01-2013 Stb. 2013, 11
Wijziging 21-12-2012 Stcrt. 2012, 26314 21-12-2012 Stcrt. 2012, 26314
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
t/m 29-10-2012 46) Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 670 33405 20-12-2012 Stb. 2012, 670
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 668 33402 20-12-2012 Stb. 2012, 668
t/m 01-01-2012 47) , t/m 01-01-2011 48) Wijziging 01-11-2012
samen met
12-07-2012
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2012, 321
33245
samen met
33287
01-11-2012 Stb. 2012, 544
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 327
rectificatie in
Stb. 2012, 327
33212 24-08-2012 Stb. 2012, 387
Wijziging 20-12-2012
samen met
12-07-2012
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2012, 321
33403
samen met
33287
12-07-2012 Stb. 2012, 321
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 642 33007 22-12-2011 Stb. 2011, 642
Wijziging 20-12-2012
samen met
12-07-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2012, 321
samen met
Stb. 2011, 639
33402
samen met
33287
samen met
33003
22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012
samen met
22-12-2011
samen met
06-06-2011
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2011, 288
33403
samen met
33003
samen met
32131
06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 18-06-2012 Stb. 2012, 300 32426 29-06-2012 Stb. 2012, 301
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 642 33007 22-12-2011 Stb. 2011, 642
Wijziging 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888
rectificatie in
Stcrt. 2011, 22888
30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 642 33007 22-12-2011 Stb. 2011, 642
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 641 33006 22-12-2011 Stb. 2011, 641
t/m 01-01-2011 49) Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
t/m 01-01-2009 50) , t/m 01-01-2011 51) , t/m 01-12-2010 52) , t/m 01-01-2010 53) Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 872 32504 23-12-2010 Stb. 2010, 872
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 18-12-2008
samen met
20-12-2007
Stb. 2008, 565
samen met
Stb. 2007, 562
31704
samen met
31205
20-12-2007 Stb. 2007, 562
Wijziging 08-07-2011 Stb. 2011, 368 32618 08-07-2011 Stb. 2011, 368
t/m 01-01-2010 54) , t/m 01-01-2009 55) Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 872 32504 23-12-2010 Stb. 2010, 872
t/m 01-01-2009 56) , t/m 01-01-2010 57) , t/m 01-12-2010 58) , t/m 15-12-2009 59) , t/m 01-01-2006 60) Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 16-12-2010 Stcrt. 2010, 20600
rectificatie in
Stcrt. 2010, 20600
16-12-2010 Stcrt. 2010, 20600
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 847 32276 23-12-2010 Stb. 2010, 848
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
Wijziging 22-12-2009 Stcrt. 2009, 20510 22-12-2009 Stcrt. 2009, 20510
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 606
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
Wijziging 18-12-2008
samen met
20-12-2007
Stb. 2008, 565
samen met
Stb. 2007, 562
31704
samen met
31205
20-12-2007 Stb. 2007, 562
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 280 31301 01-07-2009 Stb. 2009, 280
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 04-02-2010 Stb. 2010, 119 31821 26-04-2010 Stb. 2010, 168
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297
t/m 01-01-2010 61) Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 05-07-2010 Stb. 2010, 286
t/m 01-07-2009 62) , t/m 01-01-2004 63) , t/m 01-01-2001 64) , t/m 01-01-2009 65) Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2009 Stb. 2009, 612
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
t/m 30-12-2009 66) Wijziging 23-12-2010
samen met
23-12-2009
Stb. 2010, 871
samen met
Stb. 2009, 609
32401
samen met
32128
23-12-2009 Stb. 2009, 609
Wijziging 22-12-2009 Stcrt. 2009, 20510 22-12-2009 Stcrt. 2009, 20510
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564
Wijziging 10-12-2009 Stcrt. 2009, 20620 10-12-2009 Stcrt. 2009, 20620
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 606
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 566 31705 18-12-2008 Stb. 2008, 566
t/m 01-01-2009 67) Wijziging 23-12-2009
samen met
18-12-2008
Stb. 2009, 610
samen met
Stb. 2008, 565
32129
samen met
31704
23-12-2009
samen met
18-12-2008
Stb. 2009, 610
samen met
Stb. 2008, 565
Wijziging 18-12-2008
samen met
20-12-2007
Stb. 2008, 565
samen met
Stb. 2007, 562
31704
samen met
31205
20-12-2007 Stb. 2007, 562
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
t/m 29-06-2009 68) Wijziging 08-07-2009 Stb. 2009, 304 31990 08-07-2009 Stb. 2009, 304
t/m 01-06-2009 69) , t/m 01-01-2009 70) Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 280 31301 01-07-2009 Stb. 2009, 280
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
t/m 01-01-2009 71) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 15-01-2009 Stb. 2009, 20
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 608
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 586 31559 29-12-2008 Stb. 2008, 587
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 566 31705 18-12-2008 Stb. 2008, 566
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
Wijziging 16-12-2008 Stcrt. 2008, 252 16-12-2008 Stcrt. 2008, 252
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2008, 547 31459 11-12-2008 Stb. 2008, 547
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 262
Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 269 31085 18-12-2008 Stb. 2008, 568
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
Wijziging 03-07-2008
samen met
20-12-2007
samen met
20-12-2007
Stb. 2008, 262
samen met
Stb. 2007, 562
samen met
Stb. 2007, 562
31404
samen met
31205
samen met
31205
20-12-2007 Stb. 2007, 562
t/m 11-07-2008 72) Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
rectificatie in
Stb. 2008, 567
Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 265 31399 26-07-2008 Stb. 2008, 329
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
t/m 01-01-2007 73) , t/m 01-07-2008 74) , t/m 01-01-2008 75) Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 262
t/m 31-12-2007 76) Wijziging 01-02-2008 Stcrt. 2008, 31 01-02-2008 Stcrt. 2008, 31
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 330 29849 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 577
rectificatie in
Stb. 2007, 577
30432 20-12-2007 Stb. 2007, 577
t/m 03-11-2007 78) Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
t/m 01-01-2007 77) Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 562 31205 20-12-2007 Stb. 2007, 562
Wijziging 12-12-2007 Stcrt. 2007, 251 12-12-2007 Stcrt. 2007, 251
t/m 01-01-2007 79) , t/m 01-01-2006 80) Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
Wijziging 23-11-2007 Stcrt. 2007, 230 23-11-2007 Stcrt. 2007, 230
Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 490 31094 15-11-2007 Stb. 2007, 490
t/m 11-04-2007 81) , t/m 01-01-2006 82) Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 376 30322 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
t/m 01-01-2007 83) Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 490 31094 15-11-2007 Stb. 2007, 490
t/m 28-11-2007 84) Wijziging 23-11-2007 Stcrt. 2007, 230 23-11-2007 Stcrt. 2007, 230
Wijziging 01-11-2007 Stb. 2007, 418 30912 01-11-2007 Stb. 2007, 420
Wijziging 30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408
Wijziging 24-05-2007 Stb. 2007, 200 30933 24-05-2007 Stb. 2007, 201
Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 269 30533 21-07-2007 Stb. 2007, 269
Wijziging 22-12-2005
samen met
15-12-2005
Stb. 2005, 693
samen met
Stb. 2005, 683
30330
samen met
30306
15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 29-03-2007 Stb. 2007, 122
t/m 01-01-2006 85) , t/m 09-05-2006 86) Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 681 30577 14-12-2006 Stb. 2006, 681
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 07-12-2006 Stcrt. 2006, 252 07-12-2006 Stcrt. 2006, 252
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
t/m 01-07-2006 87) Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 607 30634 22-11-2006 Stb. 2006, 607
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 11-10-2006 Stcrt. 2006, 198 11-10-2006 Stcrt. 2006, 198
Wijziging 22-12-2005
samen met
15-12-2005
Stb. 2005, 693
samen met
Stb. 2005, 683
30330
samen met
30306
22-12-2005
samen met
15-12-2005
Stb. 2005, 693
samen met
Stb. 2005, 683
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 05-04-2006 Stb. 2006, 184
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 656 29612 18-01-2006 Stb. 2006, 43
Wijziging 15-12-2005
samen met
16-12-2004
samen met
18-12-2003
Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2003, 526
30306
samen met
29767
samen met
29210
18-12-2003 Stb. 2003, 526
t/m 12-10-2006 88) Wijziging 11-10-2006 Stcrt. 2006, 198 11-10-2006 Stcrt. 2006, 198
Wijziging 26-04-2006
samen met
26-04-2006
Stb. 2006, 235
samen met
Stb. 2006, 233
28873
samen met
30405
26-04-2006 Stb. 2006, 235
t/m 01-01-2006 89) Wijziging 15-06-2006 Stb. 2006, 287 30434 15-06-2006 Stb. 2006, 287
t/m 01-01-2002 90) Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 10-03-2006 Stb. 2006, 162
Wijziging 05-04-2006 Stb. 2006, 184 05-04-2006 Stb. 2006, 184
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 05-04-2006 Stb. 2006, 184
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 691 30337 22-12-2005 Stb. 2005, 691
Wijziging 17-12-2005
samen met
15-12-2005
Stcrt. 2005, 252
samen met
Stb. 2005, 683
30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 685
Wijziging 06-12-2005 Stcrt. 2005, 251 06-12-2005 Stcrt. 2005, 251
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 526 29481 15-12-2005 Stb. 2005, 723
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 17-11-2005
samen met
12-05-2005
Stb. 2005, 697
samen met
Stb. 2005, 276
30239
samen met
27848
17-11-2005 Stb. 2005, 697
Wijziging 28-04-2005 Stb. 2005, 274 28467 28-04-2005 Stb. 2005, 274
Wijziging 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 15-12-2005
samen met
16-12-2004
Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2004, 654
30306
samen met
29758
15-12-2005 Stb. 2005, 685
Wijziging 21-12-2004
samen met
16-12-2004
Stcrt. 2004, 251
samen met
Stb. 2004, 653
29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653
Wijziging 16-12-2004
samen met
18-12-2003
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2003, 526
29767
samen met
29210
18-12-2003 Stb. 2003, 526
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 615 28607 12-12-2002 Stb. 2002, 615
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 613 29686 01-12-2005 Stb. 2005, 613
t/m 01-01-2005 91) , t/m 01-01-2001 92) Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 345 30097 23-06-2005 Stb. 2005, 345
Wijziging 19-02-2005 Stb. 2005, 124 29719 02-03-2005 Stb. 2005, 125
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 531 29206 28-06-2005 Stb. 2005, 331
t/m 01-01-2005 93) Wijziging 28-04-2005 Stb. 2005, 227 29944 28-04-2005 Stb. 2005, 227
t/m 01-01-2005 94) Wijziging 24-03-2005 Stb. 2005, 192 30005 24-03-2005 Stb. 2005, 192
Wijziging 17-12-2004 Stcrt. 2004, 249 16-12-2004 Stb. 2004, 657
t/m 01-01-2001 95) , t/m 01-01-2005 96) , t/m 01-01-2004 97) Wijziging 21-12-2004
samen met
16-12-2004
Stcrt. 2004, 251
samen met
Stb. 2004, 657
29678 16-12-2004 Stb. 2004, 657
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 720 29677 23-12-2004 Stb. 2004, 721
Wijziging 17-12-2004 Stcrt. 2004, 249 17-12-2004 Stcrt. 2004, 249
t/m 01-01-2003 98) , t/m 11-03-2004 99) Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653
Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 455 28447 25-10-2004 Stb. 2004, 555
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 324 29497 09-07-2004 Stb. 2004, 357
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 533 29209 18-12-2003 Stb. 2003, 533
Wijziging 19-12-2003
samen met
18-12-2003
Stcrt. 2003, 249
samen met
Stb. 2003, 528
29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 615 28607 12-12-2002 Stb. 2002, 615
t/m 01-01-2004 100) Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 363 29499 09-07-2004 Stb. 2004, 363
t/m 01-01-2004 101) , t/m 01-01-2001 102) , t/m 01-01-2003 103) Wijziging 19-12-2003
samen met
18-12-2003
Stcrt. 2003, 249
samen met
Stb. 2003, 528
29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
Wijziging 10-05-2004
samen met
19-12-2003
Stcrt. 2004, 90
samen met
Stcrt. 2003, 250
19-12-2003 Stcrt. 2003, 250
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 534 29367 18-12-2003 Stb. 2003, 534
Wijziging 19-12-2003
samen met
18-12-2003
Stcrt. 2003, 249
samen met
Stb. 2003, 527
29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527
t/m 01-01-2003 104) Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 615 28607 12-12-2002 Stb. 2002, 615
Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 12-12-2003 Stb. 2003, 538
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 12-12-2003 Stb. 2003, 538
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 640 28013 14-12-2001 Stb. 2001, 640
Wijziging 16-12-2004
samen met
18-10-2001
Stb. 2004, 657
samen met
Stb. 2001, 491
29678
samen met
27746
18-10-2001 Stb. 2001, 491
Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 491 27746 12-12-2003 Stb. 2003, 538
Wijziging 31-03-2003
samen met
19-12-2002
Stcrt. 2003, 64
samen met
Stcrt. 2002, 248
19-12-2002 Stcrt. 2002, 248
t/m 01-01-2001 105) Wijziging 18-12-2002
samen met
12-12-2002
Stcrt. 2002, 247
samen met
Stb. 2002, 617
28608 12-12-2002 Stb. 2002, 617
Wijziging 18-12-2002
samen met
12-12-2002
samen met
12-12-2002
Stcrt. 2002, 247
samen met
Stb. 2002, 616
samen met
Stb. 2002, 615
28712
samen met
28607
12-12-2002 Stb. 2002, 615
t/m 01-01-2001 106) , t/m 22-07-2002 107) , t/m 01-01-2002 108) , tot 22-07-2002 109) , t/m 31-12-2001 110) , t/m 01-12-2001 111) Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613
Wijziging 11-12-2002
samen met
14-12-2001
Stb. 2002, 613
samen met
Stb. 2001, 640
28487
samen met
28013
14-12-2001 Stb. 2001, 640
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 24-09-2002 Stcrt. 2002, 184 24-09-2002 Stcrt. 2002, 184
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 642 28014 10-09-2002 Stb. 2002, 477
Wijziging 13-07-2002
samen met
13-07-2002
Stb. 2002, 397
samen met
Stb. 2002, 396
27896 13-07-2002 Stb. 2002, 396
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 Stb. 2002, 360
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 330 28189 25-06-2002 Stb. 2002, 336
Wijziging 16-05-2002 Stb. 2002, 248 28256 16-05-2002 Stb. 2002, 248
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 640 28013 14-12-2001 Stb. 2001, 640
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 640 28013 13-12-2002 Stb. 2002, 634
t/m 01-01-2002 112) Wijziging 22-05-2002 Stcrt. 2002, 96 22-05-2002 Stcrt. 2002, 96
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 643 28015 07-01-2002 Stb. 2002, 27
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 640 28013 11-12-2002
samen met
14-12-2001
Stb. 2002, 613
samen met
Stb. 2001, 640
29-03-2002 t/m 01-01-2002 113) Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 18-03-2002 Stb. 2002, 168
01-01-2002 Wijziging 28-12-2001 Stcrt. 2001, 250 28-12-2001 Stcrt. 2001, 250
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 696
t/m 01-01-2001 114) Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 643 28015 14-12-2001 Stb. 2001, 643
t/m 01-01-2001 116) Wijziging 12-12-2002
samen met
14-12-2001
Stb. 2002, 615
samen met
Stb. 2001, 642
28607
samen met
28014
14-12-2001 Stb. 2001, 642
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 14-12-2001 Stb. 2001, 641
t/m 01-01-2001 115) Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 640 28013 14-12-2001 Stb. 2001, 640
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 28-11-2001 Stb. 2001, 594
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-12-2001 Wijziging 11-12-2002
samen met
16-11-2001
Stb. 2002, 613
samen met
Stb. 2001, 568
28487
samen met
27208
20-11-2001 Stb. 2001, 569
31-10-2001 t/m 01-01-2001 117) Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 491 27746 18-10-2001 Stb. 2001, 491
01-08-2001 Wijziging 26-04-2001 Stb. 2001, 225 27414 26-04-2001 Stb. 2001, 225
01-07-2001 t/m 01-01-2001 118) Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 568 27415 14-12-2000 Stb. 2000, 568
30-05-2001 t/m 01-01-2001 119) Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 569 27431 16-05-2001 Stb. 2001, 241
01-01-2001 Nieuwe-regeling 11-05-2000 Stb. 2000, 215 26727 11-05-2000 Stb. 2000, 216
samen met
Stb. 2000, . 570
Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 21-12-2000 Stb. 2000, 629
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, . Stcrt. 250
27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 250
27466 11-12-2000 Stb. 2000, 577
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 569
samen met
Stb. 2000, . Stcrt. 250
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 250
27431 14-12-2000 Stb. 2000, 569
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 569 27431 18-12-2000 Stb. 2000, 572
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 568 27415 14-12-2000 Stb. 2000, 568
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567
samen met
Stb. 2000, . Stcrt. 250
27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
28-12-2000 Tekstplaatsing 28-12-2000 Stb. 2001, 1

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 10a.161)
 2. Heeft betrekking op Artikel 10a.182)
 3. Heeft betrekking op Artikel 3.126a3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 6.204)
 5. Heeft betrekking op Artikel 9.45)
 6. Heeft betrekking op Artikel 10.6ter6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 3.29d7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 5.48)
 9. Heeft betrekking op Artikel 8.14a9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 4.17a , Artikel 4.17b10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 4.14 , Artikel 5.211)
 12. Heeft betrekking op Artikel 4.14 , Artikel 5.212)
 13. Heeft betrekking op Artikel 3.11213)
 14. Heeft betrekking op Artikel 3.1814)
 15. Heeft betrekking op Artikel 3.10415)
 16. Heeft betrekking op Artikel 3.10416)
 17. Heeft betrekking op Artikel 8.1817)
 18. Heeft betrekking op Artikel 10bis.618)
 19. Heeft betrekking op Artikel 3.4219)
 20. Heeft betrekking op Artikel 1.7 , Artikel 2.11 , Artikel 3.18 , Artikel 3.68 , Artikel 3.124 , Artikel 3.127 , Artikel 3.133 , Artikel 3.154 , Artikel 5.16 , Artikel 9.2 , Artikel 3.126a , Artikel 5.16a , Artikel 5.17c20)
 21. Heeft betrekking op Artikel 4.16 , Artikel 4.27 , Artikel 2.14a , Artikel 10a.721)
 22. Heeft betrekking op Artikel 7.622)
 23. Heeft betrekking op Artikel 9.2 , Artikel 10a.1723)
 24. Heeft betrekking op Artikel 4.17a , Artikel 4.17c24)
 25. Heeft betrekking op Artikel 9.225)
 26. Heeft betrekking op Artikel 3.10426)
 27. Heeft betrekking op Artikel 8.10 , Artikel 8.1127)
 28. Heeft betrekking op Artikel 3.119e28)
 29. Heeft betrekking op Artikel 3.18 , Artikel 9.2 , Artikel 10a.1429)
 30. Heeft betrekking op Artikel 3.52a30)
 31. Heeft betrekking op Artikel 3.29a31)
 32. Heeft betrekking op Artikel 3.1332)
 33. Heeft betrekking op Artikel 3.20 , Artikel 9.2 , Artikel 10a.1433)
 34. Heeft betrekking op Artikel 6.1434)
 35. Heeft betrekking op Artikel 3.119aa , Artikel 3.119c35)
 36. Heeft betrekking op Artikel 1.236)
 37. Heeft betrekking op Artikel 3.11137)
 38. Heeft betrekking op Artikel 3.119a38)
 39. Heeft betrekking op Artikel 3.120 , Artikel 3.119a , Artikel 3.119aa , Artikel 3.119c , Artikel 3.119d , Artikel 3.119e , Artikel 3.119f , Artikel 3.119g , Artikel 10bis.1 , Artikel 10bis.2 , Artikel 10bis.4 , Artikel 10bis.6 , Artikel 10bis.7 , Artikel 10bis.9 , Artikel 10bis.10 , Artikel 10bis.11 , Artikel 10bis.2a , Artikel 10bis.2b39)
 40. Heeft betrekking op Artikel 8.1 , Artikel 10a.1140)
 41. Heeft betrekking op Artikel 10.341)
 42. Heeft betrekking op Artikel 3.29a , Artikel 3.126a , Artikel 10bis.542)
 43. Heeft betrekking op Artikel 9.643)
 44. Heeft betrekking op Artikel 9.244)
 45. Heeft betrekking op Artikel 3.19 , Artikel 3.112 , Artikel 10.345)
 46. Heeft betrekking op Artikel 3.120a46)
 47. Heeft betrekking op Artikel 3.20 , Artikel 2.14a , Artikel 6.39a47)
 48. Heeft betrekking op Artikel 5.3 , Artikel 10.648)
 49. Heeft betrekking op Artikel 5.2049)
 50. Heeft betrekking op Artikel 3.14 , Artikel 3.104 , Artikel 9.450)
 51. Heeft betrekking op Artikel 3.31 , Artikel 5.11 , Artikel 7.2 , Artikel 7.5 , Artikel 8.1 , Artikel 8.11 , Artikel 10.1 , Artikel 10.751)
 52. Heeft betrekking op Artikel 3.45 , Artikel 3.47 , Artikel 10.1052)
 53. Heeft betrekking op Artikel 3.112 , Artikel 3.119a , Artikel 9.553)
 54. Heeft betrekking op Artikel 2.17 , Artikel 8.19 , Artikel 8.2054)
 55. Heeft betrekking op Artikel 3.137 , Artikel 3.107a , Artikel 10a.655)
 56. Heeft betrekking op Artikel 2.1456)
 57. Heeft betrekking op Artikel 3.45 , Artikel 5.2 , Artikel 5.3 , Artikel 6.19 , Artikel 3.119a , Artikel 4.17b57)
 58. Heeft betrekking op Artikel 3.4558)
 59. Heeft betrekking op Artikel 3.5559)
 60. Heeft betrekking op Artikel 3.11160)
 61. Heeft betrekking op Artikel 3.22 , Artikel 3.2361)
 62. Heeft betrekking op Artikel 1.7 , Artikel 3.83 , Artikel 3.133 , Artikel 3.135 , Artikel 3.136 , Artikel 3.138 , Artikel 7.262)
 63. Heeft betrekking op Artikel 3.27 , Artikel 3.126 , Artikel 3.12963)
 64. Heeft betrekking op Artikel 4.2464)
 65. Heeft betrekking op Artikel 9.2 , Artikel 8.14a65)
 66. Heeft betrekking op Artikel 5.366)
 67. Heeft betrekking op Artikel 3.2367)
 68. Heeft betrekking op Artikel 2.8 , Artikel 3.136 , Artikel 3.137 , Artikel 3.146 , Artikel 7.268)
 69. Heeft betrekking op Artikel 3.4569)
 70. Heeft betrekking op Artikel 6.18 , Artikel 8.1270)
 71. Heeft betrekking op Artikel 3.3171)
 72. Heeft betrekking op Artikel 10.1072)
 73. Heeft betrekking op Artikel 3.5473)
 74. Heeft betrekking op Artikel 6.29 , Artikel 6.3074)
 75. Heeft betrekking op Artikel 3.126a75)
 76. Heeft betrekking op Artikel 3.7676)
 77. Heeft betrekking op Artikel 3.11277)
 78. Heeft betrekking op Artikel 3.104 , Artikel 8.2 , Artikel 8.9 , Artikel 8.12 , Artikel 9.3 , Artikel 10.178)
 79. Heeft betrekking op Artikel 3.4179)
 80. Heeft betrekking op Artikel 10.780)
 81. Heeft betrekking op Artikel 6.3381)
 82. Heeft betrekking op Artikel 9.2 , Artikel 9.3 , Artikel 3.15782)
 83. Heeft betrekking op Artikel 6.1883)
 84. Heeft betrekking op Artikel 3.42 , Artikel 3.42a84)
 85. Heeft betrekking op Artikel 6.18 , Artikel 6.2485)
 86. Heeft betrekking op Artikel 7.286)
 87. Heeft betrekking op Artikel 3.20 , Artikel 10a.487)
 88. Heeft betrekking op Artikel 3.42 , Artikel 3.42a88)
 89. Heeft betrekking op Artikel 8.1289)
 90. Heeft betrekking op Artikel 3.1390)
 91. Heeft betrekking op Artikel 3.1 , Artikel 9.391)
 92. Heeft betrekking op Artikel 3.15492)
 93. Heeft betrekking op Artikel 9.493)
 94. Heeft betrekking op Artikel 8.1794)
 95. Heeft betrekking op Artikel 1.7 , Artikel 3.82 , Artikel 3.101 , Artikel 3.124 , Artikel 10.595)
 96. Heeft betrekking op Artikel 2.17 , Artikel 5.496)
 97. Heeft betrekking op Artikel 3.77 , Artikel 3.123 , Artikel 6.1 , Artikel 6.22 , Artikel 6.20a97)
 98. Heeft betrekking op Artikel 3.2298)
 99. Heeft betrekking op Artikel 7.699)
 100. Heeft betrekking op Artikel 3.104100)
 101. Heeft betrekking op Artikel 3.127 , Artikel 3.130101)
 102. Heeft betrekking op Artikel 6.18102)
 103. Heeft betrekking op Artikel 9.3103)
 104. Heeft betrekking op Artikel 6.2 , Artikel 6.2b104)
 105. Heeft betrekking op Artikel 2.8105)
 106. Heeft betrekking op Artikel 1.7 , Artikel 2.8 , Artikel 2.14 , Artikel 3.67 , Artikel 3.69 , Artikel 3.73 , Artikel 3.91 , Artikel 3.92 , Artikel 3.103 , Artikel 3.106 , Artikel 3.107 , Artikel 3.116 , Artikel 3.118 , Artikel 3.122 , Artikel 3.125 , Artikel 3.130 , Artikel 3.134 , Artikel 5.3 , Artikel 6.2 , Artikel 6.24 , Artikel 6.28 , Artikel 6.39 , Artikel 9.4 , Artikel 10.1 , Artikel 3.54a , Artikel 4.42a106)
 107. Heeft betrekking op Artikel 2.5 , Artikel 3.92 , Artikel 9.2107)
 108. Heeft betrekking op Artikel 3.6 , Artikel 3.77 , Artikel 3.145 , Artikel 6.17 , Artikel 8.13108)
 109. Heeft betrekking op Artikel 3.91109)
 110. Heeft betrekking op Artikel 5.15110)
 111. Heeft betrekking op Artikel 1.7a111)
 112. Heeft betrekking op Artikel 6.24112)
 113. Heeft betrekking op Artikel 3.63113)
 114. Heeft betrekking op Artikel 2.8 , Artikel 3.143 , Artikel 6.13 , Artikel 8.9 , Artikel 9.4114)
 115. Heeft betrekking op Artikel 6.17115)
 116. Heeft betrekking op Artikel 3.86116)
 117. Heeft betrekking op Artikel 2.5 , Artikel 2.6 , Artikel 2.7 , Artikel 2.17 , Artikel 3.3 , Artikel 3.22 , Artikel 3.42 , Artikel 3.53 , Artikel 3.104 , Artikel 3.112 , Artikel 3.116 , Artikel 3.130 , Artikel 3.133 , Artikel 4.13 , Artikel 4.17 , Artikel 4.26 , Artikel 5.3 , Artikel 6.9 , Artikel 6.10 , Artikel 6.11 , Artikel 6.12 , Artikel 6.24 , Artikel 8.2 , Artikel 8.7 , Artikel 9.3 , Artikel 9.4 , Artikel 10.3 , Artikel 10.10 , Artikel 4.24a , Artikel 8.19 , Artikel 8.20 , Artikel 4.53 , Artikel 6.2a117)
 118. Heeft betrekking op Artikel 8.12118)
 119. Heeft betrekking op Artikel 3.42a119)
Naar boven