Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 01-08-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen IB
Wet IB 2001
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0011353
RechtsgebiedBelastingrecht | Inkomstenbelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002
 3. Alcoholregeling
 4. Besluit langdurige zorg
 5. Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij
 6. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 7. Bijstellingsregeling 2004
 8. Bijstellingsregeling 2008
 9. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012
 10. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 11. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014
 12. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2016
 13. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013
 14. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007
 15. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008
 16. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2010
 17. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011
 18. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 19. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
 20. Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020
 21. Buitentoepassingstelling gedeelte 2007 willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
 22. Buitentoepassingstelling voor gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving milieu-investeringen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
 23. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
 24. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001
 25. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
 26. Regeling groenprojecten 2016
 27. Regeling groenprojecten buitenland 2002
 28. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002
 29. Regeling natuurbescherming
 30. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
 31. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
 32. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010
 33. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
 34. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 35. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 36. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 37. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 38. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 39. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 40. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 41. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 42. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 43. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 44. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 45. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 46. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 47. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 48. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 49. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 50. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 51. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 52. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 53. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 54. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 55. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 56. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 57. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 58. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement
 2. Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar
 3. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 als massaal bezwaar
 4. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 5. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 6. Besluit vaststelling beleidskader aanwijzen projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden (vrijstelling voordelen voor deelnemers projecten volgens de Wet inkomstenbelasting 2001)
 7. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
 8. Compensatieregeling Belgische grensarbeiders
 9. Emergency trust
 10. Firmaproblematiek, vragen en antwoorden
 11. Gebruikelijkheidstoets in de Wet inkomstenbelasting 2001
 12. Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Emigrerende ondernemers; staking onderneming
 13. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; resultaat uit overige werkzaamheden; inbreng lucratief belang
 14. Inkomstenbelasting, aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2019 als massaal bezwaar
 15. Inkomstenbelasting, aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar
 16. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
 17. Inkomstenbelasting, belastingverdrag met Oostenrijk; Nederlandse oorlogs- en vervolgingsuitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk
 18. Inkomstenbelasting, buitenlandse belastingplichtigen, pro-rata-aftrek persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen als niet is voldaan aan de 90%-eis
 19. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
 20. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
 21. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
 22. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
 23. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; bijleenregeling
 24. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners
 25. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
 26. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld
 27. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld
 28. Inkomstenbelasting, fiscale partnerregeling en heffingskortingen
 29. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
 30. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
 31. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
 32. Inkomstenbelasting, lijfrenten, pensioenaangroei voor belastingplichtigen die een Belgisch rustpensioen opbouwen
 33. Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
 34. Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten
 35. Inkomstenbelasting, meewerkaftrek, meewerkbeloning
 36. Inkomstenbelasting, middeling
 37. Inkomstenbelasting, ondernemerschap, terugwerkende kracht
 38. Inkomstenbelasting, oudedagsreserve
 39. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
 40. Inkomstenbelasting, specifieke zorgkosten; hulpmiddelen; rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime
 41. Inkomstenbelasting, staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001)
 42. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
 43. Inkomstenbelasting, terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap
 44. Inkomstenbelasting, toepassing urencriterium
 45. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap pleegkind
 46. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
 47. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
 48. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
 49. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening
 50. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
 51. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
 52. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
 53. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, aanspreekpunt Vastgoedfondsen
 54. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente
 55. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving
 56. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
 57. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering
 58. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit zeescheepvaart, afschrijving op zeeschepen, samenwerkingsverbanden in zeescheepvaartondernemingen en forfaitaire winstvaststelling
 59. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
 60. Inkomstenbelasting, waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privévermogen
 61. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, kwijtscheldingswinst en verjaring
 62. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, verblijfkosten eigen rijders
 63. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; privé gebruik woning
 64. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; vermogensetikettering
 65. Inkomstenbelasting, winst, ondergrond windturbines
 66. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek
 67. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
 68. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
 69. Internationaal belastingrecht, belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname en Aruba) voor de Wet inkomstenbelasting 2001
 70. Internationaal belastingrecht, buitenlandse belastingplicht; berekening van de ondernemersaftrek voor buitenlandse ondernemers met een vaste inrichting in Nederland
 71. Internationaal belastingrecht, vragen en antwoorden
 72. Loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen, achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs
 73. Loonbelasting, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd
 74. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
 75. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
 76. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
 77. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
 78. Maximumverlies medegerechtigden, referentiebedrag, onttrekking
 79. Ondernemerschap medisch specialisten
 80. Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting
 81. Periodieke uitkeringen, Rietkerk-uitkering
 82. Rechtspersoonlijkheid van Chinese Cooperative Joint Venture
 83. Speur- en ontwikkelingswerk voorperiode BV
 84. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
 85. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting; giftenaftrek of uitdeling
 86. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
 87. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001
 88. Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen
 89. Verzamelbesluit Lijfrenten
 90. Verzamelbesluit Toeslagen
 91. Vrijstelling van inkomstenbelasting ten aanzien van functionarissen van internationale organisaties; gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 27 september 2002, nr. 36 165

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen Reglement Mondriaan Fonds 2021
  Artikel: 1
 2. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 54, 134
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 3
 5. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002
  Tekst: tekst
 6. Belastingplan 2012
  Artikel: IIIa
 7. Belastingregeling Nederland Curaçao
  Artikel: 17
 8. Belastingregeling Nederland Sint Maarten
  Artikel: 17
 9. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
  Tekst: tekst
 10. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21a
 11. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 12. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21a
 13. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 14. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 15. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 16. Besluit noodvoorziening toeslagen
  Tekst: tekst
 17. Besluit vaststelling beleidskader aanwijzen projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden (vrijstelling voordelen voor deelnemers projecten volgens de Wet inkomstenbelasting 2001)
 18. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
  Bijlage: Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 19. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Artikelen: 10, 13, 13a, 15, 19, 24, 25b
 20. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
  Artikel: II
 21. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 22. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies
  Tekst: tekst
 23. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor waterschappen
  Tekst: tekst
 24. Circulaire wijzigingen Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (burgemeester, enz.)
  Tekst: tekst
 25. Circulaire wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (CvdK, enz.)
  Tekst: tekst
 26. Circulaire wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (Waterschap, enz.)
  Tekst: tekst
 27. Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006
  Artikel: 3
 28. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
 29. Dividendbelasting, inhoudingvrijstelling NSW-vennootschappen
  Tekst: tekst
 30. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 31. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
  Bijlage: bij artikel 13, tweede lid, van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
 32. Erfgoedwet
  Artikel: 10.10
 33. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 34. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en België tot het vermijden van dubbele belastingen en voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar inkomen en vermogen
  Artikelen: 2, 3
 35. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en Duitsland (vermijden dubbele belasting enz.)(Trb.2012, 123)
  Artikel: 2
 36. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 37. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 38. Inkomstenbelasting, buitenlandse belastingplichtigen, pro-rata-aftrek persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen als niet is voldaan aan de 90%-eis
  Tekst: tekst
 39. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
  Tekst: tekst
 40. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
  Teksten: tekst, tekst
 41. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 42. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
  Teksten: tekst, tekst
 43. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
  Tekst: tekst
 44. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
  Tekst: tekst
 45. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
  Tekst: tekst
 46. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Teksten: tekst, tekst
 47. Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten
  Tekst: tekst
 48. Inkomstenbelasting, meewerkaftrek, meewerkbeloning
  Tekst: tekst
 49. Inkomstenbelasting, middeling
  Tekst: tekst
 50. Inkomstenbelasting, ondernemerschap, terugwerkende kracht
  Tekst: tekst
 51. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
  Tekst: tekst
 52. Inkomstenbelasting, specifieke zorgkosten; hulpmiddelen; rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime
  Tekst: tekst
 53. Inkomstenbelasting, terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap
  Tekst: tekst
 54. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap pleegkind
  Tekst: tekst
 55. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 56. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 57. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 58. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, invordering, lease, leaseregeling, goed koopmansgebruik
  Tekst: tekst
 59. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Teksten: tekst, tekst
 60. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 61. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Tekst: tekst
 62. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek
  Tekst: tekst
 63. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
  Tekst: tekst
 64. Instellingsbeschikking commissie invoerings- en uitvoeringsaspecten belastingherziening 2001
  Artikel: 5
 65. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
  Tekst: tekst
 66. Internationaal belastingrecht, belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname en Aruba) voor de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 67. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 85a
 68. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XVI
 69. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 28
 70. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: I, I, IA, II, IV
 71. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
  Artikel: 1
 72. Kortingsbesluit WIV
  Artikelen: 2, 3
 73. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
  Tekst: tekst
 74. Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
  Tekst: tekst
 75. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 76. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
  Bijlagen: VII, VIII
 77. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 78. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 79. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 80. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001
  Artikel: 1
 81. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 82. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 83. Omzetbelasting, artiesten
  Tekst: tekst
 84. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten
  Tekst: tekst
 85. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 5, 7, 8
 86. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 87. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
  Artikel: 1
 88. Regeling functionele valuta
  Artikel: 3
 89. Regeling inburgering
  Artikel: 4.7
 90. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikelen: 6, 13
 91. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel: 4
 92. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
  Artikel: 6
 93. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 11
 94. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 7
 95. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 96. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind
  Tekst: tekst
 97. Schenk- en erfbelasting, vrijstellingen, omzetting, fusie of taakafsplitsing
  Tekst: tekst
 98. Staffelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 99. Successiewet 1956
  Artikelen: 13a, 20
 100. Tariefwet 2001
 101. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
  Bijlage: bij artikel 16, eerste lid, van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
 102. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 4
 103. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
  Artikel: 6
 104. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1
 105. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 2g, 2h, 11
 106. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 107. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 3, 3a
 108. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
  Artikel: 1
 109. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1
 110. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010
  Artikel: 1
 111. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
  Artikel: 1
 112. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
  Bijlage: BSD 19 belastingver(h)effend
 113. Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001
 114. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 115. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 116. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 117. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; artikelen 12b tot en met 12bg
  Tekst: tekst
 118. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
  Tekst: tekst
 119. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 120. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Teksten: tekst, tekst
 121. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 122. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XVIIaa
 123. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
 124. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 125. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.33
 126. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 8
 127. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: VII
 128. Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
 129. Wet bedrijfsleven 2019
  Artikel: 7.1
 130. Wet bodembescherming
  Artikel: 55a
 131. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 65
 132. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: IX
 133. Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
 134. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 3.2b, 6
 135. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Hoofdstuk: 3
 136. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 4, 12a, 19a, 32d
 137. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 14
 138. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 56, 78
 139. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikel: 3
 140. Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
  Artikelen: 3, 17a
 141. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 6.11
 142. Wet studievoorschot hoger onderwijs
  Artikel: V
 143. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 12.5, 13.10
 144. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: V
 145. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: III
 146. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 147. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 33a
 148. Wet werken aan winst
  Artikel: VIII
 149. Wijziging rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders
  Tekst: tekst
 150. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
  Artikel: XIX
 151. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
  Artikel: XXII
 152. Wijzigingswet Successiewet 1956, enz. (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen)
 153. Wijzigingswet Wet Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer
  Artikel: IXC
 154. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (Wet versterken positie mbo-studenten)
  Artikel: XV
 155. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: VII
 156. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand (aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip)
 157. Wijzigingswet Wet op het kindgebonden budget (vaststelling hoogte kindgebonden budget met ingang van 2009 en wijziging afbouwpercentage)
  Artikel: II
 158. Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland)
  Artikel: III
 159. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XVI
 160. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
 161. Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden)
Terug naar begin van de pagina