Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen IB
Wet IB 2001
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0011353
RechtsgebiedBelastingrecht | Inkomstenbelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002
 3. Besluit langdurige zorg
 4. Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij
 5. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 6. Bijstellingsregeling 2004
 7. Bijstellingsregeling 2008
 8. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012
 9. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 10. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014
 11. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2016
 12. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013
 13. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007
 14. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008
 15. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2010
 16. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011
 17. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 18. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
 19. Buitentoepassingstelling gedeelte 2007 willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
 20. Buitentoepassingstelling voor gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving milieu-investeringen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
 21. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
 22. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001
 23. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
 24. Regeling groenprojecten 2016
 25. Regeling groenprojecten buitenland 2002
 26. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002
 27. Regeling natuurbescherming
 28. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
 29. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
 30. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010
 31. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
 32. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 33. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 34. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 35. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 36. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 37. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 38. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 39. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 40. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 41. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 42. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 43. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 44. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 45. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 46. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 47. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 48. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 49. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 50. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 51. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 52. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 53. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 54. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanspreekpunt Vastgoedfondsen
 2. Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement
 3. Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar
 4. Beleid inzake betalingen van alimentatie na verloop van de wettelijke termijn
 5. Besluit vaststelling beleidskader aanwijzen projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden (vrijstelling voordelen voor deelnemers projecten volgens de Wet inkomstenbelasting 2001)
 6. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
 7. Compensatieregeling Belgische grensarbeiders
 8. Dividendbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, EU-recht
 9. Emergency trust
 10. Firmaproblematiek, vragen en antwoorden
 11. Gebruikelijkheidstoets in de Wet inkomstenbelasting 2001
 12. Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Emigrerende ondernemers; staking onderneming
 13. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; resultaat uit overige werkzaamheden; inbreng lucratief belang
 14. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014
 15. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
 16. Inkomstenbelasting, belastingverdrag met Oostenrijk; Nederlandse oorlogs- en vervolgingsuitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk
 17. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
 18. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
 19. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
 20. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
 21. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; bijleenregeling
 22. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners
 23. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
 24. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld
 25. Inkomstenbelasting, fiscale partnerregeling en heffingskortingen
 26. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
 27. Inkomstenbelasting, huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW
 28. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
 29. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
 30. Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen
 31. Inkomstenbelasting, lijfrenten, pensioenaangroei voor belastingplichtigen die een Belgisch rustpensioen opbouwen
 32. Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
 33. Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten
 34. Inkomstenbelasting, meewerkaftrek, meewerkbeloning
 35. Inkomstenbelasting, middeling
 36. Inkomstenbelasting, ondernemerschap, terugwerkende kracht
 37. Inkomstenbelasting, oudedagsreserve
 38. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
 39. Inkomstenbelasting, specifieke zorgkosten; hulpmiddelen; rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime
 40. Inkomstenbelasting, staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001)
 41. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
 42. Inkomstenbelasting, terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap
 43. Inkomstenbelasting, toepassing urencriterium
 44. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
 45. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap pleegkind
 46. Inkomstenbelasting, vennootschapbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening
 47. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
 48. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
 49. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
 50. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
 51. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
 52. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
 53. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente
 54. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving
 55. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
 56. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering
 57. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
 58. Inkomstenbelasting, waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privévermogen
 59. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, kwijtscheldingswinst en verjaring
 60. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, verblijfkosten eigen rijders
 61. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; privé gebruik woning
 62. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; vermogensetikettering
 63. Inkomstenbelasting, winst, ondergrond windturbines
 64. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek
 65. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
 66. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, winst uit zeescheepvaart, afschrijving op zeeschepen, samenwerkingsverbanden in zeescheepvaartondernemingen en forfaitaire winstvaststelling
 67. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
 68. Internationaal belastingrecht, buitenlandse belastingplicht; berekening van de ondernemersaftrek voor buitenlandse ondernemers met een vaste inrichting in Nederland
 69. Internationaal belastingrecht, vragen en antwoorden
 70. Internationaal belastingrecht; belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba) en het grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001
 71. Landinrichtingsrente
 72. Loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen, achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs
 73. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
 74. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
 75. Loonheffingen, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd
 76. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
 77. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
 78. Maximumverlies medegerechtigden, referentiebedrag, onttrekking
 79. Ondernemerschap medisch specialisten
 80. Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting
 81. Periodieke uitkeringen, Rietkerk-uitkering
 82. Rechtspersoonlijkheid van Chinese Cooperative Joint Venture
 83. Sale-lease-back van immateriële activa
 84. Speur- en ontwikkelingswerk voorperiode BV
 85. Staffelbesluit pensioenen
 86. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
 87. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting; giftenaftrek of uitdeling
 88. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
 89. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waardering van VUT- en aanverwante verplichtingen
 90. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001
 91. Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen
 92. Vrijstelling van inkomstenbelasting ten aanzien van functionarissen van internationale organisaties; gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 27 september 2002, nr. 36 165

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen Reglement Mondriaan Fonds 2017
  Artikel: 1
 2. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 54, 134
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 3
 5. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002
  Tekst: tekst
 6. Belastingplan 2012
  Artikel: IIIa
 7. Belastingregeling Nederland Curaçao
  Artikel: 17
 8. Belastingregeling Nederland Sint Maarten
  Artikel: 17
 9. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21a
 10. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 11. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21a
 12. Besluit vaststelling beleidskader aanwijzen projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden (vrijstelling voordelen voor deelnemers projecten volgens de Wet inkomstenbelasting 2001)
 13. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Artikelen: 10, 13, 13a, 15, 19, 24, 25b
 14. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
  Artikel: II
 15. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 16. Circulaire wijzigingen Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (burgemeester, enz.)
  Tekst: tekst
 17. Circulaire wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (CvdK, enz.)
  Tekst: tekst
 18. Circulaire wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (Waterschap, enz.)
  Tekst: tekst
 19. Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006
  Artikel: 3
 20. Dividendbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, EU-recht
  Tekst: tekst
 21. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 22. Erfgoedwet
  Artikel: 10.10
 23. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 24. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en België tot het vermijden van dubbele belastingen en voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar inkomen en vermogen
  Artikelen: 2, 3
 25. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en Duitsland (vermijden dubbele belasting enz.)(Trb.2012, 123)
  Artikel: 2
 26. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 27. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 28. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
  Tekst: tekst
 29. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
  Teksten: tekst, tekst
 30. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 31. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
  Teksten: tekst, tekst
 32. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
  Tekst: tekst
 33. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
  Tekst: tekst
 34. Inkomstenbelasting, huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW
  Tekst: tekst
 35. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
  Tekst: tekst
 36. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Tekst: tekst
 37. Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen
  Teksten: tekst, tekst
 38. Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten
  Tekst: tekst
 39. Inkomstenbelasting, meewerkaftrek, meewerkbeloning
  Tekst: tekst
 40. Inkomstenbelasting, ondernemerschap, terugwerkende kracht
  Tekst: tekst
 41. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
  Tekst: tekst
 42. Inkomstenbelasting, specifieke zorgkosten; hulpmiddelen; rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime
  Tekst: tekst
 43. Inkomstenbelasting, terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap
  Tekst: tekst
 44. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap pleegkind
  Tekst: tekst
 45. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 46. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 47. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 48. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Teksten: tekst, tekst
 49. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Tekst: tekst
 50. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek
  Tekst: tekst
 51. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
  Tekst: tekst
 52. Instellingsbeschikking commissie invoerings- en uitvoeringsaspecten belastingherziening 2001
  Artikel: 5
 53. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
  Tekst: tekst
 54. Internationaal belastingrecht; belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba) en het grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 55. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 85a
 56. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XVI
 57. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 28
 58. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: I, I, IA, II, IV
 59. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
  Artikel: 1
 60. Kortingsbesluit WIV
  Artikelen: 2, 3
 61. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 62. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
  Bijlagen: VII, VIII
 63. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 64. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 65. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 66. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001
  Artikel: 1
 67. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 68. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 69. Omzetbelasting, artiesten
  Tekst: tekst
 70. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten
  Tekst: tekst
 71. Regeling cofinanciering sectorplannen 2015
  Artikel: 1.1
 72. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 5, 7, 8
 73. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 74. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
  Artikel: 1
 75. Regeling functionele valuta
  Artikel: 3
 76. Regeling inburgering
  Artikel: 4.7
 77. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikelen: 6, 13
 78. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel: 4
 79. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 11
 80. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 7
 81. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 82. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind
  Tekst: tekst
 83. Schenk- en erfbelasting, vrijstellingen, omzetting, fusie of taakafsplitsing
  Tekst: tekst
 84. Staffelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 85. Successiewet 1956
  Artikelen: 13a, 20
 86. Tariefwet 2001
 87. Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie
  Artikel: 3.3
 88. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 4
 89. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
  Artikel: 6
 90. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1
 91. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 2g, 2h, 11
 92. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 93. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 3, 3a
 94. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
  Artikel: 1
 95. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1
 96. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010
  Artikel: 1
 97. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
  Artikel: 1
 98. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
  Bijlage: BSD 19 belastingver(h)effend
 99. Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001
 100. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 101. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; artikelen 12b tot en met 12bg
  Tekst: tekst
 102. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
  Tekst: tekst
 103. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 104. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XVIIaa
 105. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 106. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.33
 107. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 8
 108. Wet bedrijfsleven 2019
  Artikel: 7.1
 109. Wet bodembescherming
  Artikel: 55a
 110. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 65
 111. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: IX
 112. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 113. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Hoofdstuk: 3
 114. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 4, 12a, 19a, 32d
 115. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 14
 116. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 56, 78
 117. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikel: 3
 118. Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
  Artikelen: 3, 17a
 119. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 6.11
 120. Wet studievoorschot hoger onderwijs
  Artikel: V
 121. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 10.6, 12.5, 13.10
 122. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: V
 123. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: III
 124. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 125. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 33a
 126. Wet werken aan winst
  Artikel: VIII
 127. Wijziging rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders
  Tekst: tekst
 128. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
  Artikel: XIX
 129. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
  Artikel: XXII
 130. Wijzigingswet Successiewet 1956, enz. (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen)
 131. Wijzigingswet Wet Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer
  Artikel: IXC
 132. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: VII
 133. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand (aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip)
 134. Wijzigingswet Wet op het kindgebonden budget (vaststelling hoogte kindgebonden budget met ingang van 2009 en wijziging afbouwpercentage)
  Artikel: II
 135. Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland)
  Artikel: III
 136. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XVI
 137. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
 138. Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden)
Terug naar begin van de pagina