Regeling merkteken niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval

[Regeling vervallen per 01-12-2009.]
Geldend van 08-05-2002 t/m 30-11-2009

Regeling merkteken niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5 van het Besluit stortverbod afvalstoffen;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. merkteken:

beeldmerk volgens de afbeelding zoals aangegeven in de bijlagen;

b. begeleidingsbrief:

document dat vereist is op grond van de provinciale milieuverordening voor het transport van afvalstoffen;

c. partij niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval:

maximaal 50 m3 niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval of residuen, afkomstig van het bewerken van bouw- en sloopafval als bedoeld in de Regeling niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval;

d. certificatieschema slopen:

nationale beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat slopen SBC-SL007 met bijlagen 1 tot en met 10 uitgave 28 januari 2000;

e. inspectie-instelling:

inspectie-instelling van het type A die is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de norm EN-45004 uit 1995;

f. certificatie-instelling:

certificatie-instelling die geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie op grond van het certificatieschema slopen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2009]

 • 1 Het merkteken, aangegeven in bijlage 1, wordt uitsluitend gevoerd door een persoon die door een certificatie-instelling is gecertificeerd op grond van het certificatieschema slopen.

 • 2 Het merkteken, aangegeven in bijlage 2, wordt uitsluitend gevoerd door een persoon die voor een bepaalde partij niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval in het bezit is van een verklaring, afgegeven door een inspectie-instelling, waarin is vermeld dat de desbetreffende partij overeenkomstig de Regeling niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval wordt aangemerkt als niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2009]

 • 1 Het merkteken wordt door middel van een etiket duidelijk en onuitwisbaar aangebracht op de begeleidingsbrief.

 • 2 Indien geen begeleidingsbrief is voorgeschreven op grond van de provinciale milieuverordening, wordt het merkteken op de wijze zoals vermeld in het eerste lid, aangebracht op een document waarin worden vermeld:

  • a. van wie de partij niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval afkomstig is;

  • b. een omschrijving van de hoeveelheid, aard en samenstelling van de onder a bedoelde partij;

  • c. de bestemming van de onder a bedoelde partij.

 • 3 Het merkteken, aangegeven in bijlage 1, wordt voorzien van een door de Raad voor Accreditatie aan de certificatie-instelling toegekend accredi-tatienummer en van het aan de certificaathouder op basis van het certificatieschema slopen toegekend nummer.

 • 4 Het merkteken, aangegeven in bijlage 2, wordt voorzien van een door de Raad voor Accreditatie aan de inspectie-instelling, die de partij niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval heeft gekeurd, toegekend accreditatienummer.

 • 5 Het merkteken heeft een oppervlakte van ten minste 5 cm

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2009]

De Regeling merkteken niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling merkteken niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage 1. behorend bij de regeling merkteken niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval

[Vervallen per 01-12-2009]

Bijlage 38630.png

Bijlage 2. behorend bij de regeling merkteken niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval

[Vervallen per 01-12-2009]

Bijlage 38631.png
Terug naar begin van de pagina