Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Rijnvaartpolitiereglement 1995

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 20-04-2005 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Rijnvaartpolitiereglement 1995

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3 van het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 3 van het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995 zijn:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1994, nr. RV188690, houdende aanwijzing bevoegde autoriteit of bevoegde autoriteiten Rijnvaartpolitiereglement 1995 (Stcrt. 1994, 248) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Rijnvaartpolitiereglement 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina