Vaststelling subsidieplafond tender 2000

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 13-05-2000 t/m 06-06-2003

Regeling houdende vaststelling van het subsidieplafond voor de tender in 2000 op grond van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld de periode 5 juni 2000 tot en met 15 september 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2000 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren voor aanvragen, ontvangen in de in artikel 1 genoemde periode, bedraagt f 4.500.000,00.

  • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze als bepaald in artikel 11 van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren.

Artikel 3

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 mei 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina