Regeling randapparaten en radioapparaten

[Regeling vervallen per 28-12-2016.]
Geldend van 01-05-2012 t/m 27-12-2016

Regeling randapparaten en radioapparaten

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (PbEG L 91), op Beschikking nr. 6/4/2000 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 april 2000 houdende vaststelling van de eerste indeling van radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparaten en de overeenkomstige merktekens (PbEG L 97), op artikel 3, tweede lid en de sectorbijlage betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur van de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika (PbEG 1999/L31), artikel 2, derde lid en de sectorbijlage betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur van de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Canada (PbEG 1998/L280), artikel 2, tweede lid en de sectorbijlage betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur van de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen tussen de Europese Gemeenschap en Australië (PbEG 1998/L229) en artikel 2, tweede lid en de sectorbijlage betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur van de Overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland (PbEG 1998/L229) en op de artikelen 1, onderdeel i, 5, derde lid, 11, 13, 14, derde lid en 21 van het Besluit randapparaten en radioapparaten;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 28-12-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 28-12-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Besluit randapparaten en radioapparaten 2007;

b. beschikking nr. 2000/299/EG:

beschikking nr. 2000/299/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 april 2000 houdende vaststelling van de eerste indeling van radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de overeenkomstige merktekens (PbEG L 97);

c. beschikking nr. 2000/637/EG:

beschikking nr. 2000/637/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 september 2000 over de toepassing van artikel 3, lid 3, onder e), van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad op radioapparatuur die onder de regionale regeling betreffende de radiotelefoondienst op binnenwateren valt (PbEG L 269);

d. beschikking nr. 2004/71/EG:

beschikking nr. 2004/71/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 september 2003 betreffende essentiële eisen ten aanzien van radioapparatuur die bedoeld is om op niet-SOLAS-schepen te worden gebruikt voor deelname aan het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem (GMDSS) (PbEU L 16);

e. beschikking nr. 2001/148/EG:

beschikking nr. 2001/148/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 februari 2001 betreffende de toepassing van artikel 3, lid 3, onder e), van Richtlijn 1999/5/EG op lawinebakens (PbEG L55);

f. beschikking nr. 2005/53/EG:

beschikking nr. 2005/53/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 januari 2005 betreffende de toepassing van artikel 3, lid 3, onder e) van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad op radioapparatuur die bedoeld is om deel te nemen aan het automatische identificatiesysteem (AIS) (PbEU L 22);

g. beschikking nr. 2005/631/EG:

beschikking nr. 2005/631/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 augustus 2005 betreffende essentiële eisen zoals bedoeld in Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad om de toegang tot alarmdiensten via de Cospas-Sarsat-noodbakens te waarborgen (PbEU L 225);

h. Agentschap Telecom:

Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Paragraaf 2. Kennisgeving

[Vervallen per 28-12-2016]

Artikel 2

[Vervallen per 28-12-2016]

 • 2 De informatie inzake de radiokenmerken van de radioapparaten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het besluit betreft:

  • a. het beoogde gebruik of de bestemming van de radioapparaten;

  • b. de frequentieband of de frequentiebanden waarin de radioapparaten kunnen worden gebruikt;

  • c. de norm of andere technische specificatie volgens welke de radioapparaten zijn geproduceerd;

  • d. de modulatiesoort;

  • e. het kanaalraster of de bandbreedte;

  • f. het zendvermogen;

  • g. de uitzendtijd in verhouding tot een volle periodetijd of het toegangsprotocol;

  • h. de duplex afstand, voor zover van toepassing; en

  • i. het type antenne, voor zover nodig voor het beoogde gebruik of de bestemming van de radioapparaten.

 • 3 De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, bevat tevens de naam en het adres van degene die het voornemen heeft om de radioapparaten in Nederland in de handel te brengen en de naam en het adres van de fabrikant van de radioapparaten alsmede het type-, partij- of serienummer van het betreffende radioapparaat, waardoor het mogelijk is om degene die het voornemen heeft om de radioapparaten in Nederland in de handel te brengen of de fabrikant te identificeren.

Paragraaf 3. Essentiële eisen

[Vervallen per 28-12-2016]

Artikel 3

[Vervallen per 28-12-2016]

 • 1 Radioapparaten als bedoeld in artikel 1 en artikel 2, eerste lid, van beschikking nr. 2000/637/EG voldoen aan artikel 2 van deze beschikking.

 • 2 Radioapparaten als bedoeld in artikel 1 van beschikking nr. 2004/71/EG voldoen aan artikel 2 van deze beschikking.

 • 3 De in artikel 1 van beschikking nr. 2001/148/EG bedoelde lawinebakens voldoen aan artikel 2 van deze beschikking.

 • 4 Radioapparaten, bedoeld in artikel 1, eerste alinea, van beschikking nr. 2005/53/EG voldoen aan artikel 1, tweede alinea, van deze beschikking.

 • 5 Radioapparaten als bedoeld in artikel 1 van beschikking nr. 2005/631/EG voldoen aan artikel 2 van deze beschikking.

Paragraaf 4. Markeringen en informatie

[Vervallen per 28-12-2016]

Artikel 5

[Vervallen per 28-12-2016]

 • 2 De verhoudingen van de in bijlage VII, onder 1, van richtlijn nr. 1999/5/EG aangegeven afbeelding worden in acht genomen, ook in het geval waarin deze wordt verkleind of vergroot.

 • 3 De hoogte van de CE-markering bedraagt ten minste vijf millimeter, tenzij dit gezien de aard van de randapparaten of radioapparaten niet mogelijk is.

Artikel 6

[Vervallen per 28-12-2016]

 • 1 De in artikel 4 bedoelde CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aangebracht.

 • 2 De zichtbaarheid, leesbaarheid of herkenbaarheid van de CE-markering wordt niet verminderd door andere markeringen die op de randapparaten of radioapparaten zijn aangebracht.

Artikel 7

[Vervallen per 28-12-2016]

Indien bij de conformiteitsbeoordelingsprocedures, bedoeld in artikel 7 van het besluit, een of meer aangemelde instanties zijn betrokken, gaat de in artikel 4 bedoelde CE-markering vergezeld van het identificatienummer van deze aangemelde instantie, onderscheidenlijk aangemelde instanties.

Artikel 8

[Vervallen per 28-12-2016]

In de in artikel 4 bedoelde CE-markering alsmede in de gebruiksaanwijzing of de handleiding en in andere documenten met betrekking tot de randapparaten of radioapparaten, die deze apparaten vergezellen, wordt door degene die de randapparaten of radioapparaten in de handel brengt het referentienummer van richtlijn nr. 1999/5/EG, zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen opgenomen.

Artikel 9

[Vervallen per 28-12-2016]

 • 2 Onverminderd artikel 10, derde lid, van het besluit wordt de in het eerste lid bedoelde markering aangebracht op radioapparaten waarvoor in een of meer lidstaten voorschriften inzake het gebruik van deze apparaten gelden of waarvoor in een of meer lidstaten op grond van artikel 9, vijfde lid, van richtlijn nr. 1999/5/EG voorschriften inzake het in de handel brengen van deze apparaten gelden.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde markering moet zichtbaar, leesbaar en herkenbaar zijn en moet dezelfde hoogte hebben als de in artikel 4 bedoelde CE-markering.

Paragraaf 5. Aanwijzing van aangemelde instanties en overeenstemmingsbeoordelingsorganen

[Vervallen per 28-12-2016]

Artikel 10

[Vervallen per 28-12-2016]

Een aanvraag tot aanwijzing als bedoeld in artikel 11 van het besluit wordt ingediend bij het Agentschap Telecom en bevat:

 • a. gegevens waaruit blijkt dat de instantie waarop de aanvraag betrekking heeft blijkens accreditatie aantoonbaar voldoet aan de norm NEN-EN 45011 of de norm NEN-EN 45012, en

 • b. de categorieën van randapparaten of radioapparaten en de conformiteitsbeoordelingsprocedures dan wel de onderdelen daarvan, waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10a

[Vervallen per 28-12-2016]

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, bevat:

  • a. gegevens waaruit blijkt dat de instantie waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan het bij of krachtens artikel 12a van het besluit bepaalde;

  • b. de categorieën apparaten waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10b

[Vervallen per 28-12-2016]

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wijst slechts een instantie aan als een overeenstemmingsbeoordelingsorgaan als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van het besluit voor een in kolom 2 genoemd land indien voldaan is aan de bepalingen genoemd in kolom 4 van de overeenkomst genoemd in kolom 3.

1

2

3

4

Nr.

Land

Overeenkomst

Aanwijzingsprocedure

1

Australië

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen tussen de Europese Gemeenschap en Australië (PbEG 1998, L 229)

Bijlage, onderdelen A en B, en sectorbijlage betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, afdelingen I en IV

2

Nieuw-Zeeland

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland (PbEG 1998, L 229)

Bijlage, onderdelen A en B, en sectorbijlage betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, afdelingen I en IV

3

Canada

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Canada (PbEG 1998, L 280)

Sectorbijlage betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie computerapparatuur en radiozenders, paragraaf 5.2, en bijvoegsel 1 van de sectorbijlage

4

Verenigde Staten

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika (PbEG 1999, L 31)

Sectorbijlage betreffende telecommunicatieapparatuur, afdelingen I en VI

5

Japan

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, tussen de Europese Gemeenschap en Japan (PbEG 2001, L 284)

Sectorbijlage betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie en radioapparatuur, deel b, afdeling IV

6

Zwitserland

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland (PbEG 2002, L 114)

Bijlage 1, hoofdstuk 7 afdelingen I en IV, en bijlage 2, onderdelen A en B

Paragraaf 6. Overeenkomsten

[Vervallen per 28-12-2016]

Artikel 11

[Vervallen per 28-12-2016]

De overeenkomsten, bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van het besluit zijn

 • a. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika (PbEG 1999, L 31);

 • b. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Canada (PbEG 1998, L 280);

 • c. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen tussen de Europese Gemeenschap en Australië (PbEG 1998, L 229);

 • d. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland (PbEG 1998, L 229);

 • e. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, tussen de Europese Gemeenschap en Japan (PbEG 2001, L 284) en

 • f. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland (PbEG 2002, L 114).

Paragraaf 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 28-12-2016]

Artikel 15

[Vervallen per 28-12-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16

[Vervallen per 28-12-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling randapparaten en radioapparaten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina