Instellingsbesluit Commissie Politie en Wetenschap

[Regeling vervallen per 27-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017.]
Geldend van 29-03-2001 t/m 31-12-2016

Instellingsbesluit Commissie Politie en Wetenschap

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 27-02-2018]

Er is een Commissie Politie en Wetenschap, hierna te noemen: de CPW.

Artikel 2

[Vervallen per 27-02-2018]

De CPW heeft tot taken:

 • a. de formulering en uitvoering van een meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied van politie en veiligheid; het jaarlijks vaststellen van prioritaire onderzoeksthema’s die mede richtinggevend zijn bij het selecteren en beoordelen van onderzoeksvoorstellen en onderzoeksplannen;

 • b. het jaarlijks accorderen en ter vaststelling aanbieden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van een onderzoeksprogramma op het gebied van politie en veiligheid;

 • c. het bevorderen van de opbouw van een voor de politie relevant kennislichaam dat bijdraagt aan de op- en uitbouw van de politieprofessie;

 • d. het bevorderen van een optimaal op de politie en politiepraktijk afgestemde toegankelijkheid en beschikbaarheid van relevante wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten;

 • e. het (jaarlijks) vaststellen van procedures en methoden van onderzoeksprogrammering.

Artikel 3

[Vervallen per 27-02-2018]

De CPW formuleert elk jaar een onderzoeksprogramma op het gebied van politie en veiligheid, waarin tevens een overzicht wordt opgenomen van de in het kader van de verdere onderzoeksprogrammering door de CPW te ondernemen activiteiten alsmede de financiële onderbouwing daarvan. De CPW biedt jaarlijks voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar het onderzoeksprogramma ter vaststelling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan.

Artikel 4

[Vervallen per 27-02-2018]

De CPW kan zich bij de uitoefening van haar taken laten bijstaan door derden. De uitvoeringsorganisatie wordt organisatorisch ondergebracht bij en beheersmatig gefaciliteerd door het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie te Apeldoorn.

Artikel 5

[Vervallen per 27-02-2018]

De leden van de CPW worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bij eventuele tussentijdse vervanging geldt benoeming voor de resterende periode.

Artikel 6

[Vervallen per 27-02-2018]

In de CPW worden benoemd:

tot voorzitter:

 • -

  R.L. Vreeman, korpsbeheerder van de politieregio Zaanstreek-Waterland;

tot leden:

 • -

  A.G.J.M. Rombouts, korpsbeheerder van de politieregio Brabant-Noord;

 • -

  L.M. van Zanten-Renders, Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Arnhem;

 • -

  mevr. L.M.C. Ongering, directeur Politie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • -

  J. Wiarda, korpschef van de politieregio Haaglanden;

 • -

  G. Horstmann, korpschef van de politieregio Flevoland;

 • -

  H.G. van de Bunt, hoogleraar criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam;

 • -

  W. Buitelaar, directeur WODC, Ministerie van Justitie;

 • -

  C.D. van der Vijver, directeur Stichting Maatschappij Politie en Veiligheid, tevens hoogleraar Politiestudies, Universiteit Twente;

 • -

  A.W. Koers, hoogleraar Juridische Informatica, Universiteit Utrecht;

 • -

  J. Naeyé, hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht, Vrije Universiteit Amsterdam;

 • -

  J.Th.J. van den Berg, voorzitter directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 • -

  E. v.d. Sommen, directeur Nederlands Politie Instituut, Den Haag;

 • -

  F.Th. Gubbi, lid van de Raad van Bestuur van TNO, Delft;

 • -

  P.J.P. Tak, hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap, Katholieke Universiteit Nijmegen;

 • -

  E.R. Muller, wetenschapsdecaan, Nederlandse Politie Academie;

tot adviserend lid:

 • -

  P.D. IJzerman, algemeen directeur Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie (LSOP).

Artikel 8

[Vervallen per 27-02-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 27-02-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Politie en Wetenschap.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in het Algemeen Politieblad.

Den Haag, 2 mei 2000

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina