Verordening PT Verduurzaamde champignons 2000

[Regeling vervallen per 24-06-2007.]
Geldend van 02-06-2001 t/m 23-06-2007

Verordening van het Productschap Tuinbouw van 2 mei 2000, houdende de vaststelling van kwaliteitsnormen voor verduurzaamde champignons

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

op voorstel van de Sectorcommissie voor groenten en fruit;

gelet op de artikelen 93, 95, 102, 104 en 105 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op de artikelen 14, 15, 16, 17 en 18 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw.

heeft in zijn vergadering van 2 mei 2000 de volgende verordening vastgesteld.

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 24-06-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998.

 • 2 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a.

  productschap

  :

  het Productschap Tuinbouw;

  b.

  bestuur

  :

  het bestuur van het productschap;

  c.

  voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  d.

  champignons

  :

  de eetbare afgesneden vruchtlichamen (hoed en steel) van Agaricus-soorten;

  e.

  verduurzaamde champignons

  :

  champignons, welke door middel van een warmtebehandeling en/of diepvriezen langer houdbaar zijn gemaakt;

  f.

  verpakkingseenheid

  :

  het verpakkingsmateriaal waarin de verduurzaamde champignons, alvorens zij ten verkoop worden aangeboden aan de verbruiker, zijn verpakt en waarin de verduurzaamde champignons zodanig geheel of ten dele bedekt zijn, dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast;

  g.

  verhandelen

  :

  het ter aflevering in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkopen of afleveren;

  h.

  bijlagen

  :

  de bij deze verordening behorende bijlagen 1 en 2.

 • 3

  • a. Het in deze verordening bepaalde is alleen van toepassing op champignons, die in Nederland door fabrikanten worden verduurzaamd.

  • b. Het beginsel van wederzijdse erkenning van producten, die op rechtmatige wijze gefabriceerd zijn of in de handel worden gebracht in andere lidstaten van de EU of staten, die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, blijft onverminderd van kracht.

§ 2. Verhandeling van verduurzaamde champignons

[Vervallen per 24-06-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 Bij de verhandeling van verduurzaamde champignons moet het bij of krachtens de Warenwet en deze verordening (inclusief de bijlagen) bepaalde, worden nageleefd.

 • 2 Het bepaalde in de bijlagen is niet van toepassing indien het betreft verduurzaamde champignons in combinatie met meer dan 15 gewichtsprocenten andere eet- en drinkwaren, met uitzondering van water.

Artikel 3

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn strafbare feiten.

 • 2 Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde kunnen tuchtrechtelijk worden afgedaan.

Artikel 4

[Vervallen per 24-06-2007]

Het bestuur is belast met de uitvoering van deze verordening en is in verband daarmee bevoegd:

 • 1. omtrent het bij of krachtens deze verordening bepaalde bij uitvoeringsbesluit nadere voorschriften te geven;

 • 2. vrijstelling, alsmede ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde;

 • 3. aan een vrijstelling of ontheffing een of meer voorschriften te verbinden,

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 24-06-2007]

Artikel 5

[Vervallen per 24-06-2007]

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 6

[Vervallen per 24-06-2007]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PT Verduurzaamde champignons 2000.

Zoetermeer, 2 mei 2000

J. van der Veen

voorzitter

M. van ’t Riet

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Econonmische Raad bij besluit van 17 mei 2001 en door de staatssecretaris van Lanbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 2 februari 2001, TRCJZ/2001/7314.

De verordening is op 26 juli 2000 ingevolge artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 217), voorgelegd aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Tevens is de verordening ingevolge artikel 2, negende lid van de op 15 april 1944 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235) hetzij artikel 7 jo. Annex B van de op 15 april te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen (Trb. 1994, 235) voorgelegd aan het secretariaat van de Wereldhandelsorganisatie.

Bijlage 1. Kwaliteits- en aanduidingsvoorschriften verduurzaamde champignons

[Vervallen per 24-06-2007]

Voor de uitvoering van de controle op de kwaliteits- en aanduidingsvoorschriften zijn de bepalingen in bijlage 2. van toepassing.

A. Bijzondere voorschriften champignons

[Vervallen per 24-06-2007]

1. Definities

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1.1 Maximale doorsnede van de hoed

  Onder maximale doorsnede van de hoed dient te worden verstaan de grootste uitwendige doorsnede van de hoed van de champignon.

 • 1.2 Steellengte

  Onder steellengte c.q. lengte van de steel, wordt voor gesloten en gevliesde champignons verstaan de lengte van de steel van de champignon gemeten vanaf het vlies of het litteken ervan en voor open champignons de lengte van de steel van de champignon gemeten vanaf de lamellen aan de onderzijde van de hoed van de champignon, tot aan de voet van de steel.

 • 1.3 Gevlekte champignons of gevlekte eenheden

  Champignons of delen van champignons welke vlekken en/of andere gebreken aan de oppervlakte bezitten, die het uiterlijk sterk nadelig beïnvloeden.

 • 1.4 Zandvoetje

  Een zandvoetje wordt gedefinieerd als een champignon of een deel van een champignon, welke verontreinigd is met dekaarde en/of wortelresten dat door wassen niet gemakkelijk te verwijderen is.

 • 1.5 Industriële afnemer van verduurzaamde champignons

  Een industriële afnemer van verduurzaamde champignons is een afnemer die de champignons als grond- of hulpstof verder industrieel verwerkt en het eindproduct verhandelt.

2. Presentatievormen champignons

[Vervallen per 24-06-2007]

Bijlage 135972.png

3. Toevoegingen aan het product

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 3.1 Aan champignons mogen slechts de volgende stoffen zijn toegevoegd:

4. Overige bepalingen

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 4.1 Verduurzaamde champignons mogen uitsluitend worden verhandeld, indien de presentatievorm en de categorie, opgenomen in paragraaf 2., worden vermeld.

 • 4.2 In afwijking van paragraaf 2. en 3. is het toegestaan dat verduurzaamde champignons, die een bestemming krijgen als grond- of hulpstof bij een industriële afnemer afwijkende specificaties hebben. Deze specificaties dienen schriftelijk vastgelegd te worden en op verzoek van bevoegde controle instanties worden getoond.

B. Uitlekgewichten verduurzaamde champignons

[Vervallen per 24-06-2007]

1. Algemeen

[Vervallen per 24-06-2007]

Voor het vaststellen van het uitlekgewicht worden de volgende definities gehanteerd:

 • a. capaciteit van de verpakkingseenheid: volume van gedistilleerd water op 20 ºC, dat een gesloten verpakkingseenheid bevat wanneer deze volledig gevuld is. Het bepalen van de capaciteit geschiedt volgens ISO 90.

 • b. gedeclareerde nettogewicht: gewicht van de verduurzaamde champignons inclusief de opgietvloeistof dat op de betreffende verpakkingseenheid staat vermeld.

 • c. gedeclareerde uitlekgewicht: het uitlekgewicht van de verduurzaamde champignons, dat op de betreffende verpakkingseenheid staat vermeld.

 • d. uitlekgewicht: het gewicht van de in de verpakkingseenheid aanwezige champignons, vastgesteld nadat een evenwicht in de verpakking is bereikt, overeenkomstig de methode omschreven in bijlage 2 onderdeel C.

2. Vaststellen gedeclareerde uitlekgewicht

[Vervallen per 24-06-2007]

De volgende regels worden gehanteerd:

 • 2.1 Het gedeclareerde uitlekgewicht komt tenminste overeen met 54% van de waarde van de capaciteit van de verpakkingseenheid:

  0.54 x capaciteit van de verpakkingseenheid in ml. = gedeclareerd uitlekgewicht in gram

  Uitzonderingen voor metalen verpakkingseenheden:

  • a. Het gedeclareerde uitlekgewicht is ten minste 1380 gram voor champignons die verpakt worden in een metalen verpakkingseenheid van 2650 ml.

  • b. Voor verpakkingseenheden die geëxporteerd worden mogen lagere gedeclareerde uitlekgewichten gehanteerd worden mits deze lagere gedeclareerde uitlekgewichten gebruikelijk zijn in het land van bestemming, wat op verzoek van bevoegde controle instanties via etiket, correspondentie en/of orders aannemelijk gemaakt kan worden.

 • 2.2 Te declareren uitlekgewichten worden altijd naar boven afgerond op een veelvoud van 5 gram.

3. Het gemiddelde uitlekgewicht van een partij

[Vervallen per 24-06-2007]

Het gemiddelde uitlekgewicht van een partij moet voldoen aan het gedeclareerde uitlekgewicht van de betreffende verpakkingseenheid. In bijlage 2 onderdeel A.3 en A.6 staat nader omschreven wanneer een partij voldoet.

4. Toleranties voor het uitlekgewicht van individuele verpakkingseenheden

[Vervallen per 24-06-2007]

De volgende toleranties voor het uitlekgewicht van individuele verpakkingseenheden ten opzichte van het gedeclareerde uitlekgewicht zijn toegestaan:

Gedeclareerd uitlekgewicht in gram

Toegestane afwijking

In % van het Gedeclareerde Uitlekgewicht

in gram

5 – 50

27

-

50 – 100

-

13,5

100 – 200

13,5

-

200 – 300

-

27

300 – 500

9

-

500 – 1.000

-

45

1.000 – 10.000

4,5

-

Bijlage 2. Bepalingen voor de uitvoering van de controle op de kwaliteits- en aanduidingsvoorschriften

[Vervallen per 24-06-2007]

De bepalingen in deze bijlage, onderdeel A.2 en A.5 zijn alleen van toepassing op de voorschriften in bijlage 1 A. (bijzondere voorschriften champignons).

De bepalingen in deze bijlage, onderdeel A.3 en A.6 zijn alleen van toepassing op de voorschriften in bijlage 1 B. (uitlekgewichten verduurzaamde champignons).

A. Monstername verduurzaamde champignons

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1. Degenen die verhandelt is verplicht, voordat monsters worden genomen, aan te geven uit welke partijen zijn voorraad verduurzaamde champignons is samengesteld. Onder een partij wordt verstaan een partij verduurzaamde champignons bestaande uit verduurzaamde champignons van dezelfde soort, presentatievorm en categorie aanwezig in verpakkingseenheden vervaardigd van hetzelfde type materiaal en met dezelfde capaciteit.

 • 2. Van partijen van 100.000 verpakkingseenheden of minder wordt een monster genomen van 6 verpakkingseenheden in duplo.

  Van partijen van meer dan 100.000 verpakkingseenheden wordt een monster genomen van 12 verpakkingseenheden in duplo.

  Van partijen van verpakkingseenheden met een nettogewicht van 4,5 kg of meer, wordt in afwijking van bovenstaande een monster van 2 verpakkingseenheden in enkelvoud genomen.

 • 3. Voor de bepaling of het gemiddelde uitlekgewicht van de partij voldoet aan het gedeclareerde uitlekgewicht van de betreffende verpakkingseenheid, wordt onderstaande indeling gehanteerd voor de monstergrootte. Het gemiddelde uitlekgewicht van de steekproef moet >= Qn-k*s.

  N

  n

  c

  d

  k

  100 - 500

  8

  0

  1

  1.237

  501 - 3200

  13

  1

  2

  0.847

  3201 - en meer

  20

  1

  2

  0.640

  Qn = gedeclareerde uitlekgewicht

  s = standaardafwijking berekend uit de uitlekgewichten van de steekproef

  N = partijomvang

  n = steekproefomvang, monstergrootte (aantal verpakkingseenheden)

  c = goedkeuringscriterium

  d = afkeuringscriterium

  k = t/√n; t= “toevalsvariabele” van de “studentverdeling”

 • 4. De monstername dient willekeurig gespreid genomen te worden uit een partij bestaande uit een bepaald aantal verpakkingseenheden.

 • 5. Een partij voldoet aan de desbetreffende in bijlage 1 onder A. opgenomen voorschriften, indien het gemiddelde van een monster binnen de toegestane toleranties blijft.

 • 6. Een partij voldoet aan de desbetreffende in bijlage 1 onder B. opgenomen voorschriften, indien het aantal afwijkende verpakkingseenheden van het desbetreffende monster (n) het goedkeuringscriterium (c), zoals dat is weergegeven onder punt 3, niet te boven gaat.

B. Interpretatie van gevlekte champignons of gevlekte eenheden

[Vervallen per 24-06-2007]

1. Definities

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1.1 Vlek

  Een vlek is een oneigenlijke verkleuring die sterk contrasteert met zijn omgeving.

 • 1.2 Oppervlak

  Onder het oppervlak wordt verstaan de zichtbare zijde van de champignon exclusief de lamellen.

2. Interpretatie

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 2.1 Champignons heel klein

  Toegestaan is één vlek met een maximum van 1 mm2 op het oppervlak van een hele champignon. Daarboven mag tot de maximale tolerantie voor vlekken op een champignon één vlek tot 2 mm2 voorkomen.

 • 2.2 Champignons schijfjes klein

  Voor schijfjes klein mag in maximaal 20% van het uitlekgewicht één vlek met een maximum van 1 mm2 op het oppervlak van het schijfje voorkomen.

 • 2.3 Champignons schijfjes middel

  Voor schijfjes middel zijn op maximaal 2 mm2 vlekken op het oppervlak toegestaan.

 • 2.4 Overige presentatievormen en categorieën

  Op maximaal 10% van het oppervlak van een champignon zijn vlekken toegestaan, nader gespecificeerd als volgt:

  • -

   Het snijvlak van de presentatievorm stukken en stelen wordt gezien als de zichtbare zijde van het stukje champignon.

  • -

   Bij de schijfjes middel-groot en groot wordt het totaal aantal vlekken, d.w.z. ook vlekken op de steel, beoordeeld ten opzichte van het oppervlak van het aanwezige deel van de hoed.

 • 2.5 Alle situaties waarin meer vlekken of grotere oppervlakten aan vlekken op een champignon worden geconstateerd dan hierboven beschreven dienen meegenomen te worden in de tolerantie.

 • 2.6 Bij de interpretatie van vlekken wordt gebruik gemaakt van door het productschap uitgegeven referentiefoto’s.

C. Methode voor het bepalen van het uitlekgewicht

[Vervallen per 24-06-2007]

1. Algemeen

[Vervallen per 24-06-2007]

Bij het bepalen van het uitlekgewicht van een product, moet de temperatuur van het product tussen de 15 en 25 ºC zijn.

2. Benodigde zeef

[Vervallen per 24-06-2007]

Het uitlekgewicht wordt bepaald met behulp van zeven van niet roestend metaalgaas (o.a. monel, koper) met een maaswijdte van ca. 2,8 mm (A.S.T.M. Standard Size 7) met opstaande rand van roestvrij staal of koper van ca. 10 cm hoogte. Bij verpakkingseenheden met een capaciteit van kleiner of gelijk aan 850 ml kan een zeef met een middellijn van 20 cm gebruikt worden. Bij grotere capaciteiten dan 850 ml wordt een zeef met een middellijn van 30 cm gebruikt.

3. Bepaling uitlekgewicht

[Vervallen per 24-06-2007]

De volgende regels worden gehanteerd:

 • 3.1 Bepaal het gewicht van de schone zeef zonder inhoud.

 • 3.2 Breng de inhoud van een verpakkingseenheid voorzichtig op de zeef. Hierbij wordt het product gelijkmatig over de zeef verspreid.

 • 3.3 Zet de zeef onder een hoek van ongeveer 20 graden om het uitlekken te vergemakkelijken.

 • 3.4 Laat de zeef 2 minuten uitlekken vanaf het moment dat al het product op de zeef aanwezig is.

 • 3.5 Opnieuw wordt de zeef (met inhoud) gewogen.

 • 3.6 Het uitlekgewicht is het gewogen gewicht volgens punt 3.5 minus het gewicht onder punt 3.1.

 • 3.7 Aanvullende opmerkingen:

  • -

   De zeef dient schoon en droog te zijn aan het begin van elke bepaling. De zeef moet worden gewogen aan het begin van elke bepaling.

  • -

   Bij grote verpakkingseenheden (inhoud meer dan 1 kg) wordt het uitlekgewicht van de inhoud van een verpakkingseenheid in gedeelten bepaald, door per keer maximaal 1 kg inhoud op een zeef te brengen.

   Het uitlekgewicht is dan de som van afzonderlijk gevonden uitlekgewichten per zeef.

Terug naar begin van de pagina