Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KLPD 2000

[Regeling vervallen per 01-09-2004.]
Geldend van 27-05-2000 t/m 31-08-2004

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KLPD 2000

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Economische Zaken, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, de Minister van Financiën, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede van de Wet op de economische delicten, artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, zevende lid, van de Politiewet en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar:

 • a. een medewerker van de Divisie Recherche (i.o.) van het KLPD;

 • b. een medewerker die de functie vervult van speurhondengeleider of luchtwaarnemer bij de Dienst Levende Have, respectievelijk de Politie Luchtvaartdienst van de Divisie Ondersteuning van het KLPD;

 • c. een medewerker werkzaam in de aangifteopname bij de Divisie Spoorwegpolitie van het KLPD;

 • d. een medewerker van de volgende onderafdelingen van de divisie Mobiliteit, afdeling Bijzondere Taken van het KLPD:

  • 1. Gericht Verkeerstoezicht,

  • 2. Transport- en Milieucontrole,

  • 3. Centrale Proces-verbaalverwerking,

 • e. een medewerker van de afdeling Informatie Coördinatie Politie (ICP) van het KLPD.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar, met uitzondering van de buitengewoon opsporingsambtenaar genoemd in artikel 1, onderdeel d, ten eerste, is bevoegd tot het opsporen van alle strafbare feiten voorzover dit op grond van de aard van de opgedragen werkzaamheden noodzakelijk is.

 • 3 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2004]

Op grond van dit besluit kan het na te noemen aantal personen bij de daarbij benoemde onderdelen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd:

 • 1. bij de Divisie Recherche (i.o.) van het KLPD: maximaal 450 personen;

 • 2. bij de Divisie Ondersteuning van het KLPD: maximaal 16 personen;

 • 3. bij de Divisie Spoorwegpolitie van het KLPD: maximaal 30 personen;

 • 4. bij de afdeling Bijzondere Taken van de Divisie Mobiliteit van het KLPD: maximaal 110 personen, waarvan:

  • a. bij Gericht Verkeerstoezicht: maximaal 30 personen;

  • b. bij Transport- en Milieucontrole: maximaal 30 personen;

  • c. bij Centrale Proces-verbaalverwerking: maximaal 50 personen.

 • 5. bij de afdeling Informatie Coördinatie Informatie Politie (ICIP) van de Divisie Mobiliteit van het KLPD: maximaal 40 personen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Utrecht.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar genoemd in artikel 1, onderdeel d, ten tweede, kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar toegerust zijn met:

  • a. een korte wapenstok van een door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type;

  • b. een semi-automatisch pistool van het merk Walther, type P5, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter, en

  • c. handboeien van een door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2004]

De korpschef van het KLPD brengt jaarlijks vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het KLPD;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2004]

De buitengewoon opsporingsambtenaar die de opsporingsbevoegdheid nodig heeft voor het opmaken van technische processen-verbaal, waarbij hij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeft op te nemen, kan ontheffing worden verleend van de bekwaamheidseis, vastgesteld krachtens artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2004]

De akten van beëdiging die op basis van het in artikel 8 genoemde besluit zijn afgegeven, worden thans geacht op onderhavig besluit te berusten met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KLPD 2000.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 mei 2000

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

hoofd bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina