Vaststelling subsidieplafonds tweede tender E.E.T.-projecten 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 04-05-2000 t/m 31-12-2003

Vaststelling subsidieplafonds tweede tender E.E.T.-projecten 2000

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 6 en 7, vierde lid, van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode waarin verzoeken om preadvies over voorstellen inzake niet-kiemprojecten moeten worden ingediend, wordt vastgesteld de periode van 15 mei 2000 tot en met 17 juli 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie die in die periode zijn ontvangen worden behandeld, wordt vastgesteld de periode van 29 augustus 2000 tot en met 4 december 2000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2000 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie voor aanvragen, ontvangen in de in artikel 2 genoemde periode, bedraagt voor E.E.T.-kiemprojecten f 2.500.000,00 en voor andere E.E.T.-projecten dan E.E.T.-kiemprojecten f 57.500.000,00.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 28 april 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina