Besluit databank media- en opinieonderzoek

Geldend van 07-08-2008 t/m heden

Besluit databank media- en opinieonderzoek

De Minister van Algemene Zaken,

Gelet op de aan overheidsvoorlichting te stellen eisen, tot uitdrukking komende in artikel 8, tweede lid, Wet openbaarheid van bestuur,

Overwegende dat kennis van en inzicht in de opinies die leven in de samenleving van belang zijn voor een goede en democratische bestuursvoering;

Besluit:

Artikel 1. (Databank media- en opinieonderzoek)

Bij de Rijksvoorlichtingsdienst/Directie Toepassing Communicatietechniek wordt een databank ten behoeve van media- en opinieonderzoek ingericht.

Artikel 2. (Reglement)

Doel, verantwoordelijkheid, bevoegdheden en de wijze van gebruik met betrekking tot de databank worden vastgelegd in een reglement.

Artikel 3. (Auteurs- en databankrechtelijk voorbehoud)

Artikel 4. (Inwerkingtreding)

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin wordt geplaatst.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Staatscourant en de directeuren voorlichting van de ministeries.

’s-Gravenhage, 21 maart 2000

De

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze,
De

hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst

,

E. Brouwers

Terug naar begin van de pagina