Regeling nadere voorschriften inzake de invoer van producten van dierlijke oorsprong uit derde landen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 28-04-2001 t/m 31-12-2005

Regeling nadere voorschriften inzake de invoer van producten van dierlijke oorsprong uit derde landen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 4, derde lid, 11, 12, tweede lid, 13, onderdeel l, onder 1°, m, w en x, en 16, tweede lid, van het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het besluit:

het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen;

b. richtlijn nr. 96/22/EG:

richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1996, betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van â-agonisten en tot intrekking van de Richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/229/EEG (PbEG L 125);

c. beschikking nr. 97/218/EG:

beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 februari 1997 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften, de gezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vlees van vrij wild (met uitzondering van vlees van wilde varkens) uit derde landen (PbEG L 88);

d. beschikking nr. 97/220/EG:

beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 februari 1997 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften, de gezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vlees van wilde varkens uit derde landen (PbEG L 88);

e. beschikking nr. 79/542/EEG:

beschikking van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1976 tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van runderen, varkens, paardachtigen, schapen en geiten, vers vlees en vleesproducten toestaan (PbEG 1979, L 146);

f. richtlijn nr. 77/99/EEG:

richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1976 betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van vleesproducten en bepaalde andere producten van dierlijke oorsprong (PbEG 1977, L 26);

g. beschikking nr. 94/86/EG:

beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 16 februari 1994 tot vaststelling van de voorlopige lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van vlees van vrij wild toestaan PbEG L 44);

h. beschikking nr. 94/278/EG:

beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 maart 1994 tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van bepaalde producten als bedoeld bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad toestaan (PbEG L 120);

i. beschikking nr. 97/217/EG:

beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 februari 1997 tot vaststelling van groepen van derde landen die kunnen voldoen aan de eisen inzake veterinaire certificering voor de invoer van vlees van vrij wild, vlees van gekweekt wild en konijnenvlees uit derde landen (PbEG L 88);

j. beschikking nr. 97/219/EG:

beschikking van de Commissie van Europese Gemeenschappen van 28 februari 1997 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften, de gezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vlees van gekweekt wild en konijnenvlees uit derde landen (PbEG L 88);

k. besluit nr. 97/131/EG:

besluit van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1996 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke produkten (PbEG 1997, L 57);

l. besluit nr. 99/201/EG:

besluit van de Raad van de Europese Unie van 14 december 1998 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europes Gemeenschap en de regering van Canada inzake sanitaire maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid bij de handel in levende dieren en dierlijke producten (PbEG 1999, L 71),

m. beschikking nr. 20/571/EG:

beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 september 2000 tot vaststelling van de methoden voor de veterinaire controles van producten uit derde landen die bestemd zijn voor een vrije zone, een vrij entrepot, een douane-entrepot of een handelaar die levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen (PbEG L 240);

n. beschikking nr. 20/585/EG:

beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 september 2000 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften, de gezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vlees van vrij wild, vlees van gekweekt wild en konijnenvlees uit derde landen en tot intrekking van de Beschikkingen 97/217/EG, 97/218/EG, 97/219/EG en 97/220/EG (PbEG L 251);

o.

o. beschikking nr. 2000/418/EG van de Europese Commissie van 29 juni 2000 houdende vaststelling van voorschriften inzake het gebruik van materiaal dat risico's inhoudt ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën en tot wijziging van Beschikking 94/474/EG (PbEG L 158).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Op Nederlands grondgebied worden alleen producten van dierlijke oorsprong gebracht afkomstig uit landen die voorkomen op de lijst:

  • a. voor vlees en vleesproducten, in deel 1 van de bijlage bij beschikking nr. 79/542/EEG, met inbegrip van de bijzondere opmerkingen en de aanvullende opmerkingen ten aanzien van de diverse soorten vlees en vleesproducten,

  • b. voor vleesproducten of vleesbereidingen bereid uit of met vlees van vrij wild, in de bijlage bij beschikking nr. 94/86/EG, met inbegrip van de bijzondere opmerkingen en de aanvullende opmerkingen ten aanzien van de diverse soorten vleesproducten en vleesbereidingen,

  • c. voor vleesproducten of vleesbereidingen bereid uit of met vlees van gehouden wild, in de bijlage, deel VI, onder B, bij beschikking nr. 94/278/EG, met inbegrip van de bijzondere opmerkingen en de aanvullende opmerkingen ten aanzien van de diverse soorten vleesproducten en vleesbereidingen,

  • d. voor andere producten van dierlijke oorsprong, opgesteld en bijgewerkt door het Permanent Veterinair Comité, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a, van richtlijn nr. 92/118/EEG, dan wel afkomstig zijn uit landen als genoemd in bijlage I of II van richtlijn nr. 92/118/EEG.

 • 2 De door de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgestelde lijst van bedrijven, bedoeld in artikel 5, onder b, van het besluit ligt ter inzage bij de Rijksdienst van de keuring van vee en vlees.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De in artikel 6 van het besluit gestelde eisen vinden toepassing:

  • a. indien het betreft onderdeel a, onder 2 en 4 tot en met 7, onderdeel b, onder 1 tot en met 4, onderdeel d, onder 2 en onderdeel e, onder 2 en 3, met inachtneming van bijlage I en IV van richtlijn nr. 64/433/EEG, alsmede van hoofdstuk III en V van richtlijn nr. 72/462/EEG, van bijlage I tot en met IV van richtlijn nr. 91/495/EEG, van bijlage I, hoofdstuk 11, van richtlijn nr. 92/118/EEG en van artikel 2 van beschikking nr. 20/585/EG en van artikel 6 van beschikking nr. 2000/418/EG,

  • b. indien het betreft onderdeel f, onder 5 tot en met 8 en 10 tot en met 12, met inachtneming van de artikelen 13 tot en met 16 en bijlage I en II van richtlijn nr. 94/65/EG en van artikel 6 van beschikking nr. 2000/418/EG.

 • 2 De in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, c, e, g en h, van het besluit gestelde eisen vinden toepassing met inachtneming van bijlage I en II van richtlijn nr. 92/45/EEG, alsmede van artikel 2 van beschikking nr. 20/585/EG en van artikel 6 van beschikking nr. 2000/418/EG.

 • 3 De in artikel 7, tweede lid, onderdeel b, van het besluit gestelde eisen vinden toepassing met inachtneming van artikel 2 van beschikking nr. 20/585/EG en van artikel 6 van beschikking nr. 2000/418/EG.

 • 4 De in artikel 8, onderdeel c tot en met k, van het besluit gestelde eisen vinden toepassing met inachtneming van hoofdstuk IV en V van richtlijn nr. 72/462/EEG, alsmede van artikel 3, onderdeel A, onder 2, en bijlage B van richtlijn nr. 77/99/EEG en van bijlage II, hoofdstuk I, van richtlijn nr. 92/118/EEG en van artikel 6 van beschikking nr. 2000/418/EG.

 • 5 De in artikel 9, onderdeel d, e, f, h, j, en k, van het besluit gestelde eisen vinden toepassing met inachtneming van de artikelen 13 tot en met 16 en bijlage I en IV van richtlijn nr. 94/65/EG en van artikel 6 van beschikking nr. 2000/418/EG.

 • 6 De in artikel 10, onderdeel b en c, van het besluit gestelde eisen vinden toepassing met inachtneming van artikel 6 van richtlijn nr. 77/99/EEG en hoofdstuk III, en bijlage I, hoofdstuk 2, 6, en 9, en bijlage II, van richtlijn 92/118/EEG en, indien het betreft verwerkte dierlijke eiwitten, tevens van artikel 6 van beschikking nr. 2000/418/EG.

 • 7 In afwijking van het eerste tot en met het zesde lid, vinden de in artikel 6, onderdeel a, onder 5, onderdeel d, onder 2, onderdeel e, onder 3, onderdeel f, onder 12, artikel 7, eerste lid, onderdeel h, tweede lid, onderdeel b, artikel 8, onderdeel i, artikel 9, onderdeel k en artikel 10, onderdeel c, van het besluit gestelde eisen toepassing indien:

  • a. het betreft producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit Nieuw-Zeeland, met inachtneming van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, bedoeld in artikel 1 van besluit nr. 97/131/EG;

  • b. het betreft producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit Canada, met inachtneming van de overeenkomst, bedoeld in artikel 1 van besluit nr. 99/201/EG.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 4, eerste lid, van het besluit met betrekking tot de materiële controle, kunnen producten van dierlijke oorsprong op Nederlands grondgebied worden gebracht, indien:

 • a. het producten van dierlijke oorsprong betreft afkomstig uit Nieuw-Zeeland en voldaan is aan het bepaalde omtrent de materiële controle in de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, bedoeld in artikel 1 van besluit nr. 97/131/EG;

 • b. het producten van dierlijke oorsprong betreft afkomstig uit Canada en voldaan is aan het bepaalde omtrent de materiële controle in de overeenkomst, bedoeld in artikel 1 van besluit nr. 99/201/EG.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Producten die, indien zij aan dieren zijn toegediend, bij consumptie van het vlees van deze dieren gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid van de mens kunnen zijn als bedoeld in artikel 13, onderdeel I, onder 1°, van het besluit zijn producten of stoffen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, en 3, onderdeel a, van richtlijn nr. 96/22/EG, tenzij is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 11, van die richtlijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aangewezen stoffen, bedoeld in artikel 13, onderdeel m, van het besluit, zijn stoffen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, en 3, onderdeel a, van richtlijn nr. 96/22/EG tenzij is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 11, van die richtlijn.

 • 2 De maximale tolerantie, bedoeld in artikel 13, onderdeel m, van het besluit, bedraagt die hoeveelheid die door de communautaire regelgeving voor deze producten en stoffen is vastgesteld.

 • 3 De maximale tolerantie voor residuen van Caesium 134 en 137 tezamen, bedraagt 600 becquerel per kg.

 • 4 De voorgeschreven kleurstoffen, bedoeld in artikel 13, onderdeel v, van het besluit, zijn:

  • a. methylviolet,

  • b. E 155 bruin HT,

  • c. E 133 briljantblauw,

  • d. E 129 allurarood AC, of

  • e. een geschikt mengsel van E 133 briljantblauw en E 129 allurarood AC.

 • 5 De methode van koudebehandeling, bedoeld in artikel 13, onderdeel x, van het besluit, is de in artikel 6, tweede lid, van het Keuringsregulatief 1994 bepaalde methode.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Bijstand bij de uitoefening van veterinaire controles van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen, kan in de navolgende gevallen worden verleend door de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane:

 • a. bij het signaleren van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen, bij het op Nederlands grondgebied brengen en bij inslag in een entrepot,

 • b. bij het in ontvangst nemen en behandelen van de verplichte vooraanmelding voor het op Nederlands grondgebied brengen van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen,

 • c. bij het uitvoeren van controles op gezondheidscertificaten en andere veterinaire documenten welke zijn voorgeschreven voor producten van dierlijke oorsprong verzonden uit derde landen,

 • d. bij het uitvoeren van controles op het vervoer over Nederlands grondgebied onder douanetoezicht, van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen,

 • e. bij het geven van uitvoering aan maatregelen waartoe de officiële dierenarts in het kader van de uitoefening van veterinaire controles heeft besloten, en

 • f. bij het toezicht in het kader van de toegestane veterinaire behandelingen tijdens de opslag in entrepots, van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien producten van dierlijke oorsprong worden aangeboden bij een inspectiepost aan de grens met het doel om later te worden overgeladen en te worden bestemd voor een andere inspectiepost aan de grens als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van richtlijn nr. 97/78/EG stelt de belanghebbende bij deze lading de officiële dierenarts van de inspectiepost aan de grens bij aankomst in kennis van het vermoedelijke tijdstip waarop deze producten van dierlijke oorsprong worden uitgeladen, zo nodig van de precieze plaats waar deze lading zich bevindt en van de naam van de inspectiepost aan de grens van de eerstvolgende bestemming.

 • 2 De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, geschiedt overeenkomstig een door de bevoegde autoriteit vastgestelde wijze.

 • 3 Producten van dierlijke oorsprong als bedoeld in het eerste lid, die worden uitgeladen op een andere wijze dan bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van richtlijn nr. 97/78/EG worden voor een bepaalde tijd opgeslagen onder controle van de bevoegde autoriteit in het douanegebied van de haven of luchthaven als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder i, van richtlijn nr. 97/78/EG om later over zee of door de lucht naar een andere inspectiepost aan de grens te worden gezonden.

 • 4 De periode van opslag, bedoeld in het derde lid, bedraagt voor een haven ten minste 7 dagen en maximaal 20 dagen en voor een luchthaven ten minste 12 uur en maximaal 48 uur.

 • 5 Indien een van de in het vierde lid genoemde maximale periode van opslag is verstreken zonder dat de producten van dierlijke oorsprong zijn verzonden naar een andere inspectiepost aan de grens, worden deze producten onderworpen aan de in artikel 4 van richtlijn nr. 97/78/EG voorgeschreven controles in de inspectiepost aan de grens van binnenkomst op Nederlands grondgebied.

Artikel 8a

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het vervoer en de opslag van producten van dierlijke oorsprong die niet voldoen aan de gezondheidsvoorschriften, bedoeld in de artikelen 5 tot en met 11 en 13 van het besluit, en die bestemd zijn voor een vrij entrepot, een douane entrepot of een handelaar die levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen, geschiedt overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van beschikking nr. 20/571/EG.

 • 2 Een vrij entrepot en een douane entrepot waar producten als bedoeld in het eerste lid worden opgeslagen, voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 3 van beschikking nr. 20/571/EG.

 • 3 De opslagruimte bij een handelaar die levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen waar producten als bedoeld in het eerste lid worden opgeslagen, voldoet aan de eisen, bedoeld in de artikelen 3 en 5 van beschikking nr. 20/571/EG.

 • 4 Het vervoer van producten, bedoeld in het eerste lid, vanuit een opslagruimte bij een handelaar die levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen, geschiedt overeenkomstig artikel 5 van beschikking nr. 20/571/EG.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling nadere voorwaarden voor vlees uit derde landen en de Regeling nadere voorwaarden voor vleesproducten, vleesbereidingen en bepaalde andere producten van dierlijke oorsprong uit derde landen worden ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere voorschriften inzake de invoer van producten van dierlijke oorsprong uit derde landen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina