Wijzigingswet regulerende energiebelasting ivm beëindigen nihiltarief voor verbruik aardgas en minerale oliën door glastuinbouw

Geldend van 17-05-2000 t/m heden

Wet van 25 april 2000 tot wijziging van de regulerende energiebelasting in verband met het beëindigen van het nihiltarief voor verbruik van aardgas en minerale oliën door de glastuinbouw

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het vanuit Europeesrechtelijke overwegingen noodzakelijk is het nihiltarief in de regulerende energiebelasting voor verbruik van aardgas en minerale oliën door de glastuinbouw te beëindigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat ARTIKEL I terugwerkt tot en met 1 januari 2000 en ARTIKEL II tot en met 1 mei 2000.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 25 april 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de zestiende mei 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina