Besluit vaste beloning V.W.S.-commissie bezwaarschriften Awb

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 12 april 2000, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de (plaatsvervangend) voorzitter en de niet-ambtelijke leden van de commissie, bedoeld in artikel 2 van het Besluit V.W.S.-commissie bezwaarschriften Awb (Besluit vaste beloning V.W.S.-commissie bezwaarschriften Awb)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 april 2000, kenmerk DWJZ-U-2052757;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter en de commissie voor de bezwaarschriften, bedoeld in artikel 3, eerste lid , onderdeel a en b van het Besluit V.W.S.-commissie bezwaarschriften Awb wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 658 per zitting toegekend.

Artikel 2

Aan de leden van de commissie voor de bezwaarschriften, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit V.W.S.-commissie bezwaarschriften Awb, wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning van € 545 per zitting toegekend.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2000.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning V.W.S-commissie bezwaarschiften Awb.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 april 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de vijfentwintigste mei 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina