Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO, enz. (verkleining groepsgrootte voor 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen)

Geldend van 01-06-2000 t/m heden

Besluit van 12 april 2000, houdende wijziging van het Formatiebesluit WPO en enkele andere besluiten in verband met onder meer de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K. Y. I. J. Adelmund, van 4 januari 2000, nr. WJZ/1999/54735 (2546), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 33, tweede lid, 69, tweede en derde lid, 120, eerste, derde en vierde lid, 122, eerste, tweede en vijfde lid, 123, tweede lid, 132, derde lid, en 185 van de Wet op het primair onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 17 februari 2000, nr. W05.00.0006/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K. Y. I. J. Adelmund, van 11 april 2000, nr. WJZ/2000/14380 (2546), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL V

  • 1 De in artikel I van dit besluit opgenomen wijzigingen van het Formatiebesluit WPO zijn voor wat betreft de vaststelling van de formatie voor de eerste maal van toepassing op het schooljaar 2000–2001.

  • 2 De in artikel II van dit besluit opgenomen wijzigingen van het Bekostigingsbesluit WPO zijn voor wat betreft de vaststelling van de vergoedingen voor de materiële instandhouding voor de eerste maal van toepassing op het kalenderjaar 2001, met uitzondering van het nieuwe artikel 35, dat van toepassing is op de periode van 1 augustus 2000 tot en met 31 december 2000.

ARTIKEL VI

De artikelen 19a tot en met 19c van het Formatiebesluit WPO zoals die luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing voor de berekening van of geschillen betreffende de formatie voor de schooljaren waarop die artikelen betrekking hadden.

ARTIKEL VII

In artikel 19b, vierde lid, van het Formatiebesluit WPO, zoals opgenomen in artikel I, en in artikel 35, eerste lid, onderdelen a en b, van het Bekostigingsbesluit WPO, zoals opgenomen in artikel II, worden voor de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad ingevoegd de datum waarop dit besluit is vastgesteld en het nummer van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

ARTIKEL IX

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen II en III.

  • 2 De artikelen II en III van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens de Tweede Kamer de wens te kennen wordt gegeven dat het in de artikelen II en III van dit besluit geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 april 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

Uitgegeven de negende mei 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina