Besluit vervangingskatalysatoren motorvoertuigen luchtverontreiniging

[Regeling vervallen per 20-03-2014.]
Geldend van 01-05-2009 t/m 19-03-2014

Besluit van 12 april 2000, houdende uitvoering van richtlijn 98/77 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 oktober 1998 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PbEG L 286) (Besluit vervangingskatalysatoren motorvoertuigen luchtverontreiniging)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 november 1999, nr. MJZ1999238320, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op richtlijn 98/77 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 oktober 1998 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PbEG L 286) en op artikel 13 van de Wet inzake de luchtverontreiniging;

De Raad van State gehoord (advies van 30 december 1999, nr. W08.99.0582/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 april 2000, nr. MJZ 2000042053, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 20-03-2014]

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. richtlijn 70/220: richtlijn nr. 70/220/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PbEG L 76);

  • b. richtlijn 2007/46/EG: richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (Pb EU L 263);

  • c. voertuig: voertuig, behorend tot categorie M1 of N1 als bedoeld in bijlage II, deel A, bij richtlijn 2007/46/EG en behorend tot een type dat is goedgekeurd in het kader van richtlijn 70/220 of richtlijn 2007/46/EG;

  • d. vervangingskatalysator: vervangingskatalysator als bedoeld in bijlage I, punt 2.18, bij richtlijn 70/220.

Artikel 2

[Vervallen per 20-03-2014]

  • 1 Het is verboden nieuwe vervangingskatalysatoren die bestemd zijn om te worden gemonteerd in voertuigen en die niet behoren tot een type dat is goedgekeurd in het kader van richtlijn 70/220 te installeren, ten verkoop in voorraad te hebben, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of af te leveren.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op vervangingskatalysatoren die bestemd zijn om te worden gemonteerd in voertuigen die zijn voorzien van een boorddiagnosesysteem als bedoeld in bijlage I, punt 2.13, bij richtlijn 70/220, tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald.

  • 3 Het eerste lid is voorts niet van toepassing op vervangingskatalysatoren, bestemd voor voertuigen die reeds in het verkeer zijn gebracht, waarvoor voor 31 oktober 2002 een typekeuring als technische eenheid is verleend.

Artikel 2a

[Vervallen per 20-03-2014]

De fabrikant van vervangingskatalysatoren die voor 31 oktober 2002 voor het eerst te koop zijn aangeboden, verstrekt uiterlijk op 30 juni 2004 op het verkooppunt of bij de distributeur van die katalysatoren aanvullende informatie die voldoet aan bijlage XIII, punt 7, bij richtlijn 70/220, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 2002/80 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 oktober 2002 (PbEG L 291).

Artikel 3

[Vervallen per 20-03-2014]

  • 1 Een wijziging van richtlijn 2007/46/EG gaat voor de toepassing van artikel 1, onderdeel c, gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

  • 2 Een wijziging van richtlijn 70/220 gaat voor de toepassing van de artikelen 1, onderdelen c en d, en 2 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 20-03-2014]

Artikel 2 is niet van toepassing ten aanzien van vervangingskatalysatoren die dienen als monster ten behoeve van een in het kader van richtlijn 70/220 te verrichten typekeuring.

Artikel 5

[Vervallen per 20-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 20-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vervangingskatalysatoren motorvoertuigen luchtverontreiniging.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 april 2000

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de twintigste april 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina