Regeling verkeersregelaars

[Regeling vervallen per 01-03-2009.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-10-2006 t/m 28-02-2009

Paragraaf 1. Bevoegdheden verkeersregelaars

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

 • 1 Verkeersregelaars zijn bevoegd om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling.

 • 2 Aan verkeersregelaars kan een beperking in de uitoefening van de bevoegdheid worden opgelegd.

Paragraaf 2. Opleiding

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

 • 1 De opleiding tot verkeersregelaar die landelijk werkzaam is, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten.

 • 2 De opleiding tot verkeersregelaar die niet landelijk werkzaam is, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de betrokken korpschef van het regionale politiekorps.

 • 3 Tot verkeersregelaar worden uitsluitend opgeleid:

  • a. personen die in het kader van de uitoefening van hun beroep verkeersregelende taken verrichten, indien naar het oordeel van de voor de opleiding van verkeersregelaars verantwoordelijke korpschef het verrichten van die taken als een onderdeel van hun hoofdwerkzaamheden moet worden beschouwd of moet worden geacht nauw verband te houden met de uitoefening van hun hoofdwerkzaamheden;

  • b. personen die bij evenementen eenvoudige verkeersregelende taken verrichten ter ontlasting van de politie;

  • c. personeelsleden van Rijkswaterstaat die mede de toepassing van incident management als bedoeld in de Beleidsregels incident management Rijkswaterstaat tot taak hebben.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor verkeersregelaars die per evenement worden aangesteld, kan worden volstaan met een instructie.

Paragraaf 3. Aanstelling

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

De aanstelling vindt plaats nadat het theoretische gedeelte van de opleiding, dan wel de instructie, is voltooid. Totdat het praktische gedeelte van de opleiding is voltooid, treedt de verkeersregelaar slechts op onder direct toezicht van de politie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

 • 1 De aanstelling wordt vastgelegd in een aanstellingsbesluit.

 • 2 Verkeersregelaars ontvangen, voorzover zij niet per evenement worden aangesteld, een aanstellingscertificaat. In dit certificaat wordt ten minste aangegeven de geldigheidsduur van de aanstelling en de eventuele beperking in de uitoefening van de bevoegdheid.

 • 3 Verkeersregelaars dienen het aanstellingscertificaat bij de uitvoering van hun werkzaamheden bij zich te dragen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

 • 1 Voor aanstelling tot verkeersregelaar komen slechts in aanmerking personen die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt.

 • 2 Voor aanstelling tot verkeersregelaar met een beperking in de uitoefening van de bevoegdheid komen tevens in aanmerking personen die de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt, voorzover zij slechts bij evenementen worden ingezet.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

 • 1 Het in artikel 56 van het BABW bedoelde gezag verklaart de aanstelling vervallen:

  • a. indien de betrokken verkeersregelaar het praktische gedeelte van de opleiding niet met succes heeft afgerond;

  • b. indien dat gezag, na advisering door de betrokken korpschef, van oordeel is dat de betrokken verkeersregelaar niet meer geschikt is om de taak van verkeersregelaar uit te oefenen;

  • c. indien het niet langer noodzakelijk is, dat de betrokken verkeersregelaar als zodanig werkzaam is, of

  • d. indien de verkeersregelaar daartoe een verzoek indient.

 • 2 De vervallenverklaring van de aanstelling geschiedt schriftelijk.

Paragraaf 4. Plaats van optreden en direct toezicht politie

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Verkeersregelaars die jonger zijn dan achttien jaren, mogen voor de uitoefening van hun taak slechts worden ingezet:

 • a. op wegen waar in het algemeen niet sneller wordt gereden dan 50 kilometer per uur en

 • b. indien ter plaatse bij duisternis of slecht zicht voldoende openbare straatverlichting aanwezig is.

Artikel 9a

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Landelijk werkzame verkeersregelaars mogen voor de uitoefening van hun taak slechts worden ingezet voor:

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Verkeersregelaars die beperkt zijn in de uitoefening van hun bevoegdheid, oefenen hun taak uit onder direct toezicht van de politie.

Paragraaf 5. Uitrusting

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Bij de uitoefening van hun taak dienen verkeersregelaars ten minste te zijn uitgerust met een oranje fluorescerende jas of hes waarop het woord ‘verkeersregelaar’ aan beide zijden duidelijk leesbaar in witte retroreflecterende letters is aangebracht.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2000.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-03-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verkeersregelaars.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven