Regeling aanvraag vergunning voor IMT-2000

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 14-03-2013

Regeling aanvraag vergunning voor IMT-2000

Artikel 1

[Vervallen per 15-03-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. besluit:

Frequentiebesluit;

c. IMT-2000:

International Mobile Telecommunications-2000, de familie van mobiele telecommunicatie-systemen voor de derde generatie, met de daarbij behorende radio-interfaces, zoals door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) is vastgesteld op basis van resolutie 212 van de ITU;

d. UMTS:

een systeem van de IMT-2000 familie, zoals omschreven in artikel 2 van Beschikking nr. 128/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 december 1998 betreffende de gecoördineerde invoering van de derde generatie van mobiele draadloze communicatiesystemen (UMTS) in de Gemeenschap (PbEG L 17);

e. aanvraag:

aanvraag om een vergunning voor IMT-2000;

f. aanvrager:

degene die een aanvraag doet;

g. aanvraagdocument:

document, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het besluit, ten behoeve van IMT-2000;

h. bedrag ter zekerstelling:

bedrag, bedoeld in artikel 10.

Artikel 2

[Vervallen per 15-03-2013]

Voor IMT-2000 zijn de volgende vijf vergunningen beschikbaar:

 • a. een vergunning volgens het UMTS systeem, met frequentiebereik 1920,3 - 1934,9 MHz, gecombineerd met 2110,3 - 2124,9 MHz gepaard spectrum en 1914,9 - 1920,3 MHz ongepaard spectrum;

 • b. een vergunning volgens een van de IMT-2000 systemen, met frequentiebereik 1934,9 - 1949,7 MHz, gecombineerd met 2124,9 - 2139,7 MHz gepaard spectrum en 1909,9 - 1914,9 MHz ongepaard spectrum;

 • c. een vergunning volgens een van de IMT-2000 systemen, met frequentiebereik 1949,7 - 1959,7 MHz, gecombineerd met 2139,7 - 2149,7 MHz gepaard spectrum en 1904,9 - 1909,9 MHz ongepaard spectrum;

 • d. een vergunning volgens een van de IMT-2000 systemen, met frequentiebereik 1959,7 - 1969,7 MHz, gecombineerd met 2149,7 - 2159,7 MHz gepaard spectrum en 1899,9 - 1904,9 MHz ongepaard spectrum; en

 • e. een vergunning volgens een van de IMT-2000 systemen, met frequentiebereik 1969,7 - 1979,7 MHz, gecombineerd met 2159,7 - 2169,7 MHz gepaard spectrum en 2019,7 - 2024,7 MHz ongepaard spectrum.

Artikel 3

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De vergunningen voor IMT-2000 worden verleend door middel van de procedure van veiling.

Artikel 4

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Degene die in aanmerking wenst te komen voor een vergunning voor IMT-2000, verzoekt de minister per brief om toezending van een aanvraagdocument.

 • 2 Het verzoek wordt als volgt geadresseerd:

  • De Minister van Verkeer en Waterstaat

  • p/a mevr. Mr. W.H.G. Kroon-Welp, notaris

  • Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  • Postbus 11756

  • 2502 AT Den Haag

  • Nederland

  • e-mail: IMT-2000@PRDF.nl.

 • 3 Een aanvraagdocument wordt toegezonden na ontvangst van een bedrag van zevenhonderdvijftig gulden dat onder vermelding van ‘aanvraagdocument vergunning voor IMT-2000’ op het in artikel 9 genoemde bankrekeningnummer wordt overgemaakt.

Artikel 5

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Eenieder aan wie een aanvraagdocument is toegezonden, kan vragen met betrekking tot dat document per brief of per elektronische post en per brief aan de minister stellen.

 • 2 De vragensteller vergezelt iedere vraag van een niet tot zijn identiteit herleidbare versie.

 • 3 De vragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden uiterlijk 10 mei 2000, om 14.00 uur per brief door de minister ontvangen.

 • 5 De minister beantwoordt de vragen die tijdig zijn gesteld uiterlijk op 17 mei 2000 schriftelijk en stuurt de gestelde vragen met de daarop gegeven antwoorden gelijktijdig in afschrift aan eenieder aan wie een aanvraagdocument is toegezonden.

 • 6 De identiteit van de vragensteller wordt niet bekendgemaakt.

Artikel 6

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De aanvraag omvat de gegevens en bescheiden, bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage 1, volgens de specificaties in deze bijlage.

 • 2 De aanvraag wordt ingedeeld overeenkomstig de in het eerste lid bedoelde bijlage.

 • 4 De aanvrager zorgt er voor dat de in het derde lid bedoelde personen tijdens de veiling niet tevens namens een andere aanvrager handelingen verrichten.

 • 5 Bij de aanvraag worden voor iedere in de aanvraag vermelde natuurlijke persoon, bedoeld in het derde lid, de volgende documenten ingediend:

  • a. een kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, waaruit de identiteit van de houder en de geldigheid van het document blijkt;

  • b. twee identieke recente pasfoto’s;

  • c. de in het derde lid bedoelde, in de Nederlandse taal gestelde volmacht.

 • 6 De door de aanvrager in te dienen aanvraag is in de Nederlandse taal gesteld en aangeduid als het origineel exemplaar. Dit exemplaar wordt ondertekend door de aanvrager.

 • 7 De aanvraag omvat zeven afschriften van het origineel exemplaar, bedoeld in het zesde lid en vijf exemplaren in de Engelse taal.

 • 8 Indien er verschillen bestaan tussen het origineel exemplaar, bedoeld in het zesde lid, en de afschriften of de Engelstalige exemplaren, is het origineel exemplaar van de aanvraag bindend.

 • 9 Onverminderd artikel 11 informeert de aanvrager de minister onmiddellijk over wijzigingen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde gegevens en bescheiden.

Artikel 8

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De aanvraag wordt uiterlijk op 5 juni 2000, om 14.00 uur ontvangen.

 • 2 Indiening van de aanvraag geschiedt uitsluitend door aflevering op het volgende adres:

  • De Minister van Verkeer en Waterstaat

  • p/a mevr. Mr. W.H.G. Kroon-Welp, notaris

  • Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  • Koningin julianaplein 30

  • Gebouw Babylon

  • Kantoren A, 5e verdieping

  • Den Haag

  • Nederland.

 • 3 De minister bevestigt schriftelijk de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 9

[Vervallen per 15-03-2013]

Als bijdrage in de kosten voor de bemoeiingen met betrekking tot de aanvraagprocedure wordt, onder vermelding van ‘aanvraagprocedure IMT-2000’ uiterlijk op het tijdstip, bedoeld in artikel 8, eerste lid, een bedrag van twintigduizend gulden van de aanvrager ontvangen op onderstaand bankrekeningnummer:

22.58.49.046,

F. van Lanschot Bankiers N.V., Den Haag

t.n.v.:

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn,

derdengelden notariaat,

inzake IMT-2000.

Artikel 10

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De aanvrager voldoet een bedrag ter zekerstelling dat een bod gestand wordt gedaan of kosten en schade kunnen worden verhaald.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde bedrag bedraagt honderd miljoen gulden indien een aanvraag is ingediend voor een of meer vergunningen, bedoeld in artikel 2, onder a of onder b.

 • 3 Het in het eerste lid bedoelde bedrag bedraagt negentig miljoen gulden indien een aanvraag is ingediend voor een of meer vergunningen, bedoeld in artikel 2, onder c tot en met e.

 • 5 Uiterlijk op het tijdstip, bedoeld in artikel 8, eerste lid, is het in het tweede, derde of vierde lid bedoelde bedrag, onder vermelding van ‘zekerstelling IMT-2000’ bijgeschreven op het in artikel 9 genoemde bankrekeningnummer, of is voor het bedrag ter zekerstelling een bankgarantie volgens het model dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd, overgelegd aan de notaris.

Artikel 12

[Vervallen per 15-03-2013]

Indien niet is voldaan aan de in de artikelen 4 of 8 bedoelde eisen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 13

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Indien de aanvraag niet voldoet aan de in de artikel 6, 7, 9 of 10 gestelde eisen, stelt de minister de aanvrager in de gelegenheid het verzuim binnen een week te herstellen.

 • 2 Indien het verzuim, bedoeld in het eerste lid, binnen de termijn genoemd in het eerste lid, niet is hersteld, of de aanvraag na herstel niet voldoet aan de in de artikel 6, 7, 9 of 10 gestelde eisen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 14

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De minister deelt de aanvrager binnen twee weken na de datum, genoemd in artikel 8, eerste lid, schriftelijk mee of zijn aanvraag in behandeling wordt genomen.

 • 2 Indien is voldaan aan de in de artikelen 4, 6, 7, 8, 9 en 10 gestelde eisen, wordt de aanvrager getoetst aan de eisen, bedoeld in artikel 15.

Artikel 15

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 2 Aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, wordt voldaan, indien:

  • a. de aanvrager een rechtspersoon is, opgericht in overeenstemming met het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte heeft;

  • b. wat betreft de financiële positie van de aanvrager:

   • de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert, noch een verzoek tot faillietverklaring van de aanvrager is ingediend,

   • de aanvrager geen surcéance van betaling is verleend, noch ten aanzien van de aanvrager surcéance van betaling is aangevraagd,

   • geen beslag is gelegd op een of meer bedrijfsmiddelen van de aanvrager;

  • c. wat betreft de kennis en ervaring van de aanvrager:

   • de aanvrager aantoonbaar kan beschikken over ervaring met de aanleg van openbare telecommunicatie-infrastructuur,

   • de aanvrager aantoonbaar kan beschikken over ervaring met de instandhouding en exploitatie van openbare telecommunicatie-infrastructuur,

   • de activiteiten die de onder 2° bedoelde ervaring betreffen ten minste een aaneengesloten periode van een jaar beslaan en voortduren op de in artikel 8, eerste lid, genoemde datum.

Artikel 16

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 2 Indien uit de aanvraag niet blijkt dat aan de eisen, bedoeld in artikel 15, is voldaan, wijst de minister de aanvraag af.

 • 3 De minister stelt de aanvrager onverwijld schriftelijk op de hoogte van zijn besluit.

 • 4 De minister betaalt de aanvrager die niet wordt toegelaten tot de veiling, in geval ter voldoening van het bedrag ter zekerstelling, een waarborgsom is gestort, deze waarborgsom, vermeerderd met de rente van een éénmaandsdeposito van de bank, bedoeld in artikel 9 terug, of geeft in geval de aanvrager ter voldoening van het bedrag ter zekerstelling een bankgarantie heeft overgelegd, deze bankgarantie terug.

Artikel 17

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De minister stelt vast of op grond van het aantal aanvragen dat is ingediend door de aanvragers die aan de eisen, bedoeld in artikel 15, voldoen, de voor IMT-2000 beschikbare vergunningen zonder toepassing van een veiling kunnen worden verleend.

 • 2 Indien aan ieder van de aanvragers, bedoeld in het eerste lid, een vergunning kan worden verleend overeenkomstig de op grond van artikel 7, derde lid, opgegeven voorkeur, vindt veiling niet plaats en wordt aan ieder van de aanvragers overeenkomstig de opgegeven voorkeur de betreffende vergunning verleend.

 • 3 Indien aan een van de aanvragers, bedoeld in het eerste lid, niet overeenkomstig zijn op grond van artikel 7, derde lid, opgegeven voorkeur een vergunning kan worden verleend, vindt een veiling plaats van alle voor IMT-2000 beschikbare vergunningen.

 • 4 De minister maakt aan eenieder die is toegelaten tot de veiling de identiteit bekend van de overige aanvragers die op grond van het derde lid tot de veiling zijn toegelaten, alsmede welke door de Internationale Telecommunicatie Unie vastgestelde radio-interfaces de betreffende aanvrager zal gebruiken indien hij een van de vergunningen, bedoeld in artikel 2, onder b tot en met e, verwerft.

Artikel 18

[Vervallen per 15-03-2013]

De minister betaalt de aanvragers, bedoeld in artikel 17, tweede lid, in geval ter voldoening van het bedrag ter zekerstelling een waarborgsom is gestort, deze waarborgsom vermeerderd met de rente van een éénmaandsdeposito van de bank, bedoeld in artikel 9 terug, of geeft in het geval ter voldoening van het bedrag ter zekerstelling een bankgarantie is overgelegd, deze bankgarantie terug.

Artikel 20

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag vergunning voor IMT-2000.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 6 van de Regeling aanvraag vergunningen IMT-2000

[Vervallen per 15-03-2013]

Informatie over de aanvrager

[Vervallen per 15-03-2013]

A.1. Algemeen

[Vervallen per 15-03-2013]

1. Naam van de aanvrager;

2. Rechtsvorm van de aanvrager;

3. Vestigingsplaats van de aanvrager en, als deze niet dezelfde zijn, de statutaire zetel en de zetel van het hoofdbestuur;

4. Beschrijving van het doel en van de feitelijke werkzaamheden van de aanvrager en zijn aandeelhouders;

5. Statuten;

6. Een lijst van degenen die bevoegd zijn de aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen, met daarbij vermeld de beperkingen die eventueel met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid gelden;

7. De regelingen voor externe aansprakelijkheid van bij de aanvrager betrokkenen, zoals aandeelhouders en bestuurders, voor daden van de aanvrager, alsmede bijzondere afspraken tussen de aandeelhouders, voor zover deze afwijken van de wettelijke regeling.

A.2. Eigendomsverhoudingen

[Vervallen per 15-03-2013]

1. Beschrijving van de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders;

2. Beschrijving van de zeggenschapsverhoudingen en van alle overeenkomsten die deze verhoudingen beïnvloeden.

A.3. Overeenkomsten met derden

[Vervallen per 15-03-2013]

Alle bestaande en voorgenomen strategische overeenkomsten met derden worden genoemd en beschreven.

A.4. Schriftelijke verklaringen omtrent de juistheid der gegevens

[Vervallen per 15-03-2013]

1. De informatie over de aanvrager gaat vergezeld van schriftelijke verklaringen omtrent de juistheid en de volledigheid van de door de aanvrager verstrekte gegevens, bedoeld onder A. 1, A. 2 en A. 3, verstrekt door een onafhankelijke advocaat die gevestigd is in een van de lidstaten van de Europese Unie of in een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

2. Uit de bedoelde schriftelijke verklaringen onder A. 4.1. blijkt tevens dat:

 • a. de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert, noch een verzoek tot faillietverklaring van de aanvrager is ingediend,

 • b. ten aanzien van de aanvrager geen surséance van betaling is aangevraagd, noch aan de aanvrager surséance van betaling is verleend,

 • c. geen beslag is gelegd op een of meer bedrijfsmiddelen van de aanvrager.

B. Kennis en ervaring

[Vervallen per 15-03-2013]

1. Beschrijving van de kennis en ervaring op het gebied van de aanleg, instandhouding en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken, waarover de aanvrager de beschikking heeft.

2. Een zo volledig mogelijke beschrijving door wie en op welke wijze ervaring ter beschikking van de aanvrager wordt gesteld, vergezeld van de daarop betrekking hebbende overeenkomsten voor zover die niet reeds worden verstrekt.

C. Vergunningen voor IMT-2000

[Vervallen per 15-03-2013]

1. De aanvrager geeft aan voor welke vergunning of vergunningen, bedoeld in artikel 2, van de Regeling aanvraag vergunning voor IMT-2000 een aanvraag wordt ingediend.

2. De aanvrager geeft met inachtneming van artikel 7, tweede lid, van de Regeling aanvraag vergunning voor IMT-2000 aan voor welke vergunning hij de voorkeur heeft indien de voor IMT-2000 beschikbare vergunningen zonder toepassing van een veiling kunnen worden verleend.

D. Standaard

[Vervallen per 15-03-2013]

De aanvrager vermeldt welke door de Internationale Telecommunicatie Unie vastgestelde radio-interfaces hij zal gebruiken indien hij een van de vergunningen als bedoeld in artikel 2, onder b tot en met e, van de Regeling aanvraag vergunning voor IMT-2000 verwerft.

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 10, vijfde verklaringen lid, van de Regeling aanvraag vergunning voor IMT-2000

[Vervallen per 15-03-2013]

Model bankgarantie

De ondergetekende:

... (naam bank) 1, rechtspersoon naar ... recht, waaraan door de nationale toezichthouder voor banken .. (naam toezichthoudende instelling) een zogenaamde ‘European license’ is toegekend en die beschikt over een zogenaamde ‘AA3 rating’ van ‘Moody’s Investors Service’ of over een zogenaamde ‘AA- rating’ van ‘Standard & Poor’s Bank Ratings Service’, en waarvan de zetel is gevestigd te ..., mede kantoorhoudende te ..., aan de ... (postcode+ adres bank), hierna te noemen: ‘de bank’;

In aanmerking nemende:

 • A. De Staat der Nederlanden, rechtspersoon naar Nederlands recht, waarvan de zetel is gevestigd te ‘s-Gravenhage, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, hierna te noemen: ‘de staat’;

  en

 • B. ... (naam aanvrager), rechtspersoon naar ... (het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie of van een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) recht, waarvan de zetel is gevestigd te ..., kantoorhoudende te ..., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ..., hierna te noemen: ‘de aanvrager’;

  • -

   dat artikel 3.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bepaalt dat voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning is vereist van de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • -

   dat de aanvrager voornemens is een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet in te dienen;

  • -

   dat artikel 10, eerste lid, van de Regeling aanvraag vergunning voor IMT-2000 bepaalt dat de aanvrager een bedrag ter zekerstelling dat een bod gestand wordt gedaan of kosten en schade kunnen worden verhaald, moet voldoen. Dit bedrag bedraagt f 90.000.000,00 (zegge: negentig miljoen gulden) indien de aanvrager alleen in aanmerking wil komen voor een van de vergunningen, bedoeld in artikel 2, onder c tot en met e, van de Regeling aanvraag vergunning voor IMT-2000 en f 100.000.000,00 (zegge: honderd miljoen gulden) indien de aanvrager in aanmerking wil komen voor een van de vergunningen, bedoeld in artikel 2, onder a of b, of voor zowel een of meer vergunningen, bedoeld in artikel 2, onder a of b, als voor een of meer vergunningen, bedoeld in artikel 2, onder c tot en met e, van de Regeling aanvraag vergunning voor IMT-2000;

  • -

   dat de aanvrager conform artikel 10, vijfde lid, van de Regeling aanvraag vergunningen voor IMT-2000 het bedrag ter zekerstelling wenst te voldoen door overlegging van een bankgarantie overeenkomstig het model dat als bijlage 2 bij die regeling is gevoegd;

Verklaart:

1. Hierbij als eigen zelfstandige verplichting zich tot een bedrag van ... (zegge: ..), onherroepelijk en met inachtneming van het hierna bepaalde garant te stellen tegenover de staat voor de stipte nakoming door de aanvrager van de verplichtingen die op de aanvrager jegens de staat rusten in verband met verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet.

2. De bank verbindt zich op eerste schriftelijke verzoek van of namens de staat zonder overlegging van enige documenten aan de staat te voldoen het bedrag, dat de staat schriftelijk verklaart ter zake opeisbaar van de aanvrager te vorderen te hebben met dien verstande dat de bank nimmer gehouden is aan de staat meer te voldoen dan het hiervoor vermelde maximumbedrag.

3. Deelberoepen onder deze garantie zijn mogelijk. Het maximumbedrag van deze garantie wordt met een bedrag gelijk aan elk deelberoep verlaagd.

4. Deze bankgarantie eindigt achtentwintig weken nadat de procedure voor het aanvragen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet is aangevangen, tenzij op dat moment sprake is van een herveiling als bedoeld in artikel 27 van de Regeling veiling gebruiksrecht radiofrequenties voor IMT-2000. In dat geval eindigt de bankgarantie vier weken nadat de herveiling is afgelopen.

5. Deze bankgarantie wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen ter zake van deze bankgarantie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Gravenhage.

6. Na beëindiging van de bankgarantie moet deze bankgarantie aan de bank worden geretourneerd met de mededeling dat de bankgarantie is geëindigd.

Plaats: Datum:

De bank:

 1. Hetgeen in het bovenstaande cursief is gedrukt moet door de bank worden ingevuld.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina