Subsidieplafonds en beleidsvoornemens Subsidieregeling Ministerie Buitenlandse Zaken (2)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 14-04-2000 t/m 31-12-2005

Subsidieplafonds en beleidsvoornemens Subsidieregeling Ministerie Buitenlandse Zaken

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, 2.4.6, 2.4.9 en 2.4.10 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.4.6, 2.4.11 onder c en 2.4.12 onder b en c van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2000 voor het programma ter ondersteuning van kennisoverdracht en -uitwisseling op het gebied van informatieverspreiding en communicatie door middel van radio en TV het volgende subsidieplafond: NLG 2.600.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de aangehaalde artikelen geldt het volgende beleidskader.

 • a. Subsidie kan worden verleend voor activiteiten die bijdragen aan:

  • -

   kennisoverdracht en -uitwisseling op het gebied van informatieverspreiding en communicatie door middel van radio en TV.

 • b. De activiteiten die in aanmerking komen voor de subsidie zijn:

  • -

   praktijkgerichte mediatraining door middel van cursussen, workshops en seminars gericht op het overdragen van kennis en vaardigheden die voor journalisten en mediaprofessionals uit ontwikkelingslanden relevant en toepasbaar zijn in hun werkomgeving.

 • c. Doelgroep van de activiteiten dient te zijn:

  • -

   radiojournalisten, TV journalisten en producenten werkzaam in deze media uit ontwikkelingslanden.

 • d. Organisaties:

  • -

   organisaties die in aanmerking wensen te komen voor de subsidieverlening dienen ruime en aantoonbare ervaring te hebben met het organiseren en uitvoeren van mediatrainingen en met de bovengenoemde doelgroep.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.N.M. Richelle

Terug naar begin van de pagina