Machtiging bureau beheer landbouwgronden

[Regeling vervallen per 10-10-2012.]
Geldend van 24-04-2003 t/m 09-10-2012

Machtiging bureau beheer landbouwgronden

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 32, tweede lid, van de Wet agrarisch grondverkeer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-10-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. directeur:

directeur van het bureau;

b. dienst:

Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. wet:

Wet agrarisch grondverkeer.

Artikel 2

[Vervallen per 10-10-2012]

  • 1 Bij ontstentenis van de directeur is de plaatsvervangend directeur van de dienst gemachtigd het bureau in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

  • 2 Bij ontstentenis van zowel de directeur als de plaatsvervangend directeur van de dienst is de meest gerede regiomanager van de dienst gemachtigd het bureau in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Artikel 3

[Vervallen per 10-10-2012]

  • 1 De directeur kan aan personen als bedoeld in artikel 32, vierde lid, van de wet, anders dan bedoeld in artikel 2, volmacht verlenen het bureau in en buiten rechte te vertegenwoordigen ten aanzien van in de volmacht genoemde aangelegenheden.

  • 2 De volmacht, bedoeld in het eerste lid, behoeft instemming van de Minister en wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 10-10-2012]

  • 1 Overeenkomsten tot verkrijging van registergoederen, waarbij de tegenprestatie van het bureau een bedrag van ten minste € 1.000.000,- vertegenwoordigt, worden gesloten onder de voorwaarde dat de Minister ermee instemt.

  • 2 Bij het verlenen van de instemming, bedoeld in het eerste lid, worden ten minste de prijs van het registergoed, de grondmarkt-politieke situatie, alsmede de budgettaire prioriteitstelling van het bureau betrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 10-10-2012]

Het besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 13 december 1982, nr. J. 5602 (Stcrt. 1982, 244) wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 10-10-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 3 april 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina