Vaststelling aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 05-04-2000 t/m 23-01-2004

Vaststelling aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht 2000

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Voor deze aanvraagperiode wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 3.000.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor subsidie komen slechts in aanmerking innovatieprojecten op het gebied van systemen, processen, diensten of organisatievormen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht, die gericht zijn op:

  • a. het creëren van nieuwe, gewijzigde of verbeterde product-marktcombinaties, afzetkanalen of processen tussen schakels in de bedrijfskolom, tot aan - maar niet met inbegrip van - de commerciële toepassing op praktijkschaal, en

  • b. het verwerven van kennis ten behoeve van de onder a bedoelde activiteiten.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina